Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Ефективний фінансовий директор
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Модель внутрішньої норми прибутковості компанії на основі потоку грошових коштів (SFROI)

Лакмусовим папірцем для будь-якого показника ефективності є питання: наскільки точно він реагує на рішення керівництва. У цьому сенсі ціна акцій (або, у нашому контексті, прибутковість акцій) часто виявляється поганим вимірювачем минулого ефективності, оскільки вона відображає насамперед очікування щодо майбутніх рішень... По мірі спуску по ієрархічній драбині проблема лише загострюється, оскільки всі інші мають ще менший вплив на ціну акцій.

Т. Мілбурн

Одним з недоліків показника EVA є акцепт на прибуток та ігнорування грошових потоків. Для ряду компаній це прийнятно. Однак деякі фінансові консультанти бачать в цьому серйозний недолік і просувають в якості ключового показника системи фінансових індикаторів показник CFROI. Авторство цієї системи належить компанії HOLT Valua Associates, яка зареєструвала свою модель аналізу та управління у вигляді торгової марки CFROI м. Після об'єднання HOLT Valua Associates з Boston Consulting Group (BCG) модель використовується в стратегічному фінансовому консультуванні спільно. При застосуванні моделі консультантами BCG вводяться деякі модифікації (наприклад, пов'язані з відображенням амортизації, інфляції). Також значення ключового показника фіксується як поточне (на річній основі). Фінансову аналітику на основі CFROI™ застосовує також інвестиційний банк Credit Suisse First Boston (CSFB). У ряді академічних посилань модель позначається як CFROI HOLT - CSFB. Близькою за методикою розрахунку є модель Deutshe Bank, позначувана як CROCI (cash return on capital інвестувати).

Показник CFROI представляє собою внутрішню норму прибутковості за існуючим інвестицій. Для його розрахунку використовуються прогнозні значення реальних (очищених від інфляції) грошових потоків, ліквідаційна вартість активів та поточна оцінка валових інвестицій. Ключовими параметрами моделі є: вартість активів, час їх життя, прогнозовані грошові потоки, залишкова вартість активів.

Модель акцентує увагу на грошові потоки. Виділяються три потоки грошових коштів, які мають місце і прогнозованих по компанії. Перший потік - інвестиційний (gross cash investment, GCI). По суті мова йде про вже наявних інвестиційних оттоках, які сформували інвестований капітал. Оригінальність моделі CFROIIM полягає в тому, що особливим чином враховуються амортизаційні відрахування за активами, що виникли в результаті інвестиційних відтоків. Суми нарахованої за роки експлуатації амортизації активів додаються до залишкової вартості цих активів. Отримуємо так звані валові інвестиції моделі внутрішньої норми прибутковості. Для різних цілей фінансового аналізу валові інвестиції розраховуються різним чином. Насамперед це стосується відображення амортизації по такому специфічному активу, як ділова репутація (goodwill). Цей актив відображається в стандартній фінансовій звітності тільки при придбанні компанії. Якщо придбання не передбачає внутрішніх поліпшень, є формою своєрідного вкладення капіталу, то амортизація ділової репутації також додається до инвестированному капіталу, збільшує валові інвестиції і в результаті призводить до зниження внутрішньої норми прибутковості. Якщо придбання компанії має головною метою створення синергії з існуючим бізнесом (див. гол. 6), то відображена ділова репутація не повинна збільшувати через амортизаційні коригування величину валових інвестицій. Для аналізу такого стратегічного рішення компанії підсумовування накопичених амортизаційних нарахувань по діловій репутації не відбувається. Таким чином,

Інвестиційний потік = Балансова вартість усіх активів + Накопичена амортизація + "Приховані" елементи власного капіталу (наприклад, капіталізація витрат, що забезпечують стратегічний розвиток компанії) + "Приховані" елементи позикового капіталу (тобто капіталізовані операційна оренда і лізинг) - Грошові кошти - Безпроцентні зобов'язання.

Є ще одна корекція, яка змінює кількісну оцінку валових інвестицій. Це відображення інфляції. У статтях активів виділяються монетарні (номінальні, які відображають фіксовані грошові величини) і не монетарні. Монетарні статті активів в умовах інфляції створюють зменшення балансової вартості активів. Інфляційні зміни видаляються з аналізованої величини заловых інвестицій.

Другий потік - операційний, що відображає також відтоки по податку на прибуток (ОСЕАТ). Цей потік не збігається з сальдо грошового потоку по операційній діяльності в стандартній фінансовій звітності. Застосовується ряд коригувань. Насамперед коригування стосуються нового трактування так званих стратегічних витрат, що формують для компанії конкурентні переваги (наприклад, витрати по забезпеченню лояльності клієнтів, персоналу).

Третій грошовий потік - ліквідаційний, виникає при завершенні використання інвестованого капіталу після ліквідації неамортизируемых активів, коли закінчиться економічний термін їх життя. Це реалізована у вигляді грошового потоку ліквідаційна вартість неамортизируемых активів. Це перший елемент, що породжує ліквідаційний грошовий потік'. Як правило, значну частку в цьому грошовому потоці складає вартість землі. Другий елемент, що породжує цей грошовий потік, - повернення інвестицій в оборотний капітал.

Економічний термін життя активів в моделі HOLT - CSFB розраховується за унікальною методикою авторів на основі аналізу так званого періоду згладжування прибутковості капіталу (fade period). Ідея методики будується на статистично підтвердженому факт зниження прибутковості бізнесу по мірі розвитку компанії (просування по етапах життєвого циклу). Прибутковість капіталу поступово знижується до певного стабілізаційного рівня, що характеризує етап зрілості. Період згладжування - це часовий період виходу па стабілізаційний рівень. Розглянемо, на основі яких характеристик компанії можна зробити висновок про період згладжування.

При заданні періоду згладжування в моделі CFROI|М враховуються три характеристики. Дві з них розраховуються за минулим результатами діяльності компанії, а одна - з обраної стратегії розвитку.

1. Минулий період перевищення фактично мали місце значень CFROfM над середніми рівнем. Якщо в минулому для даної компанії період перевищення CFROIVM над середніми значеннями CFROI був досить тривалим, то можна припустити, що і в майбутньому менеджмент компанії зуміє показати високе значення періоду згладжування. Минулі успіхи при збереженні команди менеджерів можуть свідчити про існування в компанії специфічного людського капіталу (див. гол. 7), тобто особливих ресурсів, які забезпечують конкурентні переваги.

2. Стійкість минулих значень CFROI. Характеристикою, що приймається до уваги при обґрунтуванні економічного періоду життя активів, є волатильність минулих значень CFROI™. Це оцінка може бути отримана з аналізу стандартного відхилення показників CFROI по роках. Чим нижче волатильність, тим унікальніше управлінський досвід в компанії і більше можливостей збільшити період згладжування віддачі на капітал у майбутньому.

3. Темп стійкого зростання активів у майбутньому. Цей темп залежить від величин, що знову вводяться і виведених активів в аналізованому році; залучення або погашення позикового капіталу. Для тих компаній, які ростуть за рахунок виключно власного капіталу і не виплачують дивіденди, темп зростання активів за значенням близький до величини CFROI™. У моделі CROCI Deutshe Bank використовується власна методика обґрунтування економічного строку життя. В її основі лежать галузеві зіставлення інвестиційних політик компаній з акцентуванням уваги на потреби в капітальних вкладеннях, що спрямовуються на підтримку існуючих активів.

Для отримання значення CFROI1 м вирішується рівняння ступеня п, де п -економічний термін життя активів. Сам метод розрахунку аналогічний знаходження значення внутрішньої норми прибутковості обмеженого у часі інвестиційного проекту (IRR). Поточна оцінка валових інвестицій прирівнюється до наведеної оцінки майбутніх операційних (OCFAT) та ліквідаційних потоків. Ставка дисконтування і є розрахункова величина CFßO/™. Якщо показник CFROllM по компанії перевищує необхідний інвесторами рівень прибутковості, оцінений у реальному вираженні, тобто з корекцією на інфляцію, то компанія створює вартість. Якщо CFROPM нижче необхідної прибутковості, то вартість компанії проїдається. Щоб вартість зростала, компанія вибудовує важелі впливу па спред між CFROf м і оцінкою витрат на капітал у реальному вираженні.

Для зіставлення розрахункового показника CFROI1 м з думкою ринкових інвесторів часто використовується порівняння з такими показниками, як TSR і TBR, які розраховуються з використанням ринкових котирувань акцій.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оцінка компанії на основі грошових потоків
Внутрішня ставка прибутковості
Семифакторная модель фінансового управління на базі грошового потоку
Оцінка, планування та оптимізація грошових потоків підприємства. Управління грошовими коштами
Облік специфічних факторів ризику та багатофакторні моделі формування необхідної прибутковості
Моделі планування грошових потоків
Моделювання вільного грошового потоку компанії як ключового параметра, що визначає вартість
Управління потоками грошових коштів
Формування та класифікація грошових потоків
Аналіз ефективності (прибутковості) діяльності компанії
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук