Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методика аналізу капітальних і фінансових вкладень

Методика аналізу капітальних інвестицій

Методика аналізу капітальних вкладень дозволяє зробити висновок про доцільність здійснення інвестування. При цьому точність результатів оцінки буде в рівній мірі залежати від повноти, достовірності вихідних даних та вибору методів, використаних в аналізі. Дана методика призначена для учасників інвестиційних проектів (у тому числі зарубіжних), розробників та установ, що здійснюють експертизу проектів. Наведені в ній рекомендації повністю відповідають законодавству Росії і застосовні для всіх галузей господарства.

Для оцінки ефективності інвестиційного проекту у відповідності з даною методикою використовується система показників, що відбивають співвідношення витрат і результатів:

1) показник комерційної (фінансової) ефективності, що враховує фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;

2) показник бюджетної ефективності, що враховує фінансові наслідки реалізації проекту для федерального, регіонального або місцевого бюджету;

3) показник економічної ефективності, який враховує витрати і результати, пов'язані з реалізацією проекту, що виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту і допускають вартісний вимір.

В процесі розробки проекту також оцінюються його соціальні і екологічні наслідки, витрати, пов'язані із соціальними заходами та охороною навколишнього середовища.

При оцінці ефективності інвестиційного проекту соизмерение різночасних показників здійснюється методом дисконтування грошових потоків. При цьому для приведення різночасних витрат, результатів і ефектів використовується норма дисконту е, рівна прийнятною для інвестора нормі доходу на капітал.

Аналіз інвестиційних проектів (або варіантів проекту) і вибір кращого з них рекомендується проводити з використанням різних показників, до яких відносяться:

■ чистий дисконтований дохід (ЧДД)або інтегральний ефект;

■ індекс дохідності (ІД);

■ внутрішня норма прибутковості (ВНД);

■ термін окупності;

■ інші показники, що відображають інтереси учасників або специфіку проекту.

Головним критерієм оцінки ефективності проекту є чистий дисконтований дохід, чи чиста приведена вартість. Саме ЧДД виступає мірою ефекту інвестицій. Його позитивне значення ілюструє, що грошові надходження перевищують суму вкладених коштів і забезпечують одержання прибутку вище необхідного рівня доходності. Від'ємне значення показує, що проект не забезпечує одержання очікуваного рівня доходності.

Необхідною ж умовою прийняття інвестиційного проекту є наявність стабільного ненегативного сальдо грошового потоку в кожному інтервалі часу протягом періоду реалізації проекту. Негативна величина сальдо потоку реальних грошей свідчить про необхідність залучення додаткових власних або позикових коштів та відображення цих коштів у розрахунках ефективності.

Визначення індексу прибутковості можливо, коли капітальні вкладення в інвестиційний проект здійснюються протягом ряду років.

Показник внутрішньої норми дохідності слід використовувати для порівняння ефективності проектів, якщо відомі прийнятні значення ВНД для оцінки стійкості проекту та встановлення його учасниками норми дисконту за даними про внутрішній нормі прибутковості альтернативних напрямків вкладення ними власних коштів.

Додатково можна розраховувати термін окупності і норму прибутку інвестиційного проекту. Термін окупності обчислюють методом дисконтування чистих грошових потоків, що дозволяє більш коректно, з урахуванням фактора часу, визначити період окупності проекту, що, однак, не усуває обмеженість застосування терміну окупності. Граничне значення останнього можна використовувати в якості обмежує критерію. Цей показник може застосовуватися у ситуації, коли гостро стоїть проблема ліквідності, а також у таких видах діяльності, яким притаманна велика ймовірність швидких технологічних змін.

На нашу думку, відношення прибутку до балансової вартості інвестицій - це простий і корисний показник оцінки діяльності компанії, але він менш ефективний для оцінки і ранжирування інвестицій, так як не враховує час надходження доходів, що може призвести до неправильних інвестиційних рішень.

Проведемо інвестиційний аналіз на конкретному прикладі.

Термін окупності передбачає обчислення того періоду, за який кумулятивна сума (сума наростаючим підсумком) грошових надходжень зрівняється з сумою початкових інвестицій. Розподіл доходу, прибутку і амортизації за роками представлено в табл. 12.1. Під доходом розуміється сума прибутку до оподаткування і амортизації.

Таблиця 12.1. Вихідні дані бізнес-плану по роках ВАТ "Підприємство 1"

Рік

Дохід, тис. руб.

Прибуток, тис. руб.

Амортизація, тис. руб.

1-й

2 551,31

2305,41

245,90

2-й

2 551,31

2 305,41

245,90

3-й

2 383,94

2 131,48

252,46

Економічно виправданий термін окупності керівництво ВАТ "Підприємство 1" приймає рівним 3 років і 6 місяців. Податок на прибуток становить 20%. Розрахуємо термін окупності при такому фінансуванні. Зведемо всі розрахунки в табл. 12.2.

Таблиця 12.2. Розрахунок терміну окупності інвестицій при нерівномірних грошових надходжень по роках в ВАТ "Підприємство 1"

Рік

Дохід,

тис. руб.

Амортизація,

тис. руб.

Прибуток,

тис. руб.

Податок

на

прибуток,

тис. руб.

Чиста

прибуток,

тис. руб.

Баланс

на кінець

року,

тис. руб.

0

-

-

-

-

-

-4 000,00

1-й

2 551,31

245,90

2 305,41

461,09

2 090,22

-1 909,78

2-й

2 551,31

245,90

2 305,41

461,09

2 090,22

180,44

3-й

2 383,94

252,46

2 131,48

426,30

1 957,64

2 138,08

Разом

7 486,56

744,26

6 742,30

1 348,48

6 138,08

-

Поданим табл. 12.2, витрати на фінансування проекту ВАТ "Підприємство 1" окупляться за 2 року і 3,7 місяця.

Розглянемо показник бухгалтерської рентабельності інвестицій, або норму прибутку (табл. 12.3). Цей показник являє собою відношення середньої величини доходу фірми з бухгалтерської звітності, до середньої величини інвестицій. При його обчисленні використовується величина доходу після оподаткування, оскільки вона краще характеризує ту вигоду, яку отримують підприємства та інвестори. Норма прибутку проекту ВАТ "Підприємство 1" складе 36,5%.

Далі проведемо аналіз, використовуючи наступні методи:

■ чистий дисконтований дохід;

■ внутрішня норма рентабельності;

■ дисконтований строк окупності;

■ індекс прибутковості.

Розрахунок чистого дисконтованого доходу проведемо на основі даних табл. 12.4, річну ставку дисконтування приймемо 12%.

Таким чином, грошовий потік за весь термін реалізації проекту ВАТ "Підприємство 1" склав 3486,56 тис. руб.

Тепер розрахуємо чистий дисконтований дохід проекту з урахуванням коефіцієнта дисконтування, розрахунки зведемо в табл. 12.5.

Отже, чистий дисконтований дохід ВАТ "Підприємство 1" склав 2008,79 тис. руб.

Таблиця 12.3. Розрахунок норми прибутку на інвестований капітал при використанні показника чистого прибутку

Рік

Дохід, тис. руб.

Амортизація, тис. руб.

Прибуток, тис. руб.

Податок на прибуток, тис. руб.

Чистий прибуток, тис. руб.

Вартість інвестицій на початок року, тис. руб.

Залишкова вартість на кінець року, тис. руб.

Середній обсяг інвестицій, тис. руб.

1-й

2 551,31

245,90

2 305,41

461,09

2 090,22 4 000 3 754,1 3 877,05

2-й

2 551,31

245,90

2 305,41

461,09

2 090,22 3 754,1 3 508,2 3 631,15

3-й

2 383,94

252,46

2 131,48

426,30

1 957,64 3 508,2 3 255,74 3 381,97

Разом

7 486,56

744,26

6 742,30

1 348,48

6 138,08

Середнє значення

2 495,52

248,09

2 247,43

449,50

2 046,03 - - 3 630,06

При оцінці інвестиційних проектів слід зробити поправку на індекс інфляції у зв'язку з тим, що чиста приведена вартість проекту може змінитися. У цих цілях розрахуємо модифікований коефіцієнт дисконтування

де р - номінальна дисконтна ставка; р - реальна дисконтна ставка; 1 - очікувана ставка інфляції.

Таблиця 12.4. Розрахунок грошових потоків для визначення чистого дисконтованого доходу у ВАТ "Підприємство 1"

Грошові потоки

Рік

Річні грошові потоки, тис. руб.

запровадження

1-й рік

2-й рік

3-й рік

1. Сума фінансування, тис. руб.

-4 000

-

-

-

2. Виручка від продажу, тис. руб.

56 782,62

56 782,62

56 782,62

3. Собівартість продажів тис. руб.

-54 231,3

-53 001,8

-52 185,6

4. Сплата боргу і відсотків, тис. руб.

0

-1 229,51

-2 213,11

5. Загальні річні грошові потоки, тис. руб.

-4 000

2 551,31

2 551,31

2 383,94

6. ЧДД, тис. руб.

3 486,56

На практиці конвертування дисконтних ставок здійснюється за допомогою спрощеної ставки дисконтування але формулою

Таблиця 12.5. Оцінка ефективності інвестиційного проекту ВАТ "Підприємство 1"

Рік

Грошові платежі та надходження, тис. руб.

Процентний фактор при 12% ставкою дисконтування

Чистий дисконтований дохід, тис. руб.

0

-4 000,0

1-й

2 551,31

0,8929

2 278,0

2-й

2 551,31

0,7972

2 033,9

3-й

2 383,94

0,7118

1 696,89

Разом ЧДД

2 008,79

Розрахуємо чисту теперішню вартість проектів з урахуванням інфляції (табл. 12.6).

Таблиця 12.6. Оцінка ефективності інвестиційного проекту з урахуванням модифікованої ставки дисконтування в ВАТ "Підприємство 1"

Рік

Грошові платежі та надходження, тис. руб.

Процентний фактор при модифікованої ставки дисконтування (1,346)

Чистий дисконтований дохід, тис. руб.

0

-4 000,0

1-й

2 551,31

0,7429

1 895,4

2-й

2 551,31

0,552

1 408,0

3-й

2 383,94

0,41

977,0

Разом

208,4

Якщо оцінка ефективності проекту проводиться за спрощеною ставкою дисконтування за формулою (12.11), то доходи по рокам будуть виглядати наступним чином (табл. 12.7).

Таблиця 12.7. Оцінка ефективності інвестиційних проектів з урахуванням спрощеної ставки дисконтування в ВАТ "Підприємство 1"

Рік

Грошові платежі та надходження, тис. руб.

Процентний фактор при спрощеній ставкою дисконтування (32,2)

Чистий дисконтований дохід, тис. руб.

0

-4 000

1-й

2 551,31

0,7564

1 930

2-й

2 551,31

0,5722

1 460

3-й

2 383,94

0,4328

1 032

Разом

422

За даними табл. 12.6 чистий дисконтований дохід за проект)' ВАТ "Підприємство 1" з використанням модифікованого коефіцієнта дисконтування зменшився на 280,4 тис. руб. і склав 1728,39 тис. руб.

В результаті виконаних розрахунків отримані показники ефективності інвестиційного проекту свідчать про те, що одноразові витрати по проекту ВАТ "Підприємство 1" складуть 4000 тис. руб., тоді як дохід за три роки від реалізації проекту складе 7486,56 тис. руб. Чистий дисконтований дохід з урахуванням коефіцієнта дисконтування, темпу інфляції буде позитивний, отже, проект ефективний. При внутрішній нормі рентабельності 40% проект може бути реалізований, так як ЧДД > ПРО, ВНД > 40% і ІД > 0.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ІНВЕСТИЦІЇ У ФОРМІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
Доходи і витрати за фінансовим вкладенням
Короткострокові фінансові вкладення
Розрахунок показників рентабельності (прибутковості вкладень) капіталу
Методика аналізу фінансової звітності
Методика аналізу фінансових інвестицій
Аналіз ефективності капітальних і фінансових інвестицій
Методика оцінки ефективності інвестицій
Ринок капіталу
Вплив інвестицій в оборотний капітал на економічні показники роботи підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси