Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекция 28. Методи прийняття управлінських рішень, засновані на аналізі інвестиційних можливостей економічних систем (підприємств)

Традиційно ефективність інвестицій оцінюється за сукупністю показників, представлених у табл. 28.1.

Розглянемо коротко зміст основних показників, наведених у табл. 28.1.

Економічний зміст чистого дисконтованого доходу (ЧДД) або чистої поточної вартості (Net Present Value, NPV) як різницю дисконтованих грошових потоків надходжень і платежів, вироблених в процесі реалізації інноваційного проекту, що являє собою результат, що отримується негайно після прийняття рішення про здійснення інноваційного проекту. При цьому позитивне значення NPV свідчить про доцільність прийняття рішення про фінансування і реалізації інноваційного проекту, а при порівнянні альтернативних варіантів економічно вигідним вважається варіант з найбільшою величиною NPV.

Таблиця 28.1. Сукупність показників оцінки ефективності інвестицій

Сукупність показників оцінки ефективності інвестицій

Індекс прибутковості (Profitability Index, PI) - відношення суми приведених надходжень до величини приведених витрат. При цьому якщо PI > 1, то проект вважається економічно вигідним, оскільки сучасна вартість чистого грошового потоку перевищує інвестиційні витрати, забезпечуючи тим самим наявність позитивної величини NPV. При PK 1 проект слід відхилити.

Внутрішня норма прибутковості (Internal Rate of Return, IRR) - ставка порівняння, при якій дисконтована вартість надходжень грошових коштів за проектом дорівнює сумі дисконтованих витрат. Тобто/RR визначає темп зростання капіталу, інвестованого в проект.

По суті IRR являє собою відсоткову ставку, при якій NPV = 0. Економічний зміст IRR полягає у визначенні максимальної процентної ставки за залучені джерела фінансування проекту, при якій інвестиційний проект залишається беззбитковим.

Строк окупності інвестицій (Payback Period, РР) - це один з найбільш часто застосовуваних показників, особливо для попередньої оцінки ефективності інвестицій.

Термін окупності визначається як період часу, протягом якого інвестиції будуть повернуті за рахунок доходів, отриманих від реалізації інвестиційного проекту. Більш точно під терміном окупності розуміється тривалість періоду, протягом якого сума чистих доходів, дисконтованих на момент завершення інвестицій, дорівнює сумі інвестицій.

Очевидно, на величину терміну окупності окрім інтенсивності надходження доходів, істотно впливає використовується норма дисконтування доходів. Природно, що найменший термін окупності відповідає відсутності дисконтування доходів. Величина РР монотонно зростає по мірі збільшення ставки відсотка.

Термін окупності інноваційного проекту використовується в якості критерію прийняття рішення в більшості випадків у вигляді обмеження та строкам повернення інвестицій: якщо термін окупності більше деякого прийнятого інвестором граничного значення, то інноваційний проект виключається зі складу розглянутих.

Поточний еквівалент серії ануїтетних платежів Р) дозволяє визначити суму платежів А, які через Т періодів при ставці порівняння R будуть еквівалентні сумі поточної Р.

Цей критерій може використовуватися для поточної оцінки вартості інноваційних проектів, що передбачають ануїтетні платежі.

Модифікована внутрішня норма прибутковості MIRR дозволяє оцінити ефективність інноваційної діяльності на рівні всієї організації. Наведений економічний ефект інноваційної діяльності може бути виміряний як різниця між дисконтованими величинами NPV проектів, розпочатих у звітному році, та дисконтованою вартістю витрат (Р) на ПИОКР за період Т.

Слід зазначити, що критерій MIRR, з одного боку, дає узагальнюючу оцінку ефективності інноваційної діяльності протягом періоду Т. Однак, з іншого - критерій MIRR не враховує останні інноваційні розробки, ефект яких ще не встиг проявитися у формі комерційно застосовних продуктів і технологій (тобто ще не продемонстрував економічний ефект).

Чиста термінальна вартість (Net Terminal Value, NTV) - різниця суми елементів зворотного потоку та вихідної інвестиції, нарощених до моменту закінчення оцінюваного проекту. Приймається до уваги тимчасова цінність грошових коштів. Критерій NTV базується на приведення грошового потоку до початку дії проекту, тобто в його основі операція дисконтування. Можна скористатися і зворотного, але спорідненою операцією - нарощенням. У цьому випадку елементи грошового потоку будуть приводитися (нарощуватися) до моменту закінчення проекту; величина, розрахована зіставленням нарощених елементів потоку, дістала назву чистої термінальної вартості.

Умови прийняття проекту на основі критерію NTV такі ж, як і NPV: якщо: NTV> 0, то проект варто прийняти; якщо NTV< 0, то проект слід відкинути; якщо NTV= 0, то проект ні прибутковий, ні збитковий. Слід визнати, що критерії NPV і NTV багато в чому дублюють один одного, тобто відбір проекту по одному з них дає в точності такий же результат при використанні іншого критерію.

Облікова норма прибутку (Accounting Rate of Return, ARR) застосовується для оцінки інвестиційних проектів і передбачає зіставлення середніх значень прибутку та інвестиції. Цей метод має дві характерні риси: по-перше, він не припускає дисконтування показників доходу; по-друге, дохід характеризується показником чистого прибутку PN (прибуток за вирахуванням відрахування в бюджет). ARR розраховується діленням середньорічного прибутку на середню величину інвестиції (коефіцієнт береться у відсотках). Середня величина інвестиції знаходиться розподілом вихідної суми капітальних вкладень на два, якщо передбачається, що після закінчення терміну реалізації аналізованого проекту всі капітальні витрати будуть списані; якщо допускається наявність залишкової або ліквідаційної вартості (RV), те її оцінка повинна бути врахована в розрахунках. Показник ARR часто порівнюється з модифікацією коефіцієнта рентабельності активів (ROA).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці перспектив розвитку виробничо-господарської діяльності економічних систем (підприємств), з урахуванням їх інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці використання активів і капіталу економічних систем (підприємств)
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності економічних систем (підприємств)
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на основі аналізу схем стратегічного розвитку економічних систем
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на принципах проектного управління
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на інструментах управління якістю
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на методах пошуку інноваційних шляхів розвитку
Економічні методи прийняття управлінських рішень
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на теорії кваліметрії
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси