Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Цільова орієнтація управлінських рішень

Вибір цільової орієнтації підприємства - досить актуальна задача, особливо в сучасній господарського життя, відрізняється високим динамізмом.

Постійні зміни на ринку викликають необхідність постановки нових цілей, а отже їх здійснення, що відбивається на характері управлінського процесу. У зв'язку з цим виділяються різні типи управлінського процесу (табл. 5.1), хоча суворого їх дотримання на практиці може і не бути.

Відзначимо деякі особливості цільової орієнтації при розробці управлінських рішень. Визначення цє

Таблиця 5.1. Тип управлінського процесу, роль цілі і особливості управлінських рішень

Тип управлінського процесу, роль цілі і особливості управлінських рішень

лей вирішення завдання викликає труднощі, пов'язану з тим, що тільки прості рішення, як правило, мають одну мету. У більшості рішень їх буває кілька, причому можливі суперечності між ними. Поряд з новими бувають цілі, які потрібно зберегти. Наприклад, вирішуючи проблему збільшення обсягів виробництва або зниження витрат, необхідно пам'ятати про забезпечення якості продукції. В даному випадку мета, яку потрібно зберегти, виступає як обмеження. Від того, наскільки точно сформульована мета, нерідко залежить і вибір шляху її досягнення. Ця обставина має і психологічний аспект: чим більш коректно поставлена мета, тим впевненіше діють виконавці при її реалізації.

Доцільно скорочувати кількість цілей за рахунок їх спрощення та агрегації. Досягти цього можна наступним чином:

o виявити наявність підцілей для досягнення основної та виключити з переліку цілей. Наприклад, при встановленні головної мети - отримання прибутку, зниження собівартості продукції є подцель, засобом її досягнення;

o визначити реальність досягнення поставлених цілей; не відповідають цій умові мети виключити;

o бажано об'єднати цілі, що збігаються за своїм змістом.

Якщо намічено кілька цілей, то виділяється головна, щодо якої здійснюється пошук оптимального рішення. При цьому встановлюються обмеження для досягнення наявних цілей. Наприклад, при визначенні основної мети - підвищення якості продукції - повинні бути встановлені обмеження по іншим цілям: підвищення собівартості (так як неможливий безмежний се зростання) або трудомісткості виробів, що випускаються.

В залежності від специфіки ситуацій величина обмежень варіюється. Вона може:

а) досягти певної межі (максимального чи мінімального);

б) бути рівною цієї межі (значенням) або бути більше нього;

в) бути рівною цьому значенню або бути меншою за нього;

г) лежати в певному інтервалі.

При встановленні цілей необхідно виходити із загальних інтересів системи, враховуючи можливу суперечливість інтересів окремих підсистем підприємства, виражену в приватних цілях. При наявності суперечливості цілей такого роду їх слід привести до однієї шкали вимірювання і виходити з пріоритету більш загальних цілей. Це знімає суперечність між приватними цілями і дозволяє краще оцінити альтернативні варіанти дій.

В самому загальному вигляді управлінські технології (УТ) - це сукупність методів і процесів управління, а також науковий опис способів управлінської діяльності, в тому числі формування управлінських рішень для досягнення загальних і конкретних цілей організації.

Технології цільового управління (ТМУ) визначають набір технологій процесорного управління (ТПУ). Таким чином, керівник повинен спочатку визначитися з вибором конкретної технології цільового управління, а потім в якості інструментарію використовувати відповідний набір процесорних технологій. ТМУ - це технології, засновані на пріоритеті цілей над ситуаціями. ТЦУ орієнтує управлінську діяльність на досягнення мети: рішення повинно бути спрямоване на зміну ситуації, а не на усунення збурюючих впливів.

До складу ТЦУ входять: ініціативно-цільова, програмно-цільова та регламентна технології.

Ініціативно-цільова технологія заснована на видачі завдань без вказівок засобів і методів їх виконання і розрахована на ініціативного і професійного виконавця. Передбачає розробку керівником тільки кінцевої мети управління працівника, групи чи процесу, а також терміну виконання без вказівки механізму її досягнення. При цьому мета може бути досягнута в передбачені терміни або раніше або мета може бути не досягнута по яким-небудь причинам і нарешті мета може бути досягнута за межами встановленого строку. Технологія не гарантує досягнення мети. Ініціативно-цільова технологія дає великий простір для ініціативних рішень підлеглих.

До основних умов використання даної технології належать:

o штат працівників організації або її підрозділу не більше 10 осіб;

o час виконання завдання не повинно перевищувати одного місяця з дня його видачі;

o наявність високого професіоналізму персоналу або великої довіри до нього з боку керівника;

o переважне виробництво нових товарів, послуг, інформації або знань;

o наявність стійких неформальних стосунків у колективі.

Для даної технології ефективною вважається лінійна схема організаційних відносин. Професіоналізм виконання завдання визначається кваліфікацією виконавця, виконує завдання, а кваліфікація керівника відіграє вторинну роль.

Найбільш часто в організаціях використовується програмно-цільова технологія, призначена для видачі завдань (цілей, завдань виконавцям із зазначенням засобів, методів і часу їх виконання. Передбачає зовнішній або внутрішній контроль проміжних станів цього виконання. Професіоналізм реалізації завдання визначається кваліфікацією керівника, який видав завдання, а кваліфікація виконавця грає вторинну роль. Програмно-цільова технологія, як правило, гарантує досягнення мети і базується на сучасних знаннях, економіко-математичних методах та інформаційних технологіях.

До основних умов використання даної технології належать:

o штат працівників, охоплених конкретною метою, не повинен перевищувати 1000-1500 осіб;

o час виконання завдання не повинно перевищувати одного року з дня його видачі;

o наявність визначеності та доступності управлінських і виробничих ресурсів;

o наявність явно вираженого поділу управлінської і виробничої праці;

o випуск серійної та масової продукції протягом тривалого часу;

o великий обсяг типових процедур, ситуацій і рішень. Для даної технології ефективною вважається кільцева схема організаційних відносин.

Регламентована технологія полягає у видачі для виконання завдань (цілей, задач) з зазначенням можливих засобів і методів їх виконання; в інформуванні про можливі обмеження ресурсів та орієнтовний час їх виконання; у жорсткому контролі з безумовного руху до мети. Професіоналізм виконання завдання визначається кваліфікацією керівника, який видав завдання, і виконавця.

Регламентована технологія може привести до трьох основних результатів:

o досягнення мети в прийнятні терміни (раніше чи пізніше);

o досягнення відчутних позитивних результатів від самого процесу виконання мети (а не від її досягнення);

o відсутності суттєвих позитивних результатів протягом прийнятного часу ("топтання па місці").

Регламентована технологія передбачає розробку керівником кінцевої мети управління і стратегій при можливому обмеженні різних ресурсів (матеріальних, людських, фінансових і т. д.). При цьому мета буде обов'язково досягнута, але у строки заздалегідь важко визначні.

До основних умов використання даної технології належать:

o штат виконавців, в тій чи іншій мірі залучені до виконання мети, повинен бути не менше десятка тисяч осіб;

o час виконання мети або складових її завдань може бути задано розпливчасто, наприклад, протягом року, століття тощо;

o у процесі реалізації мети можливе істотне і непрогнозоване обмеження ресурсів (фінансових, технологічних, сировинних та інших);

o переважно інноваційний і тривалий характер розробок.

Дана технологія базується на статистичних методах, теорії розмитих множин, теорії розробки рішень в умовах невизначеностей.

Авторство на програму і отримані результати належать керівника і виконавця.

Рекомендованими структурами управління визнаються лінійно-функціональна, продуктова і структура, орієнтована на споживача.

За визначенням Шеннона: "Модель - це уявлення об'єкта, системи або ідеї в деякій формі, відмінній від самої цілісності".

Існує ряд причин зумовлюючих використання моделі замість спроб прямого взаємодії з реальним світом. До них відносяться природна складність багатьох організаційних ситуацій, неможливість проведення експериментів в реальному житті, навіть коли вони необхідні, і орієнтація керівництва на майбутнє.

Побудова моделі, як і управління, є процесом. Основні етапи процесу - постановка задачі, побудова, перевірка на достовірність, застосування і відновлення моделі на основі пріоритетних цільових технологій РУР (табл. 5.2).

Як всі засоби і методи, моделі науки управління здатні призвести до помилок. Ефективність моделі може бути знижена дією ряду потенційних погрішностей. Найбільш часто зустрічаються - недостовірні вихідні допущення, обмежені можливості отримання потрібної інформації, страхи користувача, слабке використання на практиці, надмірно висока вартість.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Цільова орієнтація управлінських рішень
Цільовий підхід до прийняття управлінських рішень
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ
Основні характеристики та принципи прийняття та реалізації управлінських рішень
Пріоритет мети при розробці та реалізації управлінських рішень
Умови забезпечення якості управлінських рішень
Умови і чинники якості управлінських рішень
Ефективність управлінських рішень
Моделі, методологія і організація процесу розробки управлінського рішення
Методологічний аспект процесу розробки управлінських рішень
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси