Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління персоналом
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поняття індивідуального трудового спору та порядок її розгляду

Індивідуальний трудовий спір - це неврегульовані розбіжності між роботодавцем і працівником з питань застосування трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права, колективного договору, угоди, локального нормативного акта, трудового договору (у тому числі про встановлення або зміну індивідуальних умов праці), про які заявлено в орган з розгляду індивідуальних трудових спорів.

Предметом індивідуального трудового спору служать індивідуальне право на працю і відповідні умови її реалізації, якими володіє конкретна особистість у сфері трудових відносин. Наявність відносин з приводу праці та його реалізації та тісно пов'язаних з ними правових відносин є визначальним фактором констатації індивідуального трудового конфлікту.

Якщо укладається договір (контракт) на виконання тієї чи іншої роботи або послуги з особою, що не перебувають в штаті організації і не перебувають у постійних зв'язках і трудових відносинах з роботодавцем (чи його представниками), то порушення такого контракту, що виходить від будь-якої сторони, не обумовлює виникнення трудового конфлікту, оскільки виникаючі при цьому спори вирішуються в рамках цивільно-правових відносин. Тому до індивідуального трудового конфлікту можуть бути віднесені не всі спори, що виникають між працівником і роботодавцем, а лише мають своїм джерелом постійні трудові зв'язки і відносини або виникають при укладанні трудового контракту на певний термін, але з зарахуванням найманого працівника до кадрового складу (штат) підприємства, організації.

Перш за все, до індивідуальних трудових спорів призводять такі обставини:

o переведення працівника на іншу роботу без його згоди;

o звільнення працівника з постійної роботи без його згоди;

o затримка або невиплата заробітної плати;

o ненадання відпустки або скорочення його терміну;

o накладення дисциплінарного стягнення;

o залучення до надурочних робіт;

o робота у вихідні (святкові) дні;

o невідшкодування матеріального збитку, нанесеного діями найманого працівника, і т. д.

Причини виникнення спорів, у тому числі і індивідуальних трудових конфліктів, поділяються па причини суб'єктивного, організаційно-господарського та економічного характеру.

До причин суб'єктивного характеру відносяться:

o свідоме порушення роботодавцем або найманим працівником (є сторонами в трудових відносинах) трудового законодавства;

o незнання або неправильне тлумачення норм трудового права;

o недбале ставлення працівників до виконання своїх обов'язків;

o оману сторін про наявність або відсутність того чи іншого права у них по чинному законодавству.

Всі ці дії, що визначають виникнення конфліктної ситуації і, як правило, ведуть до індивідуальних трудових конфліктів, вчиняються тим або іншим суб'єктом трудових відносин, володіє неадекватним рівнем розвитку морального і правової свідомості, правової культури. Цьому сприяють також недоліки в чинному трудовому законодавстві, наявність в ньому прогалин, значна кількість оціночних понять. До причин організаційно-господарського та економічного характеру слід віднести:

o відсутність нормальних умов для роботи організації, викликаних нинішнім кризовим станом російської економіки;

o брак оборотних коштів, необхідних для відновлення устаткування, техніки;

o зниження рівня охорони праці;

o недотримання правил техніки безпеки;

o хронічні неплатежі, затримки виплати заробітної плати працівникам і т. д.

Все це призводить до численних порушень нормативних документів, що регулюють взаємовідносини працівників і роботодавців, створює конфліктну ситуацію на підприємстві, яка зумовлює виникнення індивідуальних трудових конфліктів.

Індивідуальні трудові конфлікти чи суперечки бувають двох видів:

o трудові конфлікти (спори), що виникають між працівником і адміністрацією підприємства, установи, організації з питань встановлення нових або зміни існуючих умов праці, ще не врегульовані трудовим законодавством або іншими нормативними актами про працю. Ці суперечки називають спорами непозовного характеру. Вони вирішуються адміністрацією підприємства, фірми та відповідним профспілковим органом в межах наданих їм прав;

o трудові конфлікти, що виникають між суб'єктами трудових відносин (працівником і роботодавцем в особі адміністрації підприємства) з питань застосування вже чинних законодавчих та інших нормативних актів про працю, а також за умовами трудового договору (контракту). Це спори позовного порядку. Для цього виду трудових конфліктів встановлено особливий порядок їх вирішення: вони розглядаються в комісіях по трудових спорах і районних (міських) судах.

Юридичні дії, тобто поява наказу адміністрації підприємства, що ущемляє інтереси і права працівника, або вчинок (дія) працівника, завдає шкоди інтересам роботодавця, створює лише конфліктну ситуацію. Це ще не трудовий конфлікт. Для того, щоб він виник, необхідні контрдії іншої сторони (працівника), спрямовані на захист власних прав та інтересів. Таким контрдействием вважається звернення працівника до комісії по трудових спорах, яка обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації.

Індивідуальні трудові спори розглядаються комісіями по трудових спорах і судами (ст. 382 ТК РФ).

Індивідуальні трудові спори розглядаються поруч інших органів відповідно до ч. 2 ст. 383 ТК РФ.

В комісії з трудових спорів розглядаються індивідуальні трудові спори за заявою працівника, якщо він самостійно або з участю свого представника не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з роботодавцем. Заява працівника, що надійшла до комісії по трудових спорах, підлягає обов'язковій реєстрації зазначеної комісією. Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути індивідуальний трудовий спір протягом 10 календарних днів з дня подачі працівником заяви.

Спір розглядається в присутності працівника, який подав заяву, або уповноваженого ним представника. Розгляд спору за відсутності працівника або його представника допускається лише за письмовою заявою працівника. У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання зазначеної комісії розгляд трудового спору відкладається. У разі вторинної неявки працівника або його представника без поважних причин комісія може винести рішення про зняття питання з розгляду, що не позбавляє працівника права подати заяву про розгляд трудового спору повторно в межах строку, встановленого Трудовим кодексом РФ (3 місяці).

Комісія по трудових спорах має право викликати на засідання свідків, запрошувати спеціалістів. На вимогу комісії роботодавець (його представники) зобов'язаний у встановлений комісією строк представляти їй необхідні документи. Засідання комісії по трудових спорах вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів, що представляють працівників, і не менше половини членів, що представляють роботодавця. На засіданні комісії по трудових спорах ведеться протокол, який підписується головою комісії або його заступником та засвідчується печаткою комісії.

Комісія по трудових спорах приймає рішення таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

У судах розглядаються індивідуальні трудові спори за заявами працівника, роботодавця чи професійної спілки, що захищає інтереси працівника, коли вони не згодні з рішенням комісії по трудових спорах або коли працівник звертається до суду, минаючи комісію але трудовим спорам, а також за заявою прокурора, якщо рішення комісії по трудових спорах не відповідає трудовому законодавству та іншим актам, що містить норми трудового права.

Безпосередньо в судах розглядаються індивідуальні трудові спори за заявами:

o працівника - про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, про зміну дати і формулювання причини звільнення, про переведення на іншу роботу, про оплату за час вимушеного прогулу або про виплату різниці в заробітній платі за час виконання нижчеоплачуваної роботи, про неправомірні дії (бездіяльність) роботодавця за обробку і захист персональних даних працівника;

o роботодавця - про відшкодування працівником шкоди, заподіяної роботодавцеві, якщо інше не передбачено федеральними законами.

Безпосередньо в судах розглядаються індивідуальні трудові спори:

o про відмову у прийомі на роботу;

o осіб, які працюють за трудовим договором в роботодавців;

o фізичних осіб, які не є індивідуальними підприємцями, і працівників релігійних організацій;

o осіб, які вважають, що вони піддалися дискримінації. Працівник має право звернутися до суду за дозволом індивідуального трудового спору протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про звільнення - протягом одного місяця з дня вручення йому копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

При зверненні до суду з позовом за вимогами, що випливають з трудових відносин, у тому числі з приводу невиконання або неналежного виконання умов трудового договору, носять цивільно-правовий характер, працівники звільняються від сплати мита і судових витрат.

У відповідності зі ст. 373 ТК РФ Державна інспекція праці протягом 10 днів з дня отримання скарги (заяви) на остаточне рішення роботодавця про розірвання трудового договору при незгоді виборного органу первинної профспілкової організації розглядає питання про звільнення і в разі визнання його незаконним видає роботодавцю обов'язкове для виконання розпорядження про поновлення працівника на роботі з оплатою вимушеного прогулу.

Комісія державного органу з службовим спорах розглядає індивідуальні службові спори-це неврегульовані між представником наймача і цивільним службовцям або громадянином, що надходять на цивільну службу або раніше складався на цивільній службі, розбіжності з питань застосування законів, інших нормативних правових актів про державну службу та службового контракту, про які заявлено в орган з розгляду індивідуальних службових суперечок.

Вищі органи можуть розглядати трудові спори працівників прокуратури, працівників органів внутрішніх справ і деяких інших.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Розгляд індивідуального трудового спору судом
Розгляд індивідуальних службових спорів
Трудові спори і порядок їх вирішення
Колективний трудовий спір та порядок його дозволу
Трудовий договір: поняття, зміст, порядок укладення
Порядок відсторонення судді від участі в розгляді справи
Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
Порядок і способи захисту адміністративно-правового регулювання від помилок (порушень), порядок розгляду спорів
Розгляд земельних спорів
Господарські спори. Арбітражний Суд
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси