Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 5. Основи теорії попиту та пропозиції

Попит і пропозиція - основоположні категорії ринкового господарства. Вони пояснюють, яким чином, взаємодіючи, вони встановлюють ринкові ціни та обсяги торговельних операцій. Досліджуючи проблему попиту та пропозиції, слід виходити з процесу постійного кругообігу економічної діяльності. Ми не розглядаємо факти окремих покупок і продажів, а аналізуємо безперервний потік торгових операцій, що здійснюються за певний період (наприклад, за день, тиждень, місяць тощо).

Будучи найбільш значущими інструментами аналізу ринкової діяльності, попит і пропозицію лежать в основі прийняття багатьох економічних рішень.

Попит: сутність і види. Закон попиту

Термін "попит" висловлює бажання і здатність покупця придбати той чи інший товар. Тому під попитом завжди розуміється платоспроможна потреба.

Зміна попиту відбивається в законі попиту, який можна сформулювати наступним чином: при високих цінах попит на даний товар буде нижче, ніж при низьких цінах, але при інших рівних умовах. Або: при низьких цінах попит буде зростати порівняно з високими цінами на цей же товар, але знову-таки "при інших рівних умовах". Таким чином, закон попиту говорить про те, що обсяг попиту на будь-який товар обернено пропорційний ціні попиту на даний товар "при інших рівних умовах".

Обмовка "за інших рівних умовах" є інтегральною частиною закону попиту. Ціна на даний товар не являє собою єдиного чинника, який визначає, як багато цього продукту бажає придбати покупець. Є й інші чинники, що впливають на кількість товару, що купується: доходи споживачів, ціни інших товарів і послуг, очікувані ціни товарів в майбутніх періодах, смаки споживачів і т. д. Багатофакторну залежність попиту математично можна представити наступним чином:

де- кількість купленого товару х у період часу t;

Рxt - ціна товару х у період часу t;

γt - дохід споживача в період часу t;

Рrt - ціни споріднених товарів у період часу t;

- очікувана піна товару x у майбутньому періоді часу t+i;

Т - смаки споживача.

Обсяг попиту на благо X, яку споживач бажає і може придбати в певний проміжок часу, залежить від зазначених факторів, а також від багатьох інших, не включених у наведену формулу.

Зміна змінних може впливати на обсяг попиту у бік як збільшення, так і зменшення, в залежності від специфіки змінної величини. Збільшення ціни на товар х призведе до скорочення його покупок за умови, що всі інші змінні - дохід, ціни інших товарів, цінові очікування та інші - залишаються постійними.

Залежність обсягу попиту від визначальних його факторів називається функцією попиту. Але насамперед обсяг попиту на товар визначається його ціною. Якщо інші фактори, що впливають на обсяг попиту, прийняти за незмінні величини, то зазначена залежність придбає вигляд функції попиту за ціною:

Ця функція є найбільш важливим інструментом економічного аналізу. Вона може задаватися трьома способами: табличним, графічним, аналітичним.

У табличній формі фіксуються відносини між альтернативними цінами певного блага та відповідним обсягом попиту на дане благо при дотриманні стандартного вимоги, що інші умови рівні. Таблиця 5.1 не може проілюструвати всі комбінації, але дає необхідну інформацію про низку альтернатив, наприклад від А до F. Прочитавши таблицю зверху вниз, можна побачити, як падіння цін (колонка 2) веде до збільшення обсягу попиту (колонка 3), і навпаки.

Подібна закономірність взаємозв'язку між обсягом попиту і ціною наочно проглядається на рис. 5.1, що відображає дані табл. 5.1.

Крива індивідуального попиту Q = f(Р) має негативний нахил, ΔQ : ∆ Р < 0, з двох причин: 1) коли ціна зростає, споживач прагне купувати товари-замінники, відповідно скорочуючи попит на дане благо; 2) коли ціна зростає, реальний дохід споживача падає, що й відображає зворотний зв'язок між обсягом попиту і ціною Р = f-1(Q) і трактує ціну як функцію обсягу товару, що купується.

Таблиця 5.1. Попит на м'ясо

Альтернативний

варіант

Ціна (Р),

руб./кг

Обсяг попиту (Q), кг/міс.

Фіксовані

фактори

1

2

3

4

А

10

0

Ціни всіх інших товарів, доходи споживачів, очікування майбутніх цін і доходів і т. д.

В

8

4

З

6

8

D

4

12

Е

2

16

F

0

20

Крива попиту визначає найбільший обсяг товару, що купується індивідом за різними цінами, при інших рівних умовах. З точки зору альтернативної перспективи вона розглядається як відображення максимальної ціни, яку споживач згоден платити за додаткову одиницю товару в рамках свого поточного споживання. Таким чином, крива попиту на м'ясо відображає суб'єктивно встановлену граничну корисність товару: вона показує, як обсяг попиту варіює з ціною м'яса, і навпаки, при інших рівних умовах.

Рис. 5.1. Крива індивідуального попиту на м'ясо

Крива попиту показує, як змінюється обсяг попиту споживача залежно від рівня цін на товар. Рух по кривій попиту називається зміною обсягу попиту і являє собою зміна кількості товару, що купується у відповідь на зміну його ціни. Однак коли ми виходимо за рамки, при інших рівних умовах, і знаходимо, що відбулися зрушення в інших факторах, які не представлені ні на одній з осей (наприклад, ціни інших товарів, рівні споживчих доходів і т. д.), то результатом буде вже зміщення всієї кривої попиту вліво або вправо. Рух кривої попиту у відповідь на коливання деяких інших факторів, що впливають на попит крім власної ціни, отримало назву "зміна попиту".

Ці два поняття - "зміна обсягу попиту" і "зміна попиту" - вельми значущі для концепції як попиту, так і пропозиції. Їх необхідно чітко розрізняти.

Графік на рис. 5.2 показує, як зміна ціни товару-замінника, наприклад ціни курчат, змінює попит на м'ясо. Крива D заснована на даних табл. 5.2 і відповідає рис. 5.2. Якщо ціна на курчат збільшиться, то зросте і попит на м'ясо (відбудеться зсув кривої від D до D2). Якщо ціна на курчат впаде, тоді попит на м'ясо також скоротиться (відбудеться зсув кривої від D до D1). Інші чинники можуть надати подібний вплив на зміщення кривої попиту.

Рис. 5.2. Зміна в попиті на м'ясо

Попит буває трьох видів: індивідуальний і сукупний ринковий. Перший вид нами практично розглянуто. Останній буде аналізуватися в курсі макроекономіки. Зараз коротко зупинимося на ринковому попиті (табл. 5.2).

Таблиця 5.2. Зміна в попиті на м'ясо під впливом зміни ціни товару-замінника та зміни інших факторів

Зменшення попиту (від D до D1)

Зменшення попиту (від D до D2)

Ціна.

Попит на м'ясо, кг/міс.

Ціна.

руб./кг

Попит на м'ясо, кг/міс.

руб./кг

D

(спочатку)

D1

(після зниження ціни на замінник)

D

(спочатку)

D1

(після зростання ціни на замінник)

100

0

0

100

0

10

80

4

0

80

4

14

60

8

0

60

8

18

40

12

2

40

12

22

20

16

6

20

16

26

0

20

10

0

20

30

Крім того, зсув може відбуватися і під впливом наступних факторів:

Зсув вліво (зменшення попиту):

Зсув вправо (збільшення попиту):

o зростання ієн на товари-комплементи;

o падіння цін на товари-комплементи;

o зростання доходу споживача (неякісні товари);

o зростання доходу споживача (нормальні товари);

o падіння доходу споживача (нормальні товари);

o зростання доходу споживача (товари низької якості);

o втрата (ослаблення) смаку;

o посилення смаку;

o очікування падіння майбутніх пен;

o очікуваний зростання майбутніх цін:

o очікування падіння майбутніх доходів (нормальні товари);

o очікуваний зростання майбутніх доходів (нормальні товари);

o скорочення числа споживачів.

o зростання числа споживачів.

Для полегшення розуміння ринкового попиту уявімо, що на ринку висунуто всього дві товару X та Y і два покупця N1 і N2. Функція попиту для першого покупця виглядає так: Х1 = D1xх, Ру, Y1), для другого - Х2 = D2xх, Ру, Y2).

Загальний попит на товар X є просто сумою обсягів покупок двох покупців. Очевидно, що ринковий попит на товар X (MDX) буде залежати від параметрів Рх. Ру, Y1, Y2. Математично це виглядає так:

∑X= X1 + X2 = D1хх, Ру, Y1) + D2xх, Рy, Y1).

Ринкова крива попиту є сумою по горизонталі всіх індивідуальних кривих попиту. При будь-якій ціні загальний обсяг попиту на ринку дорівнює сумі покупок кожного індивіда. Наприклад, при ціні р*x ринковий попит складе

X*1+ Х*2 = X*, або ∑X= MDхх. Ру, Y1, Y2),

де MDx - функція ринкового попиту на товар X.

В даному випадку ринковий попит залежить від цін на обидва товари X і Y і від доходів J1 і J2 кожного покупця. Однак для побудови кривої ринкового попиту ми дозволяємо варіювати тільки ціною Рх, оголошуючи Ру, J1, J2 фіксованими величинами. Якщо ми припустимо, що кожна індивідуальна крива попиту має від'ємний нахил, то і ринкова крива попиту також буде мати від'ємний нахил. А це означає, що падіння ціни Рх збільшує ринковий попит на товар X, оскільки кожен індивід буде купувати товари X. Таким чином, ринкова крива попиту представляє собою просто горизонтальну суму індивідуальних кривих попиту (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Побудова ринкової кривої попиту

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основи теорії попиту та пропозиції
Основи теорії попиту та пропозиції
Попит і пропозиція
Макроекономічна рівновага в моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції. Перехід від короткострокового до довгострокового рівноваги
Сукупний попит і сукупна пропозиція
ЗАКОН ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
Сутність закону.
Попит. Закон попиту
Попит і пропозиція
Сутність попиту та пропозиції і фактори, що їх визначають
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси