Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Планування на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Зведений фінансовий план

Зведений фінансовий план розробляється на основі узагальнення всіх попередніх планів: балансу доходу та витрат, джерел і використання інвестицій, грошових надходжень і виплат. При цьому використовуються внутрішні і зовнішні норми та нормативи розподілу прибутку, умови і вартість одержання і повернення позик.

Основна мета розробки цього плану - забезпечення збалансованості потреби у фінансових ресурсах і джерела їх отримання, вироблення заходів щодо їх оптимізації та ефективного використання (на основі прийнятої інвестиційної політики та управління активами). У відповідності з цим в зведеному фінансовому плані підприємства відображається рух усіх фінансових ресурсів за джерелами і напрямками використання.

Основним методом цього плану є балансовий, який доповнюється нормативним і методом техніко-економічних розрахунків. Структура фінансового плану має наступний вигляд (табл. 23):

Таблиця 23

Зведений фінансовий план підприємстві на 2011 р.

Джерела надходження фінансових ресурсів

Сума

Напрямки використання фінансових ресурсів

Сума

1. Прибуток від реалізації

1. Платежі в бюджет з прибутку

2. Прибуток від позареалізаційних операцій

2. Відрахування в резервний фонд

3. Нарахована амортизація

3. Відрахування в фонди:

- нагромадження;

- споживання

4 Довгострокові кредити і позики

4. Виплачуються дивіденди

5. Позики на поповнення обігових коштів

5. Довгострокові реальні інвестиції

6. Цільове фінансування і надходження:

- з бюджету;

- з позабюджетних фондів

6. Довгострокові фінансові вкладення

7. Додаткова емісія акцій і облігацій

7. Погашення довгострокових позик і виплата за ним відсотків

8. Безоплатна фінансова допомога

8. Поповнення оборотних коштів

9. Інші фінансові надходження

9. Інші витрати фінансових ресурсів

Разом надходжень фінансових ресурсів

Разом видатків фінансових ресурсів

Якщо надходження і використання фінансових ресурсів в результаті узагальнення планів не збалансовані, то здійснюється уточнення усіх планів і показників (плану доходів та витрат, інвестиційного плану та інших) для формування умов збалансованості зведеного фінансового плану.

Розрахунок показників і подальша збалансованість фінансового плану (фінансового бюджету підприємства, дозволяють вирішити наступні завдання:

- формування та підтримання оптимальної структури основних і оборотних фондів (необоротних і оборотних активів);

- стійкого і надійного забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності;

- ефективного розвитку підприємства за рахунок оптимізації інвестицій і розподілу прибутку.

Ці завдання вирішуються на всіх етапах фінансового планування, а на завершальному - це особливо важливо і актуально. Тому до цього плану особливу увагу, так як розвиток підприємства базується на фінансових ресурсах, їх раціональне використання.

Забезпечення підприємства фінансовими ресурсами передбачає оцінку (тимчасову і вартісну):

- обсягу необхідних фінансових ресурсів;

- джерел та системи їх забезпечення (кредити, готівка тощо);

- ступеня доступності та часу їх надання (фінансові ресурси повинні бути доступні в потрібному обсязі й у потрібний час);

- вартості надання фінансових ресурсів (процентна ставка за кредитами та інші умови надання позикових або інших засобів);

- ризику, пов'язаного із залученням фінансових коштів (термінова позичка банку або додаткова емісія цінних паперів).

Ця оцінка проводиться з урахуванням термінів і обсягів надходження фінансових ресурсів, їх вартість, повернення, умов використання. Тому необхідна розбивка фінансового плану по кварталах (а в деяких випадках і за місяцями) для формування умов збалансованості потреби у фінансових ресурсів і джерела їх формування з усього планового періоду.

Дуже важливим елементом при складанні зведеного фінансового плану є оптимальний розподіл фінансових ресурсів, що передбачає:

- оцінку рішень інвестиційного характеру (інвестиційних проектів);

- оптимізацію трансформації фінансових ресурсів на матеріальні та трудові;

- оптимізацію ефективності вкладень в основні та оборотні фонди, їх склад і структуру.

У відповідності з тим, що головним цільовим показником є джерелом формування власних фінансових ресурсів є чистий прибуток, доцільно визначити ефективність використання фінансових ресурсів у плановому періоді (в порівнянні з поточним роком):

Якщо цей показник менше, ніж у поточному році, або не забезпечує достатньо стійкого розширеного відтворення на якісно новій основі, то необхідно пройти по всій фінансової ланцюжку, щоб оптимізувати всі плани і показники (виявити резерви тощо) і таким чином поліпшити показники ефективності.

Використовуються також такі показники ефективності:

а) ефективність активів (ROA):

б) ефективність власного капіталу (Едо):

Далі проводиться оцінка фінансових ресурсів і їх використання з урахуванням грошових потоків, що дозволяє виявити їх невідповідність певних тимчасових інтервалах і в цілому. Для їх збалансованості та чіткого взаємоузгодження за термінами та обсягами необхідно побудова матричної моделі, в якій визначаються потоки фінансових ресурсів і їх забезпечення готівкою за обсягами надходження та витрачання.

На основі таких взаимоувязок визначаються найбільш критичні з точки зору платоспроможності терміни, а також виявляються причини і розробляються заходи, наприклад, щодо збільшення обсягу реалізації, перегляду інвестиційних рішень та інші, що дозволяє скорегувати плани і знайти оптимальні рішення у формуванні і витрачання фінансових ресурсів.

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення поняття "фінансові ресурси".

2. Які специфічні принципи необхідно враховувати у фінансовому плануванні?

3. Яка структура і види планів у фінансовому плануванні?

4. Що включається в план обсягу діяльності підприємств?

5. Які варіанти прогнозів плану реалізації та методи їх обгрунтування?

6. Для яких цілей і який алгоритм розрахунку точки самоокупності і запасу фінансової міцності?

7. Які завдання вирішуються в плані фінансових результатів - балансі доходів і витрат?

8. Що включає в себе методику розрахунку плану грошових надходжень і виплат?

9. Яка структура планового балансу активів і пасивів?

10. Які основні джерела інвестиційних ресурсів і на які цілі вони направляються в планових розрахунках?

11. Як обґрунтовується баланс джерел і напрямів використання фінансових ресурсів за структурою та обсягами?

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості аналізу зведеної (консолідованої) звітності
Основні види планів у фінансовому плануванні і порядок їх розрахунку
План виробництва.
Територіальне зведене фінансове планування
Фінансовий аспект складання бізнес-плану
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук