Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 14. ОБЛІК КРЕДИТІВ І ПОЗИК

В результаті вивчення глави 14 студент повинен:

знати

o основні законодавчі акти і нормативні документи, що регулюють облік позик і кредитів;

вміти

o складати кореспонденцію рахунків з обліку позик і кредитів, включаючи витрати, що з ними пов'язані;

володіти

o навичками відображення інформації в первинних облікових документах, регістрах бухгалтерського обліку і звітності.

Метою обліку кредитів, позик є формування інформації про отримані кредити і позики, корисною широкого кола зацікавлених користувачів при прийнятті рішень.

Завдання обліку кредитів, позик полягають у своєчасному і правильному документуванні операцій, правильному веденні синтетичного і аналітичного обліку кредитів і позик, контроль правомірного витрачання коштів позик і кредитів, контроль своєчасного та повного погашення позик та кредитів, правильне нарахування відсотків за користування позичками та кредитами та їх списання, організації аналітичного обліку за видами кредиторів, форм і термінів розрахунків і оплати, своєчасному проведенні інвентаризації кредиторської заборгованості за позиками та кредитами, достовірному відображенні в бухгалтерській звітності позик і кредитів.

В процесі здійснення господарської діяльності практично будь-якого підприємства виникають ситуації, коли власних коштів недостатньо і необхідно залучати позикові кошти. Найбільш поширеною формою запозичення є кредити і позики.

Правовою основою для залучення позикових коштів є договір позики і кредитний договір.

Кредити і позики - це різні поняття, так як правові відносини регулюються різними договорами. Розглянемо основні відмінності кредитного договору від договору позики (табл. 14.1).

Таблиця 14.1

Основні відмінності кредитного договору та договору позики

Норма договору

Кредитний договір

Договір позики

Визначення

Банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язуються надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути отриману грошову суму і сплатити відсотки на неї

Одна сторона (позикодавець) передає у власність іншій стороні (позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей (суму позики) або рівну кількість інших отриманих їм речей того ж роду і якості

Сторони договору

Кредитором може виступати лише банк або кредитна організація

Займодавцем може бути будь-яка організація

Момент укладення договору

Договір є консенсуальних, тобто вважається укладеним з моменту підписання

Договір є реальним, тобто вважається укладеним з моменту передачі грошей або інших речей

Умова договору про оплату

Кредитний договір завжди оплатний

Договір позики може бути процентними та безпроцентними

Предмет договору

Тільки грошові кошти

Гроші або інші речі, визначені родовими ознаками

Форма договору

Проста письмова

Проста письмова, якщо його сума перевищує не менше ніж у десять разів встановлений законом МРОТ, а у разі, коли займодавцем є юридична особа, - незалежно від суми

Отже, позика - одна з форм кредиту, що оформлюються у вигляді договору, угоди між двома договірними сторонами: кредитором і позичальником.

Кредит - це позика в грошовій формі, що надається кредитором позичальнику на умовах зворотності, з виплатою позичальником відсотка за користування кредитом.

Якщо інше не передбачено законом або договором позики, позикодавець має право на отримання з позичальника відсотків на суму позики в розмірах і порядку, визначених договором. При відсутності в договорі умови про розмір відсотків їх розмір визначається існуючої в місці проживання позикодавця, а якщо позикодавцем є юридична особа - в місці його перебування ставкою банківського відсотка (ставкою рефінансування) на день сплати позичальником суми боргу або його відповідної частини.

При відсутності іншої угоди проценти виплачуються щомісяця до дня повернення суми позики.

Договір позики передбачається безпроцентним, якщо в ньому прямо не передбачено інше, у випадках, коли:

- договір укладений між громадянами на суму, яка не перевищує п'ятдесятикратного встановленого законом МРОТ, і не пов'язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із сторін;

- за договором позичальникові передаються не гроші, а інші речі, визначені родовими ознаками.

У разі дострокового повернення суми позики, наданої під проценти, позикодавець має право на отримання з позичальника відсотків за договором позики, нарахованих включно до дня повернення суми позики повністю або її частини.

Ведення бухгалтерського обліку кредитів і позик регулюється Положенням по бухгалтерського обліку "Облік витрат за позиками та кредитами" (ПБУ 15/2008), затвердженим наказом Мінфіну Росії від 6 жовтня 2008 р. № 107н (далі - ПБО 15/2008), а також ПБО 4/99.

ПБО 15/2008 встановлює особливості формування в бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності інформації про витрати, пов'язаних з виконанням зобов'язань за отриманими позиками (включаючи залучення позикових коштів шляхом видачі векселів, випуску та продажу облігацій) і кредитами.

Відповідно до ПБО 4/99 активи та зобов'язання повинні представлятися з підрозділом залежно від терміну звернення (погашення) на короткострокові і довгострокові, тому існує необхідність підрозділи кредитів і позик на короткострокові та довгострокові.

Короткостроковими згідно п. 19 ПБО 4/99 є активи і зобов'язання, якщо термін обігу (погашення) не більше 12 міс. після звітної дати чи термін обігу (погашення) дорівнює тривалості операційного циклу, в тому випадку якщо цикл не перевищує 12 міс. Всі інші активи і зобов'язання представляються як довгострокові.

Для бухгалтерських записів організації рахунками обліку кредитів і позик в залежності від терміну, на який вони залучені, є: рахунок 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" і рахунок 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками".

ПРИКЛАД 14.1

У 2012 р. ТОВ "Альфа" взяло в банку "Уралинвест" довгостроковий кредит для поповнення обігових коштів на суму 2 000 000 руб. В бухгалтерському обліку це буде відображено наступним чином:

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" КРЕДИТ 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

- 2 000 000 руб. - кредит надійшов на розрахунковий рахунок "Альфа".

Організація може самостійно вирішити, як відображати в обліку довгострокову заборгованість з рахунку 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками" в разі, якщо термін погашення позикових засобів складає менше 12 міс., і зафіксувати в обліковій політиці порядок відображення короткостроковій і довгостроковій заборгованості за кредитами і позиками. Варіанти такі:

- якщо термін погашення позикових коштів, раніше представлених в бухгалтерському балансі як довгострокові зобов'язання, на звітну дату становить менше 12 міс., такі зобов'язання представляються як короткострокові;

- не переводити довгострокову заборгованість з рахунку 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками" на рахунок 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" у разі, якщо термін погашення позикових засобів складає менше 12 міс., а організувати на аналітичних рахунках рахунку 67 облік та строками погашення: більше року і менше року.

Відповідно до п. 2 ПБО 15/2008 основна сума зобов'язання за отриманою позикою (кредитом) відображається в бухгалтерському обліку організацією-позичальником як кредиторська заборгованість у відповідності з умовами договору позики (кредитного договору) у сумі, вказаній в договорі. Але якщо основна сума зобов'язання не відповідає величині фактично надійшли засобів, визнання в регістрах бухгалтерського обліку в складі кредиторської заборгованості основної суми зобов'язання в розмірі, вказаному в кредитному договорі, призведе до викривлення інформації про майновий стан організації. Існує два можливих варіанти відображення кредиторської заборгованості по позиках і кредитах, причому вибір одного з них повинен бути зафіксований в обліковій політиці організації.

Перший варіант - введення коригуючих субрахунків.

У регістрах бухгалтерського обліку організації необхідно відображати у складі кредиторської заборгованості не тільки основну суму зобов'язання, але і коригувальну її величину грошових коштів, недоотриманих в порівнянні з умовами договору. Утворилася різниця відображається на окремих субрахунках, відкритих до рахунків 66 і 67.

Дані субрахунки є регулюючими субрахунками і призначені для уточнення величини зобов'язань, що виникли з кредитних договорів, договорів позики, що відображаються на субрахунках обліку основної суми зобов'язання. За дебетом (кредитом) вищевказаних субрахунків відображається факт збільшення (зменшення) сум, що коректують показники субрахунків обліку основної суми зобов'язання. Дебетове сальдо за даними субрахунках відображає величину, на яку слід зменшити кредитове сальдо субрахунків обліку основної суми зобов'язання. Кредитового сальдо за даними субрахунках не виникає. У бухгалтерської звітності сума заборгованості за кредитами і позиками відповідає величині кредитового сальдо за всіма субрахунками до рахунків 66, 67, скоригованої на значення дебетового сальдо за відповідними субрахунками.

Другий варіант - у бухгалтерському обліку організації-позичальника в якості кредиторської заборгованості відображається основна сума зобов'язання по одержаному посяду (кредиту).

У разі невиконання або неповного виконання позикодавцем договору позики (кредитного договору) організація-позичальник розкриває в пояснювальній записці до річної бухгалтерської звітності інформацію про суми позик (кредитів), недоотриманих порівняно з умовами договору позики (кредитного договору).

Погашення основної суми зобов'язання за отриманою позикою (кредитом) відображається в бухгалтерському обліку організацією-позичальником як зменшення (погашення) кредиторської заборгованості.

На суми погашених кредитів і позик дебетується рахунок 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" або рахунок 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками" в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів. Кредити і позики, не оплачені в строк, обліковуються відокремлено.

У бухгалтерському обліку грошові кошти, що отримані (повернуті) але договором позики або кредиту, не будуть визнаватися ні доходами, ні витратами. Дані норми закріплені щодо бухгалтерського обліку в п. 2 ПБО 9/99 і н. 3 ПБУ 10/99.

Бухгалтерські записи з обліку розрахунків за позиками і кредитами наведено в табл. 14.2.

Таблиця 14.2

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків за позиками і кредитами

Кореспонденція рахунків

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Отримання позик і кредитів

50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки", 55 "Спеціальні рахунки в банках"

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

Отримано грошові кошти за договором короткострокового / довгострокового кредиту (позики)

10 "Матеріали", 41 "Товари" і т. п.

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

Відображено вартість товарно-матеріальних цінностей, отриманих за договором позики

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

Відображено ПДВ, пред'явлений позикодавцем

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

Відображено переклад довгострокової заборгованості за кредитом або кредитом в короткострокову

Погашення заборгованості за позиками і кредитами

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки",

52 "Валютні рахунки"

Повернуті кошти за договором короткострокового / довгострокового кредиту (позики)

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

91 "Інші доходи", субрахунок 1 "Інші доходи"

Віднесена на зменшення кредиторської заборгованості сума повернення отриманої позики в негрошовій формі

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

10 Матеріали,

41 "Товари",

43 "Готова продукція" і т. п.

Списана облікова вартість поверненого майна на інші витрати організації

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

68 "Розрахунки з податків і зборів"

Відображена сума ПДВ, що відноситься до переданому майну (виходячи з договірної вартості переданого майна)

68 "Розрахунки з податків і зборів"

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

Відображено податковий відрахування по ПДВ (при наявності у позичальника права на відрахування), врахований на рахунку 19 при отриманні позики

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Повернуті позикові кошти позикодавцеві (кредитору) третьою особою

Погашення заборгованості по позиках і кредиту і шляхом заліку зустрічних однорідних вимог

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

90 "Продажі" субрахунок "Виручка"

Визнана виручка від продажу продукції, виконання робіт, надання послуг

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Відображено залік зустрічних однорідних вимог

Погашення заборгованості за позиками та кредитами шляхом передання відступного

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

91 "Інші доходи", субрахунок 1 "Інші доходи"

Погашена заборгованість за позикою шляхом надання відступного

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

68 "Розрахунки з податків і зборів"

Нараховано ПДВ з вартості реалізованого майна в якості відступного

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

10 "Матеріали",

01 "Основні кошти" і т. п.

Списано вартість майна, переданого в якості відступного

99 "Прибули і збитки"

91 " Інші доходи і витрати" субрахунок 9 "Сал ьдо інших доходів і витрат"

Відображено фінансовий результат у вигляді збитку при передачі відступного

91 " Інші доходи і витрати" субрахунок 9 "Сальдо інших доходів і витрат"

99 "Прибули і збитки"

Відображено фінансовий результат у вигляді прибутку при передачі відступного

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Списана заборгованість за позиками та кредитами з терміном позовної давності

Аналітичний облік короткострокових кредитів і позик ведеться за видами кредитів і позик, кредитним організаціям та іншим кредиторам, що надали їх.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Принципи кредитування та їх характеристика
Кредит та фінансове посередництво
Кредит
Відображення в бухгалтерському обліку витрат за позиками і кредитами
Облік експортних операцій з наданням комерційного кредиту
Кредит та кредитна система
Закони кредиту
Міжнародний кредит
Класифікація державних позик
Умови облігаційних позик
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси