Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Планування на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 5. РИЗИКИ ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ В ПЛАНУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Класифікація ризиків

Ризики як можливість фінансово-економічних втрат або негативних наслідків прийнятих рішень необхідно прогнозувати і враховувати в планових розрахунках. Різні ризики створюють і різні види загроз для підприємств з неоднаковими наслідками, що зумовлює диференційований підхід до заходів по зниженню (запобіганню, компенсації) втрат від настання ризикових подій.

Для забезпечення адекватного підходу до вироблення заходів щодо зниження ризиків, формування умов їх запобігання доцільно провести класифікацію ризиків за такими напрямами:

1. Невизначеність зовнішнього середовища створює передумови непередбачуваного для підприємства зміни умов його функціонування. До таких ризиків відносяться:

- нестійкість попиту і сезонні його коливання призводять до нерівномірності надходження виручки і доходів (особливо це актуально для сфери послуг, коли реалізація туристських послуг, завантаженість (заповнюваність) готельних номерів, підприємств харчування та інших підприємств сфери послуг мають яскраво виражені сезонні коливання);

- зміна поведінки конкурентів: зниження ними цін, поява нових альтернативних видів товарів і послуг (товари і послуги заміщення), розширення обсягів діяльності конкурентами за рахунок підвищення конкурентоспроможності їх товарів і послуг;

- зміна нормативно-правової бази функціонування підприємства (збільшення податків, введення ліцензування на ті чи інші види діяльності, вимоги щодо сертифікації товарів та послуг, посилення паспортно-візових формальностей при переміщенні туристів та їх заселенні і т. д.);

- підвищення тарифів на комунальні послуги, зв'язок, електрика і т. д. витрат понад передбачених на ці цілі у планових розрахунках підприємств - споживачів цих послуг;

- політична й економічна нестабільність, порушення безпеки, тероризм та інші негативні явища, що стосуються життєзабезпечення споживачів товарів і послуг, погіршення якості життя населення, фінансово-економічні кризи та їх негативний вплив на діяльність підприємств;

- валютні ризики, пов'язані з різкою зміною курсу рубля і умов користування валютним рахунком (розрахунки з партнерами, в тому числі при закупівлі обладнання та інших засобів, обслуговування боргу тощо);

- трансляційний ризик - валютні втрати, що виникають при перерахунку сум з однієї валюти в іншу;

- складності і затримка в отриманні необхідних грошових кредитів і придбаних матеріально-технічних засобів для забезпечення виконання планових показників;

- нестійкість банківської та кредитної системи (банкрутство банків, невиконання кредиторами своїх зобов'язань тощо), включаючи глобальні фінансові кризи.

2. Ризики, пов'язані з недостатнім внутрішнім ресурсним потенціалом, надійністю і мобільністю його функціонування. До таких ризиків відносяться:

- недолік інвестиційного ресурсу для модернізації основних фондів підприємства, що знижує надійність, безпеку і комфортність їх експлуатації;

- кваліфікаційний і професійний склад працівників не в змозі забезпечити у встановлені терміни виробництво продукції та послуг і якісно реалізувати заходи плану;

- обсяг готівкових ресурсів підприємства не забезпечує плановий оборот підприємства;

- інноваційна ідея плану виявилася помилковою, а стратегія, заснована на ній, недосяжною;

- технічні можливості і техніка дають збої і не забезпечують запланованого виду виробництва і реалізації товарів і послуг за якісними і кількісними характеристиками;

- незбалансована ліквідність і невиконання зобов'язань по платежах, у тому числі комерційним партнерам, веде до штрафів та інших санкцій.

3. Ризики, пов'язані із здійсненням операцій з купівлі-продажу товарів і послуг (комерційні ризики). До них відносяться:

- неплатежі партнерів і затримки ними виконання договірних зобов'язань;

- прибутковість по реалізованим товарів і послуг нижча через збільшення витрат і недоотримання доходів;

- комерційні та маркетингові служби невірно визначили заходи щодо стимулювання збуту продукції і послуг;

- вкладення коштів в акції сторонніх організацій не дає запланованих позареалізаційних доходів;

- інфляційні процеси вище планових, що призводить до необхідності збільшення готівки в обігу.

Ця класифікація дозволяє систематизувати можливі ризики і на рівні предплановой роботи описати їх, а потім сформувати умови мінімізації втрат при їх настанні. Для більш детальної формалізації ризиків та визначення міри їх впливу на майбутні результати діяльності підприємства сфери послуг необхідна наступна їх класифікація:

а) по керованості:

- керовані - в основному пов'язані з внутрішнім потенціалом і можливостями підприємства (за ним розробляється план заходів по зниженню втрат або запобігання ризиків з подальшою організацією виконання планових заходів);

- некеровані - зовнішні ризики, які враховуються в планових розрахунках як непереборні труднощі та обмеження у розвитку або формування тих або інших показників діяльності підприємства (розробка планів з урахуванням цих ризиків з виділенням резервних коштів для компенсації втрат при настанні подій цих ризиків);

б) за ступенем ймовірності настання ризиків:

- малоймовірні - до 5% (стихійні лиха, природні катаклізми тощо);

- середня ступінь ймовірності - 5-25% (політична нестабільність, зміна зовнішніх умов діяльності підприємства більше очікуваних);

- висока ймовірність - понад 25% (сезонність коливання попиту, зміна поведінки конкурентів, потенціалу підприємства в гірший бік і т. д.);

в) за рівнем впливу на формування стійких тенденцій:

- короткочасні, які враховуються в тактичному і оперативному плануванні з розробкою заходів щодо запобігання або зниження таких ризиків (особливо в майбутньому);

-довготривалі, враховуються в середньостроковому і довгостроковому плані за допомогою коригування концепції розвитку та адаптації підприємства до мінливих тенденцій і пропорцій у розвитку макро - і мезосистем.

Наведена спрощена класифікація ризиків дозволяє, по-перше, адекватно їх описати, по-друге, взяти при необхідності заходів по зниженню втрат від їх настання, по-третє, продумати і спрогнозувати альтернативні варіанти розвитку підприємства (відхід від ризиків) або передбачити диференційоване вкладення коштів з урахуванням разновероятных ризиків.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності економічних систем (підприємств)
Поняття ризику в діяльності підприємства
Роль фінансового планування в діяльності підприємства
Планування та оцінка зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Планування та облік корпоративних фінансів
Інвестиційні ризики та їх класифікація
Класифікація ризиків
Класифікація ризиків
Поняття і класифікація соціальних ризиків
Фінансові та підприємницькі ризики: зміст та класифікація
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук