Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 9 Майновий (витратний) підхід

Прочитавши цю главу, ви будете знати:

o що таке "витратний підхід";

o методи витратного підходу;

o як визначити вартість інтелектуальної власності та нематеріальних активів.

Витратний підхід

Витратний підхід розглядає вартість бізнесу на основі понесених витрат. Балансова вартість активів та зобов'язань підприємства коригується з урахуванням інфляції, ринкової кон'юнктури, методів обліку і т. д. Виходить обґрунтована ринкова вартість активу балансу і поточна вартість зобов'язань. Вартість бізнесу визначається як вартість власного капіталу компанії, яка дорівнює різниці ринкової вартості активу і всіх її зобов'язань:

Власний капітал = Активи - Зобов'язання. (9.1)

Майновий підхід в оцінці бізнесу аналогічний витратним при визначенні вартості різних видів активів (нерухомість, обладнання, інтелектуальна вартість та ін). Він заснований на принципі заміщення: актив в цілому коштує не більше, ніж були б витрати на заміщення всіх його складових частин.

Витратний підхід оцінки вартості компанії включає:

o метод (скоригованих) чистих активів (NAV - Net Asset Value);

o метод заміщення;

o метод ліквідаційної вартості (LV - Liquidation Value).

Всі методи витратного (майнового) підходу базуються на балансі підприємства.

Даний підхід застосовується для оцінки:

o підприємств з високим рівнем фондомісткості;

o холдингових компаній (немає власного виробництва);

o підприємств, що не мають даних про прибутки;

o підприємств, значну частину активів яких складають фінансові активи (цінні папери, дебіторська заборгованість, грошові кошти тощо).

Метод чистих активів

При використанні методики чистих активів застосовуються положення документа, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 5 серпня 1996 року № 71 і Федеральної комісією з ринку цінних паперів від 5 серпня 1996 року № 149 "Порядок оцінки вартості чистих активів акціонерних товариств" із змінами від 29 січня 2003 р. № 10н/03-6/пз. Показники чистих активів розраховуються виходячи з даних балансу. Загальний вигляд методики представлений у табл. 9.1.

Таблиця 9.1

Чисті активи підприємства в балансовій оцінці

Найменування статті балансу

Номер рядка балансу

АКТИВИ

Нематеріальні активи

110

Основні засоби

120

Незавершене будівництво

130

Довгострокові фінансові вкладення

140

Інші необоротні активи

150

Запаси

210+220

Дебіторська заборгованість

230+240+244

Короткострокові фінансові вкладення

250-252

Грошові кошти

260

Інші оборотні активи

270

ПІДСУМКОВА СУМА АКТИВІВ (SA)

ПАСИВИ

Цільові фінансування і надходження

450

Позикові кошти

590+610

Кредиторська заборгованість

620

Розрахунки по дивідендах

630

Резерви майбутніх витрат і платежів

650

Інші пасиви

660

ПІДСУМКОВА СУМА ПАСИВІВ (ΣП)

Чисті активи ΣА - ΣП

Чисті активи - це величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми пасивів, що приймаються до розрахунку. До розрахунку приймаються активи, які відображені на балансі підприємства, та інші види активів, які можуть бути не відображені на балансі компанії, але беруть участь у даному бізнесі (нематеріальні активи, які не мають державної реєстрації, - ноу-хау, закріплена клієнтура, навчений персонал тощо), або активи, які списані з відповідним скороченням балансової вартості власного капіталу і в цілому суми балансу фірми, але ще беруть участь у виробничому процесі.

Активи (майно підприємства) підприємства поділяються:

o на матеріальні;

o нематеріальні.

Матеріальні активи фірми, у свою чергу, бувають:

o в натуральному вираженні;

o фінансові.

Натуральні активи - це:

1) нерухомість (земля, будівлі, приміщення, споруди);

2) устаткування і оснащення, тобто інструменти, пристосування і контрольно-вимірювальні прилади;

3) оборотні фонди, що складаються:

o з складського запасу покупних сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів;

o незавершеного виробництва;

o запасу готової, але не реалізованої продукції;

o дебіторської заборгованості;

o грошей на поточних (розрахункових) рахунках.

Фінансові активи:

o цінні папери;

o банківські депозити.

Активи і пасиви, що приймаються до розрахунку, включають в себе всі статті балансу, наведені в таблиці з урахуванням деяких уточнень.

1. Обліковуються нематеріальні активи, які відповідають наступним вимогам:

o використовуються підприємством у його основної діяльності та приносять дохід;

o мають документальне підтвердження витрат, пов'язане з їх придбанням або створенням;

o підприємство має підтверджене право на володіння цим об'єктом.

2. У статті "Інші необоротні активи" (стор 150) приймається в розрахунок тільки заборгованість акціонерного товариства за продане йому майно.

3. З другого розділу балансу "Оборотні активи" виключаються наступні статті:

o стаття заборгованості учасників (засновників) за внесками у статутний капітал (стор 244);

o балансова вартість власних акцій, викуплених у акціонерів (стор 252).

4. При наявності в балансі підприємства оцінних резервів по сумнівних боргах і під знецінення цінних паперів відповідні Статті, зменшуються на суму створених резервів.

5. З п'ятого розділу балансу "Короткострокові зобов'язання" виключаються статті:

1) "Доходи майбутніх періодів" (рахунок 83, стор 640);

2) "Фонди споживання" (рахунок 88.5).

Для коригування активів балансу застосовуються стандартні методичні прийоми та підходи для визначення ринкової вартості.

По статті балансу "Основні засоби" визначається ринкова вартість будівель, машин і обладнання. В оцінній практиці прийнято ділити оцінку будівель і споруд та оцінку машин і обладнання, так як в процесі оцінки застосовуються різні методологічні підходи.

У підрозділі балансу "Довгострокові інвестиції" відображаються інвестиції організації в цінні папери (акції, облігації, векселя та ін), статутні капітали інших організацій, а також суми позики, надані іншим організаціям. При цьому встановлений термін погашення цінних паперів і позик перевищує один рік. Якщо інвестиції здійснені на термін менше року, то вони відображаються по рядку 250 балансу - "Короткострокові фінансові вкладення". Оцінка інвестицій підприємства буде проводитися виходячи з їх місцезнаходження, термінів, можливості грошових потоків, величини і т. д. згідно з загальновизнаною методикою.

Запаси аналізуються з точки зору їх ліквідності. У разі якщо запаси низьколіквідні, а термін їх оборотності за даними фінансового аналізу більше місяця, то ринкова вартість визначається дисконтуванням.

Перед оцінкою дебіторської заборгованості проводиться її ретельний аналіз. Виділяються боржники, за якими розпочато або йде процедура банкрутства, введено зовнішнє управління, або з вичерпаним терміном позовної давності. По даній групі заборгованості вартість дорівнюватиме нулю.

До решти суми дебіторської заборгованості можуть бути застосовані наступні методики:

o керівництво з аналізу і оцінки прав вимоги (дебіторської заборгованості) при зверненні стягнення па майно організацій-боржників, розроблений Федеральною борговою центром (ФДЦ) при Уряді РФ;

o спираються на дисконтування з урахуванням оборотності дебіторської заборгованості і коефіцієнтом дисконтування, розрахованим з опорою на WACC.

У Методичному посібнику ФДЦ визначено порядок проведення оцінки дебіторської заборгованості по рахунках бухгалтерського обліку, рекомендується використовувати при визначенні ринкової вартості дохідний підхід як основний, а витратний і метод порівняльних продажів як допоміжні.

Для визначення ринкової вартості дебіторської заборгованості кожної з організацій-дебіторів повинні бути визначені коефіцієнти дисконтування. Коефіцієнти дисконтування приймаються залежно від терміну неплатежу за грошовими зобов'язаннями, на підставі статистичних даних про господарську діяльність понад 300 підприємств Росії в різних галузях.

Платежі з погашення дебіторської заборгованості повинні бути отримані протягом трьох місяців. Якщо організація-дебітор накопичує нові зобов'язання і не розраховується в межах цього терміну, то па четвертому місяці зобов'язання починають дисконтуватися (пропорційно зменшуватися) за коефіцієнтами відповідно: 0,8; 0,6; 0,4; 0,2; 01; 0,01.

Можливий і інший підхід до визначення ринкової вартості дебіторської заборгованості. В основі його лежить також процес дисконтування суми заборгованості, але терміни визначаються або з середньої заборгованості по кожному конкретному дебітору, або за середньої оборотності дебіторської заборгованості на підприємстві. Коефіцієнт дисконтування визначається на базі коефіцієнта WACC, або береться за ставкою короткострокового кредиту в комерційному банку (виходячи з логіки, що для відшкодування "заморожені" в дебіторській заборгованості грошових коштів підприємство може взяти короткостроковий комерційний кредит).

Другий спосіб більш коректний при визначенні ринкової вартості дебіторської заборгованості, так як найповніше враховуються особливості діяльності підприємства.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Стратегії зниження витрат
Витратний підхід. Методи
Оцінка ринкової вартості ВАТ "XXX" майновим підходом (метод сукупних активів)
Стратегії зниження витрат
Витратний підхід. Методи
Оціночний витратний підхід
Метод чистих активів
Чисті активи
Поняття та порядок розрахунку чистих активів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси