Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи оцінки ділової репутації (гудвілу)

В оцінці ділової репутації підприємства - це величина, на яку вартість бізнесу перевищує ринкову вартість фінансових, матеріальних і частини НМА підприємства, відображених в бухгалтерській звітності.

Іншими словами, ділова репутація підприємства (гудвіл) являє частину вартості підприємства, яка існує тільки разом з цим підприємством і не може бути віднесена до якогось конкретного активу.

Вартість ділової репутації підприємства виникає, коли підприємство отримує прибуток на активи або власний капітал, як правило, вище середньогалузевого рівня.

Існують методи оцінки ділової репутації підприємства (гудвілу):

o бухгалтерський метод;

o надлишкових прибутків;

o формульний.

Бухгалтерський метод. Ділова репутація підприємства, розрахована бухгалтерським методом, є різниця між ціною покупки (витратами на придбання) компанії (підприємства) і сукупною вартістю всіх ідентифікованих активів і боргових зобов'язань (у пасиві).

Послідовність визначення вартості ділової репутації підприємства (гудвілу) бухгалтерським методом:

o визначається ціна (вартість) придбання підприємства (Зп);

o визначається балансова вартість матеріальних активів на дату продажу (придбання) підприємства (БСтма);

o балансова вартість активів коригується так, щоб визначилася їх ринкова вартість (РСтма);

o визначається за балансом вартість ідентифікованих окремо НМА (отделимых від підприємства) на дату продажу (придбання) підприємства (Стна);

o визначаються всі зобов'язання, вся кредиторська заборгованість підприємства (Про);

o вартість ділової репутації підприємства (гудвілу) визначається як різниця між ціною покупки та ринковою вартістю усіх матеріальних активів і окремо ідентифікуються НМА, за вирахуванням кредиторської заборгованості (зобов'язань) підприємства:

Ст = Зп - (РСтма + Сну) - Про. (9.16)

Приклад. Компанія "А" заплатила компанії "Б" 1090 000 тис. руб. за 6 000 000 звичайних акцій. Всього в обігу перебуває 10 000 000 звичайних акцій компанії "Б". Отже, частка інвестора становить 60% (6000 : 10 000 х 100%).

Прямі витрати компанії "А" з придбання компанії "Б" склали 2000 тис. руб. Консолідований баланс компанії "Б" на момент покупки представлений в табл. 9.7. Визначте вартість ділової репутації компанії "Б", яку придбала компанія "А".

Таблиця 9.7

Баланс (консолідований) компанії "Б" (на момент покупки)

АКТИВ

тис. руб.

ПАСИВ

тис. руб.

Оборотні

активи

180 000

Статутний капітал

1 000 000

Грошові

кошти

100 000

Додатковий

капітал

80 000

ТМЗ

80 000

Нерозподілений чистий прибуток

20 000

Основні

активи

1 275 000

Разом власних коштів

1 100 000

у тому числі:

Короткострокові

зобов'язання

155 000

земля

300 000

Облігаційний

позика

200 000

будівлі (ост. ст.)

500 000

обладнання (ост. ст.)

400 000

Інші активи

75 000

Разом активи

1 455 000

Разом пасиви

1 455 000

1. Визначається ринкова вартість активів і облігаційної позики.

1.1. Розрахунок ринкової вартості облігаційної позики з купонним доходом 6% при ставці дисконтування 8% і терміні погашення через 4 роки.

Процедура розрахунку.

Купонні відсотки (платежі) за облігаціями: 200 000 x 0,06 = 12 000 тис. руб.

Загальна величина платежів за облігаціями:

Соб = 200 000 x (1 + 4 x 0,06) = 200 000 + 48 000 = 248 000 тис. руб.

Поточна вартість загальної величини платежів за облігаціями:

Акуп.пр = 12 000 x [1 - (1 + 0,08)-4:0.08] = 39 745,52 тис. руб.

Аосн.суми = 200 000 x (1 + 0,08)-4 = 147 006 тис. руб.

Наведена вартість облігаційної позики дорівнює 39 745,52 + 147 006 = 186 751,5 тис. руб.

Ринкова вартість облігаційної позики на дату оцінки: 186 751,5 тис. руб.

1.2. Ринкова вартість активів і зобов'язань компанії "Б", виявлена в результаті переоцінки на дату оцінки, склала:

- запаси: 95 000 тис. руб.;

- земля: 420 000 тис. руб.;

- будівлі: 550 000 тис. руб.;

- обладнання: 80 000 тис. руб.;

- облігаційна позика: 186 751,5 тис. руб.

Ставка дисконтування 8% (ставка відсотка на ринку в момент покупки), строк погашення: 4 роки.

2. Процедура розрахунку ділової репутації (гудвілу).

2.1. Витрати з інвестицій: 1 090 000 + 2000 = 1 092 000 тис. руб.

2.2. Складається нормалізований баланс (не бухгалтерський) для цілей оцінки компанії "Б" з урахуванням ринкової вартості активів і зобов'язань, виявлених в результаті переоцінки (табл. 9.8).

Таблиця 9.8

Нормалізований баланс компанії "Б"

АКТИВ

тис. руб.

ПАСИВ

тис. руб.

Оборотні

активи

195 000

Статутний капітал

1 000 000

Грошові кошти

100 000

Додатковий

капітал

228 248,5

ТМЗ

95 000

Нерозподілений чистий прибуток

20 000

Основні активи

1 395 000

Разом власних коштів

1 248 248,5

у тому числі:

Короткочасні

зобов'язання

155 000

земля

420 000

будівлі (ост. ст.)

550 000

Облігаційний

позика

186 751,5

обладнання (ост. ст.)

350 000

Інші активи

75 000

Разом активи

1 590 000

Разом пасиви

1 590 000

2.3. Розраховується величина чистих активів (еквівалент власного капіталу компанії):

Чисті активи = Власний капітал = Активи - (Короткострокові зобов'язання + Облігаційну позику) = 1 590 000 - (155 000 + 186 751,5) = 1 248 248,5 тис. руб.

2.4. Частка інвестора в чистих активах компанії "Б" за балансовою вартістю:

Частка інвестора = Чисті активи x Частка інвестора = 1 248 248,5 х 0,60 = 748 949,1 тис. руб.

2.5. Різниця між витратами з інвестицій (купівлі) і вартістю чистих активів 1 092 000 - 748 949,1 = 343 050,9 тис. руб.

Таким чином, вартість ділової репутації компанії "Б", придбаної компанією "А", складає 343 050,9 тис. руб.

Метод надлишкових прибутків виходить з того, що всі об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі неідентифіковані (невиділені) НМЛ підприємства, беруть участь у формуванні загального прибутку підприємства. Вартість ділової репутації підприємства (гудвілу) методом надлишкових прибутків розглядається як вартість частини нематеріальних активів, що створюють прибуток понад середньоринкової.

Послідовність визначення вартості ділової репутації підприємства (гудвілу) методом надлишкових прибутків:

- розраховується середньогалузева рентабельність (Рв) як відношення річного чистого прибутку (ЧПр) до середньорічної вартості власних коштів галузі (Ско):

Рв= ЧПр/Скв;

- визначається рентабельність (Рп) діючого підприємства як відношення річного чистого прибутку (ЧПр) до середньорічної вартості власних коштів підприємства (Скп):

Рп = ЧПр / Скп;

- визначається надлишкова прибуток (ДПри), для чого різниця між середньогалузевої рентабельністю і рентабельністю підприємства множиться на величину середньорічної вартості власних коштів (Скп) підприємства:

ДПри = (Рп - Рв) x Скп;

- розраховується коефіцієнт капіталізації (Кк);

- розраховується вартість нематеріальних активів, як приватне від розподілу величини надлишкового прибутку на коефіцієнт капіталізації:

Сну = ДПри / Кк;

- визначається частину вартості нематеріальних активів, що припадає на частку оцінюваного гудвілу.

Цей метод використовується, коли різниця між середньогалузевої рентабельністю і рентабельністю підприємства позитивна. Ця різниця визначає ступінь надлишковості прибутку в даному бізнесі.

Приклад. За результатами аналізу фінансового стану підприємства складено нормалізований баланс (табл. 9.9).

Таблиця 9.9

Нормалізований баланс компанії "Б"

АКТИВ

тис. руб.

ПАСИВ

тис. руб.

Оборотні

активи

195 000

Статутний капітал

1 000 000

Грошові

кошти

100 000

Додатковий

капітал

228 248,5

ТМЗ

95 000

Нерозподілений чистий прибуток

20 000

Основні

активи

1 395 000

Разом власних коштів

1 248 248,5

у тому числі:

Короткострокові

зобов'язання

155 000

земля

420 000

будівлі (ост. ст.)

550 000

Облігаційний

позика

186 751,5

обладнання (ост. ст.)

350 000

Інші активи

75 000

Разом активи

1 590 000

Разом пасиви

1 590 000

Нормалізована (середньорічна) чистий прибуток 240 000 тис. руб. Середній дохід на власний капітал по галузі (рентабельність власного капіталу) 15%. Коефіцієнт капіталізації 20%.

Обчислюємо величину власного капіталу (СК):

СК = Активи - Зобов'язання= 1 590 000 - (155 000 + 186 751,5) = 1 248 248,5 тис. руб.

Середній дохід на власний капітал по галузі (рентабельність власного капіталу) 15%, тому прибутковість (середній прибуток) власного капіталу:

ЧПро(ск) = 1 248 248,5 x 0,15 = 187 237,28 тис. руб.

Тоді надлишкова прибуток:

240 000 - 187 237,28 = 52 762,725 тис. руб.

Вартість гудвілу визначається як приватне від розподілу надлишкового прибутку на коефіцієнт капіталізації:

Стгуд = 52 762,725 : 0,2 = 263 813,63 тис. руб.

Якщо дані про середньогалузевої рентабельності недостатні або відсутні, а надлишкову прибуток припадає визначати, базуючись тільки на даних підприємства, то використовують формульний метод. Суть його полягає в тому, що замість середньогалузевої рентабельності використовуються ретроспективні дані про прибуток підприємства.

Послідовність розрахунку:

1) визначається середній дохід (чистий прибуток) за ретроспективний період;

2) визначається середньорічна ринкова (не балансова) вартість матеріальних активів за цей же ретроспективний період (РСтма);

3) середньорічний ринкової вартості матеріальних активів вираховуються середньорічні вартості ідентифікованих окремо НМА, але не включених в бухгалтерський баланс і всіх зобов'язань.

Отриманий результат є вартістю активів для формули (РСтма - НМА - Про);

4) визначається прибуток матеріальних активів за галузевим показникам норми прибутку (iпр. отр 1тп): РСтмаср - НМА - Про) x inp.відp;

5) з величини отриманого чистого прибутку вираховується прибуток від матеріальних активів: ЧПср - (РСтмаср - НМЛ - Про) x iпр.отр;

6) якщо мається надлишковий дохід, то цей дохід капіталізується:

Сфм = [ЧПср - (Стмаср - НМА - Про) x iпр. отр] / iдо

Приклад. Визначте вартість ділової репутації, але якщо результатами аналізу балансу і фінансових результатів виявлено наступне:

- галузевий показник норми прибутку: iпр. отр = 15%:

- прибутковість компанії iдо = 20%;

- фінансові показники представлені в табл. 9.10.

На підставі ретроспективних даних прибуток підприємства складається табл. 9.10:

Таблиця 9.10

Визначення чистого прибутку на усереднені матеріальні активи, тис. руб.

Рік

Ринкова

вартість

активів

Віддільні

НМЛ

(-)

Зобов'язання

Дані для розрахунку

Чиста

прибуток

(-)

2005

1 075 600

98 000

210 000

767 600

165 000

2006

1 086 870

120 000

245 000

721 870

173 000

2007

1 198 900

150 000

296 000

752 900

185 000

2008

1 360 500

130 000

310 000

920 500

210 000

2009

1 590 000

120 000

350 000

1 120 000

240 000

Разом за 5 років

4 282 870

Середнє за 5 років

856 574

Прибуток на середні матеріальні активи при Кк = 15%

128 486,1

Надлишкова прибуток: 240 000 - 128 486 = 111 514 тис. руб. Вартість ділової репутації (невіддільних НМА) при i k - = 20%:

Стгуд - 111 514: 0,2 - 557 570 тис. руб.

Ліквідаційна вартість при визначенні вартості підприємства (бізнесу) витратним підходом являє собою вартість, яку власник підприємства може одержати за ліквідації підприємства і окремого продажу його активів.

Роботи з оцінки включають у себе кілька етапів.

1. Береться останній балансовий звіт.

2. Розробляється календарний графік ліквідації активів, оскільки продаж різних видів активів підприємства вимагає різних тимчасових періодів.

3. Визначається валова виручка від ліквідації активів.

4. Оцінна вартість активів зменшується на величину прямих витрат. До прямих витрат, пов'язаних з ліквідацією підприємства, відносяться комісійні оцінним і юридичним фірмам, податки і збори, які сплачуються при продажу, з урахуванням календарного графіка ліквідації на дату оцінки за ставкою дисконту, яка враховує пов'язаний з цим продажем ризик.

5. Ліквідаційна вартість активів зменшується на витрати, пов'язані з володінням активами до їх продажу, включаючи витрати на збереження запасів готової продукції і незавершеного виробництва, збереження устаткування, машин, механізмів, об'єктів нерухомості, а також управлінські витрати по підтримці роботи підприємства аж до його ліквідації.

6. Додається (або віднімається) операційний прибуток (збитки) ліквідаційного періоду.

7. Віднімаються переважні права на вихідні допомоги і виплати працівникам підприємства, вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченим запорукою майна ліквідованого підприємства, заборгованість по обов'язкових платежах до бюджету і в позабюджетні фонди, розрахунки з іншими кредиторами.

Таким чином, ліквідаційна вартість підприємства розраховується шляхом вирахування із скоригованої вартості всіх активів балансу суми поточних витрат, пов'язаних з ліквідацією підприємства, а також величини всіх зобов'язань.

Лекція 10 Визначення підсумкової величини оцінки вартості бізнесу

Прочитавши цю главу, ви будете вміти визначати підсумкову величину оцінки підприємства.

Міжнародні стандарти оцінки бізнесу рекомендують, а Російські стандарти закріплюють у якості обов'язкових три підходи оцінки - витратний, порівняльний і дохідний, що викликає необхідність узгодження отриманих результатів, так як названі підходи застосовуються до одного і того ж об'єкту в рамках однієї і тієї ж оціночної процедури.

Для виведення підсумкової величини вартості, розрахованої трьома підходами і методами оцінки, використовуються різні способи визначення вагових коефіцієнтів, необхідних для виведення вартості бізнесу на основі формули середньозваженої величини. Крім методів математичного і суб'єктивного зважування, описаних у монографіях Ш. Пратта, також використовуються метод експертної кваліметрії, імовірнісний підхід і метод аналізу ієрархій (МАІ). У методі використовується дерево критеріїв, в якому загальні критерії поділяються на приватні. Для кожної групи критеріїв визначаються коефіцієнти важливості. Засобом визначення коефіцієнтів важливості критеріїв або критеріальної цінності альтернатив є попарне порівняння. Результат порівняння оцінюється за бальною шкалою. На основі таких порівнянь визначаються коефіцієнти важливості критеріїв, оцінки альтернатив і знаходиться загальна оцінка як зважена сума оцінок критеріїв.

Запропоновані методи узгодження результатів оцінки носять евристичний характер, тобто не мають строгого наукового доказу. Проте дані методи знайшли широке практичне застосування в оціночній діяльності з-за своєї простоти і наочності.

Рис. 10.1. Розрахунок підсумкової величини вартості

(10.1)

Емпіричним шляхом визначена середньозважена для визначення підсумкової величини вартості:

o при використанні двох методів застосовують наступну формулу:

(10.2)

деmin - min розрахункова величина вартості, визначена яким-небудь методом; Cmax - max розрахункова величина вартості, визначена яким-небудь методом.

o при використанні трьох методів застосовують наступну формулу:

(10.3)

деmin - min розрахункова величина вартості, визначена яким-небудь методом; Зmax - птах розрахункова величина вартості, визначена яким-небудь методом; Зср - середня розрахункова величина вартості, визначена яким-небудь методом.

Підсумкова величина вартості, що розрахована трьома підходами і методами оцінки, і обґрунтування цієї величини вноситься у звіт.

Оцінка вартості виступає як критерій ефективності управлінських рішень, які можуть привести до зниження або збільшення вартості підприємства.

Величина вартості підприємства (бізнесу) відображається у вартості цінних паперів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ КЕРІВНИКА
ПАРАМЕТРИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ
Критерії та методи ділової оцінки персоналу
Захист честі, гідності та ділової репутації
Поняття і методи розрахунку гудвіл
Узгодження (узагальнення) результатів застосування підходів до оцінки та визначення підсумкової величини вартості об'єкта оцінки
Основні поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Основні поняття та визначення оцінки бізнесу
Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Практика оцінки підприємства (бізнесу)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси