Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші, кредит, банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Грошові системи

Вище нами було розглянуто історичний процес зміни різних функціональних форм грошей. Однак кожна їх них не існує абстрактно, а в рамках будь-якої грошової системи. Протягом історії людства змінювалися не тільки зовнішній вигляд грошей і їх внутрішній зміст, але постійно відбувалися зміни і в грошових системах в цілому. Вони мають тривалу історію та основні етапи їх розвитку в цілому пов'язані із зміною форм грошей.

Грошова система - це форма організації грошового обігу в країні, що склалася історично і закріплена чинним національним законодавством.

Грошова система складається з наступних елементів:

o грошової одиниці;

o масштабу цін;

o виду грошей, що мають законну платіжну силу;

o порядку емісії та обігу грошей;

o державного апарату, який здійснює регулювання грошового обігу.

Грошова одиниця - це встановлений у законодавчому порядку грошовий знак, який служить для порівняння і вираження ціп всіх товарів.

Масштаб цін - порядок поділу грошової одиниці на більш дрібні кратні частини.

Під видами грошей, що мають законну силу, маються на увазі їх форми, що обертаються в країні, які економічно утвердилися і визнаються законодавцем в якості законного платіжного засобу.

Під порядку емісії та обігу грошей розуміються законодавчо врегульовані процеси їх забезпечення, випуску, зберігання та вилучення з обігу.

Під державним апаратом, який здійснює регулювання грошового обігу, мається на увазі той державний орган, якому законодавчо доручено спостерігати та регулювати процеси емісії, забезпечення, зберігання і вилучення з обігу грошових знаків.

Види грошових систем в історичному аспекті можна виділити в залежності від характеру їх різних елементів. Грошова одиниця як елемент грошової системи може бути:

o з законодавчо фіксованим вмістом металу;

o без законодавчо фіксованого вмісту металу;

o побічно з фіксованим вмістом металу.

Грошова одиниця з фіксованим вмістом металу має законодавчо закріплене за нею вагове кількість грошового металу. Так, у 1895 р. 1 руб. відповідав 7,518797 г, а в 1961 р. -0,987412 г золота

До грошових одиниць без фіксованого вмісту металу відноситься сучасний російський рубль. Офіційне співвідношення між рублем і золотом або іншими дорогоцінними металами не встановлюється.

Якщо у грошовому обігу знаходиться грошова одиниця побічно з фіксованим вмістом металу, то це означає, що її металеве зміст визначається за валютним курсом щодо тій грошовій одиниці, у якій є фіксований зміст металу. До такої грошової одиниці можна віднести радянський рубль періоду 1937-1953 рр.., коли був закріплений його обмінний курс до долара, що і дозволяло визначати золоте зміст рубля.

В даний час В розвинених країнах грошових одиниць з фіксованим вмістом металу не існує. У 1971 р. США останніми скасували золотий вміст своєї грошової одиниці.

Таким чином, в залежності від прийнятої грошової одиниці можна виділити три види грошових систем. Їх еволюція відбувалася наступним чином: системи з фіксованим вмістом металу в грошовій одиниці - з непрямими - без металевого змісту.

Масштаб цін - ще один елемент, який може бути покладений в основу класифікації грошової системи. Згідно з грошової теорії розрізняють три види масштабу цін:

o архаїчний (східний);

o класичний (західноєвропейський);

o десятковий.

Архаїчний масштаб цін історично з'явився першим і використовувався в грошових системах країн Стародавнього Сходу. Він мав пропорції 1:60:360, які відповідали наступним назвами грошових одиниць: 1 талант вагою в 30 кг містив у собі 60 хв до 360 шекелів. Кожна міна вагою 0,5 кг складалася з 60 шекелів. Вага шекеля визначався як вага 180 зерен пшениці і становив 8,41 р.

Класичний масштаб цін став панувати з IX ст., і мав співвідношення 1:20:240. В Англії при Карлі Великому (VIII ст.) функціонувала грошова система, в якій 1 фунт срібла (409,3 г) містив 20 солідів і 240 денаріїв. У Франції такий масштаб проіснував до 1795 р. Тоді в 1 ливре налічувалося 20 су і 240 деньє. У Великобританії аж до 1961 р. в 1 фунті містилося 20 шилінгів і 240 пенсів.

Десятковий масштаб цін використовується в даний час у всіх країнах і має співвідношення 1:10:100.

Відповідно виділяються і три види грошових систем, які поступово змінювали один одного. Спочатку панували грошові системи з архаїчним масштабом цін, потім з класичним, а в даний час домінуючими є десяткові грошові системи.

І нарешті, грошові системи класифікуються в залежності від виду грошей, що перебувають в обігу. Як відомо, існують повноцінні та неповноцінні гроші. У відповідності з цим виділяють і два види грошових систем: металеві, в яких в якості загального еквівалента виступають, як правило, повноцінні металеві гроші, і засновані на неповноцінних і нерозмінних па метал грошах.

У металевих грошових системах домінуючою формою грошей були монети. Перша грошова монетна система зустрічається у Вавилоні - "Вавилонська система". Вона грунтувалася на ваговому гідність металевих грошових знаків, що мали форму штемпелеванных злитків. У будь монетну систему звертаються монети двох видів: основні і допоміжні. Основна монета - повноцінна, до неї зазвичай застосовується правило відкритої чеканки.

Відкрита чеканка - це карбування повноцінних монет з благородного металу у відповідності з встановленими державою його вмістом в монеті, вона може здійснюватися будь-яким економічним агентом.

Допоміжна монета завжди неповноцінна і випускається за правилами закритої чеканки. Вона є розмінною, биллонной монетою і з примусовим курсом відносно основної.

Закрита карбування - це карбування, при якій право випуску монети належить виключно державі.

В залежності від того, з якого металу карбується основна монета, виділяють наступні види металевих грошових систем, заснованих:

o па мідному стандарті, якщо основна монета карбується з міді;

o на срібному стандарті, якщо для виготовлення основної монети використовується срібло;

o на золотому стандарті.

У фінансовій практиці в основному використовувалися тільки ці три металу, хоча згідно з історичними документами у Стародавній Спарті монети карбувалися з заліза. Вид металу, що використовується для виготовлення монет, визначався багатством народу і розвитком засобів виробництва. З плином часу одні метали замінювалися іншими, на зміну менш шляхетним приходили більш благородні.

В залежності від кількості основних монет в металевих системах останні діляться на два виду: монометаллический і біметалічний. У монометаллической грошовій системі є тільки одна основна монета, яка володіє необмеженою платіжної здатністю, а всі інші монети визнаються допоміжними і є платіжними засобами в обмеженому обсязі. Вид валютного металу визначає і вид монометаллической грошової системи.

У біметалічної грошової системи основна грошова одиниця заснована на двох стандартах, тобто в ній функціонують дві основні монети, що мають між собою закріплене законом співвідношення. Монети, викарбувані з інших металів, вважаються допоміжними. Біметалева грошова система виникла ще в надрах феодалізму і отримала широке поширення в епоху первісного накопичення капіталу (XVI-XVIII ст.). Використання двох металів як загального еквівалента суперечило природі грошей, викликало різке коливання цін, виражених одночасно і в золоті, і в сріблі. Нестійкість биметаллизма гальмувала подальший розвиток економіки, що і зумовило перехід до монометаллизму. Останній законодавчо був закріплений у Великобританії в 1816 р. в Росії в 1843 - 1852 рр., у Голландії - в 1847-1875 рр ..

Різновидом біметалічної грошової системи є так звана система кульгавої валюти, яка являє собою комбінацію двох описаних вище систем. В пий срібні монети стають не основними, тобто, залишаючись законним платіжним засобом, вони чеканяться в закритому порядку. Золоті монети зберігають статус основних, визнаються законним платіжним засобом, до них застосовується правило відкритої чеканки. Така система була перехідною формою від биметаллизма до монометаллизму і надалі поступилася місцем монометаллической грошової системи, заснованої на золотому стандарті в його класичній формі.

Розрізняють три різновиди золотого монометалізму:

o золотомонетний або класичний;

o золотозлиткову;

o золотодевізний.

Класичний золотомонетний стандарт переважав у епоху класичного капіталізму, тобто вільної конкуренції. Для нього характерно наступне:

o обіг золотих монет, до яких застосовувалося правило вільної карбування;

o розмін знаків вартості (банкнот) на золото за номіналом;

o виконання золотом всіх функцій грошей;

o вільний обіг золота між особами та країнами;

o перехід зайвого золота в скарби, що сприяє автоматичному регулюванню грошового обігу.

Золотозлиткову стандарт панував в період монополістичного капіталізму. Його основні особливості наступні:

o золоті монети залишаються в обігу, але до них застосовується правило закритої чеканки;

o банкноти розмінюються на зливки при пред'явленні суми, встановленої законом;

o починається процес демонетизації золота;

o зберігається вільний обіг золота між країнами.

Золотодевізний стандарт характерний для системи державно-монополістичного капіталізму. До його особливостей відносяться наступні:

o золоті монети йдуть з готівкового обігу;

o розмін банкнот на золото здійснюється через їх обмін на іноземну валюту, конвертовану в золото.

Всі види золотого стандарту забезпечували досить стійке функціонування грошового обігу. Однак кожен вид грошової системи має свої історичні кордони. На зміну металевим систем після кризи 1920-1930 рр. приходять системи паперового грошового обігу. До основних причин переходу до останніх можна віднести наступні:

o монополізацію економіки;

o стримування економічного зростання розмірами видобутку золота та відсутність необхідної еластичності грошового обігу;

o обмеженість контролю і впливу з боку держави на грошовий обіг.

Грошові системи, засновані на зверненні нерозмінних паперових грошей, існують у даний час в переважній більшості країн. Очевидні переваги таких систем, пов'язані в першу чергу з комфортом та економічністю обертаються грошей, сприяли їх повсюдного поширення. Слід зазначити, що даний тип грошової системи не є якимось застиглим утворенням. Він постійно змінюється, виникають нові форми грошей, змінюється їх роль, трансформуються інші елементи грошової системи.

Розширення міжнародного обміну, формування світових та регіональних фінансових ринків призвели до виникнення особливих форм грошей - міжнародних і регіональних, які виступають як міра вартості, засіб обігу та платежу, нагромадження на світових і регіональних ринках. Іншими словами, міжнародні і регіональні гроші виконують такі ж функції, як і національні гроші, але на міжнародному (наднаціональному) рівні.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Сучасна грошова система Російської Федерації
Рівновага на грошовому ринку
Грошова маса, грошовий ринок та грошово-кредитна система
Готівково-грошовий оборот. Грошова система
Становлення кредитної системи Росії в процесі розвитку товарно-грошових відносин
Грошові системи та їх характеристики
Елементи грошових систем
Торгівля; грошова, кредитна та податкова системи
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси