Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція II ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Лекція 4 ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Після вивчення цієї глави студент повинен:

знати

o тлумачення терміна "корпоративні інформаційні системи";

o характерні риси об'єкта автоматизації управління;

o методи і стандарти управління підприємством, покладені в основу побудови автоматизованих інформаційних систем управління;

o особливості інформаційних технологій стратегічного та операційного планування, організації бізнес-процесів та управління логістичними процесами;

o основні показники, що характеризують розвиток системи управління підприємством;

o провідні інформаційні технології управління промисловим підприємством;

o основні інформаційні технології організаційного та стратегічного розвитку підприємств;

o основи стандартів стратегічного управління, спрямованого на поліпшення бізнес-процесів;

o основні положення організаційного розвитку підприємства;

вміти

o оцінювати рівень розвитку інформаційних систем і технологій для цілей управління;

o класифікувати інформаційні системи і технології;

o характеризувати підприємство як об'єкт інформатизації;

o описувати етапи стратегічного управління;

володіти

o навичками з визначенням показників, що характеризують розвиток системи управління підприємством;

o основними підходами до оцінки ефективності бізнес-моделі.

Підприємство як об'єкт управління

Нововведення в теорії і практиці менеджменту, зміна функцій системи управління є визначальною умовою переходу до модернізації інформаційних систем. Прогрес в області комп'ютерних систем обробки даних, мережевих технологій, розробка стандартів і інтерфейсів інтеграції даних і додатків забезпечують реалізацію та економічну ефективність інформаційних технологій управління. Під корпоративної інформаційної системи (КІС), або ERP-системою, у відповідності зі словником APICS (American Production and Inventory Control Society) розуміється система, що реалізує інформаційні технології в цілях ідентифікації і планування всіх ресурсів підприємства, необхідних для здійснення продажів, виробництва, закупівель і обліку в процесі виконання клієнтських замовлень. У більш загальному контексті КІС - методологія ефективного планування і управління ресурсами підприємства.

Характерними рисами КІС є:

o відкрита архітектура побудови ІС;

o розподілена система обробки даних;

o розвинена комунікаційна підмережа інтрамережа);

o багатоплатформність реалізації програм і БД;

o нові інформаційні технології корпоративного типу.

Створення КІС обумовлено потребою системи управління

підприємством в реалізації нових інформаційних технологій управління.

Аналітична компанія Gartner Group" виділила наступні показники, які характеризують тенденції розвитку економіки підприємств (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Показники, що характеризують тенденції розвитку економіки підприємств

Показник

1960-1980 рр.

1980-1990 рр.

1990-2000 рр.

2000-2020 рр.

Тривалість життєвого циклу продукції

10 років

Кілька

років

Менше одного року

Кілька

місяців

Конкуренція

Відсутній

Національні компанії

Світові компанії

Глобалізація

економіки

Виробництво

Масове

Партионное

На замовлення

Персоналізація замовлень

Якість продукції

Шлюб >10%

Шлюб не більше 1%

Наявність системи якості

TQM

Безперервно

Частота

оновлення

запасів,

раз/рік

2-5

5-50

50-100

CSRM, e-Commerce WCM, Virtual Enterprise ERP II, CRM, SRM, SCM BPM

Метод управління

MPS

MRP

MRP II ERP I JIT

Системи

управління

знаннями

В ринкових умовах "виживають" підприємства, що володіють фінансовою стійкістю, що ведуть бізнес у національному і світовому масштабах. Корпорації та акціонерні товариства є найбільш поширеними представниками бізнес-структур. Як відомо, корпорація - це форма організації підприємницької діяльності, передбачаюча дольову власність; має юридичний статус; забезпечує зосередження функцій управління в руках професійних управляючих - менеджерів, які працюють за наймом. Переваги корпорацій укладені: в необмежених можливостях залучення капіталу; поділ прав акціонерів на майнові та особисті; можливості залучення професійних фахівців для управління - менеджерів; стабільності функціонування корпорації.

Досить часто поряд із терміном "підприємство" використовують термін "фірма" - об'єднання декількох підприємств для ефективного використання їх ресурсів при виробництві товарів або послуг. Існують різні економічні теорії, що описують поведінку фірми з точки зору максимізації:

1) прибутку (доходу);

2) обсягів продажу та доходу (заробітна плата менеджерів залежить від обсягів продажу);

3) зростання фірми, що йде в двох напрямках:

o концентрації виробництва і капіталу (здійснюється додаткова емісія акцій, залучення позикових коштів, використання частини прибутку попереднього періоду та ін., що вигідно як акціонерам, так і менеджером підприємства);

o зміни складу і організаційної структури управління за рахунок добровільного злиття декількох підприємств (компаній), поглинання однією фірмою іншій (наприклад, при купівлі контрольного пакету акцій).

В результаті злиття або поділу фірм створюються нові інтегровані структури фірм:

o з вертикальною інтеграцією - виробниче та організаційне об'єднання, що формуються шляхом злиття, кооперації, взаємодії підприємств, пов'язаних спільною участю у виробництві, продажу, споживання єдиного кінцевого продукту (постачальників, виробників вузлів і деталей, збирачів кінцевого виробу, продавців і споживачів кінцевого продукту);

o горизонтальною інтеграцією - об'єднання підприємств, що випускають однорідну продукцію та застосовують однакові технології, з метою налагодження тісної взаємодії між ними.

Діяльність фірм узгоджується з прийнятою стратегією, яка може носити оборонний характер (пасивний), з орієнтацією на конкурентів, підтримання середньогалузевого рівня розвитку, і наступальний (активний) характер - курс на нововведення. Помилки у стратегії фірми ведуть до її банкрутства. Для погашення боргів фірми-банкрута її майно або розпродається на торгах, або викуповується працівниками. Щоб підтримати діяльність фірми-банкрута, здійснюють її санацію - проводять заходи щодо поліпшення фінансового стану, підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт та послуг. Діяльність корпорацій має ряд характерних рис:

o облік зовнішньої економічної середовища (нормативно-правової бази, інфраструктури ринку, конкуренції та ін) при розробці стратегії діяльності фірми;

o зростання масштабів та обсягів ресурсів, залучених в економічну діяльність;

o диверсифікація видів економічної діяльності корпорацій;

o застосування інформаційних технологій управління;

o розширення географії фірм-корпорацій (розподіл організаційних одиниць підприємств).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Інформаційні технології організаційного розвитку та стратегічного управління підприємством
Система управління знаннями з використанням інтелектуальних інформаційних технологій
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Інформаційне забезпечення управлінської діяльності
Управління якістю на підприємстві (в організації)
Демократизація управління нерухомістю-народні підприємства
Персонал підприємства як об'єкт управління
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси