Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 6. Аналіз матеріальних ресурсів

Завдання аналізу матеріальних ресурсів

Важливою умовою виконання планів по виробництву продукції, зниженню її собівартості, зростанню прибутку, рентабельності є повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості. Зростаючі потреби підприємства в матеріальних ресурсах можуть бути задоволені екстенсивним шляхом, тобто за рахунок придбання або виготовлення більшої кількості матеріалів, або інтенсивним - з допомогою більш економного використання наявних запасів в процесі виробництва продукції. Перший шлях веде до зростання питомих матеріальних витрат на одиницю продукції, хоча собівартість може знизитися через збільшення обсягу виробництва і зменшення частки постійних витрат. Другий напрям забезпечує скорочення питомих матеріальних витрат і зниження собівартості одиниці продукції.

Завданнями аналізу забезпеченості і використання матеріальних ресурсів є:

1) оцінка реальності, якості планів матеріально-технічного постачання, ступеня їх виконання;

2) оцінка ступеня забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами;

3) визначення ефективності використання матеріальних ресурсів;

4) виявлення внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів і розробка заходів та їх використання.

Джерелами інформації для здійснення даного аналізу є: план матеріально-технічного постачання, заявки, на

ряди, договори на постачання сировини і матеріалів, форми статистичної звітності про наявність і використання матеріальних ресурсів, про витрати на виробництво, оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання, відомості аналітичного обліку про надходження, витрату, залишки сировини, матеріалів, планові і звітні калькуляції собівартості виробів, що випускаються, дані про нормативи і норми витрат матеріальних ресурсів і їх зміну.

Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами

При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами в першу чергу перевіряють якість плану матеріально-технічного постачання. Перевірку його реальності починають з вивчення норм і нормативів, що покладені в основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Потім аналізуються відповідність плану постачання потребам виробництва продукції і правильність утворення необхідних запасів виходячи з прогресивних норм витрати матеріалів.

Важливою умовою безперебійної роботи підприємства є повне задоволення потреби в матеріальних ресурсах з допомогою джерел покриття. Вони можуть бути зовнішніми і внутрішніми. До зовнішніх джерел відносяться матеріальні ресурси, що надходять від постачальників відповідно до укладених договорів. Внутрішні джерела - це скорочення відходів сировини, використання вторинної сировини, власне виготовлення матеріалів і напівфабрикатів, економія матеріалів у результаті впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Реальна потреба в завезенні матеріальних ресурсів зі сторони визначається різницею між загальною потребою у визначеному виді матеріалу і сумою власних внутрішніх джерел її покриття.

В процесі аналізу необхідно перевірити, чи всі матеріальні ресурси і в повному обсязі укладені договори на завезення і як фактично вони виконуються. Наприклад, з табл. 6.1 видно, що планом але потреба в матеріалі А не повністю забезпечений договорами на постачання і внутрішніми джерелами покриття. Коефіцієнт забезпечення та планом становить:

План постачання матеріалу недовиконаний на 10%:

Таблиця 6.1. Забезпеченість матеріальними ресурсами за договорами і фактичне їх виконання

Вид

мате-

ріала

Планова

потреба, т

Джерела

покриття

потреби, т

Кількість

ув'язнених

договорів, т

Забезпечення

потреби

договорами, %

Посту-

вип від

постачальників, т

Виконання

договорів, %

А

4700

50

4650

4420

95,0

4190

94,8

Далі в процесі аналізу перевіряються якість матеріалів, отриманих від постачальників, відповідність їх стандартам, технічним умовам. Велике значення надається виконанню плану та строками поставки матеріалів (ритмічності), так як їх порушення призводить до недовиконання плану виробництва і реалізації продукції. Для оцінки ритмічності поставок використовують коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації.

Особлива увага приділяється стану складських запасів сировини і матеріалів. Розрізняють поточні запаси, сезонні і страхові. Величина поточного запасу залежить від інтервалу поставки (у днях) (І) і середньодобової витрати матеріалу (РСт):

В процесі аналізу визначається відповідність фактичного розміру запасів найважливіших видів сировини і матеріалів нормативним. З цією метою на підставі даних про фактичну наявність матеріалів у натуральному вираженні і середньодобовому їх витраті розраховують фактичну забезпеченість матеріалами в днях і порівнюють її з нормативною.

На закінчення визначається приріст (зменшення) обсягу виробництва продукції але кожному виду за рахунок зміни:

а) кількості заготовленої сировини і матеріалів (3);

б) кількості минущих залишків сировини і матеріалів (Ост);

в) кількості надпланових відходів з-за низької якості сировини, заміни матеріалів і інших факторів (Отх);

г) питомої витрати сировини на одиницю продукції (УР).

При цьому використовується наступна модель випуску продукції:

Вплив перерахованих факторів на випуск продукції можна визначити методом ланцюгової підстановки або абсолютних різниць (табл. 6.2, 6.3).

Таблиця 6.2. Аналіз використання сировини на випуск вироби З

Показник

За планом

Фактично

Відхилення

Маса виготовленого сировини, т

5 000

5 500

500

Зміна перехідних залишків, т

+6

-7

-13

Відходи сировини, т

308,5

380,4

71,9

Витрата сировини на виробництво продукції, т

4 685,5

5 126,6

441,1

Кількість випущеної продукції, од.

3 300

4 500

1 200

Витрата сировини на виробництво одиниці продукції, т

1,42

1,14

-0,3

Таблиця 6.3. Розрахунок впливу факторів на випуск виробу За способом абсолютних різниць

Розрахунок впливу факторів на випуск вироби З способом абсолютних різниць

Розрахунок впливу факторів способом цінного підстановки:

у тому числі за рахунок зміни: маси заготовленої сировини - ЛУВПЭ =3651,76 - 3299,65 = +352,11 од.; перехідних залишків сировини - ДИЗП,К1 = 3660,92 - 3651,76 = +9,16 од.; відходів сировини - АУВПтх = 3610,28 - 3660,92 = -50,64 од.; питомої витрати сировини - ДУВПУР = 4497,02 - 3610,28 = +886,74 од.

Таким чином, план з виробництва вироби З перевиконано в основному за рахунок збільшення маси заготовленої сировини і більш економного його використання. В результаті понадпланових відходів сировини випуск продукції зменшився на 50,64 од.

Основними шляхами зменшення витрати сировини на виробництво одиниці продукції є спрощення конструкцій виробів, вдосконалення техніки, технології виробництва, заготівлі більш якісної сировини, недопущення шлюбу, підвищення кваліфікації працівників та ін

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
Витрата матеріальних ресурсів
Завдання аналізу, джерела інформації та напрямки аналізу матеріальних ресурсів
Завдання аналізу, джерела інформації та напрямки аналізу трудових ресурсів
Зміст, завдання і інформаційні джерела аналізу трудових ресурсів
Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами
Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами
Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та їх технічного стану
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси