Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Перевірка повноти розкриття інформації про нематеріальні активи в бухгалтерській звітності аудируемого особи

Аудитору необхідно отримати достатні докази того, що всі нематеріальні активи відображені в бухгалтерській звітності у оцінці і вся суттєва інформація про них розкрита в звітності належним чином.

Для цього аудитор шляхом вивчення і аналізу бухгалтерської звітності визначає, відображена в ній первісна вартість нематеріальних активів на початок і кінець звітного року, сума нарахованої амортизації за видами нематеріальних активів на початок і кінець звітного року, вартість списання та приросту нематеріальних активів та інші випадки їх руху. Крім того, аудитор перевіряє, чи відповідають дані бухгалтерського обліку нематеріальних активів з даними бухгалтерського балансу та розкрито чи істотна інформація про них у пояснювальній записці:

- про способи оцінки нематеріальних активів, придбаних не за грошові кошти;

- про доходи та витратах, пов'язаних з використанням об'єктів нематеріальних активів;

- про доходи та витратах, пов'язаних з отриманням і наданням прав на об'єкти нематеріальних активів;

- про припинених операціях з об'єктами нематеріальних активів;

- про події після звітної дати і умовних факти господарської діяльності, пов'язаних з об'єктами нематеріальних активів.

Перевірка оподаткування операцій з нематеріальними активами

При проведенні перевірки правильності обчислення ПДВ по операціях з нематеріальними активами аудитор повинен встановити, чи правильно і своєчасно перевіряється організація обчислює і відображається в обліку суми ПДВ по операціях з нематеріальними активами.

В першу чергу аудитор переглядає облікову політику аудируемого особи для ознайомлення з системою документообігу та порядком обчислення ПДВ в організації. За нематеріальних активів, що надійшли в організацію в періоді, що перевіряється, аудитор проводить полистную звірку документів у послідовності: договір, пов'язаний з надходженням нематеріальних активів в організацію - акт прийому-передачі нематеріальних активів - картка обліку нематеріальних активів - рахунок-фактура - журнал обліку отриманих рахунків-фактур - книга покупок. Потім аудитор встановлює, чи дотримані всі вимоги ст. 171, 172 НК, необхідні для здійснення податкового відрахування по ПДВ, а також визначає, які не підлягають суми ПДВ включенню до первісної вартості нематеріальних активів згідно з п. 2 ст. 170 НК.

По нематеріальних активах, виключні права на використання яких передано третім особам за договорами поступки патенту, авторським і тому подібними договорами, а також переданим безоплатно, аудитор проводить полистную звірку документів у послідовності: договір поступки виняткових прав - акт про списання нематеріальних активів - картка обліку нематеріальних активів - рахунок-фактура - журнал обліку виставлених рахунків-фактур - книга продажів.

На закінчення аудитор проводить взаємний контроль за кореспондуючими рахунками 19 "ПДВ по придбаних цінностей" і 68 "Розрахунки з податків і зборів" і рахунками обліку розрахунків.

Положення гол. 25 IIK та ПБО 18/02 викликають необхідність у процесі проведення аудиторської перевірки приділяти велику увагу організації податкового обліку, який надає безпосередній вплив на достовірність формування показників бухгалтерської звітності організації.

Аудитору необхідно ознайомитися з положеннями податкової облікової політики організації і визначити їх відповідність чинному законодавству.

По нематеріальних активах, які надійшли в організацію в періоді, що перевіряється, аудитор проводить полистную звірку документів у послідовності: договір, пов'язаний з надходженням нематеріальних активів, - акт прийому-передачі нематеріальних активів - регістр обліку операцій придбання майна (робіт, послуг, прав) - регістр інформації про об'єкт нематеріальних активів.

Така звірка дозволяє перевірити правильність оформлення документів щодо податкового обліку операцій по надходженню нематеріальних активів, а також формування первісної вартості надійшли об'єктів. При цьому особливу увагу має приділятися витрат, пов'язаних з надходженням нематеріальних активів, для яких нормами гол. 25 НК встановлені спеціальні правила обліку (відсотки за позиковими коштами, оплата консультаційних та інформаційних послуг, сумові різниці тощо). Крім того, аудитор повинен переконатися в тому, що по нематеріальних активів, які отримані безоплатно, їх вартість включена до складу позареалізаційних доходів організації.

Перевірка правильності нарахування та відображення в податковому обліку сум амортизаційних відрахувань по нематеріальних активів проводиться аудитором шляхом полистного перегляду наступних документів: облікова політика для цілей оподаткування - регістр інформації про об'єкт нематеріальних активів - регістр-розрахунок амортизації нематеріальних активів - регістр обліку інших витрат - декларація з податку на прибуток.

Для перевірки правильності формування фінансового результату від вибуття нематеріальних активів аудитор проводить полистную звірку документів у такій послідовності: облікова політика з метою оподаткування - договір поступки виняткових прав - акт про списання нематеріальних активів - регістр обліку операцій вибуття майна (робіт, послуг, прав) - регістр інформації про об'єкт нематеріальних активів - регістр-розрахунок фінансового результату від реалізації майна, що амортизується - регістр обліку доходів поточного періоду - декларація з податку на прибуток.

Якщо в результаті вибуття нематеріальних активів організацією отримано збиток, то перевірка його формування здійснюється в наступній послідовності: облікова політика з метою оподаткування - договір поступки виняткових прав - акт про списання нематеріальних активів - регістр обліку операцій вибуття майна (робіт, послуг, прав) - регістр інформації про об'єкт нематеріальних активів - регістр-розрахунок фінансового результату від реалізації майна, що амортизується - регістр обліку витрат майбутнього періоду - регістр обліку інших витрат - декларація з податку на прибуток.

По операціях з нематеріальними активами, за яким виявлено розбіжності у порядку обліку доходів і витрат для цілей бухгалтерського і податкового обліку, аудитор шляхом арифметичного перерахунку даних проводить перевірку правильності визначення постійних і тимчасових різниць і постійних та відстрочених податкових зобов'язань (активів).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Розкриття даних, що не знайшли відображення в формах бухгалтерської звітності
Перевірка обліку нематеріальних активів
Перевірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій по надходженню нематеріальних активів
План і програма аудиторської перевірки обліку нематеріальних активів
Перевірка звітності на відповідність Закону про бухгалтерський облік
Перевірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій по надходженню нематеріальних активів
Методика перевірки обліку операцій з нематеріальними активами
Перевірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій з вибуття нематеріальних активів
Перевірка обліку нематеріальних активів
Нематеріальні активи як складова основних фондів організації, підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси