Меню
Головна
 
Головна arrow Соціологія arrow Економічні основи соціальної роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Податки як інструмент формування бюджетних коштів та фінансування системи соціальної роботи

Першорядне значення в державному фінансуванні системи соціального захисту на сучасному етапі набула проблема формування доходної частини бюджету, пов'язана в першу чергу з оподаткуванням.

Сучасна податкова система - результат розвитку цивілізації. Це складне соціальне утворення, тісно пов'язане з еволюцією економіки і держави.

Податки - це обов'язкові збори, що стягуються державою з господарюючих суб'єктів та громадян за ставкою, встановленою в законодавчому порядку.

Слід зазначити, що вперше справляння податків в грошовій формі з'явилося в Стародавньому Римі.

У становленні системи оподаткування можна виділити три періоди, кожен з яких характеризується певними особливостями.

Перший період - розвиток господарських систем Стародавнього світу і в Середні століття.

Основними характеристиками цього періоду є: безсистемність справляння податку, натуральна форма. Це панщина, участь у походах, продовольство, фураж, спорядження для армії та ін

В мирний час не було необхідності стягувати податки. Так було, наприклад, в Афінах і Римської імперії. Якщо починалися військові дії, то запроваджувалися податки, і їх величина залежала від майнового та сімейного стану (цензу) платника.

Разом з тим у мирний час стягування податків було пов'язано ще і з проведенням громадського будівництва. Так, наприклад, у Стародавньому Єгипті при будівництві іригаційних споруд в дельті Нілу були введені податки, які збирали жерці.

У V ст. до н. е. в Китаї стягувався податок у вигляді натуральної подушної податі.

З розвитком економічної могутності держави стали рости і його витрати. У цей час стали з'являтися податки в грошовій формі. Так, у Стародавньому Римі перший грошовий податок носив загальний характер і називався трибут. Крім прямих податків на рабів, худобу, нерухомість стали з'являтися і непрямі податки. Наприклад, податок з обороту при торгівлі рабами.

Збір податків став носити все більш регулярний характер. Це і зрозуміло, головним джерелом змісту держави стали податки. Проте були й інші джерела поповнення державної скарбниці: доходи від використання державного майна, надходження у вигляді захопленого під час військових дій майна та ін.

Основними характеристиками податкових систем в Середні століття (аж до XVII ст.) є їх повільний розвиток, нерегулярність справляння податків. Так, наприклад, в Європі податкові системи були досить заплутаними, податки вводилися при появі необхідності покрити будь-які витрати або при спустошенні скарбниці.

Почалася в Стародавньому світі практика справляння непрямих податків знайшла свій подальший розвиток і в Середні століття. З розвитком міських поселень особливу роль у поповненні міського бюджету стали грати акцизи. Їх стягували біля міських воріт при ввезенні та вивезенні товарів.

У більшості європейських країн в Середні століття склалася певна система оподаткування. Феодали у сільській місцевості через відкупників збирали подушний податок - капитицию. Откупщиками ставали заможні буржуа, які купували у держави право збирати податки.

З городян стягувалися прибуткові податки і акцизи. В свою чергу місто повинен був заплатити васала короля суму данини, розмір якої фіксувався у міському законодавстві. Крім цього в скарбницю короля надходили гільдейскі і ремісничі мита, судові мита, а також непрямі податки - акцизи на продукти харчування, тютюн, папір.

Другий період розвитку оподаткування охоплює проміжок часу з кінця XVII до XIX ст. На цьому етапі відбувається становлення і розвиток перших податкових систем, що включають як прямі, так і непрямі податки.

Ця епоха характеризується великими соціальними змінами. Так, у Нідерландах, а потім в Англії відбулися буржуазні революції, які призвели до ліберальних перетворень державного ладу.

Це не могло не позначитися на розвитку податкових систем європейських країн. У середині XIX ст. відбулося зменшення числа стягнутих податків. Основна увага при цьому приділялася дотриманню юридичної форми при введенні і справляння податків.

Разом з тим у цей період почалося становлення оподаткування як науки.

У 1776 р. шотландський економіст і філософ Адам Сміт опублікував книгу "Дослідження про природу і причини багатства народів", де вперше були сформульовані принципи оподаткування та дано визначення податковим платежам. Вперше А. Смітом було підкреслено, що податки - це показник свободи, а не рабства. При цьому податки розглядалися як джерело для покриття витрат на утримання уряду. Що стосується витрат, наприклад, на соціальні потреби суспільства, на зміст судових та інших установ, то, на думку А. Сміта, їх повинні покривати за рахунок мита і зборів, що сплачуються зацікавленими особами.

Згідно з ученням А. Сміта існує три джерела багатства: земля, праця і капітал. Отже, повинні існувати різні форми оподаткування.

Третій етап розвитку оподаткування почався в XIX ст. і мав свої особливості. Так, відбувалося зменшення кількості стягнутих податків; велике значення надавалося юридичній стороні встановлення і стягнення податків.

У цей час продовжується розвиток фінансової науки. Розроблено науково обгрунтовані принципи оподаткування, які стали підставою для проведення податкових реформ після Першої світової війни. Закладені основи сучасної податкової системи, в якій ведучу роль стали відігравати прямі податки.

Після Другої світової війни розвиток податкових систем індустріально розвинутих капіталістичних держав відбувалося на тлі безперервних податкових реформ. Основними цілями цих реформ були:

o пошук оптимального поєднання прямого і непрямого оподаткування;

o визначення ступеня податкового впливу на економіку;

o зменшення величини податкового тягаря;

o визначення складу та області застосування податкових пільг та ін

Слід зазначити, що період реформування податкових систем в розвинених країнах до цього часу не закінчилася.

Податковий кодекс Російської Федерації (НК РФ) визначає податок як обов'язковий, індивідуально безвідплатний платіж, що стягується з організацій і фізичних осіб у формі відчуження належних їм на праві власності, господарського відання або оперативного управління грошових коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави і (або) муніципальних утворень (п. 1 ст. 8 НК РФ).

Таким чином, основними відмітними ознаками податку в трактуванні НК РФ є:

o обов'язковість. У ст. 57 Конституції РФ закріплено, що кожен зобов'язаний сплачувати законно встановлені податки і збори;

o індивідуальна безвідплатність. Означає, що особа, сплатив податок, від держави натомість не отримує ніяких благ;

o сплата в грошовій формі. Означає, що податки не можуть бути сплачені в натуральній формі (у вигляді податкових заліків);

o фінансове забезпечення діяльності держави як основна мета справляння податку. Податки є основними джерелами доходів бюджетів різних рівнів;

o загальні умови встановлення податків і зборів. Податок вважається встановленим і підлягає сплаті, коли визначені платники податків і елементи оподаткування (див. ст. 17 НК РФ).

Поряд з податками платники податків сплачують збори. Під збором НК РФ розуміє обов'язковий внесок, що стягується з організацій і фізичних осіб, сплата якого є однією з умов скоєння щодо платників зборів державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами і посадовими особами юридично значимих дій, включаючи надання певних прав або видачу дозволів (ліцензій) (п. 2 ст. 8 НК РФ).

Одним із видів збору є державне мито.

Державне мито - це збір, який стягується з юридичних або фізичних осіб при їх зверненні в державні органи, органи місцевого самоврядування, інші органи та (або) до посадових осіб, які уповноважені згідно з законодавчими актами РФ і законодавчими актами суб'єктів РФ і нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування, за вчиненням щодо цих осіб юридично значимих дій, передбачених гол. 25.3 НК РФ, за винятком дій, скоєних консульськими установами РФ (п. 1 ст. 333.16 НК РФ).

Податки, забезпечуючи державу фінансовими ресурсами, виконують ряд функцій. Функції податків: фіскальна, контрольна, розподільна, регулююча.

Фіскальна функція дозволяє формувати дохідну частину бюджету і позабюджетних фондів РФ. Маючи фінансові ресурси, держава може виконувати свої основні завдання - в області економіки, внутрішньої та зовнішньої політики, соціального захисту населення і т. д.

З реалізацією фіскальної функції податків невіддільне поняття податкового тягаря.

Податковий тягар (НБ) показує, яка частина виробленого суспільством ВВП перерозподіляється з допомогою державного бюджету, і визначається як відношення загальної суми податків (Н) і зборів (Сб) до ВВП.

На макрорівні існують різні методики розрахунку ВВП. В даний час ВВП в країні в цілому визначається шляхом підсумовування виробленої на всіх підприємствах доданої вартості.

Слід зазначити, що така ж методика прийнятна і для окремих підприємств. Хоча найчастіше, щоб проілюструвати тяжкість податкового тягаря, економісти підприємств його визначають як відношення маси податкових платежів до суми доходів звітного періоду (по звичайних видах діяльності та іншим). Однак такий підхід дозволяє розрахувати показник НБ, не порівнянний з аналогічним показником, визначеним на макрорівні.

Економічна наука робить спроби виробити чіткі критерії оптимальної величини податкового тягаря. В цьому питанні цікавий підхід А. Лаффера.

Він виявив залежність податкової бази від зміни ставок податку, а також залежність бюджетних надходжень від норми оподаткування (податкового тягаря). Така залежність характеризується кривою Лаффера (рис. 11.).

Аналізуючи криву Лаффера, можна зробити наступний висновок. Якщо ставка податку менш 50%, відзначається зростання надходжень до бюджету від росту податків. Якщо ставка більше 50%, виявляється зменшення надходжень у бюджет.

А. Лаффер вважав, що скорочення кількості податків, зниження окремих податкових ставок може позитивно впливати на економіку, податкову базу.

Контрольна функція податків дозволяє:

o стежити за своєчасністю і повнотою виконання платниками податків своїх зобов'язань;

o оцінити ефективність податкової системи;

o визначити завдання та шляхи реформування податкової системи.

Рис. 11. Крива Лаффера

Розподільна функція дозволяє державі розподіляти і перерозподіляти отримані кошти у відповідності зі своїми цілями і завданнями. Процес перерозподілу полягає в тому, що кошти з вищестоящого бюджету направляються до нижчого.

Регулююча функція дає державі можливість керувати економічними процесами всередині країни, вирішувати різні завдання податкової політики за допомогою податкових механізмів. Так, застосовуючи ті чи інші податкові ставки, систему пільг, відстрочень та розстрочень у сплаті податків тощо, держава може:

o здійснювати контроль співвідношення грошової і товарної маси;

o регулювати інвестиційну та інноваційну активність підприємців, створюючи тим самим умови для розвитку перспективних галузей економіки, так і для підтримки низькорентабельних, але суспільно - освіти, охорони здоров'я та ін; вирівнювати регіональні й місцеві рівні розвитку шляхом перерозподілу бюджетних коштів, надання регіонам різного роду податкових пільг і звільнень;

o впливати на механізм антикризового регулювання і т. п.

Класифікація податків передбачає їх групування відповідно до різними ознаками. В сучасній теорії та практиці оподаткування використовують такі класифікаційні ознаки (рис. 12):

Рис. 12. Класифікація податків

o за способом стягнення податків;

o по органу, який встановлює податки;

o по цільової спрямованості введення податку;

o по суб'єкту-налогоплателыцику;

o за рівнем бюджету, до якого зараховується податковий платіж;

o за способом відображення в бухгалтерському обліку та фінансово-економічної доцільності;

o за термінами сплати.

За способом стягнення податки поділяють:

o прямі податки, які стягуються безпосередньо з доходів або майна платника податків;

o непрямі податки, які включаються в ціну товарів, робіт, послуг (податок на додану вартість, акцизи). Остаточним платником непрямих податків є споживач товару (роботи, послуги). Від сплати непрямих податків досить важко ухилитися.

В залежності від органу, який встановлює податки:

o федеральні податки. Елементи федеральних податків встановлюються федеральним законодавством (НК РФ) і є єдиними на всій території країни. Їх встановлює і вводить у дію вищий представницький орган влади. Ці податки можуть зараховуватися до бюджетів різних рівнів.

Згідно ст. 13 НК РФ до федеральних податків і зборів належать:

1) податок на додану вартість (ПДВ);

2) акцизи;

3) податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

4) податок на прибуток організацій;

5) податок на видобуток корисних копалин (ПВКК);

6) водний податок;

7) збори за користування об'єктами тваринного світу і за користування об'єктами водних біологічних ресурсів;

8) державне мито;

o регіональні податки. Встановлюються НК РФ і є обов'язковими на території суб'єктів РФ.

Згідно ст. 14 НК РФ до регіональним податках ставляться:

1) податок на майно організацій;

2) податок на гральний бізнес;

3) транспортний податок.

o місцеві податки. Вводяться відповідно до НК РФ і нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування. Вони вступають в дію після рішення, прийнятого на місцевому рівні, і завжди є джерелом доходу місцевих бюджетів.

Згідно ст. 15 НК РФ до місцевих податків належать:

1) земельний податок;

2) податок на майно фізичних осіб.

По цільової спрямованості введення податки бувають:

o загальні податки. Призначені для формування доходів державного бюджету в цілому (наприклад, ПДВ);

o цільові (спеціальні) податки і відрахування. Призначені для фінансування конкретного напряму державних видатків. Як правило, для таких платежів створюються спеціальні позабюджетні фонди, наприклад, Фонд соціального страхування РФ, Пенсійного фонду РФ, Фонд обов'язкового медичного страхування РФ.

Залежно від суб'єкта-платника податків податки бувають:

o податки з фізичних осіб (наприклад, податок на доходи фізичних осіб);

o податки з юридичних осіб (наприклад, податок на прибуток організацій);

o суміжні податки, що стягуються з фізичних та юридичних осіб (наприклад, земельний податок).

За рівнем бюджету, до якого зараховується податковий платіж, податки поділяють:

o на закріплені податки. Сплачуються безпосередньо і повністю до бюджетів різних рівнів або позабюджетні фонди;

o регулюючі податки. Сплачують одночасно в різні бюджети у пропорції, визначеній законодавством (наприклад, податок на прибуток організацій: 2%- до федерального бюджету, 18% - до бюджетів суб'єктів РФ).

За способом відображення в бухгалтерському обліку та фінансово-економічної доцільності податки поділяють:

o на що включаються в собівартість продукції (наприклад, транспортний податок);

o які включаються в ціну товарів, робіт, послуг (наприклад, ПДВ, акцизи);

o відносяться на фінансові результати до сплати податку на прибуток (наприклад, податок на майно, податок на прибуток);

o утримувані з доходів працівника (наприклад, ПДФО).

За термінами сплати податки бувають:

o строкові. Сплачуються у строки, встановлені нормативними актами (наприклад, державне мито);

o періодично-календарні. Сплачуються періодично у встановлені в законодавстві терміни (наприклад, ПДФО сплачується щомісяця, податок на прибуток сплачується щомісяця або щокварталу).

Обов'язкові елементи податку зазначені у ст. 17 НК РФ. Згідно з нею податок вважається встановленим лише в тому випадку, коли визначені платники податків і елементи оподаткування: об'єкт оподаткування; податкова база; податковий період; податкова ставка; порядок обчислення податку; порядок і терміни сплати податку. Що стосується зборів, то при їх встановленні визначаються платники і елементи оподаткування стосовно до конкретних зборів.

Розглянемо більш детально вищевказані поняття.

Платниками податків визнаються організації та фізичні особи, на яких за законодавством РФ покладено обов'язок по сплаті податків.

Об'єктом оподаткування визнається будь-який об'єкт, що має вартісну, кількісну чи фізичну характеристику, з наявністю якого у платника податків виникає обов'язок по сплаті податків.

Згідно ст. 38 НК РФ до об'єктів оподаткування відносять:

o реалізацію товарів, (робіт, послуг)

o прибуток;

o майно;

o дохід, витрати;

o інша обставина, що має вартісну, кількісну чи фізичну характеристику (наприклад, кількість кінських сил і ін).

Кожен податок має самостійний об'єкт оподаткування, який визначається відповідно до частини другої НК РФ з урахуванням положень ст. 40 НК РФ.

Податкової базою визнається вартісна, фізична або інша характеристика об'єкта оподаткування. Вона служить для кількісного виміру об'єкта оподаткування. Податкова база коригується з урахуванням існуючої системи пільг і податкових відрахувань.

Для кількісного вираження податкової бази застосовують одиницю обкладання. Це кількісна міра, яка дозволяє виміряти об'єкт оподаткування. Одиниця оподаткування може бути в натуральній і грошовій формі. Наприклад, при оподаткуванні земель - сота частина гектара (сотка), га, 1 м2; при оподаткуванні доданої вартості - 1 руб.; при обчисленні транспортного податку - одна кінська сила.

Пільги по податках і зборах - це певні НК РФ переваги, що надаються окремим категоріям платників податків порівняно з іншими платниками податків, включаючи можливість не сплачувати податок (збір) або сплачувати його у меншому розмірі (ст. 56 НК РФ).

При цьому в законодавстві про податки і зборах передбачена наступна система пільг:

o неоподатковуваний мінімум;

o вилучення з обкладення визначених елементів об'єкта податку;

o звільнення від сплати податків окремих осіб або категорій платників;

o зниження податкових ставок.

Платник податку, який має право застосовувати пільгу, має також право і відмовитися від неї.

Під податковим періодом згідно ст. 55 НК РФ розуміється календарний рік або інший період часу стосовно до окремих податках, по закінченні якого визначається податкова база і обчислюється сума податку, що підлягає сплаті. Податковий період може складатися з одного або кількох звітних періодів.

Якщо організація була створена після початку календарного року, першим податковим періодом для неї є період часу з дня її створення і до кінця цього року. При цьому днем створення організації визнається день її державної реєстрації.

Якщо організація створена в період часу з 1 грудня по 31 грудня, то першим податковим періодом для неї є період часу з дня створення до кінця календарного року, наступного за роком створення.

Якщо організація була ліквідована (реорганізована) до кінця календарного року, останнім податковим періодом для неї є період часу від початку цього року до дня завершення ліквідації (реорганізації).

Якщо організація, створена після початку календарного року, ліквідована (реорганізована) до кінця цього року, податковим періодом для неї є період часу з дня створення до дня ліквідації (реорганізації).

Якщо організація була створена в період часу з 1 грудня по 31 грудня поточного календарного року і ліквідована (реорганізована) до кінця календарного року, наступного за роком створення, податковим періодом для неї є період часу з дня створення до дня ліквідації (реорганізації) даної організації.

Податкова ставка у відповідності зі ст. 53 НК РФ - це величина податкових нарахувань на одиницю вимірювань податкової бази.

Податкові ставки встановлюються:

o у відсотках (ПДВ, податок на прибуток і ін);

o у твердих грошових сумах (транспортний податок, земельний податок);

o у поєднанні того й іншого (акцизи).

Разом з тим ставки податків можуть бути прогресивними і регресивними. Прогресивне оподаткування передбачає збільшення податкової ставки в міру збільшення податкової бази. В даний час прогресивне оподаткування не актуально і не застосовується. Регресивне оподаткування передбачає зменшення податкової ставки в міру збільшення податкової бази.

По федеральним податках податкові ставки встановлюються НК РФ. За регіональним і місцевим податкам податкові ставки встановлюється відповідними законодавчими актами суб'єктів Російської Федерації та органів муніципальних утворень, якщо це не суперечить НК РФ.

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, обчислюється:

o самостійно платником податків;

o податковим органом.

Як правило, платник податків самостійно обчислює і перераховує суму податку, що підлягає сплаті. При цьому обчислення сум, що підлягають сплаті, проводиться по кожному податку окремо.

Однак чинним податковим законодавством передбачені окремі випадки, коли розрахунок суми податку, що підлягає сплаті в бюджет, розраховують податкові органи та надсилають платнику податків повідомлення (наприклад, транспортний податок для фізичних осіб).

Загальний порядок сплати податків і зборів встановлено ст. 58 НК РФ. Так, сплата податку проводиться у встановлені строки:

o одноразовим платежем всієї суми податку;

o у вигляді попередніх платежів (авансових платежів) з податку протягом податкового періоду;

o іншим способом, передбаченим у законодавстві про податки і зборах.

Сплата податку здійснюється в готівковій або безготівковій формі.

При відсутності в даній місцевості установи банку платники податків (податкові агенти), які є фізичними особами, можуть сплачувати податки через каси місцевої адміністрації або через організації федеральної поштового зв'язку.

Конкретний порядок сплати податку встановлюється стосовно до кожного податку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Організація фінансування соціальної роботи в бюджетній системі Російської Федерації
Податки в системі бюджетних доходів
Формування принципів фінансування і оптимізація структури джерел фінансування оборотних засобів
Теоретико-методологічні основи історії соціальної роботи
Психологічні основи соціальної роботи
Бюджетний устрій і бюджетна система Російської Федерації
Комплексні технології в системі соціальної роботи
Бюджетне фінансування
Державне регулювання формування і використання фондів грошових коштів та його значення для реалізації соціально-економічної політики
Бюджетне фінансування дорадчої служби
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси