Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Напрями реструктуризації підприємств

Ефективність заходів з реструктуризації багато в чому залежить від двоякою спрямованості їх проведення. Суб'єкти господарювання, обтяжені спадщиною галузевого типу управління, сильно залежать від впливу держави на економічні процеси. У зв'язку з цим реструктуризація повинна проводитися на мікро - і макрорівні (табл. 15.6).

Таблиця 15.6. Основні напрямки реструктуризації підприємств

Макрорівень

Мікрорівень

1. Реструктуризація заборгованостей підприємства

2. Регулювання цін великих монополій

3. Реструктуризація власності з збільшенням дали держави у структурі капіталу

4. Проведення розумної протекціоністської політики

5. Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату

6. Система управління економічним зростанням

1. Виробництво

2. Інновація

3. Персонал

4. Фінанси

5. Маркетинг

6. Інформація

7. Зовнішньоекономічна діяльність

8. Планування, нормування, прогнозування

9. Безпека

Розглянемо основні напрямки реструктуризації.

Макрорівень

Реструктуризація заборгованості підприємств може включати такі заходи, як: відстрочка заборгованості по перерахуванню коштів до бюджету і в позабюджетні фонди; договір про постачання продукції в рахунок його заборгованості перед бюджетом; оформлення заборгованості у вигляді державного низьковідсоткового кредиту, можливість погашення заборгованостей третіми особами і т. п.

Регулювання цін великих монополій передбачає встановлення діапазону транспортних тарифів на всі види перевезень; регулювання системи тарифів на всі види енергоносіїв (нафта, газ, вугілля, електроенергія); посилення антимонопольного впливу на діяльність великих монополій.

Реструктуризація власності з збільшенням частки держави у структурі капіталу передбачає: додаткову емісію цінних паперів підприємства; використання коштів, виручених від продажу цінних паперів, для погашення заборгованості перед державою; формування портфеля цінних паперів в рамках корпорацій (створення холдингів, фінансово-промислових груп та інших інтегрованих структур).

Розумна протекціоністська політика базується, як правило, на використанні таких основних інструментів, як митні збори, субсидії, квоти і ембарго, спеціальні вимоги до товарів і технічні бар'єри.

Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату передбачає наступні заходи: розроблення цільових програм щодо використання інвестицій, а також контроль за їх реалізацією; створення економічно несприятливих умов для вивозу капіталу; систематизацію державних гарантій за внутрішнім та зовнішнім інвестиціям; боротьбу з корупцією в органах державної, регіональної та місцевої влади; розробку законодавчих параметрів (а також контроль за їх виконанням) відкритості, доступності та достовірності інформації про стан підприємств для потенційних інвесторів.

Система управління економічним зростанням передбачає: сприятливий податковий клімат у регіонах; створення фондів економічного розвитку регіонів; стимулювання розвитку малого бізнесу; субсидування інноваційної діяльності підприємств і організацій; розробку і реалізацію програм з метою підвищення рівня зайнятості населення; контроль над грошово-кредитною політикою, а також за використанням бюджетних коштів.

Мікрорівень

Розробка і реалізація комплексу заходів, спрямованих на внутрішню реструктуризацію, передбачає використання економічного потенціалу підприємства за такими напрямами.

1. Виробництво - оновлення основних фондів підприємств; контроль над якістю виробництва; орієнтація на поріг беззбитковості і зіставлення з ним виробничої програми; інвентаризація виробничих приміщень і території, оцінка рівня їх використання, виявлення резервних площ; орієнтація стратегічного планування на кон'юнктуру ринку і потреби споживачів.

2. Інновації - розробка і впровадження інноваційної стратегії; виробництво продукції на базі технології, відповідної рівню розвитку НТП; організація НДДКР; посилення позицій в галузі отримання патентів, ліцензій, ноу-хау і т. п.

3. Персонал - облік складу і кваліфікації кадрів; ступеня адаптації до змін; боротьба з плинністю кадрів через систему альтернативної мотивації праці; підвищення рівня гнучкості і оперативності управлінського персоналу; оцінка психологічного клімату в організації і відповідності його корпоративної культури; розробка оптимального співвідношення вартісних і нестоимостных форм стимулювання праці.

4. Фінанси - формування ефективної системи оцінки структури активів, аналізу рентабельності, фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності підприємства; удосконалення системи фінансового менеджменту з урахуванням сучасних вимог; оптимізація управління фінансовими потоками.

5. Маркетинг - використання конкурентних переваг при розробці стратегії поведінки організації на ринку; аналіз поточного і платоспроможного попиту та його динаміки; розробка і реалізація товарної стратегії, а також оптимальної цінової стратегії; вдосконалення організації збуту з використанням методів просування продукції на ринок; розширення системи післяпродажного обслуговування (гарантійного, так і післягарантійного).

6. Інформація - контроль над обсягом, складом, достовірністю, оперативністю, насиченістю, відкритістю інформації; виключення перетину або дублювання інформаційних потоків; виключення з інформаційної системи потоків надмірної (зайвої) інформації.

7. Зовнішньоекономічна діяльність - визначення системи пріоритетів у зовнішньоторговельній діяльності підприємства чи організації; використання методів спеціалізації або кооперування виробництва для забезпечення конкурентних переваг на зовнішніх ринках; розробка напрямів інвестиційного співробітництва; виробництво продукції, що відповідає міжнародним стандартам якості; виключення з цінової політики демпінгових методів ціноутворення; оптимізація управління зовнішньоекономічними фінансовими потоками.

8. Планування, нормування, прогнозування - розробка планів розвитку з урахуванням реальності їх виконання; чітка ієрархія цілей (дерево цілей); удосконалення системи техніко-економічних норм і нормативів; складання прогнозів на основі даних з достовірних джерел; пристосування системи нормативів праці до специфіки трудового колективу; формування корпоративної культури як комплексу норм і нормативів виробничого поведінки, традицій колективу.

9. Безпека - прогнозування можливих напрямків негативного зміни факторів зовнішнього і внутрішнього середовища; розробка профілактичних заходів щодо усунення потенційних загроз безпеки підприємства; виявлення реальних дій конкурентів, партнерів і персоналу, що завдають шкоди підприємству; створення системи заходів щодо припинення виявлених порушень і підвищення рівня безпеки; розробка системи виявлення та усунення фактів шахрайства як з боку рядового персоналу, так і з боку менеджерів.

Заходи щодо реструктуризації на макро - і мікрорівні можуть здійснюватися комплексно або вибірково. Це залежить від величини потреби в реструктуризації, факторів впливу зовнішнього середовища і від стратегічної спрямованості підприємства. Застосування заходів по реструктуризації за основними напрямами дозволить кожному конкретному підприємству використовувати конкурентні переваги і боротися з конкурентними недоліками більш ефективно.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Реструктуризація та реформування підприємств. Реінжиніринг та аутсорсинг на підприємстві
Реструктуризація та банкрутство підприємства
Напрямки міжнародного стратегічного розвитку
Господарський механізм на макрорівні
Особливості антикризового регулювання на макрорівні економіки
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА МАКРОРІВНІ ЕКОНОМІКИ
Основні напрямки підвищення ефективності капітальних вкладень на макро - і мікрорівні
Проблема співвідношення між макро - і микроуровнями: нова класична макроекономіка. Рівноважна модель циклу Р. Лукаса
Економічна сутність та значення інвестицій на макро - і мікрорівні
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси