Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунки по інкасо

Являють собою банківську операцію, за допомогою якої банк (банк-емітент) за дорученням і за рахунок клієнта на підставі розрахункових документів здійснює дії з отриманню від платника платежу. Для здійснення розрахунків по інкасо банк-емітент вправі залучати інший банк (виконуючий банк).

Розрахунки за інкасо здійснюються на підставі платіжних вимог, оплата яких може проводитися за розпорядженням платника (з акцептом) або без його розпорядження (в безакцептному порядку), і інкасових доручень, оплата яких виробляється без розпорядження платника (у безспірному порядку).

Платіжні вимоги та інкасові доручення пред'являються одержувачем коштів (стягувачем) до рахунку платника через банк, що обслуговує отримувача коштів (стягувача).

Одержувач коштів (стягувач) представляє в банк зазначені розрахункові документи при реєстрі переданих на інкасо розрахункових документів форми № 0401014, що укладається в двох примірниках. До реєстру можуть включатися на розсуд отримувача коштів (стягувача) платіжні вимоги та (або) інкасові доручення.

Перший примірник реєстру оформляється двома підписами осіб, які мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки.

При прийомі на інкасо платіжних вимог, інкасових доручень відповідальний виконавець банку-емітента здійснює перевірку відповідності розрахункового документа встановленої форми бланка, повноти заповнення всіх передбачених бланком реквізитів, відповідності підписів і печатки отримувача коштів (стягувача) зразкам, зазначеним у картці із зразками підписів і відбитка печатки, а також ідентичність усіх примірників розрахункових документів.

При прийомі інкасових доручень з доданими виконавчими документами відповідальний виконавець банку зобов'язаний перевірити відповідність реквізитів розрахункового документа (дати і номери виконавчого документа, на який зроблено посилання у розрахунковому документі, стягуваної суми, найменувань, зазначених у полях "Платник" і "Одержувач" розрахункового документа) реквізитам виконавчого документа. Найменування, зазначене в полі "Одержувач" розрахункового документа, який може не відповідати найменуванню стягувача у виконавчому документі в разі стягнення грошових коштів судовим приставом-виконавцем на депозитний рахунок служби судових приставів.

Після перевірки правильності заповнення на всіх примірниках прийнятих розрахункових документів проставляються штамп банку-емітента, дата прийняття та підпис відповідального виконавця.

Неприйняті документи викреслюються з реєстру переданих на інкасо розрахункових документів і повертаються одержувачу коштів (стягувачу); кількість і сума розрахункових документів в реєстрі виправляються. Обидва примірники реєстру і виправлення в них засвідчуються підписом відповідального виконавця банку-емітента.

Останні екземпляри розрахункових документів разом з другим примірником реєстру повертаються одержувачу коштів (стягувачу) як підтвердження прийому документів на інкасо.

Перші примірники реєстрів залишаються в банку-емітенті, підшиваються в окрему папку, використовуються в якості журналу реєстрації прийнятих на інкасо розрахункових документів і зберігаються в банку-емітенті згідно з встановленими термінами зберігання документів.

Банк-емітент, який прийняв на інкасо розрахункові документи, приймає на себе зобов'язання доставити їх за призначенням. Дане зобов'язання, а також порядок і терміни відшкодування витрат з доставки розрахункових документів відображаються в договорі банківського рахунка з клієнтом.

Установи і підрозділи розрахункової мережі Банку Росії здійснюють експедирування розрахункових документів кредитних організацій та інших клієнтів Банку Росії у порядку, передбаченому нормативними актами Банку Росії.

Кредитні організації (філії) організують доставку розрахункових документів своїх клієнтів самостійно.

Платіжні вимоги та інкасові доручення клієнтів кредитних організацій (філій), що пред'являються до рахунку кредитної організації (філії), повинні направлятися в установу чи підрозділ Банку Росії, що обслуговує дану кредитну організацію (філія). Надійшли у виконуючий 5анк платіжні вимоги та інкасові доручення реєструються у журналі довільної форми із зазначенням номера снігу платника, номера, дати і суми кожного розрахункового документа. Установами і підрозділами розрахункової мережі Банку Росії при реєстрації додатково зазначаються БИК банку платника і БИК банку одержувача коштів (в банку стягувача). На першому примірнику надійшли платіжних вимог і інкасових доручень у верхньому лівому куті проставляється цата надходження розрахункового документа.

Виконуючий банк зобов'язаний повідомити банк-емітент про приміщенні розрахункових документів у картотеку, направивши повідомлення про постановку в картотеку форми. Зазначене повідомлення надсилається виконуючим банком банку-емітенту не пізніше робочого дня, наступного за днем приміщення розрахункових документів у картотеку. При цьому на зворотному боці першого примірника розрахункового документа робиться відмітка про дату надіслання повідомлення, проставляються штамп банку і підпис відповідального виконавця.

Банк-емітент доводить повідомлення про постановку в картотеку до клієнта після отримання повідомлення від виконуючого банку.

Оплата розрахункових документів здійснюється у міру надходження грошових коштів на рахунок платника у черговості, встановленої законодавством.

Допускається часткова оплата платіжних вимог, інкасових доручень, що знаходяться в картотеці.

Часткова оплата здійснюється платіжним ордером форми № 0401066 в порядку, аналогічному порядку часткової оплати платіжного доручення, за виключенням відмітки про часткову оплату.

При частковій оплаті платіжного вимоги, інкасового доручення з картотеки відповідальний виконавець банку проставляє на всіх примірниках розрахункового документа у відповідних графах у нижній частині бланка номер часткового платежу, номер і дату платіжного ордера, яким зроблена оплата, суму часткового платежу, суму залишку і завіряє зроблені записи своїм підписом.

При повній оплаті платіжної вимоги, інкасового доручення у полі "Відмітки банку платника" проставляються штамп банку платника, дата списання з рахунку і підпис відповідального виконавця.

При неотриманні платежу за платіжним вимогу, інкасовому дорученням або повідомлення про постановку в картотеку форми № 0401075 банк-емітент може на прохання одержувача (стягувача) коштів спрямувати у виконуючий банк запит у довільній формі про причини неоплати зазначених розрахункових документів не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання відповідного документа від отримувача коштів (стягувача), якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунку.

У разі невиконання або неналежного виконання доручення клієнта по отриманню платежу на підставі платіжного вимоги або інкасового доручення банк-емітент несе перед ним відповідальність згідно з законодавством.

Розрахунки платіжними вимогами

Платіжне вимога є розрахунковим документом, що містить вимога кредитора (отримувача коштів) за основним договором до боржника (платникові) про сплату певної грошової суми через банк.

Платіжні вимоги застосовуються при розрахунках за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а також в інших випадках, передбачених основним договором.

Розрахунки за допомогою платіжних вимог можуть здійснюватися з попереднім акцептом і без акцепту платника.

Без акцепту платника розрахунки платіжними вимогами здійснюються у випадках:

- встановлених законодавством;

- передбачених сторонами але основним договором за умови надання банку, обслуговуючому платника, права на списання грошових коштів з рахунку платника без його розпорядження.

У платіжній вимозі зазначається:

- умова оплати;

- термін акцепту;

- дата надсилання (вручення) платнику передбачених договором документів у разі, якщо ці документи були надіслані (вручені) платникові;

- найменування товару (виконаних робіт, наданих послуг), номер і дата договору, номери документів, що підтверджують поставку товару (виконання робіт, надання послуг), дата поставки товару (виконання робіт, надання послуг), спосіб поставки товару та інші реквізити - у полі "Призначення платежу".

Розрахунки платіжними вимогами, оплачуваними з акцептом платників. У платіжній вимозі, оплачуваній з акцептом платника, в полі "Умова оплати" одержувач коштів проставляє "з акцептом".

Термін для акцепту платіжних вимог визначається сторонами за основним договором. При цьому термін для акцепту повинен бути не менше п'яти робочих днів.

При оформленні платіжного вимоги кредитор (одержувач коштів) за основним договором у полі "Термін для акцепту" вказує кількість днів, встановлених договором для акцепту платіжної вимоги. При відсутності такої вказівки терміном для акцепту вважається п'ять робочих днів.

На всіх примірниках прийнятих виконуючим банком платіжних вимог відповідальний виконавець банку у полі "Термін платежу" проставляє дату, з настанням якої закінчується строк акцепту платіжної вимоги. При обчисленні строку платежу в розрахунок беруться робочі дні. День надходження до банку платіжної вимоги в розрахунок зазначеної дати не приймається.

Останній примірник платіжного вимоги використовується для сповіщення платника про надходження платіжної вимоги. Зазначений примірник розрахункового документа передається платнику для акцепту не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до банку платіжної вимоги. Передача платіжних вимог платнику виконуючим банком у порядку, передбаченому в договорі банківського рахунку.

Платіжні вимоги містяться виконуючим банком і картотеку по позабалансовому рахунку № 90901 "Розрахункові документи, які очікують акцепту для оплати" до отримання акцепту платника, або настання строку платежу.

Платник має право достроково акцептована платіжна вимога шляхом подання в банк заяви, складеного в довільній формі та оформленого підписами посадових осіб, які мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки.

Платник має право відмовитися повністю або частково від акцепту платіжних вимог з підстав, передбачених в основному договорі, в тому числі у разі невідповідності застосовуваної форми розрахунків з укладеним договором, з обов'язковим посиланням на пункт, номер, дату договору з зазначенням мотивів відмови.

Відмова платника від оплати платіжної вимоги оформляється заявою про відмову від акцепту форми № 0401004, який складається в трьох примірниках. Перший і другий примірники заяви оформляються підписами посадових осіб, які мають право підпису розрахункових документів, і відбитком друку платника.

Відповідальний виконавець банку, на якого покладено прийом заяв про відмову від акцепту платіжних вимог, перевіряє правильність та повноту оформлення клієнтом заяви про відмову від акцепту, наявність підстави для відмови, посилання на номер, дату, пункт договору, в якому це підстава передбачено, а також відповідність номера і дати договору зазначеним у платіжному вимозі і завіряє всі примірники заяви про відмову від акцепту своїм підписом та відбитком штампа банку із зазначенням дати.

При повній відмові від акцепту платіжна вимога вилучається з картотеки та в той же день підлягає поверненню в банк-емітент разом з другим примірником заяви про відмову від акцепту для повернення одержувачу коштів.

Перший примірник заяви про відмову від акцепту з копією платіжного вимоги поміщається в документи для банку платника в якості підстави повернення розрахункового документа без оплати і списання з позабалансового рахунку № 90901 "Розрахункові документи, які очікують акцепту для оплати", третій екземпляр заяви повертається платнику як розписка в одержанні заяви про відмову від акцепту.

При частковій відмові від акцепту платіжна вимога вилучається з картотеки по позабалансовому рахунку № 90901 "Розрахункові документи, які очікують акцепту для оплати" сплачується в сумі, акцептованою платником. При цьому сума, позначена цифрами, обводиться і поряд з нею виводиться нова сума, що підлягає оплаті. Вироблена запис засвідчується підписом відповідального виконавця банку. Перший примірник заяви про відмову від акцепту разом з першим примірником платіжного вимоги поміщаються в документи дня в якості підстави списання грошових коштів з рахунку клієнта, другий примірник заяви надсилається не пізніше робочого дня, наступного за днем прийому заяви про відмову від акцепту, банк-емітент для передачі одержувачу коштів, третій екземпляр заяви повертається платнику як розписка в одержанні заяви про відмову від акцепту.

Всі виникаючі між платником та одержувачем коштів розбіжності вирішуються в порядку, передбаченому законодавством.

При неотриманні у встановлений термін відмови від акцепту платіжних вимог вони вважаються акцептованими і на наступний робочий день після закінчення терміну акцепту вилучаються з картотеки, оплачуються з рахунків платників при наявності грошових коштів на рахунку або поміщаються у картотеку по позабалансовому рахунку № 90902 "Розрахункові документи, не сплачені в строк" у разі відсутності або недостатності коштів на рахунку.

Схема розрахунків платіжними вимогами, оплачуваними з акцептом платників, представлена на рис. 4: 1 - укладення договору; 2 - отримувач надсилає платіжну вимогу обслуговуючому банку; 3 - банк одержувача надсилає банку платника повідомлення про необхідність провести розрахунки; 4 - банк платника направляє платіжне вимога для акцепту; 5 - платник акцептує платіжну вимогу і надсилає обслуговуючому банку; 6 - банк платника списує кошти з його рахунку; 7 - надходження грошових коштів банку-емітенту; 8 - банк отримувача зараховує кошти на його рахунок; 9 - банк інформує про надходження коштів одержувача.

Розрахунки платіжними вимогами, оплачуваними з акцептом платників

Рис. 4. Розрахунки платіжними вимогами, оплачуваними з акцептом платників

Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників. У платіжній вимозі на безакцептне списання грошових коштів з рахунків платників на підставі законодавства в полі "Умова оплати" одержувач коштів проставляє "без акцепту", а також робить посилання на закон (із зазначенням його номера, дати прийняття і відповідної статті), на підставі якого здійснюється стягнення. У полі "Призначення платежу" стягувачем у встановлених випадках вказуються показання вимірювальних приладів та діючі тарифи або робиться запис про розрахунки на підставі вимірювальних приладів та діючих тарифів.

У платіжній вимозі на безакцептне списання грошових коштів на підставі договору у полі "Умова оплати" одержувач коштів указує "без акцепту", а також дату, номер основного договору і відповідний його пункт, що передбачає право безакцептного списання.

Безакцептне списання грошових коштів з рахунку у випадках, передбачених основним договором, здійснюється банком за наявності в договорі банківського рахунку умови про безакцептного списання грошових коштів або на підставі додаткової угоди до договору банківського рахунку, що містить відповідне умова. Платник зобов'язаний надати в обсуживающий банк відомості про кредиторі (одержувача коштів), який має право виставляти платіжні вимоги на списання коштів у безакцептному порядку, найменування товарів, робіт або послуг, за які будуть проводитися платежі, а також про основному договорі (дата, номер і відповідний пункт, що передбачає право безакцептного списання).

Відсутність умови про безакцептного списання грошових коштів у договорі банківського рахунку або додаткової угоди до договору банківського рахунку, а також відсутність відомостей про кредиторі (одержувачі коштів) та інших вищевказаних відомостей є підставою для відмови банком в оплаті платіжної вимоги без акцепту. Дане платіжне вимога оплачується в порядку попереднього акцепту з терміном для акцепту п'ять робочих днів.

При прийомі платіжних вимог на безакцептне списання грошових коштів відповідальний виконавець виконуючого банку зобов'язаний перевірити наявність посилання на законодавчий акт (основний договір), що дає право одержувачу коштів на зазначений порядок розрахунків, його дату, номер, відповідний пункт, а також, у встановлених випадках, наявність показань вимірювальних приладів та діючих тарифів або запису про розрахунки на підставі вимірювальних приладів та діючих тарифів.

При відсутності вказівки "без акцепту" платіжні вимоги, що підлягають оплаті платником в порядку попереднього акцепту з терміном для акцепту п'ять робочих днів.

Банки не розглядають по суті заперечення платників по списанню грошових коштів з їх рахунків у безакцептному порядку.

Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників (рис. 5) здійснюються у такому порядку: 1 - укладення договору; 2 - отримувач надсилає платіжну вимогу обслуговуючому банку; 3 - банк одержувача направляє повідомлення банку платника про необхідність провести розрахунки; 4 - виконання платіжної вимоги; 5 - перерахування грошових коштів банку одержувача; б - надходження грошових коштів на рахунок одержувача; 7 - банк повідомляє отримувача про надходження коштів на його рахунок.

Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників

Рис. 5. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників

Розрахунки інкасовими дорученнями. Інкасове доручення є розрахунковим документом, на підставі якого здійснюється списання грошових коштів з рахунків платників у безспірному порядку.

Інкасові доручення застосовуються:

- у випадках, коли безперечний порядок стягнення грошових коштів встановлено законодавством, в тому числі для стягнення грошових коштів органами, які виконують контрольні функції;

- для стягнення по виконавчим документам;

- у випадках, передбачених сторонами за основним договором за умови надання банку, обслуговуючому платника, права на списання грошових коштів з рахунку платника без його розпорядження.

Інкасове доручення складається на бланку форми № 0401071.

При стягнення коштів з рахунків у безспірному порядку у випадках, встановлених законом, в інкасовому дорученні в полі "Призначення платежу" має бути зроблено посилання на закон (із зазначенням його номера, дати прийняття і відповідної статті).

При стягненні коштів на підставі виконавчих документів інкасове доручення повинно містити:

- посилання на дату видачі виконавчого документа, його номер;

- номер справи, у якій прийнято рішення, що підлягає примусовому виконанню;

- найменування органу, який виніс таке рішення.

У разі стягнення виконавчого збору судовим приставом-виконавцем інкасове доручення повинно містити вказівку на стягнення виконавчого збору, а також посилання на дату і номер виконавчого документа судового пристава-виконавця.

Інкасові доручення на стягнення коштів з рахунків, виставлених на підставі виконавчих документів, приймаються банком стягувача з додатком оригіналу виконавчого документа або його дубліката. Банки не приймають до виконання інкасові доручення на списання грошових коштів у безспірному порядку, якщо доданий до інкасовому дорученням виконавчий документ подано після закінчення строку, встановленого законодавством.

Банки, що обслуговують боржників (виконують банки) виконують надійшли інкасові доручення з доданими виконавчими документами або, при відсутності або недостатності коштів на рахунку боржника для задоволення вимог стягувача, роблять на виконавчому документі відмітку про повне або часткове невиконання зазначених вимог у зв'язку з відсутністю на рахунках боржника грошових коштів і поміщають інкасове доручення з доданим виконавчим документом у картотеку по позабалансовому рахунку № 90902 "Розрахункові документи, не сплачені в строк". Інкасові доручення виконуються по мірі надходження грошових коштів у черговості, встановленої законодавством.

Безперечний порядок списання грошових коштів застосовується за зобов'язаннями відповідно до умовами основного договору, за винятком випадків, встановлених Банком Росії.

Списання грошових коштів у безспірному порядку у випадках, передбачених основним договором, здійснюється банком за наявності в договорі банківського рахунку умови про списання грошових коштів у безспірному порядку або на підставі додаткової угоди до договору банківського рахунку, що містить відповідне умова.

Платник зобов'язаний надати в обслуговуючий банк відомості про кредиторі (одержувача коштів), що має право виставляти інкасові доручення на списання грошових коштів у безспірному порядку, про зобов'язання, за яким будуть проводитися платежі, а також про основному договорі (дата, номер і відповідний пункт, що передбачає право безспірного списання).

Відсутність умови про списання грошових коштів у безспірному порядку в договорі банківського рахунку або додаткової угоди до договору банківського рахунку, а також відсутність відомостей про кредиторі (одержувачі коштів) та інших вищевказаних відомостей є підставою для відмови банком в оплаті інкасового доручення.

Інкасове доручення повинно містити посилання на дату, номер основного договору і відповідний його пункт, що передбачає право безспірного списання.

Банки не розглядають по суті заперечення платників проти списання грошових коштів з їх рахунків у безспірному порядку.

Банки припиняють списання грошових коштів у безспірному порядку в наступних випадках:

- за рішенням органу, що здійснює контрольні функції відповідно до законодавства, про призупинення стягнення;

- при наявності судового акта про призупинення стягнення;

- з інших підстав, передбачених законодавством.

У документі, який подається в банк, зазначаються дані інкасового доручення, стягнення за яким має бути призупинено.

При поновленні списання грошових коштів за інкасовим дорученням його виконання здійснюється із збереженням зазначеної в ньому групи черговості і календарної черговості надходження документа в межах групи.

Виконавчий документ, стягнення грошових коштів за яким не проводилося (за винятком випадків припинення виконавчого виробництва) або здійснено частково, повертається разом з інкасовим дорученням виконуючим банком банку-емітенту для передачі стягувачеві особисто під розписку про одержання або рекомендованою поштою з повідомленням. При цьому виконуючий банк робить на виконавчому документі відмітку про дату повернення виконавчого документа із зазначенням стягненої суми, якщо мала місце часткова оплата документа.

Виконавчий документ, стягнення грошових коштів за яким вироблено або припинено згідно з законодавством, повертається виконуючим банком рекомендованою поштою з повідомленням в суд або інший орган, який видав виконавчий документ. При цьому виконуючий банк робить на виконавчому документі відмітку про дату його виконання із зазначенням стягненої суми або датою повернення із зазначенням підстави припинення стягнення (номер та дата заяви стягувача, ухвали суду (арбітражного суду) або іншого документа) і стягненої суми, якщо мала місце часткова оплата документа. Про повернення виконавчого документа в журналі реєстрації банку робиться відмітка із зазначенням дати повернення, суми (або залишку суми) і причини повернення.

Порядок розрахунків за інкасовими дорученнями представлена на рис. 6:1 - виникнення відносин для здійснення розрахунків за інкасовим вимогам; 2 - отримувач надсилає інкасове доручення обслуговуючому банку; 3 - банк одержувача сповіщає про необхідність провести розрахунки по інкасо; 4 - банк платника виконує інкасове доручення; 5 - перерахування грошових коштів банку одержувача; 6 - надходження грошових коштів на рахунок одержувача; 7 - банк одержувача повідомляє отримувача про зарахування коштів на його рахунок.

Розрахунки інкасовими дорученнями

Рис. 6. Розрахунки інкасовими дорученнями

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Розрахунки по інкасо
Розрахунки але інкасо
Інкасо в міжнародних розрахунках
Розрахунки по інкасо
Розрахунки по інкасо
Поняття розрахункових правовідносин. Форми розрахунків
Облік розрахунків з підзвітними особами
Форми міжнародних розрахунків
Форми безготівкових розрахунків у внутрішньому обороті
Розрахунки по відкритому рахунку
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси