Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інші власні кошти

Нерозподілений прибуток - це частина чистого прибутку, що не була розподілена між акціонерами і залишилася в розпорядженні підприємства. Її частка у власних джерелах фінансування російських підприємств ще була невелика, проте була найбільш швидко зростаючим елементом власного капіталу підприємств. Суттєве зростання обсягів нерозподіленого прибутку зумовив збільшення її питомої ваги у власному капіталі підприємств з 0,2% у 1994 р., 2,8% в 1998 р. до 30% в кінці 2005 року, проте в даний час її частка майже не зростає.

Нерозподілений прибуток також може акумулюватися в резервних фондах так і у фондах спеціального призначення, з яких покриваються витрати, не пов'язані безпосередньо з виробничим процесом. При можливості створення безлічі таких фондів для різних цілей їх за економічним змістом можна поділити на два типи - інвестиційні фонди і фонди соціальної сфери, а також фонди споживання.

В інвестиційному фонді, призначеному для розвитку виробництва, концентруються:

(1) амортизаційний фонд, призначений для простого відтворення основних фондів;

(2) фонд накопичення, утворений за рахунок відрахувань від прибутку, призначений для розвитку виробництва;

(3) позикові та залучені джерела.

Цей фонд створюється в цілях надання підприємству можливості за рахунок власного прибутку та інших джерел забезпечити приріст оборотних коштів і фінансування капітальних вкладень. Це враховується підприємством при розподілі чистого прибутку і вирішенні питання про те, яка се частина повинна бути спрямована на виплату дивідендів і яка на розвиток виробництва. Інвестиційний фонд - джерело збільшення статутного капіталу підприємства, так як вкладення в розвиток виробництва збільшують майно підприємства. Отже, збільшуються чисті активи та балансову вартість акцій акціонерного товариства, а при збільшенні статутного капіталу - і їх номінальна вартість. Слід мати на увазі також, що збільшення коштів на розвиток сприяє збільшенню обсягу реалізації продукції підприємства та зростання його прибутку. Тому у світовій практиці близько половини акціонерних товариств не платять дивідендів, а залучають акціонерів постійним зростанням вартості акцій.

Рис. 24.2. Приблизний склад власного капіталу російських організацій

Джерело. Розрахунки автора за даними Росстату за 2005-2010 рр.

Фонд соціальної сфери покриває капітальні вкладення в соціальні служби підприємства. Фонди споживання створюються для фінансування соціальних заходів некапітального характеру (премії працівникам, спортивні змагання, матеріальна допомога та ін).

До інших резервів відносяться резерви, які створюються на підприємствах у зв'язку з майбутніми великими витратами, що включаються в собівартість і витрати обігу, що дозволяє уникнути нерівномірності включення цих витрат у витрати.

Що стосується розміщення власного капіталу, то основна його частка перебуває в формі необоротних активів (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових вкладень, нематеріальних активів та інших).

Найважливіші власні джерела інвестицій

Серед внутрішніх джерел фінансових ресурсів, що використовуються для цілей інвестування, найважливішими у всьому світі вважаються прибуток і амортизаційні відрахування. Прибуток підприємства формується в процесі його виробничої діяльності, є її кінцевим результатом, вона служить джерелом зростання виробництва. Проте таке джерело - не вся валова прибуток, одержаний в результаті господарської діяльності підприємства, а лише її частину, що залишається після сплати податків та платежів у бюджет, - чистий прибуток. Вона використовується для формування фондів нагромадження і споживання, резервного фонду.

Амортизаційні відрахування представляють собою грошове вираження вартості зносу основних виробничих фондів і нематеріальних активів. Амортизаційні відрахування включаються в собівартість продукції і потім у складі виручки від реалізації продукції повертаються на розрахунковий рахунок підприємства, стаючи внутрішнім джерелом формування фонду нагромадження. У розвинених країнах частка амортизації у фінансуванні простого і розширеного відтворення становить 50-70%.

Як правило, основну частку усіх інвестицій у нефінансові активи (без суб'єктів малого підприємництва) складають інвестиції в основний капітал. Так, у 2009 р. 98,8% усіх інвестицій у нефінансові активи, або 6072,4 млрд. руб., доводилося на інвестиції в основний капітал. За даними обстеження інвестиційної активності організацій, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин, в обробних виробництвах, виробництві і розподілі електроенергії, газу і води, інвестиції в основний капітал здійснювали понад 90% великих і середніх організацій і понад 40% суб'єктів малого підприємництва. Основними джерелами фінансування інвестицій в основний капітал для більшості організацій у 2009 р., як і в попередні роки, були залучені кошти. В цілому в структурі фінансування інвестицій в основний капітал великих і середніх підприємств за 2009 р. співвідношення власних і залучених коштів склала 37,1 і 62,9%.

У числі залучених коштів кредити банків склали 10,3%, бюджетні кошти - 21,8%. Для порівняння: у 2000 р. залучені кошти склали 52,5% (кредити банків - 2,9%, бюджетні кошти - 22%). За рахунок власних коштів було профінансовано 37,1% всіх інвестицій. З них 16% інвестицій в основний капітал фінансувалося за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні організацій, і близько 18% за рахунок амортизації. У 2000 р. за рахунок власних коштів було профінансовано 47,5% інвестицій в основний капітал (з них 23,4% - за рахунок прибутку і 18,1% - за рахунок амортизації). Основна мета інвестування в основний капітал в даний час, як і в минулі роки, - заміна зношеної техніки та обладнання, а також інвестиції в будівлі і споруди (33 і 45,5% всіх інвестицій в основний капітал відповідно) (табл. 24.1).

Таблиця 24.1. Структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування

2009

2000,

%

до підсумку

млрд

руб.

%

до підсумку

Інвестиції в основний капітал

6072,4

100

100

У тому числі за джерелами фінансування:

(1) Власні кошти

2254,7

37,1

47,5

З них:

прибуток

972,5

16,0

23,4

амортизація

1103,0

18,2

18,1

(2) Залучені кошти

3817,7

62,9

52,5

Якщо в 2000 р. на інвестиції в основний капітал великими і середніми підприємствами було направлено 190,6 млрд руб. амортизаційних відрахувань, то в 2009 р. - 1103 млрд руб. На зростання амортизаційних відрахувань крім переоцінок основних фондів вплинули такі фактори, як дозвіл застосовувати з 2002 р. прискорену амортизацію для розрахунку оподатковуваного прибутку, розподіл майна, що амортизується за 10 амортизаційним групам і затвердження Урядом РФ класифікації елементів основних фондів, що включаються в амортизаційні групи.

Серед факторів, що стримують збільшення розмірів амортизаційних відрахувань російських підприємств, можна виділити наступні: (1) порівняно невисокий коефіцієнт вибуття і оновлення основних виробничих фондів, які призводять до збереження високої частки фізично зношених елементів, по яких амортизація не нараховується; (2) порівняно низькі темпи зростання інвестицій в основний капітал обумовлюють невеликий приріст основних виробничих фондів, що також уповільнює збільшення обсягу амортизаційних відрахувань; (3) підприємства, особливо інноваційно-активні, рідко застосовують методи прискореної амортизації.

Власні кошти підприємств - найважливіший джерело ресурсів, інвестованих в основний капітал. Актуальним завданням залишається більш повне використання амортизаційних відрахувань для інвестування в основний капітал, розширення масштабів застосування прискореної амортизації, застосування санкцій до підприємств, що допускають нецільове використання сум прискореної амортизації. Що стосується прибутку як джерела інвестицій, то її збільшення пов'язане зі зростанням обсягів виробництва та продажу конкурентоспроможної продукції, обмеженням експорту видобутих корисних копалин та поглибленням їх переробки на вітчизняних підприємствах; зниженням собівартості продукції, зокрема, за рахунок реструктуризації та технологічної модернізації виробництва.

Фінансові вкладення російських підприємств в основному здійснюються за рахунок власних коштів. Так, загальний обсяг фінансових вкладень організацій (без суб'єктів малого підприємництва) в 2008 р. склав 26 402,4 млрд руб., з них за рахунок власних джерел було забезпечено 66% усіх вкладень, у тому числі з прибутку, що знаходиться у розпорядженні організації, - 35,8%, а за рахунок залучених джерел - лише 34% вкладень.

За останні роки змінилася структура вкладень в довгострокові та короткострокові фінансові інвестиції. В даний час велику частку залучених коштів підприємства направляють у короткострокові фінансові інвестиції, у той час як довгострокові інвестиції намагаються вкладати більше власних коштів (більш дешевих, доступних, необхідних для щоденної діяльності підприємства).

Таблиця 24.2. Фінансові вкладення за джерелами фінансування

Всього

В тому числі

млрд руб.

% до підсумку

довгострокові

короткострокові

млрд

руб.

%

до підсумку

млрд

руб.

%

до підсумку

Фінансові вкладення

26 402,4

100

4 545,4

100

21 857,0

100

У тому числі за джерелами фінансування:

Власні кошти

17 432,9

66,0

3 557,8

78,3

13 875,1

63,5

З них:

прибуток, що знаходиться у розпорядженні організації

9 450,8

35,8

1 972,4

43,4

7 478,4

34,2

Амортизація

580,5

2,2

268,5

5,9

312,0

1,4

Залучені

кошти

8 969,5

34,0

987,6

21,7

7 981,9

36,5

Джерело: Інвестиції в Росії. 2009 р. Росстат.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Власні та позикові кошти підприємств
Коефіцієнти співвідношення власних і позикових коштів підприємства
Види і структура активів, прийнятих у покриття страхових резервів і власних коштів страхової організації
Порядок визначення коштів, які включаються до глави 9 "Інші роботи і витрати"
Вартість власного капіталу компанії
ДЖЕРЕЛА І МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Сутність, класифікація і структура джерел фінансування інвестицій
Як дорого коштує зростання за рахунок власних зовнішніх джерел?
Використання методів операційного аналізу для визначення оптимальної величини власних джерел фінансування
ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси