Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Цілі, завдання і функції інноваційного менеджменту

Мета - це кінцевий стан, бажаний результат, якого прагне досягти будь-яка організація. Мета встановлює певні орієнтири розвитку на заданий період часу. З одного боку, мета виступає як результат прогнозів і оцінки ситуації, а з іншого - як обмежувач для запланованих інноваційних заходів.

Цілі інноваційного менеджменту зводяться до того, щоб знайти нове технічне рішення в області створення винаходу, проведення НДДКР, організації серійного виробництва, одночасної підготовки та організації збуту продукції, впровадження нового товару на ринок, закріплення на нових ринках за допомогою більш високої якості і конкурентоспроможності товару.

Реалізація поставлених цілей передбачає врахування різного роду факторів, серед яких можна виділити наступні: орієнтація інновацій на ринок, відповідність інновацій цілям підприємства, сприйнятливість підприємства до інновацій, наявність на підприємстві джерела творчих ідей, економічно обґрунтована система відбору та оцінки інноваційних проектів, ефективні методи управління інноваційними проектами і контроль за їх реалізацією, індивідуальна і колективна відповідальність за результати інноваційної діяльності.

Вихідні принципи інноваційного менеджменту зводяться до наступних основних положень: інновації є вирішальна умова виживання підприємства, і вони повинні відповідним чином управлятися; ресурси, виділені на НДДКР, виправдані лише в тій мірі, в якій вони призводять до досягнення поставленої мети. Щоб виявити фактори, що забезпечують успіх, потрібний постійний аналіз виконаних і впроваджених інновацій; підвищення ефективності інвестицій в НДДКР.

Інноваційний менеджмент припускає виконання наступних завдань (робіт):

o розробка та здійснення єдиної інноваційної політики;

o розробка проектів і програм інноваційної діяльності;

o підготовка і розгляд проектів створення нових пілон продуктів;

o контроль над ходом робіт по створенню нової продукції і її впровадження;

o фінансове і матеріальне забезпечення проектів інноваційної діяльності;

o підготовка і навчання персоналу до інноваційної діяльності;

o формування цільових колективів, груп, здійснюють рішення інноваційних проектів.

Перелік завдань, які можна вирішити в процесі управління інноваціями, досить широкий і може розрізнятися по відношенню до продуктовим інноваціям і технологічними нововведеннями. Так, стосовно до продуктовим інноваціям основними завданнями, які вимагають свого вирішення, будуть: дослідження ринків збуту і можливих способів реалізації нових продуктів, дослідження ринків ресурсів; прогноз особливостей і тривалості кожної стадії життєвого циклу нового товару; аналіз патентної чистоти нового продукту і способів її забезпечення, визначення методів захисту нового продукту; визначення субпідрядників за проектом створення нового продукту; пошук варіантів кооперації з можливими конкурентами при реалізації технічно складних виробів і високо ризикових нововведень.

До цих задач також відносяться: аналіз витрат, ціни з урахуванням обсягів виробництва та збуту нового продукту для отримання цільової прибутку; оцінка ефективності інноваційного проекту і його привабливості для інвесторів, способи залучення інвестицій; виявлення можливих технічних і комерційних ризиків, їх мінімізація, способи страхування; визначення ефективної маркетингової стратегії, вибір організаційної форми створення, освоєння і розміщення на ринку нового продукту; оцінка ідей щодо створення нових продуктів, управління персоналом, зайнятим у розробці і виробництві нового продукту, створення сприятливого клімату та корпоративної культури.

З безлічі розв'язуваних інноваційним менеджментом завдань можна сформулювати його основне завдання - досягнення прибутковості (вигоди) від здійснення інноваційної діяльності.

Стан інноваційної системи, коли забезпечується ефективне та узгоджене функціонування всіх внутрішніх і зовнішніх її елементів, називається гармонією. Тому основна цільова кроку інноваційного менеджменту - досягнення гармонії в розвитку інноваційного підприємства.

Функції управління інноваційним менеджментом у загальному вигляді можна визначити як види (напрями) діяльності, необхідні для керівництва тим чи іншим об'єктом.

Виділяють дві групи функцій інноваційного менеджменту:

1) основні функції;

2) забезпечують функції.

Основні функції - це планування (стратегічне, поточне, оперативне), організація, мотивування; контроль. Основні функції інноваційного менеджменту є загальними для всіх видів і будь-яких умов ведення інновацій, вони відображають зміст основних стадій управління інноваційною діяльністю.

До забезпечуючих функцій інноваційного менеджменту відносять функції, які сприяють ефективному здійсненню основних функцій: соціально-психологічні та технологічні або процесуальні функції. Соціально-психологічні функції менеджменту пов'язані з станом виробничих відносин в колективі. Розрізняють два їх різновиди: делегування і мотивація.

Делегування - комплекс управлінських рішень, що сприяють раціональному розподілу робіт з управління інноваційними процесами та відповідальності за їх здійснення між працівниками апарату управління.

Мотивація - створення системи моральних і матеріальних стимулів для працівників організації, забезпечення їх професійного рівня та можливості кар'єрного росту, тобто створення умов, які мають вплив на поведінку людини. Раціональне співвідношення делегування повноважень та мотивації праці виконавців - головна умова успішного менеджменту в інноваціях.

До числа забезпечують відносяться також технологічні функції, які дозволяють реалізувати основні соціально-психологічні функції та включають підготовку, отримання, переробку і передачу інформації для успішного просування інновацій.

Всі перераховані функції інноваційного менеджменту взаємопов'язані між собою, доповнюють один одного, створюють цілісну функціональну систему інноваційного менеджменту.

До числа методів інноваційного менеджменту відносять методи примусу, спонукання, переконання, мережні методи, методи аналізу і методи прогнозування.

Методи примусу - методи менеджменту, якими керуюча підсистема впливає на керовану підсистему. Ці методи спираються на законодавчі акти країни і регіону; нормативно-директивні і методичні документи фірми та вищестоящої організації; плани, програми, проекти, завдання, оперативне керівництво.

Методи спонукання націлені на економію ресурсів, підвищення якості та конкурентоспроможності товарів і послуг, інфраструктури, рівня життя населення у відповідності з ідеологією і політикою розвитку системи. Ці методи базуються на оптимізації управлінського рішення і мотивації персоналу на його реалізацію.

До основним методом спонукання відноситься економічне стимулювання персоналу до досягнення кінцевих цілей системи управління. Можливі наступні напрями такого стимулювання: максимальне задоволення фізіологічних потреб працівників, забезпечення їх комплексної безпеки, задоволення духовних і соціальних потреб.

Методи переконання засновані на дослідженні психологічного портрета особистості і мотивації її потреб. Їх структура і обсяг визначаються характером, освітою, соціальним становищем та цінностями конкретної особистості.

Методи переконання застосовуються до об'єктів управління з високим ступенем свободи, що робить задачу більш важкою: легше наказувати або економічно стимулювати, ніж переконувати.

Мережеве планування та управління - графоаналітичний метод управління процесами створення (проектування) будь-яких систем. Основним елементом при цьому методі є сітковий графік, що являє собою графічну модель всього комплексу робіт, спрямованих на виконання єдиного завдання, в якій відображені логічний взаємозв'язок, послідовність робіт і зв'язку між ними.

До методів аналізу відносяться: метод порівняння, індексний метод, метод ланцюгових підстановок, метод елімінування, графічний метод, факторний аналіз і ін

Під методами прогнозування розуміється сукупність прийомів мислення, способів, які дозволяють на основі аналізу інформації про прогнозований об'єкт винести щодо вірогідне судження щодо майбутнього розвитку об'єкта. Всю сукупність методів прогнозування, що використовуються в інноваційному менеджменті, можна розділити на три групи: фактографічні, експертні та комбіновані.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методологічні основи інноваційного менеджменту
Інноваційний менеджмент в системі наук про управлінні: предмет, функції, проблематика
Інноваційний менеджмент
ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ
Стратегічне планування як функція інноваційного менеджменту
ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Цілі, задачі та функції фінансового менеджменту
Функції менеджменту
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РОЛІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Організація інноваційного менеджменту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси