Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг: теорія і практика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 2. Ринок та елементи маркетингової середовища

Поняття ринку в маркетингу

Поняття ринку та його класифікація

Основоположним елементом ринкової економіки є ринок як поєднання попиту і пропозиції.

Ринок - форма суспільного зв'язку між людьми, що полягає у взаємній купівлі-продажу товарів. Це визначення дозволяє трактувати ринок як сферу економічних відносин.

У сучасному суспільстві ринок необов'язково має фізичне місце розташування. Для демонстрації товару, його реклами, отримання замовлень широко використовуються сучасні засоби комунікацій без фізичних контактів з покупцями.

Суб'єктами ринку є продавці і покупці.

Об'єктами - товари, послуги, капітали, робоча сила. Виходячи з об'єктів, ринок складається з трьох основних видів:

o ринок товарів і послуг;

o ринок праці;

o ринок капіталу.

З точки зору територіальних меж ринку та його масштабів розрізняють місцевий, національний (внутрішній), світовий (зовнішній) ринки.

Еволюція форм вартості, перехід від випадкових, епізодичних мінових угод до регулярного виробництва для продажу спричинили за собою утворення місцевого ринку. Основною причиною, яка перешкоджає розширенню структури і обсягу ринку до капіталістичної економічної системи, було панування натурального господарства.

Ринок виступає основною і визначальною формою зв'язку товаровиробників на основі суспільного поділу праці.

Виникнення ринку відноситься до глибокої давнини. Його найпростішою формою був ринок, де в якості продавця виступає товаровиробник, а операція здійснювалася шляхом прямої оплати. Такий тип обміну існував ще в Стародавній Греції, Єгипті, Вавилоні. Потім відбулася спеціалізація товарних ринків, з'явилися роздрібні ринки товарів кінцевого споживчого попиту і оптові ринки сировини, засобів виробництва. Купівля-продаж товару породила грошове звернення. В античну епоху з'явилися банки, а з XV ст. - фондові біржі, де до цього часу здійснюється купівля-продаж цінних паперів.

Найбільшого розвитку ринок досяг при капіталізмі. Швидке зростання продуктивних сил стимулював розвиток ринкових форм господарювання. Великомасштабне товарне виробництво стало причиною розвитку ринкових відносин вшир. Від регіональних і національних ринкові відносини розширилися до світових масштабів. Майже все світове господарство в даний час включено в систему ринкових відносин з складною внутрішньою структурою.

В даний час ринковий механізм - це частина людської цивілізації, а його рівень - результат багатовікового розвитку форм господарювання па базі поглиблення поділу праці та розвитку продуктивних сил. Дані процеси сприяли посиленню економічного потенціалу суспільства. У свою чергу, закладені в економіці потенційні можливості за чотири останніх століття дозволили створити більшу кількість матеріальних цінностей, ніж за всю попередню історію людства.

Ринкового господарського механізму властиві:

o висока ефективність;

o створення матеріальних, наукових та культурних цінностей;

o забезпечення соціальної захищеності людини. Сучасний ринковий механізм - це складна система господарювання, що вирішує важливі завдання в економіці держави, виробництві сукупного суспільного продукту і розподілі національного доходу. Ринок у сучасному понятті - це безліч ринків певної спрямованості і спеціалізації зі своїми видами товарів і послуг, капітальними вкладеннями і цінними паперами, де здійснюються узгоджені угоди й торгові операції.

Ринок виконує наступні основні функції:

1) опосередкування суспільного поділу праці між економічно відособленими виробниками матеріальних благ та послуг. Ця функція полягає у визначенні рівня взаємовигідності технологічних зв'язків між двома конкретними учасниками суспільного виробництва. В умовах монопольної адміністративно-розподільної економіки вона не діє, так як відсутня оптовий ринок засобів виробництва і свобода підприємництва;

2) інформаційна функція - "сировина" ринкових відносин. Кон'юнктура - сукупність зовнішніх умов і обставин, які впливають на цінність товарів і випливають звідси зміни у величині доходів підприємств.

Кон'юнктура ринку - це економічна ситуація на ринку, яка характеризується рівнями попиту та пропозиції, ринкової активністю, ієнами, обсягами продажів. Вона складається з цілого комплексу взаємозв'язаних чинників, аналіз яких дозволяє оцінювати можливості збуту або придбання товару. Кон'юнктура ринку складається з наступних компонентів: загальна економічна ситуація в країні; імпортне та митне законодавство; податкова політика; кредитна політика банків і фінансових установ; купівельна спроможність населення; обсяги національного виробництва; експорт та імпорт товарів.

Суть стимулюючої функції зводиться до міжгалузевої та внутрішньогалузевої конкуренції. Конкуренція як властивість товарного виробництва, спосіб його розвитку з'явилася в докапиталистический період. У ринковій економіці товарні відносини стають провідними, ліквідуються зовнішньоекономічні обмеження на шляху вільного руху товарів, грошових коштів та робочої сили, утворюється єдиний національний світовий ринок. Конкуренція поділяється на внутрішньогалузеву (конкуренція між підприємцями однієї і тієї ж галузі) і міжгалузеву (конкуренція між підприємцями різних галузей).

Сануючих функція, В останні десятиліття в країнах ринкової економіки є вільна конкуренція змінюється пануванням монополії. В даний час на ринку часто присутня олігополістична форма конкуренції. Вільна конкуренція капіталістів змінилася конкуренцією між великими монополіями і олігополіями в рамках окремих галузей національних господарств і в масштабах усього світового господарства.

Економічне стимулювання як елемент ринкового господарського механізму виконує три взаємозв'язані функції:

o заохочувальна забезпечує залежність величини доходів колективу від розміру вкладу в кінцеві результати і тим самим активізує його роботу в пріоритетних для суспільства напрямах;

o заборонна - спрямована на посилення економічної відповідальності через економічні санкції за невиконання своїх договірних зобов'язань та обов'язків, які призвели до певного збитку. В умовах ринкової економіки дієвість економічного стимулювання залежить від персональної відповідальності;

o компенсаційна - орієнтована на відшкодування втрат у результаті порушення договорів з постачальниками і зобов'язань в системі збуту; заснована на дії економічних санкцій.

Економічне стимулювання здійснюється через комерційний розрахунок, розподіл прибутку, ціноутворення, податкову політику, кредитування, оплату праці.

Одним з основних елементів дослідження в маркетингу є ємність ринку, яка визначається обсягом (у фізичних одиницях або у вартісному вираженні) реалізованих на ньому товарів у певний період, зазвичай протягом року.

Ємність ринку не залишається незмінною і залежить в основному від економічної кон'юнктури.

Розрахунок ємності ринку можна представити у вигляді формули 2.1:

де £р - місткість ринку; 0,1 вир - обсяг національного виробництва; 01|М - обсяг імпорту.

Існує тісний зв'язок між часткою ринку, що належить підприємству, і його прибутком на вкладений капітал (див. формулу 2.2):

де Опродаж ~ обсяг продажів підприємства; Опитування - обсяг попиту на товар.

Збільшення частки ринку дозволяє підприємству підвищити норму прибутку. Підвищення частки ринку по-різному впливає на зростання норми прибутку у підприємств, що постачають товари споживчого і виробничого призначення (у других вона вище).

Учасники ринку діють па основі вільного вибору, взаємної угоди про умови угод, максимально можливої інформації та конкуренції.

В цілому ринок як основна форма організації суспільного господарства в умовах товарного виробництва забезпечує взаємодію між виробництвом і споживанням.

Класифікація ринків. Ринки можна класифікувати за критеріями, поданими в табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Класифікація ринків

Критерії

Характеристика ринків

Але використанню товару

Споживчий ринок, ринок продукції виробничо-технічного призначення, перепродажів, підприємств, державних установ, галузевий ринок

За поведінкою покупця

Зручний (активний), спеціальний ринок, ринок з низькою або високою ступенем труднощів

По фізичним властивостям товару

Ринок товарів короткострокового і тривалого користування

За суспільним відносинам

Ринок предметів розкоші і першої необхідності

За географічною ознакою

Регіональний, національний, внутрішній, зовнішній, світовий, міжнародний

За демографічною ознакою

Ринки але віком, статтю, розмірами сім'ї, професією, освітою, соціальним класам, релігії, ознакою національності і т. д.

За видами сировини

Товарні і сировинні ринки (нафти, газу тощо)

За економічним призначенням

Ринок засобів виробництва, ринок предметів споживання, продовольчих і непродовольчих товарів

По пріоритету на ринку

Ринок покупця, ринок продавця

Дамо характеристику окремих видів ринків.

Споживчий ринок - сукупність індивідів і родин, що купують товари і послуги для особистого споживання.

Ринки споживчих товарів характеризуються масовим споживачем, множинної конкуренцією, децентралізованою структурою.

Ринок продукції виробничо-технічного призначення - сукупність організацій і приватних осіб, що купують товари і послуги, які використовуються при виробництві інших продуктів.

Ключовою стратегією маркетингу продукції виробничого призначення є системний продаж, при її реалізації покупець робить системну закупівлю, що являє собою закупівля пакетного рішення проблеми з метою уникнути закупівель окремих складових даної проблеми. Наприклад, закупівля урядом систем озброєння через генерального підрядчика замість самостійних закупівель окремих компонентів даних систем по окремості. У системну закупівлю звичайно також входить набір послуг.

Ринок перепродажів - сукупність організацій і індивідуальних осіб, що здобувають товари з метою їхнього перепродажу чи здачі в оренду.

Ринок державних установ - державні установи всіх рівнів (із загальнодержавного до місцевого), що купують чи орендують товари і послуги для виконання своїх функцій.

У залежності від ступеня залучення споживача в процес продажів виділяють : потенційний, доступний, кваліфікований доступний, цільовий і освоєний ринки.

Потенційний ринок - сукупність споживачів, що виявляють деякий інтерес до визначеного продукту.

Доступний ринок - група споживачів, що мають інтерес, засоби і доступ до визначеного продукту.

Кваліфікований ринок - сукупність споживачів, що мають інтерес, засоби, доступ до ринку, а також задовольняють законодавчим вимогам, наприклад, віковим обмеженням на водіння автомобіля.

Освоєний ринок - сукупність споживачів, що вже купили якийсь продукт.

При проведенні сегментації ринку треба взяти до уваги ті чи інші його особливості, враховувати своєрідність продуктів, що реалізуються на різних ринках.

Принципово важливе значення має класифікація ринків з точки зору різних умов торгівлі та характеру взаємовідносин між продавцями і покупцями. Зазначені умови є важливими чинниками формування пен па ринках, їх рівнів і стабільності.

Організаційна структура ринків складається залежно від умов торгівлі. На внутрішньому ринку розрізняють два сектори - оптовий і роздрібний.

Оптова торгівля являє собою одну з форм товарного обігу, за допомогою якої здійснюються економічні зв'язки між господарюючими суб'єктами та оптовими цінами. Роздрібна торгівля - одну з форм товарного обігу, коли задовольняються різноманітні потреби усіх категорій населення на основі роздрібних цін.

У структурі більшості світових товарних ринків розрізняють два основних сектори - закритий і відкритий, що володіють власними принципами ціноутворення; ці сектори, в свою чергу, умовно діляться на сегменти.

На закритому ринку взаємодіють виробники і споживачі, пов'язані різними формами некомерційних відносин: юридичною залежністю, системою пайової участі і фінансового контролю, угодами про спеціалізації і кооперуванні, спеціальними торгово-економічними, валютно-кредитними, військово-політичними, специфічними договорами, що не носять суто комерційного характеру.

Відкритий ринок являє собою сферу звичайної комерційної діяльності необмеженого кола незалежних продавців і покупців.

В залежності від того, хто домінує на ринку, він підрозділяється на ринок продавця і ринок покупця. Ринок продавця характеризується більш сильною позицією на ньому продавців у порівнянні з покупцями. Ринок покупця - навпаки.

В даний час у більшості країн домінує ринок покупця, що вимагає від продавця (виробника) найбільшої активності по вивченню поведінки, уподобань, думок і бажань споживачів (покупців).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз маркетингового середовища
Навколишнє середовище, її склад і структура. Середовище людини і її елементи як суб'єкти екологічних відносин
Зовнішнє маркетингове середовище
Поняття маркетингу
Сучасний маркетинг: поняття та сутність
Основні поняття маркетингу
Біржі: основні поняття, історія, класифікація
Основні поняття, цілі, класифікація цінних паперів
Поняття, значення та підстави класифікації доказів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси