Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Планування на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 8. БІЗНЕС-ПЛАН: СТРУКТУРА, ЛОГІКА ТА МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ

Види бізнес-планів та їх характеристика

У практиці планування виділяють бізнес-план інвестиційного проекту і бізнес-плану підприємницького проекту.

Бізнес-план - це директивний плановий документ, в якому вирішується стратегічне завдання щодо створення (розширення) підприємства (бізнес-план інвестиційного проекту) або модернізації діючого підприємства на якісно новій основі, включаючи техніко-технологічні, організаційні, управлінські, інформаційні зміни (бізнес-план підприємницького проекту).

Найбільше застосування і поширення бізнес-планування отримало при створенні нових об'єктів для ведення господарської діяльності. Тому в основному в літературних джерелах цей вид планування зводиться лише до складання бізнес-планів інвестиційного проекту. В той же час недооцінка бізнес-планів підприємницького проекту у підприємницькій практиці знижує ефективність рішення внутрішньофірмових проблем.

Слід зауважити, що бізнес-плани не замінюють внутрішньофірмове планування, яке в основному розглядається в даному підручнику, вони повинні взаємодоповнювати один одного, забезпечуючи ефективний розвиток підприємства на всіх стадіях його життєвого циклу.

У загальному вигляді бізнес-план вирішує завдання інвестиційного проекту:

- розробка концепції ведення бізнесу;

- визначення ступеня життєздатності і майбутньої стійкості підприємства, обгрунтування економічної доцільності напрямків розвитку підприємства;

- зниження ризику підприємницької діяльності за рахунок його прогнозування і розробки варіантів зниження ризиків;

- конкретизація перспектив бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників, розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, обсягів продажу, прибутку, рентабельності, запасу фінансової міцності, терміну окупності інвестицій;

- залучення потенційних інвесторів за рахунок чіткого уявлення вигоди проекту для вкладення інвестицій;

- розвиток перспективних поглядів на підприємство і його робочу середу.

Таким чином, бізнес-план інвестиційного проекту вирішує завдання щодо збільшення (приросту, формування) потужності підприємства за рахунок нового будівництва, реконструкції.

Цей бізнес-план носить відкритий характер, і мета його розробки - залучення зовнішніх інвесторів для виконання його завдань і заходів. Бізнес-план інвестиційного проекту - основа для переговорів з потенційними інвесторами для можливого залучення їх до фінансування проекту, а також використовується як заявка на кредит при отриманні позикових коштів від організацій-кредиторів (банків, інвестиційних фондів). У цьому бізнес-плані розписуються всі положення, що дозволяють інвестору (кредитору) переконатися в тому, що він отримає заявлену прибуток, що йому гарантована зворотність його вкладень, рівень виробництва і продукція будуть конкурентоспроможні, прораховані ризики і мінімізовані.

Бізнес-план підприємницького проекту в основному носить локальний (точковий) характер, і через нього вирішується внутріфірмова проблема оптимізації діяльності підприємства. Цей вид бізнес-плану знаходить широке поширення за кордоном в організаціях з дивізійної організаційної структури як інструмент ефективного управління за результатами. Виділення центрів фінансової відповідальності і делегування повноважень структурним одиницям в цих організаціях зумовлюють необхідність розробки бізнес-планів по структурним одиницям для відбору найбільш важливих фінансуються напрямків розвитку організації. Крім того, в результаті організації господарської діяльності виникає ряд проблем внутрішнього характеру, які вирішуються найбільш ефективно за допомогою бізнес-плану підприємницького проекту.

У класичному варіанті бізнес-плану підприємницького проекту вирішує наступні завдання:

- збільшення чистого прибутку та оптимізація витрат;

- збільшення рентабельності активів (відношення валового або чистого прибутку до активів);

- забезпечення підвищення фондовіддачі за рахунок росту обсягів реалізації продукції і послуг;

- підвищення ефективності експлуатації ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових).

Таким чином, у бізнес-плані підприємницького проекту розробляються заходи, їх ресурсне забезпечення щодо вдосконалення господарської, організаційної та фінансової діяльності підприємства за рахунок перепроектування бізнес-процесів, модернізації, технічного переозброєння виробничих і управлінських процесів і інших локальних дій.

Цей бізнес-план складається по структурним підрозділам, видам бізнесу та напрямків діяльності підприємства. У системі управління бізнес-план розробляється для вирішення локальних проблем і включає обґрунтування обсягів (з урахуванням пріоритетності) централізовано виділених ресурсів, їх цільове використання, а також результативність додаткових витрат і ресурсів, що спрямовуються на його реалізацію. При цьому необхідно порівняти обсяг витрат і ефект від реалізації даного проекту і вибрати найбільш ефективний.

Бізнес-план підприємницького проекту - це документ внутрішнього користування, найчастіше носить конфіденційний (закритий) характер на відміну від бізнес-плану інвестиційного проекту, який носить відкритий характер.

У зв'язку з тим, що ці два основних види бізнес-плану вирішують різні завдання, їх показники, особливо відбивані в резюме, відрізняються.

Для інвестиційного проекту вихідними показниками (критеріями) ефективності служать:

- термін окупності інвестицій - відношення суми витраченого інвестиційного ресурсу на реалізацію проекту до суми чистого прибутку (абсолютна окупність) або до суми чистого прибутку плюс амортизаційні відрахування (загальна окупність);

- рівень рентабельності інвестицій - відношення чистого прибутку до сумі використаних інвестицій на реалізацію проекту з урахуванням коефіцієнта дисконтування інвестицій в основні і оборотні кошти за поточною вартості;

- потік реальних грошей (NPV), включаючи потоки грошових коштів від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності з урахуванням невід'ємних значень за всіма роками реалізації проекту (оцінюється реальність здійснення проекту), розраховується наступним чином:

де CFt - чистий грошовий потік у період t;

r - проектна дисконтна ставка;

n - планований термін реалізації проекту;

I0- початкові інвестиційні витрати.

NPV повинен мати невід'ємне значення за всіма роками реалізації проекту.

Для підприємницького проекту показники оцінки (критерії) диференційовані в залежності від розв'язуваної задачі та цілі розробки бізнес-плану. У загальному вигляді це може бути:

- ефективність додаткових витрат на реалізацію бізнес-плану (відношення додаткового ефекту до витрат на реалізацію бізнес-плану підприємницького проекту);

- підвищення рентабельності діяльності підприємства;

- збільшення віддачі від використання ресурсної бази;

- приватні показники ефективності, які вимірюють досягнення поставлених цілей з оптимальними витратами (збільшення частки ринку, підвищення завантаження потужностей підприємства, підвищення ефективності використання трудових ресурсів та ін).

У бізнес-плані підприємницького проекту передбачається використання методів інжинірингу і реінжинірингу для перепроектування бізнес-процесів, досягнення корінних поліпшень в діяльності підприємства, підвищення основних показників компанії та її структурних підрозділів - вартості підприємства, якості продукції і послуг, темпів зростання і т. д., які формують підприємницької прибутковість.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Структура бізнес-плану
Бізнес-план, його сутність і значення для економічного обгрунтування інвестиційного проекту
Логіка обґрунтування плану комерційної діяльності підприємства
Фінансовий аспект складання бізнес-плану
Розробка бізнес-плану підприємства
Фінансовий аспект складання бізнес-плану
Структура бізнес-плану
Розробка бізнес-плану підприємства
Як скласти бізнес-план
Інвестиційний бізнес-план
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук