Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Система державного і муніципального управління
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 8. Державне регулювання національної економіки

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

o основні тенденції розвитку державного регулювання економіки;

o принципи державного регулювання економіки;

o методи державного регулювання економіки;

o систему заходів державного впливу, спрямованих на поліпшення якості та рівня життя населення;

o основний зміст державного регулювання економіки;

вміти

o ставити цілі і формулювати завдання, пов'язані з розробкою заходів державного регулювання економіки;

o використовувати нормативні правові документи державного регулювання економіки;

володіти

o методами державного регулювання економіки;

o сучасними технологіями державного регулювання.

Поняття механізму функціонування економіки

Під механізмом функціонування економіки (господарським механізмом) розуміється система норм, правил, регламентів, прямих і зворотних зв'язків, що носять характер інформаційних потоків, заснованих на узгодження і підпорядкування економічних інтересів суб'єктів на всіх рівнях і стадіях. На основі пізнання цієї системи форм, методів і важелів суб'єкти можуть здійснювати ефективну господарську діяльність, а держава - регулювати економічні процеси на різних рівнях (окремого підприємства, об'єднання, галузі, регіону, країни в цілому).

За допомогою господарського механізму відбувається забезпечення ефективної взаємодії елементів економічної системи та їх компонентів в усіх сферах суспільного виробництва.

Головна функція господарського механізму полягає в тому, що з його допомогою забезпечується реалізація вищої мети економіки - підвищення якості життя населення.

Друга за значенням функція господарського механізму - дозвіл соціально-економічних протиріч, що виникають між економічними суб'єктами, їх цілями, інтересами, забезпечення нормального збалансованого функціонування і розвитку національного господарства. Це передбачає досягнення рівноваги між:

o виробництвом (пропозицією) і потребами (попитом) на основі оптимізації обсягу і структури кінцевого і валового внутрішнього продукту;

o чисельністю економічно активного населення і кількістю робочих місць;

o потоком товарів і грошей.

Господарський механізм дозволяє:

o врахувати всю сукупність суспільних потреб;

o визначити загальний набір необхідних для їх задоволення життєвих благ (кінцевий продукт);

o налагодити їх виробництво і збут (сукупна пропозиція).

Третя функція господарського механізму - реалізація відношень власності.

Четверта важлива функція господарського механізму - розподільна, що забезпечує створення умов для всебічного розвитку людини як суб'єктивного фактора виробництва.

Крім зазначених основних, господарський механізм має й другорядні функції, наприклад, стимулювання науково-технічного прогресу, раціонального використання ресурсів та ін

Сучасний господарський механізм складається з трьох елементів: механізму державного впливу на економіку (регулювання, прямого управління), механізму горизонтального взаємодії її суб'єктів і механізму зворотних зв'язків, за допомогою якого господарюючі суб'єкти пристосовуються до державних заходів. Сам господарський механізм, у свою чергу, є частиною механізму функціонування суспільства.

Під механізмом державного впливу на економіку розуміється сукупність правових норм, правил, методів, зв'язків тощо, призначених для впливу на господарську систему з метою її стабілізації, пристосування до мінливих умов та розвитку, прискорення зростання.

Вплив може бути при цьому прямим (передбачається безпосередній вплив на самих суб'єктів) і непрямим (спрямовується на умови їх діяльності та розвитку). Воно може бути адресним (на конкретного суб'єкта) або безадресним (на соціум у цілому). Вплив може здійснюватися з єдиного громадського центру або з безлічі центрів (бути децентралізованим), а також бути розпорядчим (директивним), при якому суб'єкт однозначно зобов'язаний змінювати свою поведінку, або рекомендаційним (індикативні), коли він може вчинити по власним розсуд.

Кожна країна зацікавлена в розробці такого механізму регулювання економіки, який забезпечував би її стійке зростання і запобігав настання криз.

Механізм горизонтального взаємодії між суб'єктами економіки може ґрунтуватися на добровільному виборі ними партнерів (ринковий, контрактний) або на приписах економічного центру (натуральний, плановий). Його елементами є, наприклад, правові норми, традиції, неписані правила, а також різного роду інститути, що сприяють здійсненню господарських процесів. Механізм зворотних зв'язків (протидії) опосередковує реакцію господарюючих суб'єктів впливу з боку держави як керуючого (регулюючого) центру. Він може, залежно від ситуації та вигідності для суб'єктів його рішень, орієнтуватися на наступне.

1. Прийняття до виконання всіх приписів (повністю, з застереженнями, із зустрічними пропозиціями про коригування).

2. Пасивне опір рішень шляхом їх ігнорування; ухилення від виконання; схвалення і підтримки на словах.

3. Активний опір з допомогою використання парламентських форм протидії (лобіювання власних інтересів через депутатів та політичні партії); тиску через ЗМІ; організації акцій непокори, страйків тощо; революційних дій, спрямованих проти перебувають при владі фігур або конституційного ладу в цілому.

Господарський механізм формується частково свідомо і цілеспрямовано (механізм державного регулювання), частково - стихійно (механізм горизонтальних і зворотних зв'язків). Першим створюється механізм горизонтального взаємодії, а потім практично паралельно - механізм здійснення вертикального впливу і зворотних зв'язків.

Всі елементи господарського механізму повинні відповідати один одному, врівноважувати один одного, з тим щоб економіка могла нормально розвиватися.

З господарським механізмом тісно переплітаються і частково в нього входять як складового елементу державний механізм, правовий механізм та ін. У сукупності вони утворюють феномен суспільного механізму.

Розглянемо господарський механізм як елемент суспільного механізму.

Господарський механізм будь-якої країни знаходиться під впливом наступних основних чинників.

1. Політичний режим, який може бути:

- автократичним, коли джерелом влади і всіх прийнятих рішень є один суб'єкт;

- олігархічним, коли джерелом влади і прийнятих рішень є вузька група осіб;

- демократичним, якщо джерелом влади і прийнятих рішень є народ.

У той же час потрібно мати на увазі, що як повної демократії, так і повної автократії існувати не може. Автократія потребує опори на певну соціальну групу, інтереси якої змушена враховувати, а демократія завжди здійснюється через представництво інтересів широких мас на виборній основі також якою-небудь групою (наприклад, депутати), яка має свої корпоративні інтереси, відмінні від інтересів тих, кого вона представляє.

Ліберального політичного режиму в цьому сенсі не існує, оскільки немає відповідної соціальної групи, якій вона могла б формально належати.

2. Панівні відносини власності (приватна, державна тощо).

3. Національні традиції та менталітет - загальноприйнятий спосіб мислення населення (частково він формується під впливом цілеспрямованої ідеологічної обробки людей, в тому числі релігійної).

4. Загальна ситуація в країні і світі, складність, важливість, терміновість розв'язуваних проблем, наявність загроз національної безпеки.

5. Ступінь зрілості соціуму, рівень освіти і культури населення, обумовлюють глибину розуміння людьми того, що відбувається навколо них.

6. Сила суб'єктів, що контролюють основні економічні ресурси.

Загальновідомо, що реальна влада в будь-якому суспільстві безпосередньо чи опосередковано належить соціальній групі, яка контролює головні економічні ресурси і діє в своїх інтересах при мінімальному обліку потреб всього соціуму. Останні зазвичай приймаються до уваги в тій мірі, яка дозволяє не допустити соціального вибуху. Виходячи з цього і будується відповідний механізм регулювання економіки.

7. Готовність членів соціуму до підпорядкування і взаємодії; сприяння реалізації інтересів один одного; ступінь їх взаємної довіри.

8. Тип соціального механізму (механізму здійснення соціально-економічних процесів), який характеризується ступенем жорсткості вимог, що ставляться один до одного суб'єктами (індивіди, групи, держава), методів, за допомогою яких досягається їх виконання.

9. Історичний досвід.

10. Адміністративні і правові норми та обмеження з боку владних структур.

11. Природно-кліматичні умови даної держави.

12. Рівень господарського розвитку, стан матеріально-виробничої бази суспільства.

13. Суспільний механізм в цілому, елементом якого господарський механізм є, і пр. Для того щоб соціум ефективно розвивався, суспільний механізм повинен бути внутрішньо несуперечливим, інакше можуть виникнути глибокі колізії, рано чи пізно призводять до економічної та соціальної катастрофи.

Гармонічний суспільний механізм формується не відразу, а являє собою продукт тривалого історичного розвитку. Тільки після того як його складові частини в достатній мірі оформляться, можна говорити, що він склався як єдине ціле і досяг необхідного ступеня зрілості. Історія дала три основних типи суспільного механізму, кожен з яких відображає певну ступінь свободи здійснення соціально-економічних процесів (як взаємодії суб'єктів), контролю над ними, силу цілеспрямованого впливу, - тоталітарний, демократичний і ліберальний.

Умови існування демократичного суспільного механізму такі:

o відсутність значних відмінностей в економічному потенціалі та положення суб'єктів;

o обмеженість у них простору для соціального і господарського маневру. Образно кажучи, тут йдеться про ситуації комунальної квартири або гуртожитку. У всіх з однаковою кімнаті, всім тісно, але ніхто не може нікому щось диктувати, здолати або вигнати сусіда. Тому єдиною можливістю нормального співіснування є врахування взаємних інтересів, дотримання спільно прийнятих чітких правил, залагодження конфліктів мирним шляхом через переговори, посередників тощо), рішуче переслідування порушників, аж до виключення з спільності.

Таким чином, демократичний механізм грунтується на дотриманні законів, що регулюють значну частину відносин (насамперед, господарських) між суб'єктами, їх дії в межах правового простору, ефективної судової системи, з допомогою якої вирішуються основні соціальні і економічні конфлікти.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Національна економіка
Національна економіка: мета та результати розвитку
Розвиток державного регулювання економіки після великої депресії
Національна економіка: її цілі та результати
Методи державного регулювання економіки
ПІДТРИМАННЯ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
РИНОК І МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
Радянське держава: ознаки та механізм функціонування
Механізм функціонування ринку цінних паперів, його структура, суб'єкти та форми діяльності
Стійкість функціонування об'єктів економіки в НС
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси