Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз якості продукції

На сучасному етапі розвитку металургійної промисловості (втім, як і інших галузей) найважливішим напрямком підвищення ефективності виробництва є поліпшення якості продукції.

Тому при аналізі виробничо-господарської діяльності підприємств обов'язково повинні бути враховані якісні характеристики продукції.

Розрізняють узагальнюючі, індивідуальні і непрямі показники якості продукції.

Узагальнюючі показники характеризують якість всієї виробленої продукції незалежно від її виду і призначення. Наприклад, це:

o питома вага нової продукції в загальному обсязі її випуску;

o питома вага сертифікованої продукції;

o питома вага експортованої продукції, в тому числі у промислово розвинуті країни;

o питома вага продукції, що відповідає світовим стандартам.

Індивідуальні показники характеризують властивості окремих видів продукції. До них, зокрема, відносяться:

o вміст заліза в руді;

o зміст шкідливих домішок чавуну або сталі;

o середній коефіцієнт сортності продукції. Непрямі показники відображають якість всієї або окремих видів продукції. Наприклад:

o величина браку і втрат від браку;

o наявність рекламацій та суми збитків від рекламацій;

o величина приплат і знижок за якість всієї або окремих видів продукції.

В процесі аналізу вивчається динаміка показників якості, що оцінюється ступінь виконання плану за якістю продукції, вплив зміни якості на показники діяльності підприємства.

Аналіз обсягу реалізації продукції

Реалізація продукції є завершальним етаном кругообігу засобів підприємства. Реалізуючи продукцію, підприємство відшкодовує свої витрати на її виробництво та збут і отримує прибуток є джерелом розширення виробництва, утворення заохочувальних фондів підприємства.

Процес реалізації продукції є сполучною ланкою між виробництвом і споживанням продукції. Ринковий попит на продукцію підприємства визначає і обсяг її виробництва. Тому даний етап аналізу доцільно почати з розгляду динаміки виробництва і реалізації продукції.

Аналіз факторів, що впливають па обсяг реалізації, здійснюють на основі формули товарного балансу:

де РП - обсяг реалізації товарної продукції; ТП - виробництво товарної продукції; П, П2 - залишки продукції на складах відповідно на початок і кінець аналізованого періоду; Т1 і Т2 - залишки товарів, відвантажених споживачам, але не оплачених на початок і кінець періоду.

Аналіз реалізації продукції тісно пов'язаний з аналізом виконання договірних зобов'язань по поставкам продукції. Недовиконання плану за договорами призводить до зменшення виручки, прибутку, виплатою штрафних санкцій. Крім того, в умовах конкуренції підприємство може втратити ринки збуту продукції, що спричинить за собою спад виробництва.

В процесі аналізу визначається виконання плану поставок за місяць, квартал і наростаючим підсумком з початку року в наступних розрізах: в цілому по підприємству, по окремих споживачах і по видах продукції.

Ступінь виконання договірних зобов'язань визначається за формулою

де Кчм - ступінь виконання договірних зобов'язань, %; ОПП1 - плановий обсяг поставок за договорами, т або руб.; ОПн - недовиконання обсягу поставок за договорами, т або руб.

Особливу увагу при аналізі слід звернути на виконання зобов'язань за кооперированным постачання та експорту продукції.

Аналіз фінансових результатів і рентабельності

Аналіз фінансових результатів діяльності на ВАТ "Магніт" включає 2 етапи.

1. Дослідження змін кожного показника за поточний аналізований період (горизонтальний аналіз).

2. Дослідження структури відповідних показників і їх змін (вертикальний аналіз).

Горизонтальний аналіз проводиться на основі абсолютних і відносних показників динаміки прибутку та його складових. Вертикальний аналіз виявляє структурні зміни у складі прибутку.

В ході аналізу розраховуються такі показники.

1. Абсолютне відхилення:

де П0 - прибуток базисного періоду; П - прибуток звітного періоду; АП - зміна прибутку. 2. Темп зростання:

3. Рівень кожного показника щодо виручки від продажів, %.

4. Зміна структури: розраховується як різниця між рівнем звітного періоду та рівнем базисного періоду.

Вивчення динаміки фінансових результатів за складовими її елементами дозволяє оцінити:

o конкурентні позиції організації (так як зростання прибутку від продажів свідчить про підвищення конкурентоспроможності організації та її продукції);

o стратегію управління активами організації (зниження прибутку від продажів з одночасним збільшенням інших доходів може означати скорочення основного виду діяльності поряд із збільшенням операцій, пов'язаних з передачею майна в оренду або продажем активів).

В результаті проведення вертикального і горизонтального аналізу фінансових результатів ВАТ "Магніт"отримані наступні дані (табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансових результатів ВАТ "Магніт"

Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансових результатів ВАТ

За результатами горизонтального аналізу у ВАТ "Магніт" відбулися наступні зміни порівняно з попереднім роком. Виручка від продажу збільшилася порівняно з попереднім роком на 47 222 155 тис. руб., при цьому від продажу металопродукції на 42 377 917 тис. руб. Зросла і собівартість продукції - на 22 057 562 тис. руб.

Слід додати, що ВАТ "Магніт" за перші 9 місяців звітного року отримала рекордні показники за всю свою діяльність, але вплив кризових явищ економіки в IV кварталі звітного року призвело до необхідності знижувати виробництво, так як сильно впав попит, знизилися ціни на металопродукцію, при тому, що одночасно зросли ціни на сировину.

Валовий прибуток і прибуток від продажу також збільшилися на 25 164 593 і 22 678 800 тис. руб. відповідно. При цьому комерційні та управлінські витрати збільшилися незначно.

Доходи від участі в інших організаціях за звітний рік збільшилися на 28 624 399 тис. руб. (у звітному році ВАТ "Магніт" завершило процедуру викупу цінних паперів окремих підприємств), що також вплинуло на збільшення прибутку до оподаткування.

У звітному році збільшилися також інші доходи, що пов'язано з форвардними угодами з продажу валюти та курсовими різницями, та інші витрати (з тих же причин, а також у зв'язку з нарахуваннями оціночних резервів).

Чистий прибуток товариства зросла на 31 251 951 тис. руб., що є суттєвим у порівнянні з попереднім періодом.

Але результатами вертикального аналізу частка валового прибутку у виручці збільшилася на 3,12%, що викликано зниженням частки собівартості у виручці. Збільшення частки прибутку від продажу на 3,71% можна пояснити зростанням валового прибутку, а також зниженням частки комерційних і управлінських витрат.

Аналогічна динаміка частки прибутку до оподаткування, яка зросла на 10,27%. Це пояснюється зростанням частки доходів від участі в інших організаціях та інших доходів на 14,02% і 10,82% відповідно. При цьому частка інших витрат зросла більше, ніж частка інших доходів, а саме на 17,35%.

У результаті ВАТ "Магніт" має зростання частки чистого прибутку у виручці з урахуванням фактора оподаткування прибутку па 9,37%.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз якості продукції
Якість продукції та технічне регулювання
Конкуренція і якість продукції
Мета, задачі, основні показники виробництва і реалізації продукції і джерела даних для їх аналізу
Аналіз обсягу виробництва продукції
Аналіз реалізації продукції
Аналіз фінансових результатів діяльності організації та показників його рентабельності
Аналіз фінансових результатів
Аналіз ділової активності та рентабельності за даними бухгалтерської (фінансової) звітності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси