Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Мета, завдання та функції внутрішнього аудиту

Російська модель внутрішнього аудиту далека від аналогів західного варіанту. Сьогодні вона в основному включає два напрямки. Перше - це ревізія (тотальний контроль), функції якої зосереджені на перевірці збереження активів та ефективному використанні, виявленні та ліквідації заборгованостей і нестач. Другим напрямком є сам внутрішній аудит, мета якого - забезпечення достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності, мінімізація оподаткування та збереження активів організації. У цьому випадку внутрішній аудит фактично виконує роль зовнішнього аудиту і багато в чому дублює його, тим самим знижуючи свою ефективність. Однак, як показують сучасні дослідження діяльності російських організацій, відбувається осмислення міжнародної практики організації внутрішнього аудиту та зближення з нею російського розуміння цілей, завдань і методів внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит переростає з функції, спочатку орієнтованої на перевірку достовірності бухгалтерської звітності та мінімізацію податків, у функцію, яка охоплює всі аспекти діяльності організації.

Внутрішній аудит, його надійність, застосовувані методики і можливості для вдосконалення стали об'єктом посиленої уваги після серії банкрутств банків, великих корпорацій, страхових компаній, що спостерігалися останнім часом як у Росії, так і за кордоном. Важливість цієї проблеми продовжує зростати. Зокрема, на необхідність систематичного підтримання внутрішнього аудиту в належному робочому стані вказується в одній з рекомендацій Пекіні Тойенс. присвяченій цим проблемам: "Як людині необхідні регулярні медичні огляди, щоб підтримати здоров'я, так і служба внутрішнього аудиту потребує оцінки своєї діяльності".

В цьому ж посібнику підкреслюється роль внутрішнього аудиту і містить рекомендації, в основному відносяться до виявлення шахрайств, "Шахрайство, що стосується складання фінансової звітності, так і присвоєння активів, має перебувати у фокусі уваги будь служби внутрішнього аудиту".

У практиці російських організацій склалася певна система органів, які здійснюють внутрішні контрольні процедури з метою виявлення ступеня надійності інформації, у складі яких виділяють:

o ревізійну комісію. Вона є виборчим органом. В се склад включаються працівники організації для періодичної перевірки наявності і збереження се активів і зобов'язань;

o наглядова рада також є виборчим органом, який реалізує як функції управління, так і функції управлінського аудиту, тобто контролю виконання управлінських рішень:

o відділ (служба, група) внутрішнього аудиту;

o служби і відділи, що здійснюють контроль всередині відділів. Однак їх контрольні функції не є основними, а виконуються у вигляді самоконтролю. Внутрішньогосподарський контроль, реалізований даними підрозділами господарюючого суб'єкта у вигляді самоконтролю, не може виконуватися іншими відділами. Наприклад, здійснення подвійного запису є елементом самоконтролю, виконання якого визначено на кожній ділянці бухгалтерського обліку у відповідності з посадовою інструкцією.

Різноманітність організаційних форм внутрішнього контролю обумовлено:

o рішенням різних завдань, поставлених перед ними;

o різним характером залежності;

o відмінністю організації роботи.

Внутрішній аудит сьогодні - незалежна оцінка всіх сторін діяльності організації, здійснювана всередині ніс і спрямована на формування у менеджерів впевненості в тому, що існуюча система контролю надійна та ефективна.

Метою внутрішнього аудиту є надання допомоги органам управління в здійсненні ефективного контролю як за діяльністю організації, так і се структурних підрозділів, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, що пред'являються до ведення фінансового, управлінського та податкового обліку.

Для досягнення мети внутрішнього аудиту необхідно враховувати його особливості:

o відсутність нормативного регулювання внутрішнього аудиту російським законодавством. Однак, як виняток, можна привести окремі положення, якими керуються фінансово-кредитні організації;

o нерозуміння власниками і керівниками господарюючих суб'єктів значущості внутрішнього аудиту, його цілей і завдань, що вирішуються суб'єктами внутрішнього аудиту;

o сприйняття внутрішнього аудиту як продовження або доповнення зовнішнього аудиту;

o конвергенція внутрішнього аудиту і консалтингу та ін. Внутрішній аудит широко застосовується у вітчизняній

практиці. Його необхідність очевидна в сучасних умовах, однак практична значимість від створення служби внутрішнього аудиту для кожної організації різна. В якості позитивних сторін і доцільність створення таких відділів можна назвати наступні:

o надання допомоги менеджерам організацій у ефективності виконання покладених на них обов'язків і надання їм достатньої впевненості в тому, що актив організації використовується найбільш раціональним чином для досягнення цілей і завдань, що стоять як перед господарюючим суб'єктом, так і його структурними підрозділами;

o всебічна перевірка поточної, фінансової та інвестиційної діяльності господарюючого суб'єкта і його структурних підрозділів;

o виявлення резервів підвищення ефективності виробництва і визначення найбільш пріоритетних напрямків розвитку організацій;

o раціоналізація витрат організації та збільшення прибутку;

o надання консультаційних послуг для управління;

o попередження, а потім нагляд за додержанням і якістю виконання контрольних функцій керівників, фахівців, працівників служби бухгалтерського обліку, матеріально-виробничих осіб та інших працівників, які виконують функції самоконтролю;

o використання досвіду і кваліфікації внутрішніх аудиторів для скорочення витрат на обов'язковий аудит;

o проведення спеціального (податкового) внутрішнього аудиту для цілей достовірності та правильності обчислення податкових баз, використання пільг, встановлення відповідності між бухгалтерським і податковим обліком;

o отримання службою внутрішнього аудиту власних оцінок за видами діяльності та ін

Розширення розв'язуваних завдань внутрішнім аудитом вимагає адаптації процесу планування проведених ним перевірок до нових умов, зокрема коригування частоти проведення внутрішнього аудиту та забезпечення ресурсами для його здійснення. В плани перевірок повинні включатися такі специфічні об'єкти, як повнота і надійність рейтингових оцінок, моніторинг рейтингових систем, процедури рейтингу і методи управління кредитним, операційним та іншими видами аудиту.

Крім того, найважливішими аспектами діяльності внутрішнього аудиту є визначення та аналіз можливих зовнішніх і внутрішніх ризиків при розробці і впровадженні нових проектів, а також вироблення рекомендацій, що дозволяють знизити рівень ризику або мінімізувати можливі втрати. Крім того, в завдання внутрішнього аудиту входить здійснення моніторингу витрачання різних фондів, що формуються організаціями, аналізу фінансової та управлінської звітності, її достовірності, своєчасності, суттєвості, оцінки розроблюваних контрактів і виконання сторонами своїх зобов'язань. Також внутрішні аудитори можуть залучатися для оцінки систем контролю в рамках існуючих і знову створюваних інформаційних систем.

Виходячи зі змісту вирішуваних завдань, внутрішній аудит виконує такі функції:

o координаційну;

o консультаційну;

o контролює;

o оцінює;

o аналітичну;

o попереджувальну;

o інформаційну.

На якість функціонування внутрішнього аудиту впливають:

o суттєва недостовірність звітних даних;

o недостовірність даних, призначених для здійснення заходів з попередження банкрутств;

o порушення правил ведення бухгалтерського і податкового обліку;

o невиконання законодавства, що регулює окремі види діяльності;

o нездатність задовольняти вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями;

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Управління внутрішніх аудитів
Підготовка до проведення внутрішнього аудиту
Організація служби внутрішнього аудиту
Процедури та методи внутрішнього аудиту
Внутрішній аудит як форма фінансового контролю
Внутрішній аудит бізнес-процесів
Організаційний статус відділу внутрішнього аудиту
Посадові інструкції внутрішніх аудиторів. Порядок їх розробки і затвердження
Взаємодія зовнішнього та внутрішнього аудиту
Види внутрішнього аудиту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси