Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Цивільне та торгове право зарубіжних країн
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Правова природа ліцензійного договору на винахід

Даний договір іноді відносять до купівлі-продажу, найму (оренди) або підряду. Нерідко його кваліфікують і як договір особливого роду (sui generis). Даний договір дійсно зовні має риси подібності з іншими договорами традиційних класів, типів і видів. До договору патентної ліцензії цілком застосовна традиційна формула "продаж і купівля ліцензій". У той же час тут за договором передається не річ, а ліцензія, тобто право тимчасового возмездного використання винаходу.

До договору найму тілесних об'єктів (речей) можна застосувати формулу "продаж (па час) права користування майном". Договори майнового найму - це товарні операції, що здійснюються згідно з економічними законами, які регулюють продаж товарів. За договором найму споживна вартість продається по частинах, щоразу на певний строк. Однак якщо під "продажем" протягом тисячоліть розуміється відчуження тілесних об'єктів в постійне користування, для позначення відносин, які виникають з даного договору, був застосований термін "найм майна" з різновидами "оренда", "прокат". Ліцензійний договір також подібне міг би трактуватися і як найм (оренда) майнового права, і як його тимчасова купівля-продаж. Але суттєві відмінності даного договору і від купівлі-продажу і від найму речей породили спеціальне найменування "ліцензійний договір".

Договір патентної ліцензії про надання (на час) права на використання винаходу має дві відмінності і від купівлі-продажу, і від оренди речей. По-перше, договір купівлі-продажу (оренди) зазвичай базується на право власності продавця (наймодавця). Навпаки, в основі ліцензійного договору лежить виключне право патентовласника. По-друге, за договором купівлі-продажу (найму) передаються речі, подвійне володіння і користування якими виключено. Об'єкт ж виключного права взагалі не потребує передачі (опис винаходу публікується і доступний кожному), він може одночасно використовуватися самим ліцензіаром і з дозволу останнього - невизначеним числом третіх осіб. Внаслідок названих особливостей до договору патентної ліцензії застосовуються багато правила законів про купівлю-продаж речей (що стосувалися обов'язку продавця зберігати продану річ, передавати її, обумовлювати її недоліки), а також про майновий найм (наприклад, правила про перевірку справності що здається в найм майна, його поточному та капітальному ремонті, погіршення стану і зносі найнятого майна).

Викладене дозволяє кваліфікувати ліцензійний договір як особливий тип формується зараз у багатьох країнах нового класу договорів про розпорядження виключним правом і про передачу ноу-хау. Крім договору патентної ліцензії в цей клас в якості самостійних типів входять, зокрема, договори про розпорядження авторськими і суміжними правами і договір про передачу ноу-хау. Останній тип договору, як і саме поняття і правовий режим ноу-хау, заслуговують особливої уваги (див. 9.7 навчального посібника).

Крім винаходів у деяких країнах охороняються так звані малі винаходи - корисні моделі (ФРН, Італія, Іспанія, Японія та ін). Корисною моделлю визнається технічне рішення, що відноситься до пристрою (конструкції) і задовольняє встановленим у цій країні критеріям охороноздатності, більш низьким порівняно з винаходами. Наприклад, в Італії, ФРН та Японії знижені вимоги щодо рівня новизни (не вимагається, щоб рішення було результатом винахідницької діяльності"). До речі, в названих країнах допускається перетворення заявки на видачу патенту на винахід у заявку на корисну модель. Патент або свідоцтво на корисну модель видається за явочній або перевірочної системі та надає його власнику виключне право, аналогічне права з патенту на винахід. Термін дії охоронного документа на корисну модель нижче, ніж на винахід, і становить: в Італії - чотири роки, у ФРН - до шести років і в Японії - 10 років з дня публікації заявки, але не понад 15 років з дня се подачі.

Важливим об'єктом промислової власності є промисловий зразок. Якість виробу зазвичай характеризується відповідністю його показників новітніх досягнень світової науки і техніки, надійністю, довговічністю і економічністю. Однак тільки цих властивостей недостатньо для забезпечення високих споживчих властивостей товарів та їх конкурентоспроможності. Необхідно, щоб вироби задовольняли запити споживачів з точки зору краси і виразності їх форми, кольору, витонченості обробки, ергономіки (тобто простоти і зручності користування), а також упаковки та вимог моди. Ця задача вирішується за допомогою розвитку художнього конструювання (дизайну) і охорони техніко-естетичних переваг виробів в якості промислових зразків.

В якості промислового зразка може охоронятися особлива форма виробу (об'ємний зразок) або малюнок на поверхні виробу (плоский зразок). У деяких країнах, наприклад у Великобританії, промисловим зразком визнається навіть колір виробу. Вступ охорони промислових зразків було прямим наслідком конкуренції: великі промисловці були зацікавлені в тому, щоб форма, зовнішній вигляд випускаються ними нових промислових виробів не копіювалися іншими фірмами, що не використовувалися проти них в конкурентній боротьбі. Вони прагнули до того, щоб оригінальне зовнішнє оформлення виробів стало їх "власністю", подібно "власності" на нові винаходи, які використовуються в промислових виробах.

У більшості країн існують спеціальні закони про охорону промислових зразків (малюнків і моделей): у Великобританії - закон про авторське право, промислові зразки і патенти (1988), в Канаді - закон про промислові зразки (1952), в Японії - закон про зразках. Разом з тим слід мати на увазі, що поряд з патентно-правовим способом охорони промислових зразків, що регламентуються цими законами, можлива їх охорона за авторсько-правовим способом як продуктів художньої творчості. Найбільш широко застосовується патентно-правовий спосіб охорони (Японія, США, Великобританія). У деяких країнах промислові зразки охороняються цілком нормами авторського вдачі (Бельгія), а в окремих країнах - допускається подвійна охорона (Франція, ФРН). Правової охорони приділяється велика увага в міжнародних угодах, насамперед у Паризькій конвенції.

Під промисловим зразком розуміють художнє (естетичне) рішення зовнішнього вигляду промислового виробу. Виріб, якому надається відповідний зовнішній вигляд, є об'єктом промислового зразка. Тому не можна ототожнювати промисловий зразок як принцип, ідею, нематеріальне благо з його тілесним втіленням у реальному об'єкті. Поряд з естетичними властивостями важливими критеріями промислового зразка є його новизна (США, Японія та ін), оригінальність зовнішнього вигляду виробу (Франція) або поєднання того й іншого (Великобританія, ФРН), а також промислова придатність.

Пріоритет заявки на промисловий зразок встановлюється за датою подання її в конкретній країні. Паризька конвенція надає пільговий шестимісячний строк для витребування пріоритету на підставі першої заявки, поданої до будь-якої з країн-учасниць. У разі прийняття позитивного рішення промисловий зразок реєструється, а заявник отримує свідоцтво або патент, що засвідчує виключне право на зразок.

Володар виняткового права може сам використовувати промисловий зразок (виготовляти, використовувати, продавати, ввозити) і забороняти його використання (без ліцензії) третіми особами. Порушники права па промисловий зразок несуть встановлену законом відповідальність. При цьому в країнах з патентно-правовою моделлю охорони порушенням визнається будь-яке (навіть випадкове) подібність зовнішнього вигляду виробів із зареєстрованим промисловим зразком, а в країнах з авторсько-правовою моделлю - тільки пряме копіювання.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливі умови видавничого ліцензійного договору
Ліцензійний договір, види патентних ліцензій і платежів
Винахід, корисна модель і промисловий зразок створені в зв'язку з виконанням службового завдання або при виконанні робіт за договором
Особливості правової охорони та використання секретних винаходів
Договір про відчуження виключного права на твір
Право використання товарного знака, що надається ліцензійним договором
Адміністративно-правовий режим: природа та види
Демократична природа правової держави
Договір страхування: зміст та правові основи
Правова природа актів політичної кооперації
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси