Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 7. Інноваційні ігри

Інноваційна гра (ІНІ) - особливий метолів розвитку організацій, використовуваний в холі процесного (а також проектного, експертного та навчальної) консультування. На відміну від імітаційних ділових ігор ІНІ відноситься, поряд з організаційно-діяльнісної грою (ОДІ), до класу ігор відкритого типу. Метод ІНІ був розроблений в 1980-х рр. у СРСР під керівництвом В. С. Дудченко. але більш широке поширення інноваційні ігри отримали набагато пізніше. За кордоном цей метод був оцінений як неабияке соціальне винахід.

Метод ІНІ, що представляє собою систему методичних модулів, є відкритим. Маючи в своїй основі ряд стійких алгоритмів і методологічних принципів, він постійно збагачується і видозмінюється під кожну конкретну задачу. Крім того, це глибоко індивідуалізований, персоналізований і тонко настроюється метод. Результативність і якість його використання у величезній мірі залежать від особистих якостей керівника і учасників консалтингової команди, а також від суб'єктивних людських особливостей замовників роботи.

Інноваційна гра - це цілісна форма спільної діяльності людей, яка "...створювалася як системний метод вирішення складних проблем діяльності, соціальних груп і людини, як метод організації досвіду саморозвитку систем діяльності, груп, особистості людини".

Гра називається інноваційною тому, що орієнтована на вироблення нового (у широкому значенні): "нових ідей-рішень для проблем продуктивної діяльності, нових форм і способів життя та розвитку груп, а також нових установок, позицій, розуміння, умінь учасників". Однак новизна не є самоціллю. При оцінці ефективності ІНІ важливо інше - щоб люди, які не бачили раніше реалістичного способу подолання своїх труднощів, знайшли його в ході роботи. Навіть вже відомі рішення, апробований чужий досвід набувають нового змісту, якщо вони перенесені на нову ситуацію, заново переосмислені. Для учасників ІНІ своє рішення буде не тільки новий, але і продуманим, "примеренным на себе".

Інноваційні ділові ігри являють собою особливий тип ігор, суттєво відрізняється від традиційних ділових імітаційних ("рутинних") ігор (табл. 7.1).

Таблиця 7. 1. Співвідносні характеристики рутинних і інноваційних ігор

Рутинні ігри

Інноваційні ігри

Жорсткі (на вимогу виконання правил, виконання ролей і т. д.)

Нежорсткі, вільні

Вимагають великої цифрової інформації

Не вимагають незнайомій учасникам інформації (кожен знайомий з розв'язуваної проблемою)

Рутинні ігри

Інноваційні ігри

Орієнтовані на раціональні дії учасників

Орієнтовані на особистісну, емоційну включеність учасників

Закриті (для розвитку)

Відкриті, саморазвивающие

Рішення зумовлені

Рішення невідомі

Навчальні

Розвиваючі

Орієнтовані на вироблення навичок дій у стандартних ситуаціях

Орієнтований])] на вироблення навичок в нестандартних ситуаціях

Цілі і результати інноваційних ігор

На початкових етапах в інноваційних іграх виділяли три типи результатів:

1) змістовні ідеї, рішення складних слабоструктурованих проблем, проекти, програми;

2) соціальні - консолідовані групи, команди керівників і фахівців;

3) навчальні - освоєння учасниками нових методів роботи, в першу чергу ефективних способів колективного прийняття рішень.

Надалі коло розв'язуваних задач і відповідних методичних засобів був розширений. ІНІ дозволяє отримувати наступні результати:

1) змістовні;

2) соціальні;

3) психологічні - розуміння себе та інших; стійка орієнтація на особистісний розвиток, безперервне свого творчого потенціалу, на найбільш повне використання своїх сил і здібностей;

4) психофізичні - формування навичок психофізичної саморегуляції;

5) методичні - поява нових методів, прийомів, технік;

6) духовні осягнення, допомагають учасникам гри здійснювати самовизначення, по-новому усвідомити призначення свого життя, переосмислити життєві цінності;

7) енергетичні результати - придбання учасниками гри більш високого біоенергетичного потенціалу, підвищення рівня соціальної активності за рахунок виникнення загального біополя групи;

8) естетичні результати - учасники гри часто включаються в художню діяльність: пишуть вірші, сценарії, малюють, тобто використовують художні засоби;

9) методологічні результати - поява нових методологічних підходів, ідей, напрямів консалтингової роботи.

Метод ІНІ пройшов у своєму становленні ряд етапів. Перша "Програма інноваційної гри" була опублікована в Ярославлі в 1982 р. Метод інноваційних ігор другого покоління оформився до 1987 р. Перша комерційна інноваційна гра була проведена в Алма-Аті в серпні 1988 р. Одним із зафіксованих її результатів стало створення за ініціативою одного з учасників республіканського Центру вивчення громадської думки Казахстану - ЦІОМ. У 1990-е рр. В. С. Дудченко при характеристиці розроблюваної їм методичної системи відмовився від самого слова "гра", відносячи на 1990-1993 рр. становлення так званого інноваційного методу, в якому "ігрова специфіка і форма йдуть повністю". В сучасних умовах ігрове співтовариство розглядає метод ІНІ як актуальний для управлінського консультування.

Інноваційна гра як метод синтезував у собі кілька напрямків соціоінженерної роботи.

1. Системо-мыследеятельностная методологія Р. П. Щедровицького, а також ідеї системного та ситуаційного аналізу і діяльнісного підходу.

2. Соціальна інноватика, яка як науково-прикладне напрям склалося в нашій країні при здійсненні під керівництвом професора Н. В. Лапіна дослідницького проекту "Нововведення в організаціях" (1978-1985).

3. Методологія та інструментарій організаційного розвитку - дослідження дію (action research), навчання дією, а також Тавистокская модель тренування групових відносин, що припускає роботу з формування лідерських якостей учасників резиденциальных (виїзних) сесій.

4. Ряд ідей, принципів і підходів, розроблених в ігровому імітаційному моделюванні.

5. Розроблена болгарським вченим Р. Лозановим методологія інтенсивного навчання іноземним мовам, активно використовувана в нашій країні Р. А. Китайгородської і Ст. Ст. Петрусинским. ІНІ запозичили метод психологічного занурення у зміст роботи і принцип засвоєння інформації сверхкрупными обсягами, минаючи канали раціонального сприйняття.

6. Ідеї та методики створеного за участю К. Роджерса соціально-психологічного тренінгу, спрямованого на підвищення сприйнятливості людини до різних аспектів міжособистісного сприйняття і взаємодії. У Росії ініціатива використання тренінгових методів у практичній психології належить Л. А. Петровської.

В тій чи іншій мірі всі види ділових ігор, беруть свій початок від організаційно-діяльнісних (ОДІ) і інноваційних ігор (ІНІ). В соціально-культурному проектуванні найбільш ефективно застосування інноваційних ігор, що обумовлено наступними факторами.

o Насамперед, ІНІ дозволяє побудувати се сценарій в повній відповідності з етапами соціально-культурного програмування, здійснюваного в інституціоналізованих формах, що в підсумку максимально наближає результати такого динамічного проектування до його академічних форм.

o Гра даного типу передбачає (і забезпечує) колективну творчу роботу всіх учасників, їх високу віддачу і вмотивованість на рішення висунутих у грі проблем і завдань.

o В ході предыгрового етапу проводиться збір емпіричного матеріалу, його узагальнення, здійснюється змістовний аналіз проблем, що дозволяє зробити ігрове соціально-культурне проектування досить продуктивним.

Інноваційна гра дає три види результатів:

1) новий зміст, нову інформацію (ідеї, деталізовані проекти, стратегічні програми і т. п., які були розроблені учасниками);

2) нову групу, співтовариство (консолідований колектив учасників-носіїв нової інформації, нового змісту, нових навичок роботи і життя);

3) оновленого людини (як результат виявлення стереотипів і роботи з ними, вироблення продуктивних професійних і особистісних навичок та вмінь, нового загострене усвідомлення себе у світі, у праці, з людьми, з собою).

Крім того, гра дозволяє глибоко опрацювати управлінське рішення, всебічно його обґрунтувати, зіставити з альтернативними підходами до проблеми, порівняти з наявними ресурсами. Змагальна і одночасно консолідуюча природа гри підвищує якість розроблюваних проектів. В ході гри розробляється спеціальна програма впровадження проекту, виявляються його можливі прихильники і противники, визначається стратегія і тактика взаємодії з ними, що в підсумку підвищує реалізація проекту, ефективність його втілення в життя.

Основний ефект гри полягає в повороті свідомості співробітників від традиційного способу мислення до інноваційного. Людина звільняється від вродженої страху змін, від забобонів, що заважають інноваційному мисленню.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інноваційний потенціал підприємства: структура і оцінка
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СТВОРЕННЯМ І РОЗВИТКОМ ЕФЕКТИВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РОЛІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Організація інноваційного менеджменту
Характерні особливості проектно-інноваційної консультаційної діяльності
Інноваційний потенціал підприємства: структура і оцінка
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СТВОРЕННЯМ І РОЗВИТКОМ ЕФЕКТИВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РОЛІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Організація інноваційного менеджменту
Характерні особливості проектно-інноваційної консультаційної діяльності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси