Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік надходження та наявності нематеріальних активів

До основним способам надходження об'єктів нематеріальних активів відносять:

- придбання нематеріальних активів за плату в інших організацій;

- створення нематеріальних активів власними силами або із залученням сторонніх виконавців;

- внесення нематеріальних активів у рахунок внеску в статутний капітал;

- безоплатне отримання нематеріальних активів від інших організацій та осіб;

- придбання нематеріальних активів за договором міни.

Одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів є інвентарний об'єкт. Інвентарним об'єктом нематеріальних активів визнається сукупність прав, що виникають з одного патенту, свідоцтва, договору про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації або в іншому встановленому законом порядку. В якості інвентарного об'єкта нематеріальних активів може визнаватися і складний об'єкт, що включає кілька охоронюваних результатів інтелектуальної діяльності (єдина технологія, мультимедійний продукт, кінофільм і ін).

Основним документом, необхідним для прийняття нематеріального активу до обліку, є документ, що підтверджує право організації на володіння і розпорядження даним активом (патент, свідоцтво, договір тощо). Форми первинних облікових документів для оформлення операцій з нематеріальними активами в даний час не затверджено, крім картки обліку нематеріальних активів (форма № НМА-1), яка оформляється в одному примірнику на кожний об'єкт.

Організації можуть самостійно розробляти форми первинної документації виходячи з вимог законодавства з бухгалтерського обліку, наприклад, акт про прийомі-передачі нематеріальних активів або акт на списання нематеріальних активів та ін

Згідно з Планом рахунків та Інструкцією по його застосуванню надходження нематеріальних активів враховується як довгострокові інвестиції. До рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" відкривається субрахунок 5 "Придбання нематеріальних активів". Облік наявності і руху нематеріальних активів ведуть на рахунку 04 "Нематеріальні активи".

Облік амортизації нематеріальних активів

Нематеріальні активи використовуються тривалий час. Протягом цього часу вартість нематеріальних активів погашається за допомогою амортизації. Амортизація - це втрата вартості нематеріальних активів протягом строку їх корисного використання. Вона відображається шляхом поступового перенесення частини первісної вартості нематеріальних активів на собівартість продукції (у торговельних організаціях - на витрати на продаж).

При прийнятті нематеріального активу до бухгалтерського обліку організація повинна визначити термін його корисного використання, тобто строк корисного використання в місяцях), протягом якого організація передбачає використовувати нематеріальний актив з метою отримання економічної вигоди. Відповідно до п. 27 ПБО 14/2007 термін корисного використання нематеріального активу щорічно перевіряється з метою його уточнення. Виникли коригування відображаються в бухгалтерському обліку і звітності на початок звітного року як зміни в оціночних значеннях. Термін корисного використання не може перевищувати строку діяльності організації.

Визначення терміну корисного використання виробляють виходячи з очікуваного строку використання, протягом якого організація передбачає отримати економічні вигоди, а також терміну дії прав організації на результат інтелектуальної діяльності.

За нематеріальних активів, за якими неможливо визначити термін корисного використання, амортизація не нараховується. Організація за цим нематеріальними активами повинна щорічно розглядати наявність факторів, які свідчать, що з ним не можна надійно визначити строк корисного використання.

Нарахування амортизації проводиться щомісячно і починається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем прийняття об'єкта до обліку, закінчується з 1-го числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості або списання об'єкта з бухгалтерського обліку.

Відповідно до ПБО 14/2007 для цілей бухгалтерського обліку амортизація може нараховуватися лінійним способом, способом зменшуваного залишку, спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг).

Для цілей оподаткування організація може використовувати два способи: лінійний і нелінійний. Організація встановила у своїй обліковій політиці застосування нелінійного методу амортизації, застосовує до норм амортизації підвищують (знижують) коефіцієнти у відповідності зі ст. 259.3 НК РФ.

При лінійному способі щомісячна сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи з первісної або поточної ринкової вартості (у разі переоцінки) нематеріального активу рівномірно протягом строку корисного використання об'єкта.

ПРИКЛАД 9.1

Організація зареєструвала виключні права на модель і отримала патент. У цьому ж місяці об'єкт був введений в експлуатацію. Первісна вартість нематеріального активу становила 180 000 руб. Термін корисного використання - 5 років (60 міс.). Щомісячна норма амортизації становить 1,66% (100% / 60 міс.).

Щомісячна сума амортизації дорівнює 2988 руб. (180 000 руб. х 1,66%).

При способі зменшуваного залишку щомісячна сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи із залишкової вартості (первісної вартості або поточної ринкової вартості (у разі переоцінки) мінус нарахована амортизація) нематеріального активу на початок місяця, помноженої на дріб, у чисельнику якої - встановлений організацією коефіцієнт (не вище 3), а в знаменнику - термін, що залишився корисного використання в місяцях.

ПРИКЛАД 9.2

Використовуємо умови попереднього прикладу, а коефіцієнт, встановлений організацією, приймемо рівним 2.

У перший місяць експлуатації сума амортизаційних відрахувань складе 6000 руб. (180 000 руб. х 2 / 60 міс.).

Залишкова вартість на початок другого місяця експлуатації дорівнює 174 000 руб. (180 000 - 6000).

У другій місяць експлуатації сума амортизаційних відрахувань складе 5898 руб. (174 000 руб. х 2 / 59 міс.).

Залишкова вартість нематеріального активу на початок третього місяця експлуатації дорівнює 168 102 крб. (174 000 - 5898).

У третьому місяці сума амортизації складе 5797 руб. і т. д.

При способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) нарахування амортизаційних відрахувань проводиться виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) за місяць і співвідношення первинної вартості нематеріального активу і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь строк корисного використання нематеріального активу.

ПРИКЛАД 9.3

Використовуємо дані попередніх прикладів. Припустимо, що випуск продукції з використанням даного нематеріального активу за 5 років (60 міс.) склав 1 000 000 од. Фактично організація за перший місяць випустила 10 000 од., за другий - 20 000 од., за третій - 15 000 од. виробів і т. д.

Сума амортизаційних відрахувань за перший місяць складе 1800 руб. (10 000 од. х (180 000 руб. / 1 000 000 од.)).

Сума амортизаційних відрахувань за другий місяць складе 3600 руб. (20 000 од. х (180 000 руб. / 1 000 000 од.)).

Сума амортизаційних відрахувань за третій місяць складе 2700 руб. (15 000 од. х (180 000 руб. / 1 000 000 од.)).

Амортизаційні відрахування по нематеріальних активів відображаються в бухгалтерському обліку двома способами:

1) шляхом накопичення сум амортизації на окремому рахунку (рахунок 05 "Аамортизация нематеріальних активів");

2) шляхом зменшення первісної вартості об'єкта на рахунку 04.

При першому способі нарахування амортизації по нематеріальних активів необхідно відображати по кредиту пасивного рахунку 05 "Амортизація нематеріальних активів". Початкове сальдо (за кредитом) - розмір амортизації на початок звітного періоду, кредитовий оборот - нарахування амортизації, дебетовий оборот - списання амортизації. Кінцеве сальдо (за кредитом) відображає суму амортизації але нематеріальних активів на кінець звітного періоду.

Амортизація нематеріальних активів в організаціях здійснюється шляхом включення їх вартості у витрати виробництва або витрати на продаж:

ДЕБЕТ 08, 20, 23, 25, 26, 29, 44 КРЕДИТ 05

- нарахована амортизація по нематеріальним активам.

При другому способі сума нарахованої амортизації

відноситься в кредит рахунку 04 "Нематеріальні активи". Після повного списання первісної вартості нематеріальних активів ці об'єкти відображаються в обліку в умовній оцінці з віднесенням суми оцінки на фінансові результати організації;

ДЕБЕТ 08, 23, 25, 26, 29, 44 КРЕДИТ 04

- нарахована амортизація способом зменшення первісної вартості нематеріальних активів.

Амортизаційні відрахування по позитивної ділової репутації організації відображаються в бухгалтерському обліку шляхом зменшення її первісної вартості. Негативна ділова репутація організації відображається в бухгалтерському обліку підприємства як доходи майбутніх періодів (рахунок 98), а потім щомісяця списується на фінансові результати як інший дохід.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Перевірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій по надходженню нематеріальних активів
План і програма аудиторської перевірки обліку нематеріальних активів
Облік основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів
Облік придбання основних засобів, земельних ділянок, об'єктів природокористування і нематеріальних активів
Нематеріальні активи як складова основних фондів організації, підприємства
План і програма аудиторської перевірки обліку нематеріальних активів
Облік основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів
Перевірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій по надходженню нематеріальних активів
Облік придбання основних засобів, земельних ділянок, об'єктів природокористування і нематеріальних активів
Нематеріальні активи як складова основних фондів організації, підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси