Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Формування та облік резервного капіталу

Організаціям згідно з чинним законодавством надано право утворювати цільові фонди і створювати резерви фінансових засобів, які можуть входити до складу власного капіталу, формуватися за рахунок включення в собівартість продукції (робіт, послуг) або шляхом включення в інші витрати організації.

Необхідність у створенні відповідних резервів викликана потребою господарської діяльності організації. Їх формування і використання впливають на величину витрат і прибутку, на основні показники оподаткування і представляють страховий капітал організації, призначений для відшкодування збитків від господарської діяльності.

Утворення резервного капіталу може носити обов'язковий і добровільний характер. В обов'язковому порядку відповідно до законодавства формують резервний капітал (фонд) акціонерні товариства та підприємства з іноземними інвестиціями.

Акціонерні товариства зобов'язані створювати резервний капітал у розмірі не менше 5% статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань у резервний капітал - не менше 5% чистого прибутку до досягнення величини, встановленої статутом товариства. Резервний капітал використовується тільки на ті цілі, на які він передбачався для покриття можливих збитків, погашення облігацій і викупу акцій у разі відсутності інших засобів.

Розмір резервного капіталу організацій з іноземними інвестиціями відповідно до законодавства РФ не може бути менше 25% статутного капіталу.

Організації інших організаційно-правових форм можуть створювати резервний капітал у відповідності з їх установчими документами:

o на покриття збитків від господарської діяльності;

o виплату дивідендів за привілейованими акціями, а також доходів за облігаціями у разі відсутності чистого прибутку;

o збільшення розміру статутного капіталу.

Облік резервного капіталу ведеться на пасивному синтетичному рахунку 82 "Резервний капітал". Джерелом формування резервного капіталу є чистий прибуток, тому утворення резервного капіталу відображається в бухгалтерському обліку записом за дебетом рахунка 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" і кредитом рахунка 82 "Резервний капітал". Використання резервного капіталу відображається в обліку за дебетом рахунка 82 "Резервний капітал" і кредитом рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)". При цьому суми, які направляються на покриття збитку за звітний рік списуються безпосередньо в дебет рахунку з кредиту рахунку 82 84. У розділі III пасиву бухгалтерського балансу відображається залишок за рахунком 82 "Резервний капітал".

ПРИКЛАД 13.2

Зареєстрований статутний капітал ВАТ "Оптовик" становить 500 000 руб. За підсумками роботи за поточний рік товариство отримало чистий прибуток у сумі 280 000 руб. Збори акціонерів прийняли рішення про спрямування частини прибутку в розмірі 240 000 руб. на виплату дивідендів, у тому числі працівникам ВАТ "Оптовик" - 97 000 руб. суму, що Залишилася, було вирішено направити на фінансування капітальних вкладень.

Резервний капітал, який складає 5% величини статутного капіталу, сформований не повністю. Сальдо за рахунком 82 "Резервний капітал" на момент прийняття рішення про розподіл чистого прибутку звітного року становить 13 000 руб.

В обліку ВАТ "Оптовик" зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 99 "Прибули і збитки" КРЕДИТ 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

- 280 000 руб. - заключними записами за грудень списана сума прибутку після оподаткування;

ДЕБЕТ 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" КРЕДИТ 82 "Резервний капітал"

- 12 000 руб. - зроблено відрахування в резервний капітал;

ДЕБЕТ 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" КРЕДИТ 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок "Розрахунки по виплаті доходів"

- 143 000 руб. (240 000 - 97 000) - нараховано дивіденди засновникам - стороннім особам;

ДЕБЕТ 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" КРЕДИТ 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

- 97 000 руб. - нараховано дивіденди засновникам - працівникам організації.

Аналітичний облік дає інформацію за основними напрямами використання коштів резервного капіталу.

В процесі своєї діяльності організації можуть утворювати різні резерви.

До резервів, утворених шляхом включення в собівартість продукції (робіт, послуг), відносяться резерви на оплату відпусток працівникам, на виплату винагород за підсумками роботи за рік і вислугу років, ремонт основних засобів, гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування і т. д. Резерви, утворені шляхом включення в інші витрати організації, представлені резерви під зниження вартості матеріальних цінностей, резервами під знецінення фінансових вкладень, по сумнівних боргах.

До першої групи відносяться резерви, утворені шляхом включення в собівартість продукції (робіт, послуг), які відображаються в обліку на пасивному синтетичному рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат". Основна мета створення резервів майбутніх витрат полягає в рівномірному включення їх у витрати на виробництво і витрати на продаж продукції (робіт, послуг). Операції за утворення резервів відображаються за кредитом рахунка 96 "Резерви майбутніх витрат", а їх використання - за його дебетом.

Об'єктом аналітичного обліку є кожен з утворених резервів, якому на рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат" відводиться окремий субрахунок.

Правильність утворення і використання резервів перевіряється в організації періодично, а в кінці року обов'язково. Для цього залучаються кошториси, розрахунки та ін., на основі яких визначена величина кожного з резервів. При необхідності суми освічених і використаних резервів за результатами перевірки коригуються (сума створених резервів донараховується або ж сторнується).

До другої групи відносяться резерви, утворені шляхом включення в інші витрати організації. Спочатку вони обліковуються на різних рахунках, і мета їх створення різна.

Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей створюються, якщо на дату складання звітності ринкова вартість матеріальних цінностей виявиться нижчою від їх фактичної вартості. Сума зниження матеріальних цінностей встановлюється при проведенні інвентаризації перед складанням річної бухгалтерської звітності. В результаті виявлення величини зниження матеріальних цінностей організація має право відображати у звітності матеріальні цінності за поточною ринковою вартістю, якщо вона нижче вартості, прийнятої до бухгалтерського обліку. На різницю між фактичною вартістю та їх ринковою вартістю на дату складання звітності утворюються резерви під зниження матеріальних цінностей за рахунок інших витрат.

При складанні бухгалтерського балансу сума створених резервів віднімається від фактичної собівартості матеріальних цінностей, і вони відображаються в балансі за діючої ринкової вартості. На початку наступного звітного періоду зарезервовані суми списуються.

До цієї ж групи резервів відносяться резерви під знецінення фінансових вкладень в цінні папери, що обліковуються на пасивному синтетичному рахунку 59 "Резерви під знецінення фінансових вкладень".

На ринку цінних паперів здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах. При цьому придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів провадиться за цінами вище або нижче їх номінальної вартості. Отже, в обліку виникають різниці, які впливають на фінансові результати організації. Для покриття збитків від цих операцій передбачено створення резервів під знецінення вкладень у цінні папери.

Резерви під знецінення створюються за рахунок інших доходів організації, якщо ринкова вартість цінних паперів, придбаних організацією, виявилася нижче тієї вартості, за якою вони обліковуються на балансі. При цьому ринкова вартість цінних паперів визначається як середньозважена величина за даними про їх котируванні на біржі. При підвищенні ринкової вартості цінних паперів, за якими були створені резерви під знецінення, вони списуються на інші доходи.

При складанні бухгалтерського балансу сальдо по рахунку 58 "Фінансові вкладення" показується за мінусом сум створених резервів під знецінення фінансових вкладень.

Резерви по сумнівним боргами створюються за рахунок інших доходів організації і фіксуються в обліковій політиці організації. Сумнівним боргом визнається дебіторська заборгованість організації, яка не погашена у встановлений термін і не забезпечена відповідними гарантіями. Резерви по сумнівним боргами створюються в кінці звітного року на підставі інвентаризації дебіторської заборгованості по кожному сумнівному боргу в залежності від платоспроможності боржника. Списання безнадійних до одержання боргів за рахунок створеного резерву здійснюється протягом року, наступного за роком освіти резерву, у міру закінчення строків позовної давності.

Якщо сумнівний борг, по якому створений резерв, протягом наступного року з якихось причин не списаний, то залишок резервів за такими боргами приєднується до інших доходів звітного року.

Невикористаний залишок резервів по сумнівних боргах також приєднується до інших доходів звітного періоду у разі зміни облікової політики організації у наступному році.

Облік резервів по сумнівних боргах ведеться на пасивному синтетичному рахунку 63 "Резерви але сумнівним боргах". Створення резервів відображається по кредиту, а списання сумнівних боргів і приєднання залишків резервів - за дебетом даного рахунку.

Списана з балансу незатребувана дебіторська заборгованість обліковується за балансом протягом п'яти років для спостереження за можливістю її стягнення у разі зміни майнового становища боржників на рахунку 007 "Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів".

Аналітичний облік за рахунком 63 "Резерви по сумнівним боргами" ведеться по кожному сумнівному боргу, на який створено резерв.

Бухгалтерські записи з відображення в обліку формування і руху коштів резервного капіталу та інших створюваних в організації резервів представлені в табл. 13.2.

Таблиця 13.2

Кореспонденція рахунків з обліку резервного капіталу та інших створюваних резервів

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій (документ)

Дебет

Кредит

1

2

3

Формування і використання капіталу резервною

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

82 "Резервний капітал"

Утворений резервний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку (рішення зборів акціонерів (учасників))

82 "Резервний капітал"

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

Кошти резервного капіталу спрямовані на погашення збитків (рішення зборів акціонерів)

82 "Резервний капітал"

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

Кошти резервного капіталу спрямовані на погашення власних облігацій АТ

Формування резервів, утворених шляхом включення в собівартість

08 "Вкладення у необоротні активи",

20 "Основне виробництво",

23 "Допоміжні виробництва",

25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати",

44 "Витрати на продаж"

96 "Резерви майбутніх витрат"

Створено резерв майбутніх витрат на оплату відпусток працівникам, зайнятим у будівництві, у допоміжному виробництві, загальновиробничого і загальногосподарського призначення, на гарантійне обслуговування та ремонт (довідка бухгалтерії)

96 "Резерви майбутніх витрат"

23 "Допоміжні виробництва", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" та ін.

Списані витрати на зменшення створеного резерву

Облік резервів, утворених за рахунок фінансових результатів

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

14 "Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей"

Утворений резерв під зниження вартості матеріальних цінностей, коли ринкова ціна нижче фактичної собівартості матеріальних цінностей (довідка-розрахунок бухгалтерії)

14 "Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи"

Відновлений створений у минулому звітному періоді резерв під зниження вартості матеріальних цінностей (довідка-розрахунок бухгалтерії)

59 "Резерви під знецінення фінансових вкладень"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи"

Створений резерв під знецінення вкладень у цінні папери у випадку, коли облікова вартість цінних паперів перевищує їх ринкову вартість (ринкові котирування цінних паперів, довідка бухгалтерії)

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

59 "Резерви під знецінення фінансових вкладень"

Зменшено резерв під знецінення вкладень у цінні папери при підвищенні ринкової вартості цінних паперів, під які він створювався, або при їх продажу

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

63 "Резерви по сумнівним боргах"

Створений резерв по сумнівних боргах (наказ керівника, довідка бухгалтерії)

63 "Резерви по сумнівним боргах"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Списана дебіторська заборгованість за рахунок резерву по сумнівних боргах (акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами, наказ керівника, довідка бухгалтерії)

63 "Резерви по сумнівним боргах"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Списано незатребувана дебіторська заборгованість за рахунок резерву по сумнівних боргах (акт інвентаризації, наказ керівника)

63 "Резерви по сумнівним боргах"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи"

Приєднується до прибутку звітного періоду сума резервів по сумнівних боргах, не використана протягом звітного року (наказ керівника, довідка бухгалтерії)

У процесі господарської діяльності у зв'язку із зростанням вартості майна у організації з'являються додаткові кошти, які збільшують її активи. Додаткові активи формують додатковий капітал організації, який є одним із джерел власних коштів організації. Додатковий капітал складається із сум від переоцінки необоротних і оборотних активів організації, проведеної відповідно до законодавства; різниці між продажною і номінальною вартістю акцій, отриманої в процесі формування статутного капіталу акціонерного товариства (емісійного доходу), курсових різниць, що утворилися під час внесення засновниками вкладів у статутний капітал організації в іноземній валюті.

Облік додаткового капіталу ведеться на пасивному синтетичному рахунку 83 "Додатковий капітал" за субрахунками. Збільшення додаткового капіталу відображається за кредитом рахунку 83 "Додатковий капітал". Проводка за дебетом рахунків обліку грошових коштів (50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки" та ін. і кредиту рахунка 83 відображає емісійний дохід від продажу власних акцій акціонерного товариства за ціною, яка перевищує номінальну вартість акцій. Приріст вартості майна (дооцінка) при переоцінці, що проводиться в перший раз, відбивається бухгалтерської записом по дебету рахунки 01 "Основні кошти", 04 "Нематеріальні активи" і кредитом рахунку 83 "Додатковий капітал". Суми, віднесені в кредит рахунку 83 "Додатковий капітал", як правило, не списуються.

Дебетові записи можуть мати місце лише у наступних випадках: кошти додаткового капіталу направлені на збільшення статутного капіталу (ДЕБЕТ 83 "Додатковий капітал" КРЕДИТ 80 "Статутний капітал"); зменшення вартості (уцінки) основних засобів і нематеріальних активів при переоцінці, що проводиться після їх дооцінки (ДЕБЕТ 83 "Додатковий капітал" КРЕДИТ 01 "Основні кошти", 04 "Нематеріальні активи"); відображення від'ємних курсових різниць при внесенні вкладів засновників в іноземній валюті (ДЕБЕТ 83 "Додатковий капітал" КРЕДИТ 52 "Валютні рахунки").

ПРИКЛАД 13.3

ВАТ "Оптовик" прийняло рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій. Номінальна вартість акцій склала 200 000 руб. При проведеної відкритій підписці на акції були продані за ціною вище номінальної вартості - на суму 210 000 руб.

В обліку ВАТ "Оптовик" зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал" КРЕДИТ 80 "Статутний капітал" субрахунок 1 "Оголошений капітал"

- 200 000 руб. - відображено збільшення статутного капіталу;

ДЕБЕТ 80 "Статутний капітал" субрахунок 1 "Оголошений

капітал" КРЕДИТ 80 "Статутний капітал" субрахунок 2 "Підписний капітал"

- 200 000 руб. - відображено підписка на акції;

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" КРЕДИТ 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

- 210 000 руб. - відображено надходження грошових коштів за придбані акції;

ДЕБЕТ 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал" КРЕДИТ 83 "Додатковий капітал"

- 10 000 руб. - відображено емісійний дохід (перевищення фактичної вартості розміщення акцій над їх номіналом).

У балансі організації залишок по рахунку 83 "Додатковий капітал" відображається у розділі III пасиву. Аналітичний облік за рахунком 83 організується таким чином, щоб забезпечити отримання інформації та джерелами утворення та напрямками використання коштів. Бухгалтерські записи з обліку додаткового капіталу наведено в табл. 13.3.

Таблиця 13.3

Кореспонденція рахунків з обліку додаткового капіталу

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій (документ)

Дебет

Кредит

1

2

3

83 "Додатковий капітал" субрахунок "Приріст вартості основних засобів при переоцінці"

01 "Основні засоби"

Відображено зменшення первісної вартості основних засобів (уцінка) при переоцінці (акт переоцінки основних засобів)

83 "Додатковий капітал" субрахунок "Приріст вартості основних засобів при переоцінці"

02 "Амортизація основних засобів"

Відображена сума донарахування амортизації при переоцінці основних засобів, якщо уцінка у попередні роки не проводилася (акт переоцінки основних засобів)

83 "Додатковий капітал" субрахунок "Емісійний дохід"

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

Розподілені суми додаткового капіталу між засновниками (протокол рішення зборів засновників)

83 "Додатковий капітал" субрахунок "Емісійний дохід"

80 "Статутний капітал"

Збільшено статутний капітал за рахунок додаткового (довідка бухгалтерії)

01 "Основні засоби"

83 "Додатковий капітал" субрахунок "Приріст вартості основних засобів при переоцінці"

Відображена дооцінка первісної вартості основних засобів, якщо переоцінка в попередні роки не проводилася

02 "Амортизація основних засобів"

83 "Додатковий капітал"

Відображена індексація суми амортизації але уцінки об'єктів основних засобів

75 "Розрахунки з засновниками"

83 "Додатковий капітал"

Відображена різниця між ціною продажу та номінальною вартістю акцій (емісійний дохід)

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Формування і облік статутного (складеного) капіталу
Резервний капітал
Рівні прибутковості як база формування вимог але віддачі на капітал
Документальне оформлення формування і облік статутного капіталу акціонерного товариства (АТ)
Формування та використання фонду акціонування працівників акціонерного товариства
Формування капіталу
РИНОК КАПІТАЛУ. ПРИБУТОК. СТАВКА ВІДСОТКА
Облік операцій по зменшенню уставною капіталу
Формування статутного капіталу
Ринок позичкових капіталів. Формування та розвиток фінансового ринку
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси