Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

МСФО (IAS) 36 "зменшення корисності активів"

Аналоги в Росії: окремі статті ПБУ 6/01 "Облік основних засобів" і ПБУ 14/2007 "Облік нематеріальних активів".

Поправки, внесені СМФО в 2007 р. в IAS 36, повинні застосовуватись до річних періодів, що починаються 1 січня 2009 р. або після цієї дати.

Це один з важливих міжнародних стандартів, у якому встановлюються правила обліку знецінення основних засобів, нематеріальних активів, дебіторської заборгованості та деяких інших активів.

Основне правило стандарту IAS 36

Якщо балансова вартість активу перевищує його відшкодовувану суму, то вартість такого активу зменшується і компанія визнає збиток від знецінення.

Мета стандарту IAS 36 полягає у встановленні процедур, застосовуваних організацією для обліку своїх активів за розміром, що не перевищує їх відшкодовуваної суми. Якщо балансова вартість активу перевищує суму, яка буде відшкодована за рахунок використання або продажу цього активу, необхідно визнати збиток від знецінення.

Стандарт IAS 36 вимагає, щоб при підготовці фінансової звітності активи і зобов'язання оцінювалися з урахуванням принципу обачності: активи компанії не повинні бути завищені, а зобов'язання - занижені, стандарт IAS 36 забезпечує виконання даного принципу. Облік знецінення активів проводиться відповідно до МСФЗ 36 по всіх активів, крім:

o запасів;

o активів, що виникають з договорів на будівництво;

o відстрочених податкових активів;

o активів, що виникають з винагород працівникам;

o фінансових активів;

o інвестиційної нерухомості, що оцінюється за справедливою вартістю;

o біологічних активів;

o активів, що виникають з договірних прав страховика;

o довгострокових активів для продажу.

МСФЗ 36 містить наступні визначення.

Визначення

Балансова вартість - це вартість, за якою актив відображається в балансі, за вирахуванням суми накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення.

Чиста продажна ціна - це сума, яка може бути отримана від продажу активу при здійсненні угоди між добре обізнаними, бажаючими здійснити таку операцію сторонами за вирахуванням витрат на вибуття активу.

Цінність використання - це дисконтована вартість передбачуваних майбутніх потоків грошових коштів, виникнення яких очікується від триваючого використання активу та від його вибуття в кінці терміну його корисного використання.

Вартість відшкодування активу або генеруючої одиниці - справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж або цінність використання в залежності від того, яка з цих величин більше.

Збитки від зменшення корисності - сума, на яку балансова вартість активу або генеруючої одиниці перевищує його відшкодовувану вартість.

Балансова вартість активу не повинна перевищувати економічної вигоди, яку компанія може отримати від активу, тобто перевірка активу на знецінення полягає у виборі мінімального зі значень - балансової вартості активу або його відшкодовуваної вартості.

Якщо балансова вартість активу виявляється більше його відшкодовуваної вартості, необхідно наступне:

- зменшити вартість активу в балансі до його відшкодовуваної вартості;

- визнати збиток від знецінення в розмірі: балансова вартість активу мінус відшкодовується його вартість.

Приклад розрахунку збитку від знецінення показаний в табл. 3.6.

ПРИКЛАД 3.9

Таблиця 3.6

Визначення збитку від знецінення, дол.

п/п

Вибір найбільшої з сум (визначення суми очікуваного відшкодування)

Вибір найменшою з сум (визначення збитку від знецінення)

УО (наявність збитку від знецінення)

ЦИ (цінність використання)

ЧПЦ (чиста продажна ціна активу)

НД (сума відшкодування)

БС (балансова вартість)

1

1700

1950

1950

2050

100

2

1750

1800

1800

2050

250

3

1800

2100

2100

2050

немає УО

З прикладу видно, що при певному стані ринку або виробництва виникають коливання цінності від використання і чистої продажної ціни активу. Балансова вартість залишається незмінною, так як вона визначається виходячи з історичної вартості.

Відображення збитку від знецінення в обліку оформляється наступній проводкою:

Дт Збиток від знецінення

Кт Основний засіб

або

Кт Нематеріальний актив.

Збиток від знецінення повинен бути визнаний як витрати у звіті про сукупні доходи. Якщо збиток від знецінення покривався за рахунок резерву переоцінки, то зниження вартості повинно ставитися на резерв переоцінки.

Для визначення цінності від використання того чи іншого активу необхідно визначити майбутні доходи, які компанія планує одержати при використанні активу, а також ті витрати, які будуть виникати при експлуатації даного активу. Оскільки не завжди можливо ці величини розрахувати заздалегідь, застосовується таке поняття, як генеруюча одиниця.

Визначення

Одиниця, що генерує грошові кошти (ЕГДС), - це найменша ідентифікується група активів, яка забезпечує надходження грошових коштів, які значною мірою незалежні від надходжень грошових коштів від інших активів.

Корпоративні активи - активи, крім гудвілу, які сприяють надходженню грошових коштів у майбутньому як від розглянутої генеруючої одиниці, так і від інших генеруючих одиниць.

Витрати на вибуття - приростные витрати, безпосередньо пов'язані з вибуттям активу або генеруючої одиниці, за винятком фінансових витрат і витрат з податку на прибуток.

Справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж - сума, яку можна отримати від продажу активу або генеруючої одиниці, в результаті операції між незалежними, обізнаними та бажають укласти угоду сторонами, мінус витрати на вибуття.

Вартість відшкодування активу або генеруючої одиниці - справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж або цінність використання в залежності від того, яка з цих величин більше.

В якості прикладу ЕГДС можна привести автопарк, що складається з легкових таксі, автолайнов і літніх трамваїв. Генеруючої одиницею може бути парк всіх легкових таксі або парк будь-якого іншого виду транспорту, з якого можливо визначити генеровану (виробляється) виручку.

Розглянемо приклад, що ілюструє практичне застосування поняття генеруючої одиниці, а також сутність дисконтування майбутніх економічних вигод від застосування того чи іншого основного засобу.

ПРИКЛАД 3.10

Умови та завдання: Організація має в наявності виробниче обладнання, придбане в кінці 2009 р. Дане обладнання буде експлуатуватися в цеху, щодо якого можна визначити отриману виручку. Очікувані виручка і витрати з одиниці даного устаткування представлені у колонках 3 і 4 табл. 3.7. Термін корисного використання 5 років. На кінець 2009 р. здійснюється розрахунок цінності від використання обладнання. Ставка дисконтування 11%.

Рішення: В табл. 3.7 представлений розрахунок поточної вартості майбутніх грошових надходжень із застосуванням коефіцієнта дисконтування, визначається за формулою

де р - коефіцієнт дисконтування; i - ставка дисконтування; п - кількість років корисного використання.

Таблиця 3.7

Розрахунок поточної вартості майбутніх грошових надходжень, тис. дол.

Рік

п/п

Період

Очікувана

виручка***

Очікувані

витрати

ЧДП* (ст. 2 - 3 ст.)

Коефіцієнт

дисконтування

(р)**

Дисконтована

вартість

(ДС)

(ст. 4 x ст. 5)

1

2

3

4

5

6

1

2010 р.

250

200

50

0,90090

45,0450

2

2011 р.

320

240

80

0,81162

64,9296

3

2012 р.

240

180

60

0,73119

43,8714

4

2013 р.

180

130

50

0,65873

32,9365

5

2014 р.

150

110

40

0,59345

23,7380

Разом:

1140

860

280

210,5205

* ЧДП - чисті грошові надходження.

** Коефіцієнти дисконтування беруться з таблиці дисконтування поточної ціни (пошукова система "Гарант") виходячи із заданої ставки і строку корисного використання.

*** Очікувані виручка і витрати визначаються виходячи з питомої ваги даного обладнання в виручки, одержуваної даним цехом.

З табл. 3.7 видно, що дисконтована вартість у 2014 р. становитиме 210,5205 тис. дол. Практичний підрахунок очікуваних доходів і витрат можливе лише при визначенні генеруючої одиниці. В даному прикладі генеруючої одиницею буде цех, в якому встановлено обладнання методом визначення питомої ваги даного обладнання в загальній виручці цеху.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

СТАНДАРТИ, що ВСТАНОВЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ОБЛІКУ АКТИВІВ І ЇХ ЗНЕЦІНЕННЯ
Відновлення збитку від знецінення активів
Розподіл збитку від знецінення на активи з застосуванням ЕГДС
МСФО (IAS) 38 "Нематеріальні активи"
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцінка за справедливою вартістю"
Вимоги до позначення стандартів. Правила позначення стандартів
Правила розробки і затвердження національних стандартів
Основні правила і традиції арабського стилю ведення переговорів
Основні правила атракції
Основні правила вчинення нотаріальних дій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси