Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ефективність інвестиційної діяльності

Показником, у найбільш загальному вигляді відбиває ефективність використання інвестованих коштів в організацію, є рентабельність інвестицій (ROI). І практиці аналізу бухгалтерської звітності він використовується в основному для оцінки ефективності управління організацією, її здатності забезпечити необхідну віддачу від вкладеного капіталу та визначення розрахункової бази для прогнозування.

Показник рентабельності інвестицій розглядається як найпростіший спосіб оцінки майстерності управління інвестиціями. Показник розраховується за формулою

ROI = [Операційний прибуток після оподаткування (NOPAT) : Активи] х 100%.

У той же час в деяких методиках аналізу для визначення показника ROI може бути використана дещо інша формула, що враховує в чисельнику ефект (дохід) від вкладень в активи власників і кредиторів, а в знаменнику - обсяг коштів, інвестованих власниками та кредиторами. При цьому з знаменника формули, як правило, виключається кредиторська заборгованість (постачальникам, персоналу, бюджету та ін), так як вона не може розглядатися як інвестиційна складова.

В результаті формула розрахунку рентабельності інвестицій приймає вигляд:

ROI= [Операційний прибуток після оподаткування (NOPAT) : : (Активи - Кредиторська заборгованість)] х 100%.

Слід зазначити, що цей показник набуває все більшого поширення у російської практиці аналізу.

Традиційним інструментом оцінки прибутковості конкретного інвестиційного проекту є розрахунок показника, що характеризує внутрішній рівень прибутковості інвестицій (IRR).

Останній може бути визначений як ставка дисконтування, при якій дисконтована вартість доходів від інвестицій в точності відповідає інвестиційним витратам капіталу. Формула для розрахунку чистої дисконтованої вартості проекту (NPV) має загальний вигляд:

де С, - різниця надходжень і платежів від інвестицій в період;

З - величина інвестицій (у разі одноразових витрат капіталу. Якщо процес інвестування розтягнутий у часі, то для розрахунку NPV величина інвестицій періоду t множиться на коефіцієнт дисконтування відповідного періоду); - - конкретний період реалізації проекту; р - ставка дисконтування.

Рішенням рівняння щодо ставки р визначається показник, що характеризує внутрішній рівень прибутковості інвестицій (IRR).

Якщо позначити необхідний інвесторами рівень прибутковості через у, то інвестиційну діяльність можна охарактеризувати як ефективну при виконанні умови: r>j.

На підставі результату визначення внутрішнього рівня дохідності інвестицій може бути дана оцінка їх прийнятності. Якщо аналізований показник відповідає необхідному в конкретних умовах рівню прибутковості J (тобто р >j), то інвестиції визнаються доцільними. Інвестиції, внутрішній рівень дохідності яких нижче необхідного рівня (р < j), оцінюються як неприйнятні.

Дане положення є принципово важливим для розуміння механізму впливу прибутковості інвестиційної діяльності на показник рентабельності власного капіталу. Справа в тому, що оцінку необхідного рівня прибутковості сукупного капіталу (власників і кредиторів) закладаються відшкодування фінансових витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, і необхідний рівень прибутковості власного капіталу з урахуванням ризику інвестування коштів. Відповідність внутрішнього рівня дохідності інвестицій г необхідному рівню прибутковості j означає, що реалізація інвестиційних рішень забезпечує необхідну віддачу на вкладений власниками капітал.

Ефективність фінансової діяльності

Фінансова діяльність організації пов'язана з залученням зовнішніх джерел коштів. Ключовими характеристиками аналізу прибутковості фінансової діяльності та її впливу на рентабельність власного капіталу є структура фінансування та вартість його окремих складових.

В систему показників, що характеризують прибутковість фінансової діяльності, доцільно включити рентабельність інвестицій (ROI), ціну (вартість) позикового капіталу, а також коефіцієнти, які відображають співвідношення власного і позикового капіталу.

Для визначення ціни позикового капіталу може бути використаний показник, який характеризує ставку залучення позикових коштів

Взаємозв'язок показників рентабельності власного капіталу (ROE), обсягу залученого позикового капіталу (D) і рентабельності інвестицій (ROI) виражається наступним співвідношенням, використовуваним для оцінки впливу ефекту фінансового важеля:

де Е - власний капітал;

Ка - ставка залучення позикового капіталу (з урахуванням чинника податкової економії за позиковими коштами).

Це співвідношення визначає межу економічної доцільності залучення позикових засобів. Його сенс полягає, зокрема, в тому, що поки рентабельність інвестицій вище ставки залучення позикових коштів, рентабельність власного капіталу буде зростати тим швидше, чим вище співвідношення позикового і власного капіталу. Але як тільки рентабельність інвестицій спуститься нижче рівня ставки за позиковими коштами, рентабельність власного капіталу почне падати в тим більшою мірою, чим вище частка позикового капіталу у сукупних джерелах.

Дані про динаміку розглянутих показників рентабельності наведено в табл. 6.7.

Таблиця 6.7. Система показників рентабельності діяльності ВАТ "НЛМК", %

Система показників рентабельності діяльності ВАТ

Всі показники рентабельності демонструють падіння в порівнянні з попереднім періодом. Так, рентабельність власного капіталу зменшилась на 24,6%. Основною причиною цього стало скорочення чистого прибутку, пов'язане з різким погіршенням ринкової кон'юнктури в кризовий рік.

Падіння рентабельності продажів з 35,5 до 18,7% обумовлено скороченням виручки, що відбувається на тлі менш значного скорочення витрат. Значне скорочення рентабельності продажів, а також суттєве уповільнення оборотності активів призвели до зниження рентабельності активів на 18,8%. На сповільнення оборотності активів в першу чергу вплинуло уповільнення оборотності оборотних активів (див. п. 6.3).

На завершення аналізу фінансового стану корисно скласти підсумкову таблицю, яка відображатиме основні співвідношення економічних показників аналізованої організації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Фактори, що впливають на інвестиційну діяльність і ефективність інвестицій
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Інвестиційна діяльність страхової організації
Процесно-орієнтоване управління ефективністю діяльності
Процесно-орієнтоване управління ефективністю діяльності
Критерії економічної ефективності діяльності підприємства (на прикладі торгівлі)
Оцінка ефективності рекламної та PR-діяльності
ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ І УНИЦИПАЛЬНЫХ УТВОРЕНЬ. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
Ефективність постачальницької діяльності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси