Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Модель Солоу Р.

Неокласичні моделі долають деякі обмеження кейнсіанських моделей і дозволяють точніше описати особливості макроекономічних процесів. Р. Солоу1 показав, що нестабільність динамічної рівноваги в кейнсіанських моделях була наслідком невзаимозаменяемости факторів виробництва. Замість функції Ст. Леонтьєва він використовував у своїй моделі виробничу функцію Кобба-Дугласа, в якій праця і капітал - субститути. Іншими передумовами аналізу в моделі Р. Солоу відносяться: спадна гранична продуктивність капіталу, постійна віддача від масштабу, постійна норма вибуття, відсутність інвестиційних лагів.

Взаємозамінність факторів (зміна капіталоозброєності) порозумівається технологічними умовами і неокласичною передумовою про зроблену конкуренцію на ринках факторів виробництва.

Необхідною умовою рівноваги економічної системи є рівність сукупного попиту та пропозиції. Пропозиція описується виробничою функцією з постійною віддачею від масштабу: У = Р(К, Ь), і для будь-якого позитивного значення вірно 2

Позначимо (Y/L) через у, a (K/L) через k і перепишемо вихідну функцію у формі взаємозв'язку між продуктивністю і фондоозброєністю (капиталовооруженностью): у =/(&).

Тангенс кута нахилу даної виробничої функції відповідає граничному продукту капіталу (МРК - marginal product of capital), який убуває у міру зростання фондоозброєності (k) (рис. 29.3).

Модель Р. Солоу

Рис. 29.3. Модель Р. Солоу

Сукупний попит у моделі Р. Солоу визначається інвестиціями і споживанням:

де I - інвестиції і споживання в розрахунку на одного зайнятого.

Дохід ділиться між споживанням та заощадженнями у відповідності з нормою заощадження, так що споживання можна представити як

де 5 - норма заощадження (нагромадження).

Тоді у = с +1 = (1 - у) + I, звідки / = еу.

В умовах рівноваги інвестиції дорівнюють заощадженням і пропорційні доходу.

Умови рівності попиту і пропозиції можуть бути представлені як

Виробнича функція визначає пропозицію на ринку товарів, а нагромадження капіталу - попит на вироблений продукт.

Динаміка обсягу випуску залежить від обсягу капіталу (у розглянутому випадку - капіталу в розрахунку на одного зайнятого, або капіталоозброєності). Обсяг капіталу змінюється під впливом інвестицій і вибуття: інвестиції збільшують запас капіталу; вибуття - зменшує.

Інвестиції залежать від фондоозброєності і норми накопичення, що випливає з умови рівності попиту і пропозиції в економіці: р = з/(/г). Норма накопичення визначає розподіл продукту на інвестиції та споживання при будь-якому значенні к.

Амортизація враховується таким чином: якщо прийняти, що щорічно внаслідок зносу капіталу, що вибуває його фіксована частина й (норма вибуття), то величина вибуття буде пропорційна обсягу капіталу і дорівнює ї-к.

Вплив інвестицій і вибуття на динаміку запасів капіталу можна представити рівнянням

або, використовуючи рівність інвестицій і заощаджень,

Запас капіталу (&) буде збільшуватися (йк > 0) до рівня, при якому інвестиції дорівнюватимуть величині вибуття, тобто

Після цього запас капіталу па одного зайнятого (фондоозброєність) не буде змінюватися в часі, оскільки дві діючі на нього сили урівноважать один одного (йк = 0). Рівень запасу капіталу, при якому інвестиції дорівнюють вибуття, називається рівноважним (стійким) рівнем фондоозброєності праці і позначається до*. При досягненні стійкого рівня фондоозброєності економіка знаходиться в стані довгострокової рівноваги.

Рівновага є стійкою, оскільки, незалежно від вихідного значення ^, економіка буде прагнути до рівноважного стану (тобто до &*). Якщо початковий запас капіталу нижче до*, то валові інвестиції ($/(&)) будуть більше вибуття (с!-к) і запас капіталу буде зростати на величину чистих інвестицій. Якщо початковий запас капіталу більше до*, то це означає, що інвестиції менше, ніж знос, а значить запас капіталу буде скорочуватися, наближаючись до стійкого рівня фондоозброєності (рис. 29.4).

Норма нагромадження (заощадження) безпосередньо впливає на стійкий рівень фондоозброєності. Зростання норми заощадження зрушує криву інвестицій нагору з положення 5! o /(к) до 52* /(к) (рис. 29.5).

У вихідному стані економіка мала стійкий запас капіталу до*, при якому інвестиції дорівнювали вибуття. Після підвищення норми заощадження інвестиції зросли, запас капіталу (&*) і вибуття залишилися колишніми. В їх умовах інвестиції починають перевищувати вибуття,

Облік амортизації в моделі Р. Солоу

Рис. 29.4. Облік амортизації в моделі Солоу Р.

Вплив норми заощаджень на зсув кривої інвестицій

Рис. 29.5. Вплив норми заощаджень на зсув кривої інвестицій

що викликає зростання запасу капіталу до рівня нової рівноваги /р*, що характеризується більш високими значеннями фондоозброєності і продуктивності праці (випуск на одного зайнятого, у).

Чим вище норма заощадження (накопичення), тим більш високий рівень виробництва і запасу капіталу може бути досягнутий у стані стійкої рівноваги. Однак підвищення норми нагромадження веде до прискорення економічного зростання в короткостроковому періоді, поки економіка не досягне точки нового стійкого рівноваги.

Очевидно, що ні сам процес накопичення, ні збільшення норми заощадження не можуть пояснити механізм безперервного економічного зростання. Вони показують лише перехід від одного стану рівноваги до іншого.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Модель Солоу
Розвиток моделі Р. Солоу
Неокласична модель економічного зростання Солоу
Неокласична модель зростання Солоу - Свана
Модель Томпсона і Стрикленда
Модель ЕР2М Адамса і Робертса
Модель SPACE-аналізу
Цільова модель
Ситуаційна модель Стинсона-Джонсона
Кількісні моделі
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси