Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція VI ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Лекція 16 ПОНЯТТЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Після вивчення цієї глави студент повинен:

знати

o особливості організації корпоративних інформаційних систем страхової діяльності;

вміти

o аналізувати функціональну структуру інформаційних систем автоматизації страхової діяльності;

володіти

o інформацією про основи побудови інформаційних систем автоматизації страхової діяльності.

Ризик як економічна категорія

Страхування - сфера економічних відносин, учасниками яких є страхувальники (господарюючі суб'єкти або громадяни) і страховики (господарюючі суб'єкти або держава).

Предмет відносин - захист інтересів страхувальника в умовах існування різних ризиків від можливого збитку.

Страхова діяльність здійснюється у відповідності з Федеральним законом від 10.12.2003 № 172-ФЗ "Про організацію страхової справи в Російській Федерації". Цей закон регулює відносини між страховими організаціями та громадянами, підприємствами, установами, організаціями, відносини страхових організацій між собою, а також встановлює основні засади державного регулювання страхової діяльності.

В даний час страхування стало сферою бізнесу, мета якої - отримання гарантованого доходу страховиком при дотриманні умов договору та інтересів страхувальників. Ефективне управління страховим бізнесом у зв'язку із збільшенням масштабів страхування потребує створення інформаційних систем страхової діяльності (ІВ СД).

Страхова діяльність пов'язана з поняттям ризику. Слово "ризик" (від фр. "risque", італ. "risco", грец. "risikon" - скеля) має різні смислові значення:

o можливість настання події з негативними наслідками в результаті певних рішень або дій;

o ймовірність понести збитки або втратити вигоду, невпевненість в отриманні відповідного доходу;

o оцінка (міра) очікуваного неблагополуччя при неуспіху у діяльності, що визначається сполученням ймовірності неуспіху та ступеня несприятливих наслідків, ситуація вибору між більш привабливим, але менш надійним, і менш привабливим, але більш надійним варіантами дій;

o ймовірність настання страхового випадку, а також можливий збиток від нього.

Найбільш часто ризики розглядаються як фінансова категорія, є мірою втрат у зв'язку з вкладеннями капіталу. Методологія ризик-менеджменту заснована на комплексному розгляді ризиків всіх напрямків діяльності організації. Міжнародна комісія The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) визначила ризик-менеджмент як парадигму стратегічного управління в бізнесі.

Типовими наслідками ризиків є:

o шкоди здоров'ю чи позбавлення життя;

o втрата майна (предмети праці, засоби праці, грошові кошти);

o втрата іміджу, авторитету, зниження конкурентоспроможності або "ціни" фірми;

o розкриття конфіденційної інформації;

o розкрадання цінної інформації; та ін

Наявність ризиків зумовлено різними причинами: природноестественными, політичними, економічними, інформаційними. Деякі види причин не залежать від волі учасників економічних відносин, тому їх обліковують у вигляді прогнозів, інші види причин є прямим наслідком волі учасників відносин і тому приймаються як даність.

Економічні причини виникнення ризиків найчастіше зумовлені неправильною інтерпретацією економічного середовища самими господарюючими суб'єктами, а також мінливістю умов господарювання.

Ризики, пов'язані з прийняттям рішень на основі інформації, що не володіє необхідним рівнем якості, наприклад, неповною або неточною інформацією, яка містить помилки, неактуальної інформації і т. н., мають інформаційні причини виникнення.

В залежності від виду кінцевого результату розрізняють наступні види ризику:

o чисті - негативний або нульовий результат (ризики природно-природного, екологічного та політичного характеру, транспортні, майнові, виробничі, торговельні);

o спекулятивні - кінцевий результат будь-якого знака (різні види фінансових ризиків).

Можливі втрати фінансових ресурсів (грошових коштів) прийнято називати фінансовими ризиками, які поділяють на ризики, зумовлені зміною купівельної спроможності грошей, і інвестиційні ризики.

Купівельна здатність грошових коштів залежить від ряду макроекономічних показників, таких як:

o рівень інфляції - зростання інфляції у зв'язку із знеціненням грошей і зростанням цін, падінням реальної купівельної спроможності грошей, попиту;

o рівень дефляції - зростання дефляції в зв'язку з зменшенням цін на товари, роботи і послуги, зниженням доходів товаровиробників, падінням обсягів виробництва;

o валютні курси;

o фінансові інструменти та їх характеристики (ліквідність, привабливість, якість і доступність).

Інвестиційні процеси характеризуються схемою грошових потоків: затрати (вкладення, інвестиції) і доходи (рис. 16.1). При цьому вкладення фінансових ресурсів мають негативний знак, а доходні надходження - позитивний.

Рис. 16.1. Приклад грошових потоків інвестиційних системах

В залежності від співвідношення сум вкладень і віддачі, моментів часу їх виникнення, розрізняють:

o ризики прямих фінансових втрат;

o процентні або кредитні ризики, що виражаються в порушенні грошового потоку за величиною і моментів часу;

o ризики упущеної вигоди - непрямий (побічний) фінансовий збиток внаслідок неотримання прибутку.

Методологія ризик-менеджменту спрямована на отримання максимально можливого прибутку при досягненні оптимального співвідношення прибутку та ризику, що забезпечує:

o реалізацію глобальних цілей системи управління;

o ідентифікацію, аналіз та оцінку ризиків;

o розробку заходів щодо ліквідації наслідків ризикових ситуацій;

o створення системи страхування; та ін

Ризик-менеджмент використовується:

o для прогнозування фінансового стану організацій (підприємств, компаній);

o координації роботи ризик-менеджерів;

o розробки організаційної підтримки заходів ризик-менеджменту;

o контролю і аналізу результатів робіт щодо зниження ризиків.

Об'єктом управління ризик-менеджменту є ризикові

вкладення капіталу, економічні відносини між суб'єктами, що виникають у процесі реалізації ризикових ситуацій.

В якості суб'єктів управління виступають фінансові менеджери та спеціалісти зі страхування.

Для обчислення ступеня ризику розроблено безліч моделей і методів, що відрізняються обмеженнями на характер аналізованих часових рядів. Основні характеристики моделей ризиків: точність - відповідність моделі статистичного визначення ступеня ризику, ефективність - співвідношення ступеня ризику і реальних прибутків/збитків.

Ступінь ризику (Value of Risk - VaR), або ймовірність настання ризикового випадку, а також відповідну суму втрат прийнято оцінювати за допомогою таких показників математичної статистики:

o математичне очікування ступеня ризику;

o середня квадратична величина ступеня ризику;

o максимальне значення ступеня ризику;

o мінімальне значення ступеня ризику;

o розмах варіації;

o середній модуль відхилень;

o середньоквадратичне відхилення ступеня ризику;

o дисперсія значень ступеня ризику; та ін

Для оцінки ступеня ризику вводяться два вектора дискретних випадкових величин (СВ):

Р - вірогідність настання i-го виду страхового випадку, елемент вектора - рi,

X - суми втрат внаслідок реалізації i-го виду страхового випадку, елемент вектора - хi.

Математичне сподівання дискретної СВ - середньозважене значення (середня арифметична) визначається по наступній формулі:

де хi - значення (сума втрат) у разі настання i-го ризикового випадку; Pi - ймовірність настання і-го ризикового випадку.

У розрахунках ризиків використовують властивості середньої арифметичної, а саме:

o загальний множник всіх значень елементів можна виносити за знак середньої (тобто при зміні значень СВ на фіксований коефіцієнт пропорційно змінюється математичне очікування):

o середня арифметична декількох випадкових величин дорівнює алгебраїчній сумі їх середніх:

o сума відхилень значень випадкової величини від середньої арифметичної дорівнює нулю:

Середня квадратична величина застосовується для вимірювання варіації ознаки, якщо при заміні індивідуальних значень на середню величину необхідно зберегти суму квадратів вихідних величин:

Максимальне і мінімальне значення ступеня ризику, а також їх різниця є характеристиками розмаху варіації значень СВ:

Середній модуль відхилень дозволяє отримати суму абсолютних величин відхилень від середнього значення:

Середньоквадратичне відхилення обчислюється за наступною формулою:

Цей показник вимірюється в тих же одиницях, що і СВ; для нормального закону розподілу СВ:

Дисперсія (квадрат середньоквадратичного відхилення) характеризує розсіювання СВ відносно її математичного очікування:

На оцінкою дисперсії засновані практично всі методи математичної статистики, але, на відміну від середньоквадратичного відхилення, дисперсія має розмірність, не збігається з розмірністю основного показника, зокрема "рубль в квадраті", що ускладнює її економічну інтерпретацію. Але даний показник має підвищену чутливість до коливань СВ, незначні коливання відносно середнього дають різке збільшення дисперсії, тому він є дуже виразним показником СВ.

Розрізняють наступні види ризик-менеджменту:

o стратегічний - пов'язаний з ідентифікацією ризиків, вибором цілей та критеріїв оцінки їх досягнення, обмежень; розробкою політики управління ризиками та ін.;

o оперативний (тактичний) - забезпечує організацію обліку і аналізу ризиків, оперативне управління профілем ризику, підтримання надійності (безпеки) діяльності підприємства.

Склалася наступна схема застосування методології ризик-менеджменту.

1. Визначення мети ризикових вкладень капіталу (результатів, які потрібно отримати, наприклад максимальний прибуток господарської діяльності).

2. Ідентифікація та оцінка ступеня ризику шляхом збору та аналізу інформації про навколишнє обстановці.

3. Вироблення альтернатив ризикового вкладення капіталу (зіставлення очікуваного прибутку і величини ризику).

4. Вибір стратегії і тактики управління ризиком.

5. Реалізація прийнятого рішення.

Управління ризиками пов'язано з роздільною здатністю ризиків або зниженням ступеня ризику.

Дозволу ризиків передбачають дії:

o по уникненню;

o утримання;

o передачі (переносу відповідальності) іншій особі; та ін

Для зниження ступеня ризику здійснюється:

o диверсифікація інвестованих коштів у різні проекти;

o збір додаткової інформації для прийняття рішення;

o обмеження сум витрат;

o самострахування (створення фондів стабілізації); та ін.

Для вирішення ризикових завдань фінансовий менеджер часто використовує інтуїцію, усвідомлення способу розв'язання проблеми (так званий "інсайт"), евристику (логічні правила і прийоми рішення проблем), математичні методи і моделі імітації ризиків; теорію ігор; економетричні методи (факторний аналіз, балансовий метод, теорія ймовірностей); евристичні методи, експертні оцінки. В практиці застосовуються такі прийоми вирішення завдань ризик-менеджменту:

1) ступінь ризику не повинна перевищувати суму власного капіталу (згідно зі статистикою банкрутство підприємств настає за співвідношення максимально можливого обсягу збитків до обсягу власних фінансових ресурсів понад 30%);

2) необхідність розгляду повного переліку наслідків ризику;

3) слід уникати ситуацій "ва-банк", тобто ризикувати багатьом заради малого виграшу;

4) позитивне рішення приймається лише у разі повної відсутності сумнівів, в іншому випадку приймається негативне рішення.

Розглянемо деякі приклади вибору стратегії ризик-менеджменту.

Приклад 16.1. Загальна вартість товару - 100 ден. од., ймовірність збуту товару - не більше 95%. Вкладення в рекламу в сумі 3 ден. од. забезпечують 100%-ний збут товарів. Обчислити, яка сума прибутку від страхування ризику (табл. 16.1).

Таблиця 16.1

Підготовка вихідних даних для аналізу ситуацій ризику

Номер комірки

А

В

З

D

1

Страхова сума (вартість товару), ден. од.

100

Прибуток

2

2

Ймовірність успіху, %

95

3

Страховий внесок (вартість реклами), ден. од.

3

Витрати на рекламу можна розглядати як витрати на страхування ризику їх неліквідності.

Обсяг реалізації товарів: 100 · 0,95 = 95 ден. од.

Обсяг реалізації товарів (з урахуванням страхування ризику) - 100 ден. од. Виграш становитиме: 100 - 95 = 5 ден. од., сума "страховки" - 3 ден. од. Прибуток дорівнює 5 - 3 = 2 ден. од.

В табл. 16.1 показана підготовка вихідних даних з використанням електронної таблиці Microsoft Excel. У середовищі електронної таблиці зручно виконувати аналіз ситуацій, наприклад, можна проаналізувати ситуацію ризику: при якому ступені ризику (ймовірності неліквідності товарів) встановлений страховий збір (витрати на рекламу) прийнятний?

Для вирішення цієї задачі використовується технологія підбору параметра для заданого значення функції - команди Сервіс, Підбір параметра (рис. 16.2 і рис. 16.3).

Рис. 16.2. Технологія підбору параметра для заданого значення функції

Осередок D1 містить формулу для обчислення суми прибутку, граничне значення - 0, змінювана осередок (В2) - значення ймовірності успішної реалізації товарів без додаткових витрат на рекламу. В даному випадку це 97%, тобто якщо ймовірність реалізації 97% і вище, то реклама не потрібна.

Інша аналітична задача: яка гранична сума страхового внеску (витрат на рекламу) при фіксованій вартості товару та ймовірності настання страхового випадку?

Рис. 16.3. Приклад заповнення екранної форми

У комірці ВЗ знаходиться значення страхового внеску. Таким чином, гранична вартість реклами дорівнює 5 ден. од., якщо вона перевищує суму ризику, то реклама не потрібна.

Приклад 16.2. Розглядаються варіанти фінансових вкладень на фіксований період часу. По кожному варіанту відомі дохід і ймовірність його отримання. Імовірності подій для варіантів менше 100% (табл. 16.2). Ймовірний дохід визначається як добуток імовірності події на величину максимального доходу.

Вибір варіанту вкладень виконується за критерієм максимуму вірогідного доходу. Для автоматичного обчислення номера варіанту в клітинку D4 вводиться наступна формула:

Таблиця 16.2

Варіанти фінансових вкладень

Номер комірки

А

В

З

D

1

Варіанти

Ймовірність

події

Максимальний

дохід

Ймовірний

дохід

2

Варіант 1

0,9

1000

900

3

Варіант 2

0,7

1800

1260

4

Вибраний

варіант

Варіант 2

Приклад 16.3. Розглядаються варіанти фінансових вкладень на фіксований період часу. По кожному варіанту відомі дохід, ймовірність отримання доходу і витрати (табл. 16.3).

Ймовірний дохід розраховується як добуток імовірності події на величину максимального доходу мінус витрати. За критерієм максимуму ймовірного доходу обраний варіант 2.

Для обчислення номера варіанту в комірку Е4 міститься наступна формула:

Таблиця 16.3

Варіанти фінансових вкладень

Номер комірки

А

В

З

D

Е

1

Варіанти

Ймовірність

події

Максимальний дохід

Витрати

Ймовірний дохід

2

Варіант

1

0,1

1000

600

840

3

Варіант

2

0,3

1800

1250

885

4

Вибраний

варіант

Варіант

2

Наслідки ризиків повинні мати грошовий еквівалент, який враховує витрати на усунення негативних наслідків (відновлення), втрати від упущеної вигоди.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сутність, значення та закономірності розвитку інформаційних систем і технологій в сучасній економіці
Організація страхової діяльності
Особливості застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності страхових організацій
Страхова організація: структура, бізнес-процеси та управління
Ризик як економічна категорія
Ризик як категорія безпеки життєдіяльності
Рівень життя як соціально-економічна категорія
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси