Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління якістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Економічний механізм управління витратами в системі менеджменту якості підприємства

Витрати, пов'язані з якістю, що представляють собою частина витрат підприємства, що виникають внаслідок невідповідності процесів формування якості їх найбільш ефективному протіканню, нормативними витратами на процеси і є об'єктом управління системи менеджменту якості.

Невідповідність процесів виражається у вигляді прямих витрат, пов'язаних з браком продукції, у вигляді компенсуючих витрат у формі витрат на процеси, здійснювані в рамках системи менеджменту якості (системні процеси), а також у формі додаткових (по відношенню до нормативних) витрат факторів виробництва в рамках позасистемних процесів.

Об'єкт управління системи менеджменту якості визначається організаційними параметрами процесів формування якості в рамках двоїстої моделі управління якістю, яка здійснюється безпосередньо через систему загального управління підприємством і через функціонально спеціалізовану систему управління якістю, що виливається в подвійність об'єкту управління.

Система менеджменту якості є системою управління, певною мірою паралельній системі загального керівництва підприємством, і ефективність її функціонування багато в чому визначається чітким поділом сфер впливу та погодженням функцій. Якість продукції - це сфера відповідальності системи менеджменту якості; питання прийняття рішень, що впливають на якість продукції, і пов'язані з ним витрати повинні бути узгоджені з координатором системи менеджменту якості. Відповідно, система менеджменту якості повинна володіти всією повнотою інформації про процеси управління якістю та розробити механізми (процедури) погодження керуючих впливів з загальною системою управління підприємством.

Економічна модель витрат, пов'язаних з якістю, повинна виділити їх у загальних витратах підприємства і описати їх складу, при цьому повинна бути врахована специфіка підприємства і представлених у його структурі процесів. В рамках кожного процесу виділений склад витрат залежить від ступеня охоплення процесу системою менеджменту якості і дає можливість визначити ступінь відповідності економічних параметрів процесу його встановленим параметрам.

У прямому підпорядкуванні системи менеджменту якості знаходяться внутрішні (системні) процеси, пов'язані з функціонуванням ізольованих підрозділів системи менеджменту якості і загального персоналу підприємства, зайнятого виконанням функцій системи менеджменту якості. Дані процеси є за призначенням компенсаційними, тобто спрямованими на забезпечення якості в ситуаціях, коли основні процеси його не забезпечують. Внутрішні системні процеси вимагають для свого здійснення певних ресурсів (факторів), вартість яких може бути виражена у грошовій формі. Відповідно, витрати, пов'язані з здійсненням внутрішніх процесів системи менеджменту якості (системні витрати), є областю її управління і формують внутрішній потенціал підвищення ефективності функціонування як системи менеджменту якості, так і підприємства в цілому.

Склад системних витрат визначається складом функцій системи менеджменту якості, що залежить від рівня розвитку системи і ступеня захопленості нею процесів.

Крім прямих витрат, пов'язаних з внутрішніми процесами системи менеджменту якості (системних витрат), у сфері відповідальності СМЯ знаходяться витрати, пов'язані з низькою якістю продукції і процесів (виробничого і інших, що забезпечують формування якості продукції). Дані витрати виникають за межами СМЯ як галузі формування витрат і відносяться до загальних процесів формування якості, що перебувають під контролем СМЯ лише опосередковано. Зовнішній характер позасистемних процесів і породжених ними витрат по відношенню до системи якості дозволяє назвати їх позасистемними витратами. Так само як і системні, позасистемні витрати об'єкт управління системи. Вони формують потенціал підвищення ефективності діяльності підприємства.

Ознаки класифікації витрат відображають механізм управління витратами і об'єкт управління витратами.

У відповідності з описом економічного механізму управління витратами вони поділяються на керовані та керуючі. Відповідно до двоїстої моделлю управління якістю витрати поділяються на системні (в рамках системних процесів СМЯ) і позасистемні (у рамках позасистемних процесів).

Під керованими витратами пропонується розуміти витрати, які є об'єктом керування системи менеджменту якості, а саме: керовані системні витрати або витрати на утримання ізольованих служб якості та частини інших служб, зайнятих функціями управління якістю у відповідності із зайнятістю окремих працівників виконанням цих функцій, а також керовані позасистемні витрати, пов'язані з відхиленнями факторів виробництва (компенсаційними витратами), втратами від браку (внутрішнього і зовнішнього) і витратами на виправлення браку.

Під керуючими витратами розуміються маржинальні (додаткові, граничні) витрати на реалізацію заходів, ініційованих системою менеджменту якості. Метою таких заходів буде зниження керованих системних і керованих позасистемних витрат. Тому для оцінки ефективності керуючі витрати також доцільно розділити на дві групи - керуючі системні і керуючі позасистемні.

Під керуючими системними розуміються витрати, спрямовані на зміну і перетворення існуючого стану у службах, що належать до СМЯ.

Під керуючими позасистемними розуміються витрати, які спрямовані на зміну і перетворення існуючого положення у виробничих підрозділах.

Декомпозиція об'єкта управління згідно з видом невідповідності дозволяє класифікувати позасистемні витрати на кінцеві, що виражаються в прямих витратах на невиправний шлюб (внутрішній і зовнішній), та компенсаційні. Існує два види компенсаційних витрат: 1) пов'язані з повторенням невідповідного процесу (виправлення браку); 2) пов'язані з додатковими витратами факторів виробництва (компенсаційні відхилення). При цьому перший вид компенсаційних витрат характерний для масового і великосерійного виробництва, другий для одиничного та дрібносерійного типу виробництва.

Специфіка об'єкта управління виражається в необхідності створення для різних організаційних типів виробництва відмінних один від одного механізмів управління та аналізу у сфері якості. На рис. 10.1 представлені співвідношення між параметрами процесів управління та виробництва в одиничному і великосерійному виробництві.

Співвідношення параметрів процесів у великосерійному та одиничному виробництві

Рис. 10.1. Співвідношення параметрів процесів у великосерійному та одиничному виробництві

Як показано на рис. 10.1, у великосерійному виробництві організаційною одиницею управління є процес, який охоплює одночасно виробництво декількох продуктів. Відповідно, виробництво конкретної одиниці продукції - мікрорівень, що лежить за межами можливості оперативного реагування системи менеджменту якості. Економічний аналіз і керуючі впливи здійснюються але фактом виявлення відхилень, виражених у формі невідповідної продукції. При цьому відповідність на інтервалах менше циклу управління (керуючого впливу) оперативно досягається за рахунок зворотності процесу, тобто повторного проходження продуктом невідповідного процесу. Відхилення у витратах, викликані невідповідностями, мають матеріальну форму і можуть бути виражені у грошовій формі як прямі витрати на остаточний шлюб та виправлення шлюбу. В результаті аналізу викликаних невідповідним процесом втрат виробляється керуючий вплив, що забезпечує зміну параметрів процесу з метою досягнення відповідності в наступних циклах виробництва виробів.

В одиничному виробництві цикл виробництва одного виробу організаційно включає кілька паралельних або послідовних процесів, сумарна тривалість яких, як правило, вище тривалості циклу управління, що забезпечує можливість і необхідність реагування в рамках однієї одиниці продукції. Крім того, необхідність реагування викликається неповерненням процесів (так як можливості вторинного проходження або відсутні, або понадвитратні). В таких умовах система орієнтована на досягнення відповідності за один цикл проходження процесу, що передбачає реалізацію компенсаційних заходів поточного характеру, витрати на які відображають вартість невідповідності процесу, тобто є втратами.

Таким чином, в одиничному виробництві розширюється склад керованих позасистемних витрат (компенсаційні витрати), що, в свою чергу, викликає появу відповідних елементів керованих системних витратах (витрати на облік і аналіз компенсаційних витрат) і керуючих позасистемних витратах (витрати на заходи з управління компенсаційними витратами).

Системні витрати формально не є ознакою невідповідності процесу, оскільки відображають нормативне функціонування системних процесів, однак причина, що породжує необхідність реалізації системних процесів, - саме невідповідність позасистемних процесів. Функції, виконувані СМЯ, - відбиття (породження) невідповідностей. Найважливішими функціями СМЯ є контроль, який управлінський облік витрат, пов'язаних з якістю, управління (адміністративне керівництво).

При цьому необхідно відзначити, що склад витрат, пов'язаних з якістю, в одиничному виробництві більш широкий і включає всі статті витрат, притаманні багатосерійного виробництва, тому надалі модель

Базова класифікація витрат, пов'язаних з якістю

Рис. 10.2. Базова класифікація витрат, пов'язаних з якістю

витрат для одиничного виробництва розглядається як базова. Модель витрат на якість для великосерійного виробництва - приватний випадок базової моделі.

На рис. 10.2 представлена базова класифікація витрат, пов'язаних з якістю.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Формування системи менеджменту якості на підприємстві
Економічне управління якістю
етап. Впровадження системи менеджменту якості на підприємстві.
етап. Документування системи менеджменту якості підприємства.
Системи управління якістю
Управління якістю на підприємстві (в організації)
Фінансовий менеджмент та його місце в управлінні підприємством
Система менеджменту якості соціальних послуг
Аудит системи менеджменту якості на підприємстві
Оцінка результативності та ефективності системи менеджменту якості підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси