Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Склад і зміст пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки

Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки є розшифровкою окремих статей балансу, що пояснює наявність і рух окремих видів засобів та джерел їх утворення, а також дає пояснення до звіту про прибутки та збитки. Це дозволяє більш детально представити користувачам майновий стан організації на звітну дату і отримати інформацію про витрати на виробництво в їх класифікації за елементами. Приклад оформлення пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки представлений Мінфіном РФ у вигляді 9 таблиць:

1. Нематеріальні активи і витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські і технологічні роботи (НДДКР).

2. Основні засоби.

3. Фінансові вкладення.

4. Запаси.

5. Дебіторська і кредиторська заборгованість.

6. Витрати на виробництво.

7. Оціночні зобов'язання.

8. Забезпечення зобов'язань.

9. Державна допомога.

Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки можуть оформлятися у табличній і (або) текстовій формі. Зміст пояснень, оформлених у табличній формі, визначається організаціями самостійно з урахуванням додатка № 3 до наказу Мінфіну РФ від 02.07.2010 р. № 66н "Про форми бухгалтерської звітності організацій".

Заповнення таблиці 1 "Нематеріальні активи і витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні витрати (НДДКР)".

У цій таблиці розшифровується наявність, рух та склад нематеріальних активів (рахунок 04 "Нематеріальні активи"). Заповнюється таблиця згідно з ПБО 14/2007 "Облік нематеріальних активів". Дані наводяться за первісною вартістю на підставі регістрів синтетичного і аналітичного обліку.

У графі "На початок року (первісна вартість)" відображається дебетове сальдо по рахунку 04 "Нематеріальні активи".

У графі "На початок року (накопичена амортизація і збитки від знецінення" відображається кредитове сальдо по рахунку 05 "Амортизація нематеріальних активів" та сума уцінки нематеріальних активів.

У графі "надійшло ("Зміни за період") показується загальне надходження активів за всіма джерелами, включаючи придбані за плату, безоплатно отримані і т. д. (обороти за дебетом рахунка 04).

У графі "вибуло первісна вартість" в круглих дужках показують загальне вибуття нематеріальних активів в поточному році за первісною вартістю, включаючи, продані за плату, передані безоплатно і т. д. (обороти по кредиту рахунку 04).

У графі "накопичена амортизація вибуло і збитки від знецінення" в круглих дужках слід відобразити суму амортизації, списану за вибуваючим нематеріальних активів, тобто дебетовий оборот по рахунку 05 і накопичений по цим об'єктам результат уцінки.

У графі "нараховано амортизації" показують суми амортизаційних відрахувань за звітний рік, тобто кредитовий оборот по рахунку 05.

У графі "збиток від знецінення" в круглих дужках відображають результати уцінки нематеріальних активів.

У графі "переоцінка первісна вартість" відображаються результати дооцінки нематеріальних активів, що відбивається в бухгалтерському обліку записом: Дебет 04 Кредит 83.

У графі "накопичена амортизація переоцінка" показують суму донарахованої амортизації у результаті переоцінки активу, що відображено: Дебет 83 Кредит 05.

Графи "На кінець періоду первісна вартість та накопичена амортизація і збитки від знецінення" знаходяться логічним розрахунковим шляхом.

Загальна інформація про наявність і рух усіх нематеріальних активів за звітний рік записується по рядку 5100, а за попередній рік - по рядку 5110. Нижче даються пояснення в частині наявності та руху нематеріальних активів за їх видами.

Таблиця 2 "Основні засоби" дозволяє користувачам звітності проаналізувати наявність та рух основних засобів, задіяних у виробничому процесі організації, а також врахованих у складі дохідних вкладень у матеріальні цінності.

За рядками 5200 і 5210 "Основні засоби" наводиться наявність і рух всіх об'єктів основних засобів за звітний і попередній рік, включаючи здані в оренду і бездіяльні (що знаходяться на консервації, в резерві) на підставі ПБУ 6/01 "Облік основних засобів". Дані по рахунку 01 "Основні засоби" наводять за первісною або відновлювальною вартістю за видами:

- будівлі;

- споруди;

- робочі й силові машини та обладнання;

- вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої;

- обчислювальна техніка;

- транспортні засоби;

- інструмент;

- виробничий і господарський інвентар та приладдя;

- робочий, продуктивний та племінної худобу;

- багаторічні насадження;

- внутрішньогосподарські дороги;

- інші відповідні об'єкти.

Підрозділ основних засобів в обліку проводиться на підставі ПБУ 6/01, яка забезпечує порівнянність класифікації з міжнародними стандартами. При цьому організація може використовувати і класифікацію основних засобів, що включаються в амортизаційні групи (постанова Уряду РФ від 1 січня 2002 р. № 1), яка близька до ОК 013-94.

Дані для заповнення нижчеперелічених рядків беруть з аналітичного обліку по рахунку 01. Це можуть бути інвентарні картки обліку основних засобів або інші аналогічні регістри.

За рядками 5220 і 5230 "Враховано у складі дохідних вкладень у матеріальні цінності за звітний рік - усього" наводяться дані про наявність та рух таких матеріальних цінностей, спеціально придбаних організацією для надання їх за договором оренди (майнового найму) за плату у тимчасове володіння і користування з метою отримання доходу (рахунок 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності"):

o майно для передачі в лізинг;

o майно, що надається за договором прокату. Прибуткові вкладення в матеріальні цінності відображають у

бухгалтерському обліку і звітності відповідно до ПБО 6/01 за первісною вартістю, виходячи з фактично зроблених витрат на їх придбання, включаючи витрати з доставки, монтажу та встановлення (Д-т рахунку 03 - К-т рахунку 08).

Вибуття дохідних вкладень в матеріальні цінності враховується по кредиту рахунку 03 (Д-т рахунки 02 - К-т рахунку 03 - на суму накопиченої амортизації; Д-т рахунки 91 - К-т рахунку 03 - на суму залишкової вартості).

Порядок заповнення граф табл. 2 аналогічний порядку заповнення аналогічних граф табл. 1.

У таблиці 3 "Фінансові вкладення" відображаються довгострокові (рядки 5301 і 5311) і короткострокові (рядки 5305 і

5315) фінансові вкладення, що обліковуються на однойменному рахунку 58, в звітному і минулому році. Фінансові вкладення відображаються в обліку і звітності відповідно до ПБО 19/02 "Облік фінансових вкладень". Рядки, наведені нижче, деталізують загальну інформацію.

Наприклад, по рядку "Вклади в статутні капітали інших організацій" відображають загальну вартість активів, яку організація вклала в паї та акції, статутні (складеному) капітали інших російських і зарубіжних організацій. Рекомендується з загальної суми вкладів виділити вклади в дочірні і залежні товариства.

По рядку "Державні і муніципальні цінні папери" наводиться вартість відображених на балансі організації державних і муніципальних цінних паперів в залежності від терміну їх обігу. Ці вкладення найчастіше котируються на організованому ринку цінних паперів, тому дані про них записують за поточною ринковою вартістю.

По рядку "Цінні папери інших організацій - усього" зазначають дані про вартість придбаних цінних паперів, емітованих іншими організаціями (облігації, векселі тощо). Це можуть бути як котируються, так і некотируемые цінні папери, у зв'язку з цим дані про них призводять або за поточною ринковою вартістю, або за первісною вартістю. Величина резерву під знецінення фінансових вкладень (рахунок 59) розкривається по графі "накопичена коригування".

По рядку "Надані позики" наводять суми позик, виданих іншим організаціям. Так як позики є некотируемыми фінансовими вкладеннями, то вони відображаються за первісною вартістю (п. 21 ПБО 19/02). Організація може розраховувати їх оцінку за дисконтованою вартістю, але при цьому необхідно забезпечити підтвердження обгрунтованості такого розрахунку (п. 23, 37 ПБО 19/02). Якщо така інформація є суттєвою, то при використанні дисконтованої вартості, в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки необхідно розкрити дані про оцінку наданих позик за цією вартістю, її величиною і застосованих способи дисконтування (п. 42 ПБО 19/02).

Якщо на кінець звітного року під час перевірки на знецінення фінансових вкладень за наданими позиками в організації є інформація про те, що у боржника з'явилися ознаки банкрутства, то комерційна організація може створити резерв під знецінення фінансових вкладень, який розкривається у звіті про зміни капіталу.

По рядку "Депозитні вклади" відображається сума депозитних вкладів в кредитних установах, врахована на рахунку 55, субрахунок 3 "Депозитні рахунки".

По рядку "Інші" враховуються вклади за договором простого товариства, дебіторська заборгованість, придбана за договором поступки права вимоги, ощадні сертифікати, чеки, банківські ощадні книжки на пред'явника, просте та подвійне складське свідоцтво, житлові сертифікати, опціонні свідоцтва на акції, облігації і т. д.

При заповненні даного розділу потрібно показувати не тільки загальний обсяг фінансових вкладень, але і виділяти ті їх види, які мають поточну ринкову вартість. Під поточною ринковою вартістю цінних паперів розуміється їх ринкова ціна, розрахована в установленому порядку організатором торгівлі на ринку цінних паперів.

Коригування поточної ринкової вартості організація може проводити щомісяця або щокварталу. Різниця між оцінкою вкладень за поточною ринковою вартістю на звітну дату і попередньої оцінкою відноситься на фінансові результати і враховується в складі інших доходів або витрат (Д-т рахунки 58 (91) - К-т рахунки 91 (58)).

Фінансові вкладення, за якими поточна ринкова вартість не визначається, відображаються у звітності за первісною вартістю.

Таблиця 4 "Запаси" дає можливість користувачам бухгалтерської звітності отримати інформацію про наявність і рух матеріалів, тварин на вирощуванні і відгодівлі, готової продукції, товарів, витрат майбутніх періодів, незавершеного виробництва, товарів відвантажених, тобто інформацію, згадану загальним підсумком по рядку 1210 бухгалтерського балансу.

При заповненні рядків, що відображають наявність та рух матеріалів, готової продукції і товарів слід керуватися ПБО 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів".

Виділяючи рядок "Матеріали" враховують залишки і обороти за рахунками 10 "Матеріали", 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей", якщо облікової політикою організації передбачено використовувати рахунки 15 і 16, в іншому випадку, цікавить інформація, зібрана тільки по рахунку 10.

До складу матеріальних цінностей включаються: основні матеріали; допоміжні матеріали; комплектуючі вироби; купівельні напівфабрикати; паливо; тара і тарні матеріали; будівельні матеріали; запасні частини; інвентар й господарські приналежності; специнструменты, спецприспособления і спецодяг; інші матеріальні цінності.

Матеріально-виробничі запаси, на які протягом звітного року ринкова ціна знизилася або вони морально застаріли або повністю або частково втратили свої первісні якості, відображаються в таблиці пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки за їх фактичною вартістю. Разом з тим в бухгалтерському обліку може бути наведена їх оцінка поточної ринкової вартості з урахуванням фізичного стану запасів, для чого нараховується резерв під знецінення матеріальних цінностей.

При утворенні резерву під зниження вартості матеріальних цінностей в обліку роблять запис по дебету рахунки 91 "Інші доходи і витрати" і кредитом рахунку 14 "Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей". На початку періоду, наступного за періодом, в якому була зроблена ця запис, зарезервована сума відновлюється: у обліку робиться запис по дебету рахунку 14 і кредитом рахунка 91. Аналітичний облік за рахунком 14 ведеться по кожному резерву. У графі "величина резерву під зниження вартості" відображається кредитове сальдо рахунку 14 на початок і кінець звітного та попереднього звітного року.

У цій таблиці по окремому рядку сільськогосподарські підприємства відображають також інформацію про вартість молодняку тварин, дорослих тварин, які знаходяться на відгодівлі та в нагулі, птиці, звірів; кроликів; сімей бджіл; дорослої худоби, вибракованої з основного стада для продажу (без постановки на відгодівлю); худоби, прийнятої від населення для продажу, облік яких організується на рахунку 11 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі".

При виділенні статті "Незавершене виробництво" використовують інформацію про вартість продукції, що не пройшла всіх стадій технологічної обробки, не укомплектованих, а також початих, але не закінчених робіт (сальдо по рахунках 20 "Основне виробництво", 21 "Напівфабрикати власного виробництва", 23 "Допоміжні виробництва", 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства", 44 "Витрати на продаж", 46 "Виконані етапи по незавершених роботах").

Організації торгівлі, заповнюючи цю статтю, враховують суму витрат обігу, що припадають на залишок товарів (у частині статті "Транспортні витрати"), відображену на рахунку 44 "Витрати на продаж".

Інформацію про готової продукції призводять до тієї оцінки, яка узаконена в обліковій політиці організації. Оцінка готової продукції залежить від способу списання управлінських витрат і застосування (або ні) рахунки 40 "Випуск продукції" і може бути фактичної (повної та скороченої) або нормативною (повної та скороченої).

Якщо управлінські витрати списуються на собівартість продукції (Д-т рахунки 20 - К-т рахунку 26), то формується повна виробнича собівартість готової продукції, яка включає калькуляційну статтю "Загальногосподарські витрати". У разі списання управлінських витрат на собівартість продажів (Д-т рахунки 90 - К-т рахунка 26) готова продукція відображається на скороченою собівартості, тобто без обліку загальногосподарських витрат.

Якщо облікової політикою передбачено використання рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)", то готова продукція оприбутковується за нормативною або планової собівартості, а сума відхилень фактичної собівартості від планової в кінці звітного періоду списується на собівартість продажів (Д-т рахунки 90 - К-т рахунку 40).

У разі відсутності в робочому плані рахунку 40 готова продукція протягом звітного періоду оприбутковується на рахунок 43 "Готова продукція" з кредиту рахунку 20 "Основне виробництво" по нормативної (планової) вартості, а в кінці звітного періоду облікова вартість доводиться до фактичної шляхом коригування (додаткової або сторнировочной записом). Таким чином, у другому випадку готова продукція буде відображена в таблиці пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки за фактичною вартістю.

Відображаючи інформацію про товари, слід враховувати наступні особливості. Товари в оптовій торгівлі оцінюються за фактичною вартістю придбання. Якщо облікової політикою передбачено відображення придбання товарів з використанням рахунків 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей", 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей", то в частині, що відноситься до вартості товарів, залишки за даними рахунків враховують разом з рахунком 41.

Відповідно до ПБУ 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів" організації можуть формувати резерв під знецінення товарів. При цьому в окремій графі необхідно уточнити залишок наявного резерву на рахунку 14.

Організації роздрібної торгівлі можуть вести поточний облік товарів за продажними цінами, тобто з урахуванням торгової націнки. В момент прийняття товарів до обліку одночасно виробляють і націнку:

Д-т рахунку 41 - К-т рахунки 60 - прийняті до обліку товари; Д-т рахунку 41 - К-т рахунка 42 - відображена торгова націнка.

У бухгалтерському балансі вартість товарів (сальдо за рахунком 41) відображається за вирахуванням торгової націнки (сальдо по рахунку 42). Таким чином, незалежно від способу поточної оцінки, товари в роздрібній торгівлі відображаються в табл. 4.1 Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки за купівельною вартістю.

Таблиця "Запаси" повинна містити також інформацію про товарах відвантажених, але тільки в тому разі, якщо договором передбачено момент переходу права власності, відмінний від загальновстановленого порядку. Товари відвантажені оцінюються по вартості, прийнятої в обліковій політиці для відповідних активів - готової продукції, товарів та інших матеріальних цінностей. Це може бути фактична (повна чи скорочена) собівартість, нормативна (повна чи скорочена) собівартість, покупна вартість товарів та ін.

У цій таблиці наводять також інформацію про витрати майбутніх періодів (рахунок 97), тобто витрати, які здійснені у звітному або попередніх звітному періодах, але відносяться до майбутніх звітних періодів.

Списання їх на витрати звітного періоду проводиться рівномірно протягом періоду, до якого вони відносяться, або пропорційно обсягу випущеної продукції, що лягає в основу для заповнення табл. 4.1.

У таблицях, поданих у розділі 5 "Дебіторська та кредиторська заборгованість" відображаються відомості про стан короткострокової та довгострокової дебіторської і кредиторської заборгованості. Причому дебіторська і кредиторська заборгованість показується в залежності терміну її погашення - короткострокова (з терміном погашення протягом 12 місяців включно) і довгострокова (з терміном погашення більше 12 місяців після звітного періоду).

Цей розділ заповнюється за даними синтетичного і аналітичного обліку за рахунками обліку розрахунків з виділенням по окремій колонці величини резерву по сумнівних боргах, освіченого, але не використаного на початок і кінець звітного року. Рекомендується привести деталізацію за такими рядками.

1. Дебіторська заборгованість:

- розрахунки з покупцями і замовниками (дебетове сальдо за рахунком 62);

- аванси видані (дебетове сальдо за рахунком 60);

- інша (дебетове сальдо за рахунками 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76).

2. Кредиторська заборгованість:

- розрахунки з постачальниками і підрядниками (кредитове сальдо по рахунку (І));

- аванси отримані (кредитове сальдо по рахунку 62);

- розрахунки з податків і зборів (кредитове сальдо по рахунку 68,69);

- кредити (кредитове сальдо за рахунками 66, 67, субрахунок "Кредити";

- позики (кредитове сальдо за рахунками 66,67, субрахунок "Позики");

- інша (кредитове сальдо за рахунками 70, 71, 73, 75, 76).

У таблиці 6 "Витрати на виробництво" відображаються дані про витрати організації з їх елементам:

- матеріальні витрати (рядок 5610);

- витрати на оплату праці (рядок 5620);

- відрахування на соціальні потреби (рядок 5630);

- амортизація (рядок 5640);

- інші витрати (рядок 5650);

- разом по елементах (рядок 5660).

Тут наводиться розшифровка витрат, включених в розділ "Доходи і витрати по звичайних видах діяльності" Звіту про прибутки і збитки за статтями "Собівартість продукції (робіт, послуг)", "Управлінські витрати" і "Комерційні витрати". При заповненні цього розділу слід керуватися ПБО 10/99 "Витрати організації".

Дані відображаються у цілому по організації без урахування внутрішньогосподарського обороту. При внутрішньогосподарському обороті витрати формуються на одних рахунках, а потім списуються на інші. До внутрихозяйственному обігу відносять витрати, пов'язані з передачею продукції (робіт, послуг) всередині організації для потреб власного виробництва, обслуговуючих господарств і т. д. Не відображають у складі витрат за звичайним видам діяльності витрати по шлюбу, при простоях за зовнішніми причин, відшкодовуються винними особами (юридичними і фізичними), а також витрати, списываемые у встановленому порядку на рахунки обліку фінансових результатів та капіталу.

Окремо у цьому розділі наводяться дані про зміну залишків незавершеного виробництва по рахунках 20, 23, 39, готової продукції - рахунок 43 та ін. (рядки 5670 або 5680), що дозволяє розрахувати показник рядка 5600 "Витрати по звичайних видах діяльності - разом".

Таблиця 7 "Оціночні зобов'язання" заповнюється в тому разі, якщо зазначені резерви були створені у відповідність до ПБУ 8/2010 "Оціночні зобов'язання, умовні зобов'язання і умовні активи".

Умовне зобов'язання виникає у організації внаслідок минулих подій її господарського життя, коли існування організації зобов'язання на звітну дату залежить від настання (ненастання) одного чи кількох невизначених майбутніх подій, не контрольованих організацією. До умовних зобов'язань відноситься також існуюче на звітну дату оціночне зобов'язання, не визнана в бухгалтерському обліку, так як немає впевненості в тому, що станеться зменшення економічних вигод організації, необхідне для виконання оціночного зобов'язання, або неможливо обґрунтовано оцінити величину оціночного зобов'язання. Для утворення такого резерву використовується рахунок 96.

При заповненні таблиці 8 "Забезпечення зобов'язань" необхідно керуватися договорами застави, поруки, гарантії і т. п., укладеними відповідно до вимог ГК РФ, а також вказівками за позабалансовими рахунками відповідно до Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку:

- рахунок 008 "Забезпечення зобов'язань і платежів отримані";

- рахунок 009 "Забезпечення зобов'язань і платежів видані".

Забезпечення (гарантія) являє собою документ, в якому одна організація гарантує іншій виконання зобов'язань у певний строк на певну суму і підтверджує, що готова погасити заборгованість, якщо вона утворюється внаслідок невиконання зобов'язань.

За рядками 5800 "Забезпечення зобов'язань отримані - всього" за відповідний період наводяться дебетові залишки по рахунку 008. Із загальної суми забезпечень виділяється окремим рядком вартість отриманих векселів.

На позабалансовому рахунку 008 узагальнюється інформація про наявність та рух отриманих гарантій на забезпечення виконання зобов'язань і платежів, а також інших забезпечень, отриманих під товари, передані іншим організаціям (порука, застава та ін). Грошова оцінка отриманих забезпечень визначається виходячи з умов договору. Забезпечення, враховані на рахунку 008, списують у міру погашення заборгованості.

До рядку 5800 може бути відкрита рядок "Майно, що перебуває в заставі", в якій наводиться загальна вартість заставленого майна, що утримується організацією. В розташованих нижче рядках вказується його розшифровка за видами.

Як правило, заставу пов'язаний з видачею кредиту або позики. Предметом застави може бути будь-яке майно, в тому числі речі і майнові права (вимоги), за винятком майна, вилученого з обороту, вимог, пов'язаних з особою кредитора (ст. 336 ЦК РФ). У заставу приймають цінні папери, основні засоби, матеріально-виробничі запаси, що знаходяться там до повного погашення боргу. У заставодержателя суми застави також обліковуються на позабалансовому рахунку 008.

За рядками 5810 "Забезпечення зобов'язань видані - усього" за відповідний період відображаються забезпечення, враховані на позабалансовому рахунку 009. Ця рядок заповнюється аналогічно рядку "Забезпечення зобов'язань отримані - всього".

На цьому рахунку відображається інформація про наявність та рух виданих гарантій іншим особам в забезпечення зобов'язань і платежів (оплати отриманих товарів, повернення кредиту, позики тощо). Суми на рахунку 009 списують у міру погашення заборгованості.

Для розшифрування рядка 5810 може бути відкрита рядок "Майно, передане у заставу", де слід відобразити вартість такого майна, а в нижчерозташованими рядках привести його розшифровку. Заставодавець відображає такі суми на позабалансовому рахунку 009.

Таблиця 9 "Державна допомога" заповнюється при наявності та використанні бюджетних коштів, у тому числі бюджетних кредитів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік
Склад і зміст звіту про прибутки та збитки
Звіт про прибутки і збитки ВАТ "Побутсервіс
Склад та зміст форм бухгалтерської звітності
Звіт про прибутки і збитки
АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності при складанні звіту про прибутки та збитки
Зміст форм бухгалтерської (фінансової) звітності
Зміст форми № 2 "Звіт про прибутки і збитки"
Звіт про прибутки і збитки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси