Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Цивільне та торгове право зарубіжних країн
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова до 12-го видання

Перше видання цього навчального посібника вийшло у видавництві Московського державного університету їм. М. в. Ломоносова в 1992 р. під назвою "Громадянське і торгове право капіталістичних країн". Десять наступних видань даний навчальний посібник витримало у видавництві Московського державного університету економіки, статистики та інформатики (МЕСІ) в 1999,2001-2006 рр. та у видавництві "Юрайт" у 2008-2010 рр. під назвою "Громадянське і торгове право зарубіжних країн".

Всі попередні видання відповідали основним освітнім програмам для підготовки спеціалістів та бакалаврів за напрямом і спеціальністю "Юриспруденція". У кожне видання вносилися зміни і доповнення, що відображали новели права, доктрини і судової практики зарубіжних країн різних правопорядков.

При підготовці і кожному перевиданні навчального посібника використано матеріали, зібрані автором під час проходження наукові стажування та читання лекцій в університетах Німеччини(1975-1976, 1978, 1982, 1990, 1995 рр..), Фінляндії (1980 р.), Іспанії (1984 р.), Італії (1994) та Нідерландів (1995 р.), а також участі в міжнародних наукових конференція в США, Канаді, Японії, Швеції, Швейцарії, Греції, Чехії, Угорщини, Польщі та інших країнах (1977-2010 рр.).

У пропоноване читачеві чергове видання включені раніше не публікувалися матеріали про зміни в законодавстві окремих країн, нормативних правових актах Європейського Союзу та наукових публікаціях, що вивчалися автором у ФРН в Ретенсбургском університеті (2008 р.) і в Інституті інтелектуальної власності, конкурентного та податкового права ім. Макса Планка (р. Мюнхен) в 2009 р.

Доктор юридичних наук, заслужений професор МДУ їм. М. В. Ломоносова

В. А. Зенін

Передмова до 13-го видання

Даний видання зумовлено насамперед необхідністю приведення навчального посібника у відповідність із затвердженими Міністерством освіти і науки РФ новими навчальними стандартами вищої професійної освіти. Тому в новому виданні, по-перше, сформульовано цілі, завдання і сфери професійного використання викладеного навчального матеріалу в цілому та, по-друге, визначено, що студент повинен знати, вміти і які навички набути в результаті вивчення кожного розділу навчального посібника. Удосконалено структуру навчального посібника: шість розділів замінено 11 головами, відповідають програмі навчальної дисципліни.

Одночасно тринадцяте видання навчального посібника перероблено і доповнено актуальною інформацією про цивільному і торговому праві окремих зарубіжних країн та право Європейського Союзу, а також спеціальною вітчизняною та іноземною літературою.

Крім того, у виданні виправлені і оновлені: список використаної літератури, глосарій, тести тренувальні завдання і програма навчальної дисципліни. Додатково у нове видання включені: питання до семінарських занять по кожній главі і питання для підготовки до іспиту або заліку з навчального курсу в цілому.

Доктор юридичних наук, професор, заслужений професор МДУ їм. М. В. Ломоносова

В. А. Зенін

Введення

На початку третього тисячоліття в Росії в нових світогосподарських умовах відроджується конкурентна економіка і адекватне їй приватне право. Основи останнього заклав чинний Цивільний кодекс Російської Федерації. Подальший розвиток російського приватного права залежить як від формування в країні справді вільного ринку товарів, робіт і послуг, так і від оптимальної регламентації у федеральних законах усіх його механізмів. У зв'язку з цим актуальним є запозичення конструкцій приватного права країн з ринковою економікою. З іншого боку, знання основ приватного, насамперед цивільного та торгового права цих країн має важливе практичне значення для Російської держави, його громадян і юридичних осіб у їх різнобічних, зокрема підприємницьких відносинах із зарубіжними партнерами.

Майнові та особисті немайнові відносини, які є у нас предметом цивільного права, в розвинених країнах регулюються нормами цивільного і торгового права. У повсякденній практиці торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво з цими країнами поміщаються у форму цивільно-правових відносин з "іноземним елементом". Такі відносини регулюються міжнародним приватним правом. До складу останнього входять норми міжнародних договорів і угод, а також колізійні норми законодавства окремих країн. Такі, наприклад, норми цивільного законодавства про правоздатність іноземних громадян і осіб без громадянства, застосування цивільних законів іноземних держав і міжнародних договорів.

У колізійному праві, як і в цивільному вдачу, містяться норми про суб'єктів та об'єкти цивільних прав, правочини, представництво, позовної давності, окремих видах зобов'язань, право власності, авторське, патентне, сімейному і спадковому праві. Однак, щоб правильно вирішити колізійний питання, треба знати не тільки національне, але й іноземне право.

Зрозуміло, приватне право зарубіжних країн не стоїть на місці. Воно активно пристосовується до мінливих соціально-економічних відносин як всередині цих країн, так і в міжнародних масштабах. Це призводить до модифікації ріпаку прийнятих цивільних і торговельних кодексів, інших законів, формування нових судових прецедентів, а також до гармонізації національних правових систем шляхом укладення нових міжнародних конвенцій, зокрема в рамках Європейського Союзу. Подальша інтеграція Росії у світове економічне співтовариство буде йти тим успішніше, чим глибше будуть пізнаватися сучасне приватне право розвинених країн і впливають на міждержавне співробітництво норми міжнародних приватноправових конвенцій.

За останні 30 років в пашей країні вийшло кілька підручників і навчальних посібників з цивільного та торгового права зарубіжних країн, монографії і збірники нормативних актів, підготовлені вітчизняними авторами.

Що стосується зарубіжних перекладних видань, то більшість з них було опубліковано в оригіналі в 1930 - 1950-х рр. Наприклад, "Курс німецького цивільного права" Л. Эннекцеруса був виданий в оригіналі у 1931-1932 рр. 2; "Основи договірного права" Самонда та Вільямса - в 1945 р. 1; "Основи законодавства про компаніях" Дж. Чарльзворта - в 1954 р. 4; тритомний курс цивільного права Франції Жюллио де ла Морандьера - в 1958 р. 5, курс цивільного права США Р. Ласка - в 1957 р. 6 В 1947 р. видана в російському перекладі книга "Англійське право" Е. Дженкса, перше видання якої вийшло окремими частинами ще в 1911 - 1917 рр. 7, у 1948 р. - книга Е. Годемэ "Загальна теорія зобов'язань"8. Інакше кажучи, це роботи, які містять відомості про зарубіжному цивільному і торговому вдачу в основному першого повоєнного десятиліття. Сучасні видання: курс цивільного права Японії С. Вагацумы і Т. Ариидзуми (3-е изд., 1977 р.)9, а також книги Ст. Ансопа "Договірне право" (25-е изд., 1979 р.)0, П. Розенберга "Основи патентного права США" (1975), Руперта Кросу "Прецедент в англійському праві" (1977), Яна Лазара "Власність буржуазної правової теорії" (1980 р.)', Герберта Штумпфа "Договір про передачу ноу-хау" та "Ліцензійний договір" (5-е изд., 1984 р.), Ролана Дюма "Літературна і художня власність. Авторське право Франції" (1986), Лоуренса Фридмэна "Введення в американське право" (1984 р.); З Жамена та Л. Лакура "Торгове право" (М., 1993 р.).

Вельми корисними для вивчення зарубіжного приватного права є також переклади останніх видань книг порівняльно-правового характеру: Давид Р., Жоффрей-Спинози К. "Основні правові системи сучасності" (М., 1996), Шмиттгоф К. "Експорт: право і практика міжнародної торгівлі" (М., 1993), Цвайгерт К., Кетц X. Введення в порівняльне правознавство в сфері приватного права", т. 1 (М., 1998). Однак перші видання цих книг побачили світ ще в 1960-1970-і рр ..

Тому у пропонованому навчальному посібнику робляться численні посилання на оригінальні літературні джерела англійською, німецькою, іспанською, французькою та італійською мовами, видані в останні роки. При підготовці книги використовувалися матеріали, зібрані автором під час зарубіжних наукових стажувань, міжнародних наукових конференцій та семінарів у період з 1975 по 2010 р., в тому числі у ФРН(1975, 1976, 1990-1992,1995, 2008 і 2010 рр..), Фінляндії (1980 р.), Іспанії (1984 р.), Швеції (1993, 2010 рр..), США (1993), Італії (1994, 2006 рр.), Нідерландах (1995, 2004 рр.), Греції (2000 р.), Швейцарії (2001), Японії (2003 р.), Канаді (2005) та інших країнах.

Робота автора в зарубіжних університетах і наукових центрах дозволяє відзначити деякі особливості науки і викладання, у тому числі дистанційного, зарубіжного цивільного і торгового права, які можуть бути сприйняті вітчизняною юриспруденцією. Наука зарубіжного цивільного і торгового права займається переважно коментуванням чинного законодавства, обґрунтуванням внесення до нього змін і доповнень, а також розробкою теорій, адекватних природі і функцій даного типу права. При цьому найбільш широко застосовується порівняльно-правовий метод. Кращі представники компаративізму все ближче підходять до розуміння об'єктивного зв'язку між порівняльним правознавством і взаєморозумінням між народами, їх науковим і культурним співробітництвом".

Метод порівняльного вивчення приватного права використовується в наукових, навчальних і суто практичних цілях. У великих масштабах він застосовується при розробці рекомендацій і довідок для судових і адміністративних органів, проектів нормативних актів, в ході уніфікації різних галузей приватного права та укладення міжнародних конвенцій, наприклад, у рамках ЄС. Нерідко одні й ті ж наукові установи паралельно досліджують і міжнародне приватне, і відповідне закордонне право. Наприклад, у ФРН цим займаються два інституту ім. Макса Планка, об'єднані поряд з іншими в Товариство Макса Планка: Інститут зарубіжного та міжнародного приватного права (Гамбург) та Інститут інтелектуальної власності і конкурентного права (Мюнхен)'.

Обидва інституту, крім проведення порівняльно-правових досліджень, консультують судові і адміністративні (у тому числі урядові органи, готують проекти різних, включаючи міжнародно-правові, нормативних актів, що видають відповідні журнали та збірники статей. Наприклад, Гамбурзький інститут зарубіжного та міжнародного приватного права за період з дня його заснування (у 1926 р.) по теперішній час видав багато тисяч письмових довідок і висновків для суден, розробив велику кількість рекомендацій для законодавчих органів ФРН, надав активний вплив на міжнародну уніфікацію приватного права, насамперед у рамках європейської економічної інтеграції. Інститут видає журнал зарубіжного та міжнародного приватного права, названий на честь першого директора інституту "журналом Рабеля" ("Rabеls Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht").

Коло досліджуваних Гамбурзьких інститутом проблем досить широке: правовий статус осіб (фізичних і юридичних), зобов'язальне, речове, сімейне та спадкове право, великий спектр питань торгового права (акціонерного, транспортного, страхового тощо). Оскільки правовідносини, пов'язані з винаходами і патентами, творами науки, літератури і мистецтва, в своїй основі відносяться до галузі приватного права, окремі співробітники інституту досліджують, скажімо, питання ліцензійних договорів на винаходи і твори художньої творчості. Проте фундаментальними проблемами патентного та авторського права інститут не займається. Вони відносяться до компетенції Мюнхенського інституту інтелектуальної власності і конкурентного права, заснованого в 1966 р.

В області порівняльно-правових досліджень широко відомі також такі установи, як Страсбурзький інститут порівняльного права (Франція), Академія порівняльного права в Гаазі (Голландія) та ін Крім "Журналу Рабеля" з порівняльного права у ФРН видається (Гамбурзьких інститутом) Міжнародна енциклопедія порівняльного права. Аналогічні видання публікуються і в інших розвинених країнах: "Journal du droit compare", "Revue Internationale de droit compare" (Франція), "Journal of Comparative Legislation" (Великобританія), "American Journal of Comparative Law", "International and Comparative Law Quarterly" (США). Серйозну увагу зарубіжного та міжнародного приватного права та порівняльного правознавства приділяється в процесі підготовки юристів в університетах Європи, а також США і Японії.

Навчальний посібник "Цивільне та торгове право зарубіжних країн" призначено для студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, аудиторів, службовців банків, страхових, зовнішньоторговельних та інших зовнішньоекономічних організацій, підприємців різних сфер діяльності, а також всіх осіб, які цікавляться закордонним приватним правом.

Метою вивчення дисципліни є пізнання приватноправового регулювання в зарубіжних країнах майнових і пов'язаних з ними особистих немайнових відносин юридично рівних суб'єктів, а також шлюбно-сімейних правовідносин.

Завданнями вивчення дисципліни є:

- аналіз поняття та джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн;

- засвоєння приватноправового статусу фізичних і юридичних осіб;

- характеристика зарубіжного речового і зобов'язального права;

- з'ясування правового режиму інтелектуальної власності та ноу-хау;

- ознайомлення з зарубіжним сімейним та спадковим правом.

Сферами професійного використання знань, отриманих в результаті вивчення дисципліни, є все що регулюються приватним правом області людської діяльності, в яких згідно з нормами міжнародного приватного права (в тому числі з колізійними нормами) необхідно застосування норм права зарубіжних країн.

Знання, придбані в рамках дисципліни, використовуються по лінії міжнародного комерційного співробітництва з зарубіжними країнами юристами, які працюють на ринку нерухомості, ринку цінних паперів, банківської, страхової, аудиторської діяльності, антикризовому управлінні, нотаріат, юрисконсультами промислових, будівельних, транспортних та інших організацій, у тому числі з іноземними інвестиціями, службовцями приватних, державних і муніципальних наукових, лікувальних, освітніх та інших установ, суддями, прокурорськими працівниками та адвокатами при розгляді цивільних справ з участю іноземців, співробітниками російських закордонних установ.

Відповіді на тести тренувальні завдання студенти дають при вивченні відповідних розділів курсу на семінарських заняттях або представляють їх у встановлений термін перед проведенням іспиту (заліку).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси