Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Звіт про прибутки та збитки

Склад показників, які підлягають обов'язковому порядку безпосередньому розкриттю у звіті про прибутки та збитки, визначено п. 81 і 82 МСФЗ (IAS) 1. У звіт включаються:

o виручка;

o витрати по фінансуванню;

o частка організації у прибутку або збитках асоційованих компаній та спільних підприємств, що врахована згідно з методом обліку по пайовій участі;

o прибуток або збиток до оподаткування, визнані у зв'язку з вибуттям активів або погашення зобов'язань, що відносяться до діяльності, що припиняється;

o витрати по сплаті податку;

o прибуток або збиток;

o прибуток або збиток, які відносяться до частки меншості;

o прибуток або збиток, що відносяться до власників власного капіталу материнської компанії.

При цьому п. 87 МСФЗ (IAS) 1 встановлює перелік обставин, за яких статті доходів і витрат повинні розкриватися окремо.

До таких обставин належать: списання вартості запасів до величини можливої чистої вартості реалізації або основних засобів до суми, що відшкодовується, а також повне або часткове відновлення після таких списань; реструктуризація діяльності організації та повне або часткове відновлення резервів у зв'язку з витратами на реструктуризацію; вибуття об'єктів основних засобів і (або) інвестицій; припинення якого-небудь виду діяльності; судові розгляди; інші підстави для повного або часткового відновлення сум резервів.

Склад показників, які повинен містити Звіт про прибутки і збитки, який складається за правилами РСБУ, визначено п. 23 ПБО 4/99. У нього входять:

o виручка від продажів;

o собівартість продажів;

o валовий прибуток;

o комерційні витрати;

o управлінські витрати;

o прибуток/збиток від продажів;

o відсотки до отримання;

o відсотки до сплати;

o доходи від участі в інших організаціях;

o інші доходи;

o інші витрати;

o прибуток/збиток до оподаткування;

o податок па прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі;

o прибуток/збиток від звичайної діяльності;

o чистий прибуток (нерозподілений прибуток (непокритий збиток)).

Як видно з наведених переліків, вимоги РСБО та МСФЗ до складу обов'язкових для розкриття в звіті про прибутки і збитки показників різні.

Однак і МСФО і РСБУ передбачають можливість включення в склад показників Звіту про прибутки і збитки будь-яких додаткових показників, якщо це дозволить зробити його більш зрозумілим і корисним для розуміння користувачами інформації про фінансові результати діяльності організації.

Порядок розкриття окремих показників у Звіті про прибутки та збитки за правилами МСФЗ та РСБО розрізняється також наступним.

Пункт 85 МСФЗ (Л45) 1 встановлює обов'язок організації "виключити подання будь-яких статей доходів і витрат в якості надзвичайних статей як безпосередньо у Звіті про прибутки та збитки, так і в примітках до фінансової звітності".

Згідно російським стандартам інформація про надзвичайні доходи і надзвичайні витрати підлягає розкриттю у складі інформації про інші доходи та інші витрати відповідно.

Ще одна відмінність у порядку складання Звіту про прибутки та збитки за правилами РСБО та МСФЗ полягає в тому, що МСФЗ (IAS) 1 наказує представляти аналіз витрат, використовуючи класифікацію, засновану на характері витрат, або на їх призначення в межах організації, в залежності від того, яка з вказаних подань є більш надійним і корисним для розуміння звітності. При цьому заохочується подання зазначеного аналізу безпосередньо у Звіті про прибутки та збитки.

Пункт ж 21 ПБО 10/99 передбачає розкриття безпосередньо у Звіті про прибутки та збитки тільки інформації про витрати з підрозділом на собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, комерційні і управлінські витрати, інші витрати. Інформація про величину витрат по звичайних видах діяльності в розрізі елементів витрат; про зміну величини витрат, що не мають відношення до обчислення собівартості проданих продукції, товарів, робіт, послуг; про витрати на формування резервів підлягає розкриттю тільки в Додатку до Бухгалтерського балансу і в пояснювальній записці (п. 22 ПБО 10/99, п. 18 Наказу Мінфіну № 67н).

Згідно МСФЗ (IAS) 1 витрати розбиваються на підкласи, для того щоб виділити ті складові фінансових результатів діяльності організації, які можуть відрізнятися за такими характеристиками, як частота, потенціал прибутку або збитку, передбачуваність. Подання такого аналізу можливо в одній з двох форм, кожна з яких, власне, і визначає формат Звіту про прибутки та збитки.

Перша з них називається методом "за характером витрат" і передбачає об'єднання витрат у Звіті про прибутки та збитки у відповідності з їх характером (цільовим призначенням). При цьому витрати не перерозподіляються залежно від їх призначення всередині організації.

Відповідний розділ Звіту про прибутки та збитки при використанні даної форми класифікації видатків представлений в табл. 5.1.

Таблиця 5.1. Звіт про прибутки та збитки

Звіт про прибутки і збитки

Друга форма аналізу називається методом "за призначенням витрат" або "собівартість продажів" і передбачає класифікацію витрат відповідно до їх призначення як частини собівартості продажів або, наприклад, витрат на збут або на ведення адміністративної діяльності. В обов'язковому порядку повинна бути розкрита собівартість продажів.

Відповідний розділ Звіту про прибутки та збитки при використанні такої класифікації наведено в табл. 5.2.

Звіт про прибутки і збитки

Згідно МСФЗ (IAS) 1 вибір між методом "за призначенням витрат" і методом "за характером" витрат залежить від історичних і галузевих чинників, а також від характеру діяльності організації. Оскільки кожен метод подання має свої переваги для різних організацій, МСФЗ (IAS) 1 вимагає від керівництва організації вибирати той метод, який дозволить забезпечити найбільш відносилось і надійне подання фінансової звітності.

Російські стандарти при складанні Звіту про прибутки та збитки в якості єдиного передбачають метод "за призначенням витрат".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності при складанні звіту про прибутки та збитки
Склад і зміст звіту про прибутки та збитки
Складання зведеного звіту про прибутки та збитки
Методи аналізу звіту про прибутки та збитки
Методика перевірки звіту про прибутки та збитки
Значення звіту про прибутки та збитки в ринковій економіці
Звіт про прибутки і збитки
Поняття доходів і витрат організації їх класифікація у звіті про прибутки та збитки
Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси