Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 18. Підприємництво

Сутність і роль підприємництва

У римському праві "підприємництво" розглядалося як заняття, справа, діяльність, особливо комерційна. Як наукового терміну поняття "підприємець" з'явилося в роботах відомого англійського економіста початку XVIII в. Р. Кантильона (1680-1734). Він розробив першу концепцію підприємництва, а під підприємцем розумів людину, що діє в умовах ризику, в зв'язку з тим, що торговці, фермери, ремісники та інші дрібні власники купують товар за певною ціною, а продають по невідомою. Він зазначав, що підприємець повинен володіти певним інтелектом, тобто різною інформацією і знаннями. Інший французький економіст А. Тюрго вважав, що підприємець повинен володіти не тільки певною інформацією, але й капіталом, що капітал служить основою всієї економіки, а мета підприємницької діяльності - прибуток, яка вважається основою розвитку виробництва.

Підприємницька діяльність - це організація і з'єднання факторів виробництва для створення матеріальних благ і послуг, здатних задовольнити суспільні потреби, кінцевою метою реалізації яких є власні матеріальні інтереси підприємця.

На сьогоднішній день у світі не існує загальноприйнятого визначення підприємництва. Американський вчений Р. Хизрич характеризує підприємництво як процес створення чогось нового, що володіє вартістю, а підприємця - як людини, що затрачає на цей весь необхідний час, сили, вкладає капітал і при цьому бере на себе весь фінансовий, психологічний і соціальний ризик. Нагородою при досягненні успіху стають отриманий в результаті підприємницької діяльності прибуток і почуття задоволення, яке підприємець відчуває від заняття вільним підприємництвом. Але поряд з цим він повинен прийняти на себе весь ризик втрат у разі банкрутства його підприємства.

Основні умови існування підприємницької діяльності:

1) наявність ринкового простору;

2) розвинені товарно-грошові відносини;

3) відносна відокремленість і економічна свобода підприємця.

Підприємець - це не тільки професія, але й певна якісна характеристика людини з його схильностями, звичками, інтелектом, освітою. В сучасних умовах підприємець повинен бути озброєний знаннями багатьох галузей науки і практики, повинен бути інтелектуалом. Однак знання економічної науки абсолютно недостатньо, щоб стати підприємцем. Підприємцями, звичайно, стають. Разом з тим у відомому сенсі підприємцями народжуються. Тому лише поєднання певних рис характеру з отриманими знаннями може дати потрібний ефект.

Для підприємництва необхідні основні засоби: земельні ділянки, будівлі, приміщення, машини, обладнання. Вони потрібні не тільки безпосередньо для виробництва, але і для зберігання, транспортування, продажу продукції, для управління бізнесом. Без службових приміщень, обладнаних засобами зв'язку, оргтехнікою, комп'ютерами, сьогодні неможливо вести яку-небудь серйозну справу. Для ведення бізнесу необхідні і необхідні оборотні кошти, матеріальні ресурси: сировину, матеріали, енергія.

Потрібен для бізнесу та грошовий капітал, і не тільки початковий. Причому гроші для цілей підприємництва потрібні не самі по собі, потрібен фізичний капітал: основні та оборотні кошти.

До факторів підприємництва слід віднести і інформаційні ресурси, без яких неможливий ефективний бізнес. У поняття "інформаційні ресурси", а точніше, "науково-інформаційні ресурси, входять знання про предмет і способи ведення справи, дані про товари-аналоги, проекти, технології, тобто відомості найрізноманітнішого характеру, без яких бізнес просто не реалізовується.

У здійсненні бізнесу беруть участь три провідних діючі особи: безпосередньо підприємець; ті, хто постачає його ресурсами підприємницької діяльності у вигляді факторів підприємництва, тобто власники цих факторів; особи, які купують продукт підприємництва у вигляді товарів і послуг, тобто покупці.

Результат підприємництва полягає в тому, що бізнесменові, який веде справу, вдається з певною для себе вигодою задовольнити запити конкретного кола споживачів у товарах, послугах, реалізуючи їм товар З і отримуючи натомість гроші від покупців товару. Кінцевий продукт підприємницької діяльності, реалізований в якості товару, різноманітний. В. Шумпетер (1883-1950) у своїй роботі "Теорія економічного розвитку" звертає увагу на те, що підприємець - це той бізнесмен, який робить не те, що роблять інші, і не так, як роблять інші. У відповідності з даною характеристикою підприємців можна поділити на умовні групи.

Першу, нижчу сходинку в ієрархії підприємців займають ті бізнесмени, які в основному свою діяльність будують на базі елементарних рішень і нових способів їх реалізації. Мотивація їх діяльності - однозначно максимізація прибутку. Одержання прибутку для них виступає як засіб покращення умов життя, перш за все матеріальних умов.

На другій сходинці знаходяться люди досить ініціативні, але в рамках традиційного мислення, не здатні повною мірою критично осмислювати реальну ситуацію. Мотивація діяльності цих підприємців схожа з першою групою - отримання максимального прибутку, але також їм притаманний нехай невеликий, але елемент іншої мотивації - забезпечення самовираження, внутрішнє задоволення своєю діяльністю.

Третій щабель ієрархічної драбини займають підприємці, для яких органічною потребою є розробка абсолютно нетрадиційних рішень і реалізація їх нетрадиційними способами і засобами. Мотивація їх діяльності - не тільки отримання максимального прибутку, але не менш важливим для них стає отримання задоволення від своєї діяльності, жага боротьби, перемоги над конкурентами, прагнення до володіння владою, часто і благодійність.

І, нарешті, четверта, вища група підприємців, яка є "елітної". Забезпечення максимізації прибутку для них зовсім не головне, оскільки це вже пройдений етап. Їх підприємницька діяльність - це постійне самовираження: це задоволення жаги боротьби з конкурентами за нові ідеї, за їх реалізацію, за суспільне визнання, боротьба за владу, що є основою для формування нехай невеликий, але власної приватної імперії.

В даний час у теоретичних дослідженнях приділяється увага не тільки підприємництву як способові ведення справ на самостійній, незалежній основі, але і внутрішньо-фірмового підприємництва, або интрапренерству (интрапредприниматсльству). Термін "інтрапренер" був введений в обіг американським дослідником Р. Пиншо. Він же вперше використовував і інший термін, похідний від першого, - "интракапитал".

Поява інтрапренерства пов'язано з тим фактором, що багато великі виробничі структури переходять на підприємницьку форму організації виробництва. Оскільки підприємництво припускає обов'язкову наявність свободи творчості, то підрозділи цілісних виробничих структур отримують право на волю дій, що має на увазі і наявність интракапитала - капіталу, необхідного для реалізації ідей, що лежать в основі внутріфірмового підприємництва.

Таким чином, підприємництво - це особливий вид економічної активності (під якою ми розуміємо доцільну діяльність, спрямовану на витяг прибутку), що заснована на самостійній ініціативі, відповідальності і інноваційній підприємницькій ідеї.

Підприємництво виступає як особливого виду економічної активності, бо його початковий етап пов'язаний, як правило, лише з ідеєю - результатом мисленнєвої діяльності, згодом приймаючої матеріалізовану форму.

Підприємництво характеризується обов'язковою наявністю інноваційного моменту - будь то виробництво нового товару, зміна профілю діяльності або підстава нового підприємства. Нова система управління виробництвом, якістю, впровадження нових методів організації виробництва або нових технологій - це теж інноваційні моменти.

Підприємництво як одна з конкретних форм прояву суспільних відносин сприяє не тільки підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства, не тільки створює сприятливий ґрунт для практичної реалізації здібностей і талантів кожного індивіда, але і веде до єднання нації, збереженню її національного духу і національної гордості.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Підприємництво та умови для його розвитку.
Підприємництво і тіньова економіка
Мале підприємництво в Росії
МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Психологічні аспекти підприємництва
Підприємництво та умови для його розвитку.
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси