Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Посадові інструкції внутрішніх аудиторів. Порядок їх розробки і затвердження

Посадова інструкція є основним організаційно-правовим документом, що визначає завдання, функції, обов'язки, права, відповідальність працівників і пропоновані до них кваліфікаційні вимоги.

Розробка та практичне використання посадових інструкцій спрямовані на вдосконалення нормативно-правової бази трудової діяльності, підвищення відповідальності кадрів за результати своєї роботи, забезпечення більшої об'єктивності при атестації працівників, їх заохочення та накладення на них дисциплінарних стягнення.

Посадова інструкція складається по кожній штатній посаді, носить обезличенны"! характер і оголошується працівникові під розписку при укладенні трудового контракту (договору), у тому числі при переміщенні на іншу посаду, а також при тимчасовому виконанні обов'язків за посадою.

У посадовій інструкції вказують найменування організації, конкретної посади, реквізити погодження та затвердження (Додаток 1).

Посадова інструкція складається з чотирьох основних розділів:

o загальні положення:

o обов'язки;

o прав;

o відповідальність.

У розділі "Загальні положення" вказують:

o рівень освіти і додаткової професійної підготовки працівника, необхідний для виконання передбачених посадових обов'язків;

o вимоги до стажу роботи за спеціальністю;

o основні вимоги, які ставляться до працівника щодо спеціальних знань і професійних навичок, а також знань нормативних правових документів, методичних матеріалів, методів і засобів, застосовуваних при виконанні посадових обов'язків;

o основні організаційно-правові документи, на підставі яких працівник здійснює службову діяльність та реалізує своп повноваження;

o перелік структурних підрозділі і (або) окремих посад працівників, безпосередньо підлеглих йому по службі (якщо такі є);

o порядок заміщення працівника та виконання посадових обов'язків у разі його тимчасової відсутності.

До розділу можуть бути включені інші вимоги та положення, що конкретизують і уточнюють статус працівника і умови його діяльності.

У розділі "Посадові обов'язки" вказують обов'язки працівника з урахуванням завдань і функцій внутрішнього аудитора з докладним викладом основних напрямків його трудової діяльності.

Обов'язками внутрішнього аудитора є:

o кваліфіковано і якісно проводити внутрішні аудиторські перевірки;

o виявляти внутрішні резерви підприємства і визначати шляхи їх ефективного використання;

o перевіряти стан збереження майна та розслідувати факти розкрадань власності засновником організації, а також порушень вимог законодавчих та нормативних актів, внутрішніх документів, посадових інструкцій та інші. У розділі "Права" наводять перелік прав внутрішнього аудитора. Допускається конкретизувати ті чи інші права з урахуванням специфіки виконуваних функцій:

o організовувати системний контроль діяльності структурних підрозділів організації;

o одержувати від відповідальних працівників пояснення з питань, що виникають у ході проведення ревізій та аудиту;

o давати обов'язкові до виконання вказівки персоналу щодо приведення звітної документації у відповідність з внутрішніми документами та законодавством, на виправлення помилок і неточностей, прийняття заходів у зв'язку з виявленими недоліками;

o складати звіти внутрішнього аудитора

У розділі "Відповідальність" вказують міру відповідальності працівника за недотримання трудових обов'язків. До розділу можуть бути включені інші пункти, які уточнюють і конкретизують відповідальність працівника.

Відповідальність внутрішніх аудиторів передбачає виконувати свою роботу лише в межах своїх можливостей і професійної компетентності. Крім того, аудитор не повинен нести відповідальність за коригування виявлених ним відхилень, так як не буде об'єктивний наступний контроль цих об'єктів. Внутрішні аудитори не повинні використовувати конфіденційну інформацію в своїх особистих цілях і повинні дотримуватися основних принципів аудиту: конфіденційність, об'єктивність, чесність, компетентність, професіоналізм.

Посадова інструкція має бути погоджена з відповідним юридичним відділом (юрисконсультом) організації. При необхідності вона узгоджується з керівником вищестоящого органу управління, керівником структурного підрозділу, в штатний розклад якого входить зазначена посада.

Посадова інструкція затверджується керівником організації.

Узгоджену і затверджену посадову інструкцію нумерують, шнурують, запевняють печаткою організації і зберігають у відділі кадрів відповідно до встановленим порядком ведення діловодства.

Для поточної роботи з оригіналу посадової інструкції знімають завірену копію, яку видають працівникові та керівнику відповідного структурного підрозділу організації для ознайомлення.

Посадова інструкція набирає чинності з моменту се затвердження керівником організації.

Вимоги посадової інструкції є обов'язковими для внутрішнього аудитора з моменту його ознайомлення з інструкцією під розписку і до переміщення на іншу посаду або звільнення, про що робиться запис у відповідній графі листа ознайомлення.

У посадовій інструкції для керівника (директора) служби внутрішнього аудиту зазначено, що керівник Служби внутрішнього аудиту підпорядковується, як правило в публічних компаніях, голова комітету з аудиту ради директорів.

У своїй діяльності керівник служби внутрішнього аудиту керується:

o законодавчими та нормативними документами;

o статутом організації;

o етичними нормами;

o наказами (вказівками) комітету з аудиту (ради директорів);

o методичними матеріалами, що стосуються питань діяльності;

o справжньої посадовий інструкцією.

На посаду керівника служби внутрішнього аудиту призначаються особи з вищою економічною освітою, наявністю кваліфікаційного атестата аудитора або сертифіката внутрішнього аудитора і стаж роботи не менше трьох років, які мають знання в галузі бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю в бухгалтерському обліку і розуміння технології і процедур внутрішнього аудиту.

В посадові обов'язки керівника служби внутрішнього аудиту входить:

o здійснювати управління службою внутрішнього аудиту;

o розробляти і впроваджувати програму вдосконалення служби внутрішнього аудиту;

o доводити до відома комітету з аудиту ради директорів пропозиції щодо поліпшення існуючих систем, процесів, стандартів, методів ведення діяльності, а також коментарі щодо будь-яких питань, що входять до компетенції служби внутрішнього аудиту;

o організовувати розробку внутрішніх нормативних документів для цілей проведення внутрішнього аудиту;

o своєчасно актуалізувати внутрішні нормативні документи;

o розробляти і щорічно подавати на розгляд комітету з аудиту пропозиції щодо організаційної структури та бюджету служби внутрішнього аудиту;

o контролювати виконання бюджету;

o складати, узгоджувати з зацікавленими особами (споживачами послуг внутрішнього аудиту) та представляти їх на розгляд комітету з аудиту річний план діяльності служби внутрішнього аудиту;

o подавати комітету з аудиту (раді директорів) періодичні (щомісячні, щоквартальні, щорічні) звіти за підсумками роботи служби внутрішнього аудиту;

o координувати взаємодію з іншими структурами організації;

o координувати взаємодію з зовнішнім аудитором;

o брати участь у засіданнях комітету з аудиту (ради директорів);

o брати участь у роботі комітетів і комісій, організованих виконавчими органами компанії;

o доводити до відома комітету з аудиту (ради директорів) інформацію, істотну для прийняття управлінських рішень;

o здійснювати інші функції відповідно до Положення про службу внутрішнього аудиту.

Посадові права керівника служби внутрішнього аудиту має входить:

o вимагати у посадових осіб організації та підприємств, що входять до складу, будь-яку інформацію і матеріали, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків;

o знайомитися з планами, проектами рішень та рішеннями виконавчих органів організацій і підприємств, що входять до її складу;

o залучати за погодженням з комітетом з аудиту (радою директорів) працівників інших структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх і залежних товариств до участі в перевірках;

o залучати за погодженням з комітетом з аудиту сторонніх експертів для виконання завдань.

У посадовій інструкції для внутрішніх аудиторів зазначено, що внутрішній аудитор підкоряється керівнику служби внутрішнього аудиту.

У терпи діяльності внутрішній аудитор керується:

o законодавчими та нормативними документами;

o статутом організації;

o етичними нормами;

o наказами (вказівками) керівника служби внутрішнього аудиту;

o методичними матеріалами, що стосуються питань діяльності;

o справжньої посадовий інструкцією.

На посаду внутрішнього аудитора призначаються особи з вищою освітою, які мають знання в галузі бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю і розуміння технології і процедур внутрішнього аудиту.

Посадові обов'язки внутрішнього аудитора входить:

o проводити внутрішній аудит достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності, управлінської звітності, податкового обліку організації і входять до її складу філій;

o планувати проведення внутрішнього аудиту і проводити необхідну підготовку до нього;

o оцінювати ризики бізнес-процесів;

o оцінювати ризики служби внутрішнього аудиту;

o оцінювати отриману за результатами внутрішнього аудиту інформацію, формулювати висновки і виробляти рекомендації;

o своєчасно і належним чином документувати інформацію, необхідну для обґрунтування результатів внутрішнього аудиту;

o брати участь у підготовці звітів за результатами внутрішнього аудиту;

o погоджувати звіти з керівництвом об'єкта внутрішнього аудиту;

o надавати допомогу менеджменту організації та філій, що входять до її складу, в розробці планів заходів (коригувальних дій) за результатами внутрішнього аудиту;

o здійснювати моніторинг виконання планів заходів (коригувальних дій), розроблених за результатами внутрішнього аудиту;

o здійснювати взаємодію і надавати консультаційну підтримку менеджменту організації;

o брати участь у роботі комітетів і комісій, організованих виконавчими органами управління організацією;

o брати участь у підготовці та проведенні консультацій з відповідних питань для менеджменту організацій і філій, які входять до її складу;

o виконувати інші завдання відповідно до Положення про службу внутрішнього аудиту та вказівок керівника служби внутрішнього аудиту;

o дотримуватися етичних норм;

o регулярно підвищувати кваліфікацію.

Посадові права внутрішнього аудитора входить:

o вимагати у посадових осіб організації та філій, що входять в се складу, необхідну інформацію для проведення внутрішнього аудиту;

o отримувати безперешкодний доступ до будь-яких активів, документів, бухгалтерських записів та іншої інформації про діяльність організації та підприємств, що входять до рє склад, робити копії документів;

o в рамках виконання внутрішнього аудиту проводити опитування посадових осіб та працівників організації та філій, що входять в се складу;

o вивчати і оцінювати будь-які документи, необхідні для виконання внутрішнього аудиту, направляти копії цих документів та необхідну інформацію керівника служби внутрішнього аудиту;

o вносити пропозиції щодо поліпшення існуючих систем управління і контролю, процесів, стандартів, методів ведення діяльності, а також коментарі щодо будь-яких питань, що входять до компетенції служби внутрішнього аудиту.

Взаємодія служби внутрішнього аудиту з іншими службами та іншими підрозділами

Виконання посадових обов'язків службою внутрішнього аудиту пов'язано з діяльністю всіх підрозділів, філій, дочірніх і залежних товариств організації.

Взаємодія служби внутрішнього аудиту з іншими структурними підрозділами організації, філіями закріплюється у Положенні про службу внутрішнього аудиту.

Служби внутрішнього аудиту регламентує порядок взаємодії з:

1) керівництвом та представниками власників економічного суб'єкта - коригування цілей, звітність, інформування за результатами перевірок, розробка рекомендацій у сфері управління;

2) бухгалтерією - підготовка зовнішньої звітності, вивчення показників фінансово-господарської діяльності, консультування з питань ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, оцінка ефективності та надійності системи обліку, участь у проведенні інвентаризацій, інформування про зміни в бухгалтерському та податковому законодавстві;

3) планово-економічними підрозділами - перевірка діючих норм і нормативів, перевірка обґрунтованості ціноутворення, обґрунтованість штатного розкладу, надання рекомендацій щодо здійснення планово-економічної діяльності;

4) виробничими і управлінськими структурними підрозділами - одержання необхідної інформації для оцінки ризиків господарської діяльності, перевірка виконання планів, перевірка норм витрат матеріальних ресурсів, аналіз подученних рекламацій на неякісну продукцію, інформування про зміни норм і нормативів, а також про дотримання технологічної дисципліни;

5) зі спеціалістами з інформаційних технологій з питань впровадження процедур контролю інформаційної безпеки та захисту даних, їх регулярного перегляду та оцінки на предмет придатності;

6) юридичною службою - оцінка правової роботи та розроблених регламентів, оцінка виявлених порушень, зловживань і розкрадань.

Важливе значення для ефективності роботи служби внутрішнього аудиту має її взаємодія із зовнішніми аудиторами. Воно передбачено стандартом аудиторської діяльності № 29 "Розгляд роботи внутрішнього аудиту", затвердженому постановою Уряду РФ № 696. яким керуються зовнішні аудитори при здійсненні аудиторських перевірок. Це взаємодія необхідно для оптимізації зовнішньої аудиторської перевірки з метою забезпечення узгодження запланованих контрольних процедур для уникнення їх дублювання.

Взаємний доступ внутрішніх і зовнішніх аудиторів до програм проведення перевірок дозволяє підвищити ефективність аудиторських процедур. Внутрішні аудитори знайомляться з методиками перевірок, застосовуваних зовнішніми аудиторами. Взаємодія зовнішніх і внутрішніх аудиторів зміцнює взаємну довіру, а в ряді випадків дозволяє знизити вартість зовнішнього аудиту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методика розробки посадових інструкцій
Документація внутрішнього аудитора
Посадова інструкція головного бухгалтера установи
Стандарти внутрішніх аудиторів
Взаємодія аудиторів зі службою внутрішнього аудиту аудируемого особи
Управління підрозділом внутрішнього аудиту
Організація служби внутрішнього аудиту
Взаємодія зовнішнього та внутрішнього аудиту
Взаємодія аудиторів зі службою внутрішнього аудиту аудируемого особи
Правове регулювання служби внутрішнього аудиту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси