Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інновації: сутність, функції, види, особливості

Інновація (нововведення) - результат науково-технічної діяльності, оформлений як об'єкт інтелектуальної власності, матеріалізований у виробничій сфері (здійснений у сфері послуг) і затребуваний споживачем.

Й. Шумпетер вперше застосував цей термін, трактував інновацію як нову комбінацію ресурсів, мотивовану підприємницьким духом. Загальновживаним значенням є також розуміння інновації як нововведення, що отримав суспільне визнання допомогою комерціалізації, перетворення в товар або послугу. Всі трактування поняття "інновація" об'єднує загальна характерна риса - нова споживча цінність створеного в процесі інноваційної діяльності продукту. Основні властивості інновації:

o науково-технічна, технологічна або управлінська новизна;

o практична застосовність (можливість реалізації в конкретному проекті);

o відповідність ринковому попиту (суспільним потребам);

o потенційна прибутковість. Виділяють наступні функції інновацій:

o перетворюючу функцію, суть якої полягає в тому, що інновація дозволяє з'єднати теорію з практикою у визначеній предметній області; овеществить наукові знання; використати їх з користю для суспільства. Вдале нововведення в разі широкого поширення здатне змінити господарський уклад та напрямок економічного розвитку в окремій країні, групі країн одного технологічного рівня або в світі в цілому;

o стимулюючу функцію, яка полягає в тому, що інновація дає поштовх до розвитку людського капіталу і науки в країні через матеріальну зацікавленість всіх учасників інноваційного процесу;

o відтворювальну функцію, яка полягає в тому, що інновація служить джерелом економічного зростання і змінює структуру валового внутрішнього продукту країни на користь його більшої наукомісткості. Відбувається це за рахунок збільшення частки (питомої ваги) високотехнологічних галузей;

o соціальну функцію, що підтверджує нерозривність двостороннього зв'язку економічних процесів і факторів суспільного життя. Інновації сприяють насиченню ринку якісними товарами і послугами, що важливо, бо більшість потреб сучасної людини лежить поки ще в матеріальній площині. За допомогою інновацій у бік підвищення комфортності змінюється середовище проживання і підвищується якість життя. Необхідною умовою визнання успіху інноваційного рішення в даний час розглядається його екологічна чистота.

В процесі інноваційної діяльності підприємство може функціонувати з найбільшою результативністю, лише чітко орієнтуючись па певний об'єкт та керуючись максимальним урахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Для цього необхідна детальна класифікація інновацій, їх властивостей і можливих джерел фінансування. Єдиної, загальновизнаної класифікації інновацій, або хоча б класифікаційних ознак, не існує. Кожен автор вважає своїм обов'язком запропонувати і свій набір класифікаційних ознак, і свій перелік інновацій, які підпадають під ці признаки1.

Більшість дослідників наводять такі види класифікаційних ознак:

o по технологічним параметрам об'єктів інноваційних змін;

o науково-технічної значущості;

o причини виникнення;

o частоті застосування;

o місцем інновації в мікроекономічній системі;

o сфері конкретного втілення;

o за масштабом новизни.

За критерієм технологічних параметрів об'єктів інноваційних змін виділяють продуктові та процесні інновації. Продуктові інновації включають:

- отримання принципово нових товарів і послуг (як споживчі, так і виробничого призначення);

- використання нових матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих.

Процесні інновації передбачають застосування нових технологій (як правило, більш продуктивних), нових методів організації господарської діяльності, різного роду управлінських нововведень.

Технологічні нововведення з'являються або в результаті єдиного інноваційного процесу, тобто тісному взаємозв'язку НДДКР зі створення виробу і технології його виготовлення, або як продукт самостійних спеціальних технологічних досліджень. У першому випадку інновації залежать від конструктивних і технічних особливостей нового виробу і наступних його модифікацій. У другому - об'єктом інновації служить не конкретно новий виріб, а базова технологія, яка піддається в процесі технологічних досліджень еволюційним або революційним перетворенням.

За критерієм науково-технічної значущості інновації поділяють на базисні і поліпшують. Базисні інновації являють собою результати великих науково-технічних розробок. Саме вони лежать в основі принципово нових продуктів і технологій нового покоління, що не мають аналогів. Базисні інновації означають прорив на споживчому ринку і ринку інвестиційних товарів.

Сьогодні серед них - нанотехнології, створення нових матеріалів; вчора - стільниковий зв'язок, Інтернет, вихід в космос.

Поліпшуючі інновації являють собою результати середніх і дрібних наукових розробок, які лежать в основі значних змін (модернізації) вже існуючих продуктів, технологій, методів організації господарської діяльності. Прикладами поліпшуючих інновацій є апарати телефонного зв'язку, оснащені додатковими функціями (фото-, відеокамера), або автомобілі з бортовими комп'ютерами.

Від поліпшуючих інновацій слід відрізняти так звані псевдоінновації, або незначні зміни характеристик товару (колір, оздоблення тощо), які не зачіпають його конструктивних особливостей і не додають принципово нових споживчих властивостей.

За критерієм причини виникнення виділяють реактивні і стратегічні інновації. Реактивні інновації являють собою реакцію на нововведення, застосоване конкурентом. Мета реактивних інновацій полягає в скорочення економічного відставання від лідера галузі, недопущення зниження конкурентоспроможності власної продукції і збереження позицій у конкурентній боротьбі.

Стратегічні інновації носять попереджувальний характер. Вони є результатом науково-технічного прориву і націлені на тривалий одноосібне лідерство в галузі.

За критерієм частоти застосування розрізняють разові та дифузні інновації. Разові інновації не мають поширення поза рамками підприємства або компанії-новатора. На ранніх стадіях комерційного освоєння практично всі інновації разові. Дифузні інновації виникають у ході застосування нововведення компаніями-імітаторами. Інновації даного виду характеризують процес поширення нововведення у часі і просторі.

За критерієм місця інновації в мікроекономічній системі в технологічному процесі на підприємстві виділяють інновації на вході, на виході і внутрішні інновації. Інновації на вході зачіпають ресурсне забезпечення профільної діяльності підприємства. Інновації на виході зачіпають характеристики продукції. Внутрішні інновації модернізують технологічні та управлінські процеси в рамках підприємства.

За критерієм сфери конкретного втілення виділяють матеріально-технічні, технологічні, управлінські, сервісні, соціальні інновації.

Соціальні інновації - це нововведення, спрямовані на згладжування або дозвіл конфліктів всередині активної організаційної системи.

Соціальні інновації в порівнянні з матеріально-технічними відрізняють:

- більш тісний зв'язок з конкретними суспільними відносинами, ділової культурою. Це не можна випускати з уваги, так як одні і ті ж нововведення можуть по-різному проявляти себе навіть у різних регіонах однієї країни;

- велика сфера застосування, так як впровадження технічних нововведень часто супроводжується соціальними (необхідними управлінськими, економічними та іншими змінами, реорганізацією);

- більш сильна залежність використання нововведення від групових і особистих якостей користувачів;

- не настільки очевидні переваги, як у технічних нововведень, складніше визначається ефективність. Всі експерименти та випробування тут доводиться проводити не в лабораторних умовах, а на діючому об'єкті - звідси і складність виділення в загальному результаті вкладу даного нововведення;

- відсутність стадії "виготовлення" (вона зливається з проектуванням). Це дозволяє уникати виходу інноваційного процесу з однієї галузі в іншу, прискорює процес створення нововведення;

- своєрідність феномену "винаходу", що сприяє особливої авторської активності та просуванні на всіх стадіях. Управлінські нововведення, як правило, розробляються колективно, з безліччю погоджень. Тому новизна частіше буває не лабораторного, а "польового" походження, що робить їх більш життєздатними.

За критерієм масштабу новизни розрізняють глобальні, галузеві, регіональні, локальні інновації. Глобальні інновації передбачають принципово нові види продукції, технологій, нові методи управління, що не мають аналогів у світовій практиці. Потенційним результатом глобальних інновацій є забезпечення довгострокових переваг над конкурентами. В подальшому вони є джерелами всіх наступних поліпшень, удосконалень, пристосувань до інтересів окремих груп споживачів та інших модернізацій товару. Галузеві інновації припускають нововведення, раніше не застосовувалися на підприємствах даної галузі. Регіональні інновації припускають застосування нововведення, зарекомендував себе за кордоном, за межами даної країни чи адміністративно-територіальної одиниці. Локальні інновації припускають використання окремим підприємством прогресивного досвіду іншого господарюючого суб'єкта (наприклад, у сфері ресурсозбереження, стимулювання праці, роботи з постачальниками тощо).

Різні види інновацій тісно взаємопов'язані. Наприклад, технічні і технологічні інновації створюють умови для управлінських рішень, оскільки змінюють організацію виробництва.

Різноманіття класифікаційних ознак інновацій свідчить про те, що форми організації нововведень, масштаби і способи впливу на економіку, а також методи оцінки їх ефективності також повинні відрізнятися різноманіттям.

Класифікація інновацій дозволяє підприємству визначити найбільш ефективну інноваційну стратегію та механізм управління інноваційною діяльністю.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Різні інновації в мобільних телефонах
Сутність менеджменту, його функції і методи
Походження, сутність, основні ознаки та функції права
Стратегічне планування як функція інноваційного менеджменту
Сутність конфлікту, функції і її психологічна структура
Сутність грошей, їх види і функції
Сутність і функції фінансів
Держава: походження та сутність
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ
Модернізація та інновація менеджменту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси