Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Елементи методу бухгалтерського обліку. Бухгалтерська процедура

Елементи методу бухгалтерського обліку

Як і будь-яка наука, бухгалтерський облік має свій метод. Елементи методу бухгалтерського обліку представлено в табл. 27.3.

Таблиця 27.3. Елементи методу бухгалтерського обліку

Група способів бухгалтерського обліку

Найменування елемента

1. Способи первинного спостереження

Первинний облік і документообіг

Інвентаризація

2. Способи вторинного групування фактів

План рахунків бухгалтерського обліку

Подвійний запис

3. Способи вартісного виміру

Оцінка майна та зобов'язань

Калькуляція

4. Підсумкове узагальнення

Баланс

Бухгалтерська звітність

Коротко охарактеризуємо елементи методу бухгалтерського обліку.

1. Документування. Це одна з основних відмітних особливостей бухгалтерського обліку. Документування дозволяє здійснювати суцільне спостереження за господарськими процесами. Відповідно до ФЗ "ПРО бухгалтерському обліку" обов'язкова умова відображення господарських операцій в системному бухгалтерському обліку - оформлення їх первинними обліковими документами, які відповідають відповідним вимогам. Первинні облікові документи складаються в момент здійснення операції.

Первинний документ - це бухгалтерський документ, який складається в момент здійснення господарської операції і є першим свідченням відбулися фактів. Первинний документ надасть юридичну силу виробленої господарської операції і встановлює відповідальність окремих виконавців за виконані ними господарські операції.

Рух первинних облікових документів від моменту їх появи в організації до здачі в архів після їх прийняття до обліку та обробки прийнято називати документообігом. Внутрішня регламентація господарюючим суб'єктом обробки та строків подання первинних облікових документів називається графіком документообігу. Відсутність чіткого графіка або його недотримання може призводити до різних порушень вимог до ведення бухгалтерського обліку господарюючого суб'єкта.

Основною функцією документа слід вважати фіксацію і відображення інформації, що дозволяє забезпечити її збереження і накопичення, можливість передачі в часі і просторі, багаторазове використання, можливість звертатися до інформації після її створення.

Оптимальний варіант організації збору і реєстрації інформації - автоматична реєстрація облікової інформації про оперативний факт на носії інформації за допомогою різних засобів реєстрації і засобів передачі та накопичення інформації. Однак у силу різних причин (брак фінансових ресурсів, невеликі розміри підприємства, нерозуміння керівництвом необхідності у впровадженні високотехнологічних засобів збору і реєстрації інформації тощо) далеко нс кожне сучасне підприємство має настільки високоефективними методами збору і реєстрації оперативних фактів господарської діяльності. На багатьох діючих підприємствах застосовуються ручні або полумеханизированные способи збору і реєстрації первинної інформації.

Форми первинних документів з обліку основних господарських операцій (касові операції, облік праці, операції з основними засобами і матеріалами) затверджені в альбомах уніфікованих форм Держкомстату. В окремих випадках організації мають право розробляти форми документів самостійно. Обов'язковою умовою є наявність всіх реквізитів, встановлених Законом про бухгалтерський облік.

2. Інвентаризація. Це перевірка відповідності фактичної наявності об'єктів обліку з даними бухгалтерського обліку. Інвентаризація дозволяє перевірити, чи всі господарські операції документовані і відображені в системному бухгалтерському обліку, а також внести необхідні уточнення і виправлення.

Основні завдання інвентаризації:

(1) виявлення фактичної наявності основних засобів, матеріальних виробничих запасів (МПЗ) і грошових коштів, цінних паперів, а також обсягів незавершеного виробництва;

(2) контроль за збереженням МПЗ і коштів шляхом зіставлення фактичної наявності з донними бухгалтерського обліку;

(3) виявлення МПЗ, частково втратили свою первинну якість, що не відповідають стандартам якості, технічним умовам і т. п.;

(4) перевірка дотримання правил і умов зберігання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) та грошових коштів, а також правил утримання і експлуатації машин, устаткування і інших об'єктів бухгалтерського обліку;

(5) перевірка реальної вартості облікованих на балансі незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, резервів майбутніх витрат і платежів, дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості та інших статей балансу.

Згідно з чинним законодавством проведення інвентаризації є обов'язковим у наступних випадках: (1) при передачі майна організації в оренду, викуп, продажу, а також при перетворенні державного або муніципального підприємства; (2) перед складанням річної бухгалтерської звітності; (3) при зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ); (4) при виявленні фактів розкрадання, зловживання, а також псування майна; (5) у разі пожежі, стихійних лих, аварій чи інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами; (6) при ліквідації (реорганізації) організації або в інших випадках, що передбачаються законодавством РФ.

3. План рахунків бухгалтерського обліку. Незважаючи на різноманіття, господарські факти піддаються групування і класифікації. Для обліку кожної групи об'єктів відкривається бухгалтерський рахунок. Рахунок має найменування і номер, наприклад, 50 "Каса", 51 "Розрахунковий рахунок", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 99 "Прибули і збитки" тощо Рахунки об'єднуються в групи, сукупність яких представляє План рахунків організації. У Плані рахунків наведено найменування і номери синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Наприклад, рахунок "Матеріали" має номер 10. До нього можуть бути відкриті субрахунки 10.1 "Сировина і матеріали", 10.2 "Куповані напівфабрикати", 10.9 "Інвентар і господарські речі". На кожному із субрахунків передбачається ведення аналітичного обліку в розрізі груп матеріалів, підгруп по сортності, якістю, іншими параметрами. У свою чергу, рахунок 10 входить до розділу II Плану рахунків, який має назву "Виробничі запаси".

З 1 січня 2001 р. в Росії діють План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція по його застосуванню, затверджені наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 року № 94н. План рахунків 2001 р. - єдиний і обов'язковий до застосування в організаціях усіх галузей народного господарства і видів діяльності (крім банків і бюджетних установ) незалежно від підпорядкованості, форми власності, організаційно-правової форми, які ведуть облік методом подвійного запису. Складається він з восьми груп, що об'єднують основні види об'єктів бухгалтерського обліку.

На підставі Плану рахунків та Інструкції по його застосуванню організації затверджують робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить повний перелік синтетичних і аналітичних рахунків (включаючи субрахунка), які застосовуються в конкретній організації. Наприклад, у торгової організації можуть знадобитися субрахунки до рахунку "Каса" та для обліку надходження виручки по кожному касовому апарату. Таким чином, у робочому Плані рахунків будуть присутні субрахунку 50.1 "Операційна каса № 1", 50.2 "Операційна каса № 2" і т. д. А на виробничому підприємстві такої необхідності може і не виникнути. Зате на відміну від торгової організації в Плані рахунків заводу будуть присутні такі субрахунки рахунку 20 "Основне виробництво", як 20.1 "Цех № 1", 20.2 "Цех № 2".

4. Подвійний запис. Рахунок являє собою двосторонню таблицю, одна сторона якої називається "дебет", а інша - "кредит". "Дебет" означає прихід, вступ, збільшення, а "кредит" - виникнення заборгованості, зменшення, відтік майна.

Суть подвійного запису передбачає відображення кожної господарської операції як мінімум по двох рахунках бухгалтерського обліку. Наприклад, операція надходження грошових коштів з розрахункового рахунку в касу означає зменшення суми грошей на розрахунковому рахунку та збільшення готівки в касі. Кажуть, що рахунок "Каса" дебетується (Д), а рахунок "Розрахунковий рахунок" кредитується (До). Запис господарської операції позначається термінами "проводка", "кореспонденція рахунків". Таким чином, операція буде записана проводкою: Д "Каса" - До "Розрахунковий рахунок" на суму 5000 руб.

Будова рахунку передбачає наявність сальдо (залишку) і оборотів (руху по рахунку). Наприклад, у нашому випадку, на рахунку "Каса" початкове сальдо дорівнювало 2 тис. руб. Дебетовий оборот становив 5000 руб., кінцеве сальдо відповідно буде дорівнює 7 тис. руб. Якщо на розрахунковому рахунку перед операцією перебувало 20 тис. руб., то початкове сальдо по рахунку "Розрахунковий рахунок" дорівнює 20 тис. руб., кредитовий оборот склав 5 тис. руб., а кінцеве сальдо - 15 тис. руб. На прикладі цієї елементарної операції ми представили механізм подвійного запису. Контрольна функція подвійного запису полягає в тому, що дебетові обороти по всіх рахунках за певний період дорівнюють усім кредитовим оборотами.

Діяльність будь-якої організації починається з проводки, дебетующей рахунок "Розрахунки з засновниками" і кредитувати рахунок "Статутний капітал" на суму внесків у статутний капітал фірми, встановлений у Статуті організації. Наприклад: Д "Розрахунки з засновниками" - До "Статутний капітал" - 100 тис. руб.

5. Баланс підприємства. З економічної точки зору, дебетові залишки за рахунками характеризують актив підприємства (його майно), а кредитові - пасив (джерела формування майна). Сума дебетових і кредитових залишків по рахунках підприємства на фіксований момент часу формує вежі підприємства, тобто співвідношення майна організації та джерел його формування. В наведеному прикладі в балансі підприємства на початок звітного періоду в активі відображається заборгованість засновників у розмірі 100 тис. руб. (дебетове сальдо по рахунку "Розрахунки з засновниками"), а в пасиві - кредитове сальдо в розмірі 100 тис. руб. за рахунком "Статутний капітал".

Розглянемо зміни в балансі підприємства в ході його подальшої діяльності.

Приклад. Протягом звітного періоду половина статутного капіталу внесено грошовими коштами на розрахунковий рахунок ТОВ "Форкис".

Д "Розрахунковий рахунок" - До "Розрахунки з засновниками" - 50 тис. руб. На рахунку "Розрахунки з засновниками" після цієї операції залишиться дебетове сальдо в розмірі 50 тис. руб., що показує поточну заборгованість засновників за внесками у статутний капітал організації.

Картка рахунку 75

"Розрахунки з засновниками"

Дебет

Кредит

Сальдо початкове

100 000

Обороти

50 000

Сальдо кінцеве

50 000

Таким чином, в балансі на кінець отчетною періоду будуть відображені: в активі - заборгованість засновників у розмірі 50 тис. руб. (дебетове сальдо по рахунку "Розрахунки з засновниками") та грошові кошти в розмірі 50 тис. руб. (дебетове сальдо рахунка "Розрахунковий рахунок"), а в пасиві - по-як і раніше кредитове сальдо в розмірі 100 тис. руб. за рахунком "Статутний капітал".

Актив

На 31 грудня 2011 р.

На 31 грудня 2010 р.

I. Необоротні активи

II. Оборотні активи Дебіторська заборгованість

100 000

50 000

Грошові кошти

50 000

Баланс

100 000

100 000

Пасив

На 31 грудня

2011 р.

На 31 грудня

2010 р.

III. Капітал і резерви

Статутний капітал

100 000

100 000

IV. Довгострокові зобов'язання

V. Короткострокові зобов'язання

Баланс

100 000

100 000

Основними розділами активу балансу є необоротні активи і оборотні активи, пасиву - капітан і резерви, довгострокові зобов'язання, короткострокові зобов'язання. При застосуванні методу подвійного запису рівність початкових залишків і оборотів по рахунках призводить до рівності кінцевих залишків. Таким чином, виконується основна умова складання балансу - рівність активу і пасиву.

Бухгалтерська процедура

Бухгалтерський облік умовно можна розділити на спеціальні розділи (ділянки):

(1) облік необоротних активів;

(2) грошових коштів;

(3) витрат і готової продукції:

(4) розрахунків;

(5) фінансових вкладень;

(6) фінансового результату та капіталу.

Ведення бухгалтерського обліку по кожній дільниці має свої правила та особливості. Але є певна послідовність виконання дій бухгалтером, які складають бухгалтерську процедуру, яку можна представити у вигляді ряду етапів (рис. 27.1).

Рис. 27.1. Зміст бухгалтерської процедури

Приклад. Придбано комп'ютер. Введення в експлуатацію основного засобу оформляється первинним документом - актом прийому-передачі за формою ОЗ-1. Документ включає в себе такі обов'язкові реквізити, як номер, дату операції, найменування продавця і покупця, суму операції, найменування основного засобу.

Далі, у відповідності з правилами бухгалтерського обліку операція оформляється складною проводкою по дебету рахунків "Вкладення у необоротні активи" та "Податок на додану вартість по придбаним цінностям" і кредитом рахунка "Розрахунки з постачальниками", а потім по дебету рахунка "Основні засоби" і кредиту рахунку "Вкладення у необоротні активи" - на суму вартості ОЗ. З місяця, наступного за введенням в експлуатацію основного засобу, його вартість буде переноситися на витрати підприємства шляхом нарахування амортизації із застосуванням обраного методу, наприклад лінійного.

При складанні звітності в активі балансу підприємства буде відображена залишкова вартість комп'ютера, а в пасиві на рівну суму відображена кредиторська заборгованість перед постачальниками. Аналіз даних бухгалтерської звітності в даному випадку може надати інформацію про вартість основних засобів підприємства, щодо наявності заборгованості перед постачальниками матеріальних цінностей, про співвідношенні власних і позикових коштів підприємства і т. д.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Інвентаризація майна - важливий елемент бухгалтерського обліку
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Інвентаризація майна - важливий елемент бухгалтерського обліку
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Процедури обґрунтування теоретичних знань
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Основні відмінності між російською системою бухгалтерського обліку та МСФЗ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси