Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основні характеристики персоналу підприємства

Поняття "трудові ресурси", як вже зазначалося, використовується для характеристики працездатного населення в масштабах країни, регіону, галузі економіки або підприємства, що в рамках окремого підприємства найбільш вживане поняття "персонал".

Головний критерій віднесення окремого індивіда до групи "персонал" - його включеність як носія робочої сили в трудові відносини в рамках конкретного підприємства

Персонал (від лат. personalis - особистий) - це особистий склад підприємства, що включає всіх найманих працівників, а також працюючих власників і співвласників. Основні ознаки персоналу:

(1) наявність його трудових взаємовідносин з роботодавцем, які оформляються трудовим договором;

(2) володіння певними якісними характеристиками (професією, спеціальністю, кваліфікацією, компетентністю та ін), наявність яких визначає діяльність працівника на конкретній посаді або робочому місці;

(3) цільова спрямованість діяльності персоналу, тобто створення працівникові умов для досягнення цілей підприємства.

Забезпечуючи єдине й комплексне вплив на персонал підприємства в цілому, управління персоналом:

(1) інтегрується у загальну систему управління підприємством, пов'язуючи його зі стратегічними установками і корпоративною культурою, а також із плануванням НДР, виробництва, збуту, підвищення якості і т. д.;

(2) включає розгорнуту систему постійних і програмних заходів по регулюванню зайнятості, планування робочих місць, організації добору, розстановки і підготовки кадрів, прогнозування змісту робіт тощо;

(3) передбачає ретельний облік якостей і професійних характеристик працівників, а також оцінку їх діяльності;

(4) централізує управління працею в руках одного з керівників підприємства, а також здійснює заходи по вдосконаленню механізму кадрової роботи.

Основні характеристики персоналу підприємства - чисельність і структура.

1. Чисельність персоналу підприємстві залежить від характеру, складності, трудомісткості виробничих (або інших) і управлінських процесів, ступеня їх механізації, автоматизації, комп'ютеризації. Ці фактори визначають її нормативну (планову) величину. Більш об'єктивно персонал характеризується спискової (фактичною) чисельністю, тобто кількістю працівників, які офіційно працюють на підприємстві в даний момент.

2. Структура персоналу підприємства - сукупність окремих груп працівників, об'єднаних по ряду ознак і категорій.

В залежності від участі у виробничому процесі виділяється:

(1) промислово-виробничий персонал (ППП) - це працівники, пов'язані безпосередньо з виробництвом;

(2) непромисловий персонал - це робітники, безпосередньо не пов'язані з виробництвом і його обслуговуванням і працівники соціальної інфраструктури підприємства (працівники дитячих і медичних установ, що знаходяться на балансі підприємства, тощо).

Промислово-виробничий персонал залежно від характеру трудових функцій поділяється на категорії:

(I) робітники - працівники, які безпосередньо зайняті створенням матеріальних цінностей або наданням виробничих і транспортних послуг. Робітники підрозділяються на: основних робітників, пов'язаних безпосередньо з виробництвом продукції; допоміжних робітників, зв'язаних з обслуговуванням виробництва;

(2) спеціалісти - працівники, що здійснюють економічні, інженерно-технічні, юридичні, адміністративні та інші функції. До них відносяться економісти, інженери, технологи, юристи, інспектори з кадрів, бухгалтери та ін;

(3) службовці (технічні виконавці) - працівники, що здійснюють фінансово-розрахункові функції, підготовку й оформлення документів, господарське обслуговування та інші функції. До них відносяться секретарі, табельники, касири, експедитори та ін;

(4) керівники здійснюють функції управління підприємством. Керівників умовно можна поділити на три рівні: вищий (підприємства в цілому - директор, генеральний директор, управляючий та їх заступники); середній (керівники основних структурних підрозділів - цехів, відділів, управлінь, а також головні фахівці); низовий (працюючі з виконавцями - керівники бюро, секторів, майстри).

Поділ персоналу підприємства на категорії здійснюється у відповідності з нормативними документами - Кваліфікаційним довідником посад керівників, фахівців та інших службовців і Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником робіт і професій робітників.

Статево-вікова структура персоналу підприємства - це співвідношення груп персоналу за статтю (чоловіки, жінки) та віком. Вікова структура характеризується часткою осіб відповідних вікових груп у загальній чисельності персоналу. При вивченні вікового складу рекомендуються наступні угруповання; 16, 17, 18, 19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 років і старше.

Структура персоналу за рівнем освіти характеризує виділення працівників, які мають вищу освіту, незакінчена вища, середня спеціальна, середня загальна.

Структура персоналу за стажем може розглядатися за загального трудового стажу та стажу роботи на даному підприємстві.

Професійна структура персоналу підприємства - це співвідношення представників різних професій або спеціальностей (економістів, бухгалтерів, робітників), що володіють теоретичними та практичними навичками, набутими в результаті навчання і досвіду роботи в даній області.

Кваліфікаційна структура персоналу - це співвідношення працівників різного рівня кваліфікації (ступеня професійної підготовки), необхідного для виконання певних трудових функцій. У нашій країні рівень кваліфікації робітників визначається розрядом або класом, а для фахівців - категорією, розрядом чи класом.

Крім поданої вище, структура персоналу підприємства (рис. 8.3) може бути розглянуто і за іншими ознаками.

Рис. 8.3. Структура персоналу

Організаційна структура - це склад і підпорядкованість посадових осіб у відповідності з організаційною структурою підприємства.

Функціональна структура відображає функціональний поділ праці в сфері управління підприємством і співвідношення окремих груп персоналу залежно від виконуваних ними конкретних функцій управління (управління персоналом, фінансами, ремонтом тощо).

Штатна структура відображає склад персоналу у відповідності зі штатним розкладом підприємства, яка передбачає розмежування прав і відповідальності і виражається в системі посад, порядку їх проходження.

Соціальна структура характеризує трудовий колектив підприємства як сукупність груп, виділених за статтю, віком, сімейним станом, рівнем освіти, рівнем доходів тощо

Рольова структура колективу визначає склад і розподіл творчих, комунікативних і поведінкових ролей між окремими працівниками. Творчі ролі характерні для організаторів і винахідників. Комунікативні ролі визначають зміст і участь працівників при прийнятті рішень. Поведінкові ролі характеризують типові моделі поведінки працівників на роботі, в биту, у конфліктних ситуаціях.

Аналіз структури персоналу повинен здійснюватися систематично з метою своєчасного прийняття рішень керівником підприємства і кадровою службою за се вдосконалення та відповідності розв'язуваних управлінських і виробничих завдань.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Етапи процесу управління персоналом підприємства
Управління персоналом підприємства
Персонал підприємства як об'єкт управління
Організаційна структура управління персоналом підприємства
Розвиток персоналу підприємства
Управління персоналом на підприємстві
Нематеріальні активи як складова основних фондів організації, підприємства
Місце і роль управління персоналом у системі управління підприємством
Основні характеристики економічного розвитку країни та структура економіки
Гарантії і компенсації працівникам при ліквідації, реформуванні підприємства і скорочення чисельності персоналу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси