Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ринкові технології інноваційного менеджменту

Основні види ринкових технологій інноваційного менеджменту на підприємстві: інжиніринг, реінжиніринг, бенчмаркінг, бренд-стратегія, цінові технології, фронтирование ринку, мерджер. Їх переваги, можливості, ризики реалізації.

Рух інновації від її виникнення до дифузії супроводжується в ринковій економіці потоком грошових ресурсів, інвестицій. Тому всі організаційні технології інноваційного менеджменту здійснюються у формі руху грошей на ринку інновацій.

Загальною підставою організаційних технологій менеджменту є те, що вони регулюються ринковими відносинами, виникаючими між продуцентом чи продавцем інновації, з одного боку, та покупцем цієї інновації - з іншого.

У різноманітній практиці сучасного менеджменту склалися такі основні ринкові технології інноваційного менеджменту:

o інжиніринг інновації;

o реінжиніринг інновації;

o бенчмаркінг;

o бренд-стратегія інновації;

o цінові технології управління інноваціями;

o фронтирование ринку;

o мерджер.

Вплив технологій інноваційного менеджменту спрямоване на організаційно-технічну систему їх виробництва та/або процес просування інновацій на ринок.

1. Інжиніринг інновацій.

Інжиніринг (англ. engineering - винахідливість, знання) - діяльність, спрямована на проектування та розвиток нових структур, об'єктів і процесів в організації.

Відповідно, інноваційний інжиніринг означає комплекс робіт і послуг по створенню нового проекту, пов'язаного з продукуванням, реалізацією, просуванням і дифузією інновації, з отриманням найбільшого ефекту від інвестицій.

Інноваційний інжиніринг має своїм кінцевим продуктом корисний ефект у формі моделі проекту, креслень вироби, планів виробництва і реалізації продукції, графіків технологічного процесу тощо, а також у формі послуг - навчання персоналу, консультування, експертиза, оцінка і т. п.

Інжиніринг інновацій як послуга, об'єкт купівлі-продажу має форму майнових прав, а також відповідні комерційні характеристики.

Інноваційний інжиніринг є відтворної комерційною послугою, ціна визначається ринком. У витрати інноваційного інжинірингу входять оплата праці спеціалістів, оплата обсягу фактично наданих послуг, оплата відсотка від вартості інноваційного проекту, оплата процесу прибутку, отриманого від реалізації проекту.

2. Реінжиніринг інновацій

Реінжиніринг інновацій являє собою комплекс інженерно-консультаційних послуг по перебудові, радикальної реорганізації підприємницької діяльності на основі виробництва і реалізації інновацій, що дає зростання показників діяльності організації (підприємства, фірми) на 100% і вище. Тобто інноваційний реінжиніринг - це радикальне перепроектування бізнесу, ділових процесів для досягнення стрибкоподібного зростання показників вартості, якості, сервісу, динаміки бізнесу.

Інноваційний реінжиніринг може бути орієнтований як на оперативні, тактичні, так і стратегічні завдання.

За цим критерієм виділяють кризовий реінжиніринг і реінжиніринг розвитку.

Кризовий реінжиніринг використовується в якості технології інноваційного менеджменту в ситуації, коли різко падає обсяг продажів продукту, знижується попит на нього, падає прибутковість, позиція фірми на традиційному ринку і т. п. У зв'язку з цим виникає необхідність у негайному втручанні в налагоджений бізнес-процес, проведення оперативних заходів щодо запобігання прогнозованого банкрутства організації.

Реінжиніринг розвитку орієнтований на планомірне і поетапне впровадження інновацій для перспективної розбудови бізнесу, оптимізації всієї сукупності бізнес-процесів організації.

При цьому інноваційний реінжиніринг має своїм змістом не вирішення окремих завдань, а реорганізацію всього бізнес-процесу організації, не зміна окремих параметрів бізнес-процесу, а реалізацію заходів щодо досягнення якісного системного стрибка у виробництві і продажу, позиції організації на ринку.

Важливими факторами успіху в таких радикальних перетвореннях бізнес-процесів в організації є наявність зацікавленого і компетентного керівника - творця, корпоративної мотивації проекту, прозорість проекту і його результатів, прийнятність ризиків, підтримка проекту персоналом організації в умовах посилення соціальної напруги і конфліктів в організації, професійне консультування проекту і його технологічна підтримка.

3. Бенчмаркінг.

Бенчмаркінг (англ. bench - місце, marking - зазначити) - технологія систематичного вивчення діяльності організацією господарюючих суб'єктів-конкурентів з метою використання їх досвіду організації бізнес-процесів у своїй роботі.

Бенчмаркінг як система заходів включає комплекс засобів і інструментів, що дозволяють знаходити, оцінювати та реалізовувати всі переваги досвіду роботи фірм-конкурентів.

Інноваційний бенчмаркінг спрямований на виявлення досвіду конкурентів для використання його у роботі, своїй інноваційній політиці, системі інноваційного менеджменту.

Інноваційний бенчмаркінг з точки зору цільової спрямованості класифікується на загальний і функціональний.

Загальний бенчмаркінг орієнтований на порівняльну оцінку загальних показників виробництва і продажу своїх товарів та показників діяльності продуцентів - конкурентів цих товарів, чинних на даному сегменті ринку.

Функціональний бенчмаркінг як об'єкт порівняльного аналізу має параметри, що відображають результати реалізації кращими підприємствами-конкурентами, що працюють на ринку, окремих бізнес-функцій (операцій, технологій, продажу тощо).

Функціональний бенчмаркінг особливо важливий при реалізації інноваційних проектів, що мають на меті отримати конкурентні переваги на ринку інноваційних товарів і послуг, коли кожна бізнес-функція повинна відповідати кращим показникам бізнесу або перевищувати їх.

Вибір параметрів для порівняння залежить від змісту бізнес-функції. Це можуть бути величина витрат на проведення виробничої або торгової операції, рівень рентабельності, ступінь ризику, прибутковість, тривалість та ін.

Застосування технологій бенчмаркінгу дозволяє інноваційним фірмам систематично моніторити кращі зразки бізнес-стратегій на ринку інновацій, оцінювати з цієї точки зору свій бізнес і, відповідно, розробляти і своєчасно реалізовувати проекти з покращення власного бізнесу.

4. Бренд-стратегія інновацій.

В інноваційному бізнесі бренд (імідж) підприємства (фірми) має особливе значення в справі завоювання ринків, так як відображає його довгострокову ділову репутацію, стійкий набір характеристик продукції підприємства (фірми), настільки необхідні для просування нового продукту.

Як технологія інноваційного менеджменту бренд-стратегія є формою управління процесом реалізації на ринку нових продуктів і послуг на основі використання конкурентного символічного капіталу фірми - брендів його інновацій. Бренд інновацій можна визначити як сукупність матеріально-технічних і нематеріальних (символічних) властивостей нового продукту або послуги, які здатні вплинути на перевагу споживача (покупця) і позиціонувати таким чином інновацію на конкурентному ринку.

Бренд продукту інновації включає, як правило, нематеріальні характеристики, що визначають конкурентноздатність нового продукту - надійність, зручність використання, комфорт, наявність сервісного обслуговування, фірмовий стиль зовнішнього вигляду продукту, якість функцій та ін.

Бренд-стратегія як ринкова технологія повинна відповідати особливостям конкурентної ситуації на відповідному сегменті ринку інновацій. Тому змістом бренд-стратегій є сукупність операцій по аналізу ринку і формування попиту на інновацію, що включають:

o аналіз ситуації на ринку й оцінку найбільш перспективного сегмента для підприємства;

o генерування ідеї і проектування виробництва інновації та її просування на ринок;

o проведення польових маркетингових досліджень в локальному або глобальному масштабах;

o проведення рекламної компанії;

o розробку та реалізацію заходів щодо просування і дифузії інновацій у рамках обраного бренду продукту.

Бренд-стратегія інновацій, таким чином, адаптує інновацію до умов конкурентного ринку, створюючи найкращі умови для її комерціалізації.

5. Цінові технології управління інноваціями

Цінові технології інноваційного менеджменту являють собою систему прийомів і методів формування механізму впливу цін на реалізацію інновації на конкурентному ринку.

Цінові технології враховують весь спектр факторів, що впливають на ціну виробництва інновації (ціна сировини, обладнання, електроенергії, робочої сили тощо) і ціну реалізації просування її на ринку (ціна рекламної кампанії, транспортування, зберігання, продажу тощо).

Цінова політика є ключовим інструментом фірми при просуванні товару на ринок інновацій.

Цінова політика будується в основному на достовірний прогноз попиту на інновацію і його стійкості, динаміки факторів, що визначають прийнятну ціну інновації (рівень інфляції, коливання цін на енергоносії та сировину, обсяг ринку тощо).

В залежності від цілей стратегії виведення інновації на ринок, її ціна може бути на певному етапі нижче собівартості, в іншій фазі завоювання ринку, може носити і монопольний характер.

6. Фронтирование ринку.

Фронтирование ринку (англ. front - виходити на) - це сукупність заходів по захопленню фірмою ринку, на якому діють конкуруючі підприємства.

Фронтирование ринку інновацій передбачає використання п'яти основних маркетингових стратегій: сегментацію ринку, вибір цільового ринку, вибір способу виходу на ринок, визначення маркетингової стратегії, вибір часу (строків) виходу на ринок.

Сегментація ринку інновацій та вибір цільового ринку здійснюється в процесі маркетингових досліджень по таким критеріям, як структура фізичних і юридичних осіб, основні інституційні та соціально-демографічні характеристики суб'єктів попиту (населення, підприємців, фірм, державних структур тощо), а також об'єктно-товарна структура попиту на ринку інновацій. Вибір способів і часу виходу на ринок, а також характер маркетингових стратегій визначаються залежно від фінансово-інвестиційного потенціалу фірми, оцінки потужності конкуруючих фірм, ступеня монополізації ринку, рівня державної підтримки фірми.

7. Мерджер.

Мерджер (фр. maied, лат. major - старший, великий, більш пізній) - технологія поглинання підприємства (фірми) більш сильною компанією.

Мерджер, як правило, пов'язаний з тим, що інноваційний продукт, запропонований до продажу, і має явне якісне перевага порівняно з наявним на ринку, реалізується мляво, нестійкий з-за активної протидії конкурентної фірми.

У цьому випадку однією з ефективних стратегій менеджменту може бути поглинання бізнесу конкурента.

При цьому існують три види технології мерджера:

o Підприємство (фірма) купує майно конкуруючої фірми - будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші основні фонди, а також нематеріальні активи (торгову марку, патенти, ліцензії тощо).

o Підприємство (фірма) випускає свої акції для обміну їх на акції та інші цінні папери конкурентної фірми.

o Підприємство (фірма) купує контрольний пакет акцій конкуруючої фірми, що дає право на управління нею.

У цьому випадку, зосередивши у своїх руках контрольний пакет акцій конкуруючої фірми (яка переходить у статус дочірньої фірми), сама фірма переходить у статус головної компанії. В результаті цих заходів утворюється новий суб'єкт бізнесу - холдингова компанія, продукція якої тепер повністю домінує на даному сегменті ринку інновацій.

Розглянуті ринкові технології інноваційного менеджменту являють собою просунуті в світовому досвіді менеджменту і в ряді випадків досить витончені, способи розвитку інноваційного підприємництва, розширення інноваційного сегмента економіки і поступового переходу до нових - п'ятого та шостого технологічних укладів сучасної глобальної економіки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методологічні основи інноваційного менеджменту
Інноваційний менеджмент
ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РОЛІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Організація інноваційного менеджменту
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СТВОРЕННЯМ І РОЗВИТКОМ ЕФЕКТИВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Концепції і технології менеджменту
ПРОГНОЗУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Прогнозування в інноваційному менеджменті
Інноваційні технології просування продукції в Інтернеті
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси