Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Планування на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Структура бізнес-плану

Бізнес-план розробляється за певною структурою-схемою.

Структура бізнес-плану включає кілька розділів. Обов'язковими є:

1. Титульний лист (назва підприємства або проекту), дата розробки, термін реалізації.

2. Резюме, в якому дається найменування підприємства, його адреса, основний вид діяльності, її початок; мета розробки бізнес-плану; на який період розрахований бізнес-план; розробник; обсяг необхідних інвестицій і джерела їх отримання; термін окупності інвестицій; рівень рентабельності інвестицій; точка беззбитковості; оцінка потоку реальних грошей. Крім того, в резюме можуть бути наведені й інші показники ефективності проекту, що забезпечують його інвестиційну привабливість (чистий приведений дохід запас фінансової міцності і т. д.).

3. Концепція бізнес-плану, в якій викладаються:

а) обґрунтування місії створюваного підприємства в інвестиційному проекті;

б) стан галузі та перспективи її розвитку;

в) опис мети та основних завдань, розв'язуваних у бізнес-плані;

г) характеристика виду діяльності, товарів і послуг, їх інноваційність; місце і можливості їх реалізації з урахуванням ємності ринку (сегмента ринку), співвідношення попиту та пропозиції на ньому, сучасних тенденцій в споживчих перевагах; умови збуту продукції та послуг і ризики, пов'язані зі збутом;

д) можливі інвестори та умови інвестування проекту. Обґрунтовується організаційно-правова форма підприємства (ТОВ, ЗАТ і ін) і передбачуваний статутний капітал (для новостворюваного підприємства); описуються оптимальні умови залучення інвестицій (з подальшою часткою у власності або на поворотній основі, або на інших умовах).

4. План маркетингу, де оцінюються ринкові можливості реалізації продукції та послуг підприємства, що проектується; аналізуються конкуренти і обґрунтовуються конкурентні переваги підприємства; описуються заходи щодо просування продукції і послуг, у тому числі рекламні; обґрунтовуються цінова стратегія компанії і методи встановлення ціни на продукцію та послуги з урахуванням планованого рівня прибутковості; конкретизуються об'ємні показники реалізації товарів і послуг, їх укрупнений асортимент; складається рекламний бюджет і визначаються витрати по формуванню інформації про ринок та конкурентів.

5. План виробництва, в якому дається виробнича програма по укрупнених асортименту продукції та послуг, що розраховується продуктовий баланс і визначається необхідний обсяг сировини для закупівлі, уточнюються можливі ціни закупівлі і реалізації і розраховується рівень і сума валових доходів; визначаються можливі постачальники товарів, обсяги, умови поставок і розрахунків. В кінці визначається сума оборотних коштів, необхідних для функціонування підприємства з урахуванням оборотності товарно-матеріальних ресурсів.

6. План матеріально-технічного забезпечення, реалізації та виробництва необхідного обсягу товарів і послуг, де дається характеристика приміщень, включаючи площу, напрями використання, умови користування приміщеннями (оренда, власність); оснащення обладнанням (найменування, кількість одиниць, ціна), меблями, інвентарем (по сумі виходячи з рівня оснащення на одиницю потужності підприємства). На основі цього плану визначається потреба в інвестиційних (реальних) ресурсах з урахуванням формування не тільки основних засобів, ной оборотних (власні оборотні засоби повинні бути не менше 20% від загальної потреби в оборотних коштах).

7. Організаційний план, в якому уточнюється організаційно-правова форма підприємства, визначається організаційна структура, методи і форми управління, функціональні підрозділи. Проектування організаційної структури здійснюється з урахуванням вирішуваних завдань, норм керованості та інших факторів (за основу при створенні нового підприємства зазвичай приймається аналогічне підприємство, яке успішно працює на даному ринку).

8. План по праці та заробітній платі, в якому обґрунтовується штатний розклад на основі виробничої програми і організаційної структури, визначається система мотивації і оплати праці, розраховується фонд оплати праці та відрахування на оплату праці (у Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд обов'язкового медичного страхування), кваліфікаційні характеристики працівників, можливі джерела набору кадрів та їх перепідготовки, визначається остаточна сума витрат на утримання трудових ресурсів (фонд оплати праці плюс обов'язкові відрахування в позабюджетні фонди, плюс витрати на підготовку та перепідготовку кадрів).

9. Фінансовий план, в якому визначаються поточні доходи і витрати за статтями та видами діяльності, одержувані від господарської діяльності, прибуток (балансова, чиста), рентабельність початкових і поточних витрат; поріг рентабельності, запас фінансової міцності, вартість основних, оборотних коштів, їх оптимальне співвідношення.

10. Ризики, де даються їх характеристика та можливі способи зниження, вартість зниження ризиків або можливі втрати від настання ризиків.

11. Ефективність інвестиційного проекту, де уточнюються необхідний повний обсяг інвестицій та джерела їх отримання, термін окупності проекту, рентабельність інвестицій, таблиця погашення кредиту (якщо він необхідний) з урахуванням відшкодування відсотків за кредитами, рентабельність продажів і інші показники, що характеризують інвестиційну привабливість проекту. Необхідна сума кредитів з урахуванням їх вартості та умов їх погашення повинна мати розрахунок з обґрунтуванням зворотності та ефективності залучення кредитів.

Завершується бізнес-план додатками, де дається розгорнута таблиця за календарем платежів та інші розрахункові таблиці, більш детально розкривають діяльність підприємства в майбутньому.

Реалізація бізнес-плану

Будь-план вимагає управлінських дій щодо організації його виконання. Часто навіть добре обґрунтовані плани при невірних управлінсько-розпорядчих рішеннях не тільки не виконуються, але і можуть привести підприємство до додаткових невиправданих витрат. Тому до організації реалізації бізнес-плану необхідно підійти з відповідальністю і хорошим професіоналізмом.

Організація реалізації бізнес-плану передбачає проведення наступних дій (вони характерні як для інвестиційного, так і підприємницького проекту):

- формування команди по здійсненню заходів та ідей проекту;

- визначення співзасновників і розмір їхнього внеску до статутного капіталу, проведення зборів засновників;

- підготовка документації (для нового підприємства: установчий договір, статут, відкриття рахунку в банку, реєстрація в податкових органах, бюджетних і позабюджетних фондах) на початок діяльності підприємства;

- отримання дозвільних документів на здійснення будівництва (реконструкції), запланованого виду діяльності (ліцензії, патенти тощо);

- укладення договірних відносин з кредиторами, постачальниками, підрядниками за надання коштів, товарів і послуг;

- коригування бізнес-плану з урахуванням реальних можливостей його реалізації та затвердження на зборах акціонерів (власників);

- управлінські дії щодо організації реалізації заходів бізнес-плану, включаючи мотивацію, контроль за ходом виконання.

При організації реалізації бізнес-плану доцільно всі показники "розбити" за роками, кварталами, місяцями, визначити граничні їх зміни, які не спричинять значного збільшення терміну реалізації проекту (допустимі значення цих змін узгоджуються з керівництвом підприємства і з інвесторами) або зниження рентабельності. Враховуючи, що бізнес-плани повинні мати "ковзний" характер, показники можуть щомісяця уточнюватися, коректуватися з урахуванням зміни рівня цін, часу виконання завдань та інших умов, але при цьому без порушення термінів реалізації завдань і без серйозного збільшення витрат (за межі припущень, передбачених у бізнес-плані як ризики).

Всі зміни, а також результати реалізації завдань бізнес-плану необхідно постійно аналізувати, визначати (уточнювати) найбільш раціональні рішення, документально їх оформляти, прораховувати наслідки цих рішень.

Для своєчасного прийняття рішень по оптимізації бізнес-плану необхідно визначити і сформувати інформаційні потоки, вчасно сповіщають про хід реалізації завдань і заходів бізнес-плану. Ці потоки можуть бути в існуючій системі документування управлінської діяльності або окремо виділені канали і потоки інформації з бізнес-планом. У будь-якому випадку система зворотного зв'язку передбачає проведення постійного моніторингу реалізації бізнес-плану і при необхідності вжиття термінових заходів або по забезпеченню його виконання, або по внесенню корективів в завдання з урахуванням зміни умов його реалізації.

Контрольні запитання та завдання

1. Які основні види бізнес-планів ви знаєте і чим вони відрізняються?

2. Яка структура бізнес-плану та його розділів?

3. Опишіть порядок розробки бізнес-плану.

4. Як організувати виконання бізнес-плану?

5. Які програмні засоби можуть бути використані при розробці бізнес-плану?

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

БІЗНЕС-ПЛАН: СТРУКТУРА, ЛОГІКА ТА МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ
Фінансовий аспект складання бізнес-плану
Розробка бізнес-плану підприємства
Фінансовий аспект складання бізнес-плану
БІЗНЕС-ПЛАН: СТРУКТУРА, ЛОГІКА ТА МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ
Розробка бізнес-плану підприємства
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук