Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фінансові потоки

В умовах як формується, так і стабільно розвивається ринкової економіки підвищення ефективності руху товарних потоків досягається в значній мірі за рахунок поліпшення їх фінансового обслуговування, що, в свою чергу, обумовлює необхідність виділення і вивчення логістичних фінансових потоків, відповідних переміщення товарно-матеріальних і товарно-матеріальних цінностей. Слід зазначити, що товарно-матеріальні цінності включають в себе всі види матеріальних товарів, у тому числі і такий їх специфічний вид, як нерухомість, а до товарно-нематеріальних цінностей у даний час відносяться послуги, капітал і нематеріальні активи. В процесі переміщення від одного господарюючого суб'єкта до іншого сукупність певних товарно-матеріальних або товарно-нематеріальних цінностей може розглядатися в якості відповідного товарного потоку, рух якого обумовлено виконанням цілого ряду логістичних операцій.

Механізм фінансового обслуговування товарних потоків є в даний час найменш вивченою областю логістики: частина питань, що стосуються його змісту, взагалі не розглядається у спеціальній літературі, по іншій частині питань існують значно різняться точки зору. Відмінності спостерігаються вже при визначенні сутності фінансових потоків. Можна виділити два основних підходи до вивчення даної проблеми:

1) під фінансовим потоком розуміється будь-яке переміщення фінансових коштів в макро - та мікроекономічної середовищі;

2) під фінансовим потоком розуміється рух фінансових коштів тільки в логістичних системах або між ними.

Фахівці, які дотримуються першої точки зору, сутність фінансового потоку пов'язують, насамперед, із змінами сукупності фінансових коштів у часі. Па наш погляд, зазначений підхід, безумовно, заслуговує на увагу і може застосовуватися при проведенні різних макро - та мікроекономічних досліджень, однак він зовсім не враховує особливостей логістичних процесів і, отже, його можна використовувати і логістики при розробці фінансового механізму обслуговування товарних потоків.

У свою чергу, фахівці, які дотримуються другої точки зору, поки ще не прийшли до єдиної думки щодо сутності фінансового потоку. Найчастіше в спеціальній літературі фінансовий потік або розглядається як складова частина об'єкта управління в комерційній логістиці, або не розглядається взагалі.

Ми вважаємо, що фінансові потоки в тому чи іншому вигляді існували завжди, при будь-яких способах організації підприємницької діяльності господарюючих суб'єктів. Однак, як показала практика, найбільша ефективність їх руху досягається при застосуванні логістичних принципів управління матеріальними та фінансовими ресурсами, що і зумовило появу нової економічної категорії - логістичний фінансовий потік. Отже, логістичні фінансові потоки створюються і використовуються для забезпечення ефективного проходження товарними потоками усього шляху прямування - від моменту виникнення до моменту припинення існування у вигляді потоку. При цьому їх специфіка полягає, в першу чергу, саме на потреби обслуговувати процес переміщення в просторі і в часі відповідного потоку товарно-матеріальних або товарно-матеріальних цінностей.

Таким чином, під фінансовим потоком в логістиці ми розуміємо спрямований рух фінансових коштів, що циркулюють у логістичній системі, а також між логістичною системою і зовнішнім середовищем, необхідних для забезпечення ефективного руху певного товарного потоку.

З цього визначення випливає, що:

1) логістичний фінансовий потік - це спрямований рух фінансових ресурсів;

2) спрямованість руху фінансових ресурсів в логістиці обумовлюється необхідністю забезпечення переміщення відповідного товарного потоку;

3) рух фінансових ресурсів здійснюється або у логістичній системі, між нею й зовнішнім середовищем.

Логістичні фінансові потоки неоднорідні за своїм складом, напрямками руху, призначенням і ряду інших ознак. Потреба у визначенні найбільш ефективних способів управління логістичними фінансовими потоками обумовлює необхідність їх детальної класифікації. Для класифікації фінансових потоків в логістиці нами були обрані такі основні ознаки: відношення до логістичної системи, напрямок руху, призначення, спосіб перенесення авансованої вартості, форма розрахунку, вид господарських зв'язків.

По відношенню до конкретної логістичної системі розрізняють зовнішні та внутрішні фінансові потоки. Зовнішній фінансовий потік існує у зовнішньому середовищі, тобто за межами розглянутої логістичної системи. Внутрішній фінансовий потік існує всередині логістичної системи і видозмінюється за рахунок виконання з відповідним товарним потоком цілого ряду логістичних операцій.

У свою чергу, зовнішні логістичні фінансові потоки за напрямом руху поділяються на вхідні та вихідні фінансові потоки:

- вхідний фінансовий потік надходить у розглянуту логістичну систему із зовнішнього середовища;

виходить фінансовий ноток починає свій рух з розглянутої логістичної системи і продовжує своє існування, зовнішньої по відношенню до неї середовищі.

За призначенням логістичні фінансові потоки можна розділити на наступні групи:

- обумовлені процесом закупівлі товарів;

- інвестиційні;

- пов'язані з відтворенням робочої сили;

- пов'язані з формуванням матеріальних витрат в процесі виробничої діяльності підприємств;

виникають в процесі продажу товарів. За способом перенесення авансованої вартості на товари логістичні фінансові потоки поділяються на потоки фінансових ресурсів:

- супутні руху основних фондів підприємства (до них належать інвестиційні фінансові потоки і частково фінансові потоки, пов'язані з формуванням матеріальних витрат);

обумовлені рухом оборотних засобів підприємства (до них відносяться всі інші групи фінансових потоків, які виділяються нами при їх класифікації за призначенням).

В залежності від застосовуваних форм розрахунків всі фінансові потоки в логістиці можна диференціювати на дві великі групи:

1) грошові фінансові потоки, що характеризують рух готівкових коштів;

2) інформаційно-фінансові потоки, обумовлені рухом безготівкових коштів.

У свою чергу, грошові фінансові потоки поділяються на потоки готівкових фінансових ресурсів по рублевих розрахунками і за розрахунками валютою, а до інформаційно-фінансових потоків відносяться потоки безготівкових фінансових ресурсів за розрахунками платіжними дорученнями, платіжними вимогами, інкасовими дорученнями, документарними акредитивами і розрахунковими чеками.

Слід зазначити, що вибір тієї чи іншої форми безготівкових розрахунків залежить головним чином від ефективності їх застосування в різних умовах та необхідності впливу на неакуратних платників.

Поряд з грошовими та інформаційно-фінансовими потоками існують обліково-фінансові потоки. На відміну від перших двох видів, що утворюються при організації фінансових розрахунків між контрагентами, обліково-фінансові потоки виникають при виробництві товарів чи при наданні послуг на стадії збільшення авансованої вартості. Під збільшенням авансованої вартості ми розуміємо процес формування матеріальних витрат у виробничій діяльності комерційної організації. Рух фінансових ресурсів у межах названого процесу і характеризує логістичні обліково-фінансові потоки.

За видами господарських зв'язків розрізняють горизонтальні і вертикальні фінансові потоки. Перші відображають рух фінансових коштів між рівноправними суб'єктами підприємницької діяльності, другі - між дочірніми і материнськими комерційними організаціями.

Слід зазначити, що можна й далі продовжити класифікацію фінансових потоків, використовуючи для цієї мети такі ознаки, як стадія кругообігу капіталу, джерела отримання фінансових коштів, строки їх проходження і т. д. Однак оскільки необхідність класифікації фінансових потоків обумовлюється потребою визначення найбільш ефективних способів управління ними, то ми вважаємо, що в кожному конкретному випадку слід встановлювати свій, особливий склад класифікаційних ознак логістичних фінансових потоків.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Семифакторная модель фінансового управління на базі грошового потоку
Фінансові потоки в страхуванні
Аналіз показників і фінансових коефіцієнтів, які розраховуються на основі грошових потоків
Визначення та класифікація грошових потоків. Поняття операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Формати звіту про рух грошових коштів
Зміст звіту про рух грошових коштів, представлення та аналіз інформації про грошових потоках в річної бухгалтерської (фінансової) звітності
Формування та класифікація грошових потоків
Інвестиційні та фінансові рішення
Тягнучі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці
Філософські основи і метод літератури "потоку свідомості"
Супутні потоки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси