Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Теорія держави і права
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 13. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

Соціальні і технічні норми

Суспільство не може існувати без регулювання, під яким розуміється упорядкування поведінки людей у різних сферах життєдіяльності. Регулювання відбувається за допомогою свідомості і волі. З одного боку, вона враховує об'єктивні закономірності, що діють у природі і суспільстві; з іншого - має доцільний характер, спрямований на задоволення інтересів і потреб індивідів та їх груп, держави та суспільства.

Регулювання поділяється на індивідуальне і нормативне. Індивідуальне регулювання означає, що один конкретний суб'єкт впливає на іншого, наказуючи йому діяти певним чином (наприклад, наказ директора коледжу про зарахування конкретного абітурієнта в учні або про заохочення учня). Нормативне ж регулювання реалізується за допомогою створюваних у суспільстві норм, що містять приписи загального характеру, спрямованих на велике коло суб'єктів і розраховані на багаторазове застосування (наприклад, закони, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо).

Норми поділяються на технічні і соціальні.

Технічні норми - це правила найбільш раціонального поводження людей із знаряддями праці і предметами природи. В якості прикладу можна назвати правила виконання певних будівельних робіт; норми витрачання сировини, палива; правила роботи на комп'ютері; державні стандарти; технічні умови.

Технічні норми мають ряд особливостей, зокрема:

- предмет регулювання тут не суто соціальний;

- "суб'єктний склад" пов'язаний не тільки з людьми, але і з зовнішнім світом, природою, технікою.

Технічні норми призначені для найбільш доцільного і нешкідливого використання людиною природних ресурсів, технічних досягнень, знарядь праці. Вони визначають найбільш оптимальні методи, прийоми і засоби поводження з природними і штучними об'єктами, в тому числі послідовність та зміст технологічних операцій.

В сучасних умовах технічні норми набувають особливої значущості, оскільки їх недотримання, помилки в природокористуванні, експлуатації високотехнологічних об'єктів і т. п. можуть призвести до значних екологічних і техногенних катастроф (наприклад, аварія на Чорнобильській АЕС), іншим негативним результатам.

Проблема встановлення і дотримання технічних норм різного характеру загострюється ще й тим обставиною, що в Росії розвивається багатоукладна економіка, підприємництво, комерційна діяльність і т. д. Все це в умовах недостатнього державного контролю не може не позначатися на правах споживача, якості продукції та ін Тому до технічних норм належать не тільки власне технологічні, науково-технічні, екологічні, але й санітарно-гігієнічні, санітарно-епідеміологічні правила.

Соціальні норми - це правила поведінки, які використовуються для регулювання суспільних відносин. До них відносять правові, моральні, релігійні, політичні, естетичні, звичайні, корпоративні й інші норми.

Особливості соціальних норм:

- предмет регулювання тут вже суто соціальний - суспільні відносини;

- суб'єктний склад пов'язаний тільки з людьми як представниками соціальної сфери.

До ознаками соціальних норм можна віднести такі:

- об'єктивність (дані норми складаються історично, закономірно, під тиском необхідності як результат нормативного узагальнення актів взаємодії між людьми);

- процедурність (порядок реалізації, дія цих норм детально регламентовані);

- системність (відображаючи різні сфери суспільного життя, соціальні норми мають певну ієрархічність, займають те чи інше місце в соціальній регуляції, відіграють у ній певну роль).

У повсякденному житті кожної людини нерідко виникає питання, як правильно діяти в різних ситуаціях на роботі, у громадських місцях, вдома, в сім'ї, або, інакше кажучи, як узгодити свої вчинки з інтересами суспільства, держави, інших людей. Відповідь на питання про допустимому, бажаному і належному поведінці в переважній більшості випадків ми одержуємо з сформованих у суспільстві соціальних норм, в яких акумулюється досвід багатьох поколінь.

Соціальні норми - це певні зразки поведінки людей, учасників суспільних відносин, якими вони керуються в процесі життєдіяльності. Виникаючи на конкретному історичному етапі, соціальні норми стають своєрідним показником рівня культури даного суспільства, уособлюють собою ступінь його цивілізованості, особливості життєдіяльності того чи іншого народу, нації.

У первісно-общинному ладі соціальними нормами виступали переважно звичаї. У міру ускладнення суспільних зв'язків виникали все нові і нові соціальні норми - моральні, релігійні, правові, корпоративні і т. п.

Виникнення соціальних норм і їхній розвиток виражають тенденцію суспільства до самопідтримки порядку в процесі обміну матеріальними і духовними благами. Об'єкти обміну виступають як ті цінності, які людина прагне одержати, освоїти, і тому обмінні відносини здобувають нормативно-ціннісний характер, а повторювані,

стійкі зв'язки, що виникають у процесі обміну діяльністю, стають звичними еталонами соціального поводження.

Об'єктивний характер соціальних норм визначається наступними обставинами:

1) соціальні норми виникають з потреби суспільства у саморегуляції, у підтримці стабільності і порядку;

2) соціальні норми виникають у процесі людської діяльності, обумовленої способом виробництва;

3) соціальні норми невіддільні від відносин обміну, характер яких також визначається способом виробництва і розподілу

У будь-якій країні існує ціла система соціальних норм, які створюються в результаті свідомо-вольової діяльності людей, їх колективів, організацій і зумовлені духовними і соціально-економічними факторами життя даного суспільства. Різні види соціальних норм (правові, моральні, політичні тощо) взаємопов'язані між собою, тісно взаємодіють у процесі упорядкування ними суспільних відносин, виступаючи разом з тим є відносно самостійними і в чому відрізняються один від одного регуляторами.

Технічні і соціальні норми взаємодіють між собою. Зокрема, найважливіші для суспільства технічні норми підтримуються правом і державою, стаючи вже техніко-юридичними правилами поведінки. В силу цього вони виступають не тільки доцільними, але і загальнообов'язковими, тягнуть за собою певні юридичні наслідки. Так, кримінальне законодавство передбачає відповідальність за порушення правил безпеки при виробництві будівельних робіт, за порушення правил водіння й експлуатації транспорту і т. п.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Система права
Норми і форми (джерела) права. система права і система законодавства
Предмет і метод правового регулювання як основи поділу норм права на галузі
НОРМИ ПРАВА
Співвідношення права та інших соціальних норм
НОРМИ ПРАВА
Співвідношення права та інших соціальних норм
Соціальна і технологічна функції культурних норм
Соціальні норми поведінки споживачів
Технології соціального обслуговування з використанням досягнень науково-технічного прогресу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси