Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 2. Грошові потоки підприємства і управління ними

Поняття грошового потоку

Поняття грошового потоку (cash flow) широко застосовується при кількісному аналізі різних економічних процесів. Найбільшою мірою це відноситься до визначення ефективності інвестиційних проектів.

Під грошовим потоком в широкому сенсі розуміється різниця між припливом (коштами, отриманими підприємством) і відтоком (коштами, сплаченими підприємством) грошових коштів за певний період часу:

де С1Р/ - грошові надходження за період часу V, СОР( - грошові виплати за той же період.

Чистим грошовим потоком компанії, NCF називається різниця між припливом і відтоком грошових коштів від усіх видів її діяльності. Величину чистого грошового потоку можна побачити у фінансовій звітності компанії, якщо проаналізувати фінансову звітність. Про порядок формування чистого грошового потоку компанії можна дізнатися по спеціальній формі фінансової звітності - звіт про рух грошових коштів.

Слід розрізняти поняття грошового потоку та фінансового результату діяльності компанії (прибутку). Відмінності між ними можуть бути досить істотними, про що свідчить наступний приклад.

Приклад 2.1

Розглянемо виробничу компанію АВС зі структурою балансу на 31 грудня 2010 р., наведеною у таблиці.

Активи

Зобов'язання і власний капітал

Необоротні активи

7500

Власний капітал

8200

Оборотні активи

9900

Довгострокова заборгованість

2850

у тому числі грошові кошти

3450

Короткострокова заборгованість

6350

Разом активів

17 400

Усього зобов'язань та власного капіталу

17 400

Нижче в таблиці наведено прогноз звіту про прибутки і збитки компанії АВС на 2011 р.

Показник

Сума, млн руб.

Виручка від реалізації

38 000

Операційні витрати

25 800

у тому числі амортизація

680

Прибуток до виплати відсотків і податків

12 200

Відсотки сплачені

320

Прибуток до оподаткування

11 880

Податок на прибуток

2376

Чистий прибуток

9504

На підставі прогнозу звіту про прибутки та збитки можна зробити висновок про те, що компанія буде працювати з прибутком. Проте слід врахувати, що значна частина продукції компанії продається у кредит. Частка такої продукції складає 45% (у рік це 17 190 млн руб.), строк обороту дебіторської заборгованості в середньому чотири місяці, а її середня величина - 5730 млн руб.

1 Всі цифри в прикладі представлені в мільйонах рублів.

2 Середній термін оплати короткострокової заборгованості становить три місяці.

Тоді звіт про рух грошових коштів компанії АВС буде виглядати наступним чином.

Показник

Сума, млн руб.

Грошові кошти на початок періоду

3450

Притоки грошових коштів

Оплата за продукцію занурену

32470

Відтоки грошових коштів

Операційні витрати

25120

Повернення короткострокової заборгованості

6350

Сплата відсотків

320

Сплата податків

2376

Грошові кошти на кінець періоду

17.11

Таким чином, очевидно, що при такому прогнозі відтоки грошових коштів перевищують їх притоки, і хоча компанія збереже позитивний залишок грошових коштів на кінець періоду, його величина суттєво зменшиться.

Відмінності між грошовими потоками і фінансовими результатами компанії обумовлені наступними факторами: пов'язаними з принципами обліку та обліковою політикою; пов'язаними з відмінністю складу прибутку та грошових потоків.

Більш докладно ці відмінності представлені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Грошові потоки, не впливають на фінансові результати

Допущення

Надходження

Виплати

Майнова відособленість

Суми непрямих податків (податок на додану вартість (ПДВ), акцизи, експортні мита та інших аналогічних обов'язкових платежів

Суми непрямих податків (ПДВ, акцизи, експортні мита та інших аналогічних обов'язкових платежів

Надходження за договорами комісії, агентськими та іншим аналогічним договорами на користь комітента, принципала тощо н.

Виплати за договорами комісії, агентськими та іншим аналогічним договорами на користь комітента, принципала тощо

Надходження в заставу, якщо договором передбачена передача заставленого майна заставодержателю

Тимчасова визначеність фактів господарської діяльності

Надходження у порядку попередньої оплати продукції, товарів, робіт, послуг

Виплати в порядку попередньої оплати матеріально-виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг

Надходження авансів в рахунок оплати продукції, товарів, робіт, послуг

Виплати у вигляді авансів, задатку в рахунок оплати матеріально-виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг

Вступ завдатку

Інші надходження (виплати)

Надходження в погашення кредиту, позики, наданого позичальнику

Виплати у зв'язку з придбанням (створенням) внеоборотних активів

Вклади в статутні (складеному) капітали інших організацій, придбання акцій та інших цінних паперів, не призначених для перепродажу

Виплати в погашення кредиту, позики, отриманої організацією

Розрахунок грошових потоків дуже важливий для управління компанією, так як саме грошові потоки об'єктивно характеризують цінність компанії, на основі грошових потоків визначаються критеріальні показники для фінансового управління. Однак важливо відзначити, що і прибуток, і грошовий потік є результатами діяльності підприємства і внутрішньо не суперечать один другу1. Прибуток і грошовий ноток як результати діяльності підприємства показано на рис. 2.1.

1 Більш докладно це твердження обґрунтовується в гол. 3.

Економічний і фінансовий (грошовий) підхід до оцінки результату діяльності підприємства за період

Рис. 2.1. Економічний і фінансовий (грошовий) підхід до оцінки результату діяльності підприємства за період

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оцінка, планування та оптимізація грошових потоків підприємства. Управління грошовими коштами
Семифакторная модель фінансового управління на базі грошового потоку
Формування та класифікація грошових потоків
Способи формування грошових потоків підприємства
Управління грошовими потоками
Формування та класифікація грошових потоків
Семифакторная модель фінансового управління на базі грошового потоку
Оцінка, планування та оптимізація грошових потоків підприємства. Управління грошовими коштами
Визначення та класифікація грошових потоків. Поняття операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Формати звіту про рух грошових коштів
Оцінка грошового потоку прямим методом
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук