Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фінансове планування на основі бюджетної моделі організації

Ефективна реалізація стратегії розвитку організації вимагає створення дієвого інструменту поточного фінансового планування і контролю. Одним із способів забезпечення пропорційності розвитку бізнесу при реалізації стратегічних ініціатив є технологія бюджетинга, заснована на визнанні пріоритетності управління рухом фінансових (грошових) потоків і побудована на балансовому методі.

Основні цілі впровадження бюджетного планування: 4 переведення стратегічних цілей у тактичні планові орієнтири з оцінкою необхідних умов, наслідків та ризиків їх досягнення;

- делегування повноважень і персоніфікація відповідальності без ризику втрати контролю за бізнесом шляхом затвердження і виконання планово-бюджетних кошторисів (по структурним підрозділам, продуктів і окремих статтях доходів і витрат);

- планування і контроль руху грошових коштів в цілях забезпечення поточної і перспективної платоспроможності та фінансування середньострокових інвестиційних програм у межах бюджетного періоду;

- контроль рентабельності за видами продукції, структурним підрозділам та структурних бізнес-одиниць з метою забезпечення інвестиційної привабливості компанії та можливості фінансування інвестиційних програм;

- оцінка альтернативних варіантів досягнення цілей на основі розробки і моніторингу різних варіантів досягнення планових цілей з вибором оптимального варіанту, що забезпечує компроміс між ефектом і ризиком його досягнення.

Переваги бюджетного методу управління в компанії можна представити по основних функцій бізнес-діяльності:

o комерційна діяльність та маркетинг. Бюджетування визнає пріоритетність постачальницько-збутової діяльності (аналіз зовнішнього середовища) при розробці системи плановобюджетных кошторисів, що дозволяє прогнозувати і планувати стан ринків сировини і матеріалів, готової продукції та послуг; здійснювати планування цін на основі оцінки конкурентоспроможності продукції; розробляти маркетингові продуктові стратегії і своєчасно проводити піонерні і поліпшуючі інновації;

o виробнича діяльність і логістика. Бюджетування дає можливість організації основних бізнес-процесів із забезпеченням найвищої економічності використання втягнутих коштів, організовуючи персоніфікацію відповідальності за результати і витрати, забезпечуючи можливість розробки адекватної облікової політики в області управлінського обліку;

o фінансово-інвестиційна діяльність. Бюджетування забезпечує синхронізацію надходження грошових коштів (основна і фінансова діяльність) з їх витрачанням (інвестиційна, основна і фінансова діяльність), щоб знизити ризик виникнення умов для втрати платоспроможності, роблячи бізнес менш ризиковим для інвесторів і власників;

o організаційна та контрольна діяльність. Застосування стратегічного планування, розробка функціональних стратегій, обґрунтування нормативів витрат дозволяють підвищити ефективність основних функціональних підрозділів. Поточний і випереджаючий контроль бюджетних відхилень забезпечує підвищення ефективності координації діяльності підрозділів і функцій управління.

Основні показники діяльності організації прогнозуються і плануються на основі її бюджетної структури, регламентів основних і допоміжних бізнес-процесів і бізнес-моделі, що представляє логічне опис її господарської діяльності. Способи прогнозування показників бюджетної моделі розрізняються в залежності від об'єкта прогнозування (планування) (табл. 8.81).

Облік бізнес-моделі та бюджетної структури організації необхідний для опису стійких господарських зв'язків в організації, що вимагається:

для ідентифікації ключових індикаторів, що характеризують той чи інший аспект діяльності організації;

o визначення системи нормативних показників на основі історичного аналізу, бенчмаркінгу чи іншого методу оцінки;

У виявлення вузьких місць в бізнесі організації, що представляють об'єкт пильної уваги аналітика, за яким не можуть бути розроблені достовірні прогнози стану розвитку;

- прогнозування економічних і фінансових показників господарської діяльності організації.

Таблиця 8.8. Способи прогнозування ключових індикаторів в бюджетинге

Способи прогнозування ключових індикаторів в бюджетинге

Бізнес-модель компанії використовується для встановлення стійких закономірностей і зв'язків у показниках розвитку компанії (табл. 8.9).

Таблиця 8.9. Джерела і методи ідентифікації стійких зв'язків між ключовими показниками організації

Джерела і методи ідентифікації стійких зв'язків між ключовими показниками організації

Після ідентифікації взаємозв'язків між показниками розвитку і прогнозування значень ключових показників розвитку бізнесу організація може розробити часткові операційні бюджети за основним ринковим сегментам (стратегічних бізнес-одиниць, що обслуговують структурним підрозділам). Для цього оцінюються активи, зобов'язання, доходи та витрати, пов'язані з ринковими сегментами (рис. 8.4, блоки 1 - 12) і формуються прогнози доходів і витрат та руху грошових коштів, необхідні в подальшому для управління бізнесом. Визначаються критичні значення ключових планово-звітних і аналітичних показників.

Блок-схема формування планового бюджету організації

Рис. 8.4. Блок-схема формування планового бюджету організації

Потім, інтегруючи їх воєдино і виключаючи внутрішній товарообіг, формують майстер-бюджет у вигляді прогнозних форм традиційної фінансової звітності (див. рис. 8.4, блоки 13-17). Формування фінансового бюджету дозволяє оцінити очікувану платоспроможність і фінансову стійкість організації в цілому, а також вплив реалізації планів розвитку на вартість її бізнесу (якщо баланс активів і пасивів буде сформовано у відповідності з МСФЗ).

Для успішного бюджетного управління необхідно провести попередню роботу з обґрунтування внутрішньофірмових норм і нормативів, які використовуються в процесі розробки та оцінки порівняльної ефективності альтернативних варіантів основних планових кошторисів.

Для забезпечення стійких темпів економічного зростання будь-якої бізнес-структури необхідною умовою є організаційна збалансованість її бізнесу. Вона досягається за рахунок координації темпів і пропорцій розвитку окремих елементів (бізнес-процесів і операцій), виділення їх у автономно керовані в оперативному режимі об'єкти, наділення управлінського персоналу цих об'єктів відповідними правами, повноваженнями і відповідальністю.

У зв'язку з цим виникає необхідність оформлення цих об'єктів самостійно керовані підрозділи, звані структурними бізнес-одиницями. У бізнес-практиці зустрічаються різні принципи виділення бізнес-одиниць (продуктові, територіальні, клієнтські). Таким чином, структурна бізнес-одиниця - це частина бізнесу, має автономне управління, тобто припускає необхідність і можливість персоніфікації відповідальності менеджменту, її очолює.

Кожна бізнес-одиниця в тій чи іншій мірі повинна відповідати реалізації місії бізнесу на поточному етапі. Стратегічна координація розвитку бізнес-одиниць досягається на основі розробки та затвердження стратегії розвитку компанії і виражається у вигляді стратегічної карти показників.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основи організації бюджетних відносин
Моделі на основі аналізу фінансових коефіцієнтів
Теоретичні основи планування фінансових ресурсів підприємства. Виручка та прибуток підприємства
Організація бюджетного обліку
Планування та облік корпоративних фінансів
Організація, планування, створення системи взаємодії
Моделі контролю із зворотним зв'язком
Фінансове планування на підприємстві
Сутність і основні принципи фінансового планування
Основи організації фінансів підприємств (організацій)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси