Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Функції управлінських рішень

Управлінське рішення як складний і відповідальний етап процесу управління, що полягає у виборі найбільш раціонального шляху досягнення поставленої мети.

Функціонально управлінське рішення характеризується наступними ознаками:

o приймається при наявності мети управління, встановлених критеріїв ефективності процесу управління і безлічі можливих способів досягнення мети або варіантів керуючих впливів, що забезпечують досягнення визначеної мети;

o служить результатом виконання одного з етапів процесу управління та включає вибраний раціональний спосіб досягнення мети, або варіант керуючих впливів на об'єкт управління для досягнення поставленої мети;

o може періодично коригуватися при зміні цілі (завдання) управління і появі нових умов в обстановці навколишнього середовища.

Першооснова діяльності по розробці управлінського рішення - постійно виникають у практиці управління проблеми (проблемні ситуації). Поняття проблема означає, що сформувався, або очікуваний розрив між бажаним і фактичним станом організації. Саме по собі визнання факту наявності проблеми не може бути рушійним мотивом для її першочергового вирішення. Як правило, в організації існує цілий ряд проблем різного рівня складності рішення, різних за важливістю, суб'єктам і об'єктам виникнення.

Тактичні та оперативні управлінські рішення повинні бути орієнтовані на розв'язання поточних проблем неузгодженості між необхідною функціональністю системи та її фактичним функціонуванням і досягнення цілей окремих функцій, підпорядкованих загальній функції організації, спрямованої на досягнення цілей організації як цілісної системи.

Стратегічні управлінські рішення повинні бути спрямовані на вирішення стратегічних проблем, досягнення стратегічних цілей. Під стратегічною метою тут розуміється радикальна зміна стану підприємства протягом тривалого періоду.

Поряд з виявленням самих проблем з функціональної точки зору важливо виявити зв'язку між проблемами.

Встановлення причинно-наслідкових зв'язків поряд з ранжируванням управлінських рішень - найважливіша функціональна завдання управління.

До основних об'єктів прийняття рішень, визначає функції управлінського рішення, відносяться наступні види діяльності:

o стратегічне планування;

o розробка тактичних та оперативних планів;

o інноваційний розвиток;

o організація виробничих процесів;

o маркетингова діяльність;

o розвиток організаційної культури;

o економічний і фінансовий розвиток;

o бухгалтерська і кадрова діяльність.

З функціональної точки зору управлінське рішення являє собою процес пошуку доцільних і раціональних варіантів діяльності, що базується на виборі найкращого варіанта з відомих на основі їх аналізу стосовно до конкретних ситуацій, так і на синтезі нових, раніше не використовуваних рішень.

До найбільш важливих етапів процесу вироблення рішення належать:

1) усвідомлення завдання і розробка попереднього рішення на створення процесу розробки рішення;

2) уточнення рішення на створення процесу розробки рішення, планування роботи, створення системи контролю за процесом і якістю розробки рішення;

3) уточнення і деталізація завдань, визначення заходів, які необхідно здійснити для досягнення поставлених цілей;

4) аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на досягнення мети;

5) прогнозне моделювання діяльності по досягненню мети;

6) погодження проекту рішення з виконавцями;

7) вибір одного з варіантів рішення і доведення його до виконавців.

Змістом управлінського рішення є короткий виклад прийнятого варіанту досягнення мети. Рішення повинно передбачати організацію взаємодії, забезпечення і оперативного контролю процесів реалізації рішення. Воно повинно включати завдання, які необхідно виконати виконавцям:

o нижчі рівні ієрархії - завдання щодо здійснення, реалізації самого рішення,

o більш високі рівні - завдання по здійсненню планування, організації, мотивації, комунікації і копт-роля.

В цілому, при здійсненні функцій управління повинна створюватися керуюча підсистема, покликана управляти досягненням мети, тобто реалізовувати процеси виконання завдань управління і цільові управлінські організаційні функції, покликані здійснювати ці процеси.

Будь-яке управлінське рішення виконує як мінімум три функції: напрямну, організуючу та мотивуючу.

Направляюча функція управлінського рішення полягає в тому, що воно приймається виходячи з довгострокової стратегії розвитку організації: це цілепокладання, вибір і обґрунтування стратегії розвитку, великомасштабних структурних змін.

Організуюча функція управлінського рішення проявляється в необхідності узгодження дій виконавців, частин і елементів керованої системи для реалізації поставлених завдань у заплановані терміни і відповідної якості.

Мотивуюча функція управлінських рішень полягає в узгодженні інтересів кожного члена організації і трансформації їх в єдиний вектор, єдиний напрямок для досягнення стратегічних цілей організації. Ця функція реалізується через систему організаційних заходів, економічних стимулів і соціально-психологічних оцінок.

Ефективність кожного управлінського рішення значною мірою залежить від виконання перерахованих вище функцій, тому їх реалізація і визначає місце управлінського рішення в процесі управління. Синтезуючи різні компоненти інструментів управління, управлінські рішення виступають способом постійного впливу керуючої підсистеми на керовану, тобто суб'єкта па об'єкт управління (рис. 1.4). Це постійне сполучна ланка між двома підсистемами, функціонування якого не зможе існувати будь-яка організація. Ця обставина підкреслює визначальну роль, місце управлінського рішення в процесі управління.

Головний недолік в управлінській діяльності-це не погане рішення, а відсутність рішення. Сума реалізованих управлінських рішень характеризує управлінський досвід керівника, його особисте мистецтво приймати рішення в потрібний час, в потрібному місці.

Функціонально управлінські рішення, пов'язані з дозволом прийнятних заходів з заданої множини або з розробкою заходів, раніше не заданих.

Управлінське рішення виникає з ряду взаємозалежних функцій і разом утворюють сам процес прийняття рішень (рис. 1.5).

Управлінські рішення як засіб впливу керуючої підсистеми на керовану

Рис. 1.4. Управлінські рішення як засіб впливу керуючої підсистеми на керовану

Функції, утворюють процес прийняття рішень

Рис. 1.5. Функції, утворюють процес прийняття рішень

Зміст функцій управлінського рішення як елементів, що реалізують процес прийняття рішення, наведено в табл. 1.1.

Таким чином, функції прийняття рішень тісно взаємозалежні з процесом прийняття управлінських рішень. Якщо обраний варіант рішення не призводить до бажаного результату, то виникає необхідність в реалізації коригувальних дій, починаючи від переосмислення первісної завдання та відновлення пошуку альтернативних варіантів, і закінчуючи уточненням процедур аналізу і контролю.

Динаміка процесу прийняття рішення, представленого на рис. 1.5, зумовлюється тим впливом, яке функції прийняття рішення надають один на одного.

Таким чином, динаміка процесу прийняття рішення знаходить свій вираз у взаємозв'язку між функціями прийняття рішень. Існування такого взаємозв'язку означає, що дані функції мають більшу значимість, коли вони розглядаються у взаємодії, відображає циклічність процесів прийняття рішень. Цей ефект взаємозв'язку (або "синергії") означає, що управлінські рішення, прийняті в рамках процесу, що визначається взаємопов'язаними функціями, мають більший потенціал для досягнення успіху.

Розглядаючи процес управління як частина управлінської діяльності, що включає формування системи комунікацій, розробку і реалізацію управлінських рішень, створення системи інформаційного забезпечення управління, досліджуємо предмет, засоби, результати процесу управління.

Таблиця 1.1. Зміст функцій управлінського рішення як елементів, що реалізують процес прийняття рішення

Функція

Зміст

Постановка задач по управлінню

Прийняття рішень починається з постановки завдань, і даний конкретний цикл закінчується, коли виконане завдання, яка зумовила цей цикл

Пошук варіантів

Полягає в "сканування" внутрішнього та зовнішнього середовища з метою отримання необхідної інформації, що потім використовується для пошуку прийнятних варіантів рішень, здатних призвести до виконання поставленого завдання (цілі)

Порівняльний аналіз і оцінка наявних варіантів

Проводиться порівняльна оцінка наявних варіантів управлінських рішень та заданих або сформованих критеріїв

Вибір

Па основі результатів багатоаспектного аналізу менеджер приймає раціональне управлінське рішення

Реалізація прийнятого рішення на практиці

Рішення перекладається з площини абстрактних умовиводів у площину професійної реальності

Подальший аналіз і контроль

11роизводитея опенька ступеня досягнення мети (вирішення задачі) у відповідності з прийнятим управлінським рішенням

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Прийняття рішень як основний елемент управлінських функцій
Основні характеристики та принципи прийняття та реалізації управлінських рішень
Умови забезпечення якості управлінських рішень
Умови і чинники якості управлінських рішень
Ефективність управлінських рішень
Методологічний аспект процесу розробки управлінських рішень
Моделі, методологія і організація процесу розробки управлінського рішення
Умови і чинники якості управлінських рішень
Економічні методи прийняття управлінських рішень
Типологія управлінських рішень
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси