Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Прийом "пробки"

При використанні методичного прийому "пробки" зміни операційних активів та зобов'язань прив'язуються до зміни продажів. Якщо зростання активів прогнозується більш високими темпами, ніж зростання стійких пасивів, то виникає "пробка", тобто невідповідність між активами та джерелами їх формування, і, значить, потрібне додаткове фінансування.

Залучення додаткових кредитів знижує розрахункове значення чистого прибутку, що призводить до зменшення джерел фінансування приросту активів. Це стає перешкодою для досягнення балансу між активами і пасивами і вимагає чергової ітерації в аналітичних розрахунках з визначенням вартості додаткових кредитних ресурсів. Як правило, для досягнення балансу необхідно провести кілька розрахункових ітерацій, що дозволяє поступово знизити рівень дефіциту джерел фінансування. В результаті формується інформаційна база для прогнозування основних статей балансу і звіту про прибутки і збитки.

Розглянемо фінансово-господарську діяльність компанії АВСУ показники результативності й фінансового стану якій представлені у звіті про прибутки і збитки та бухгалтерський баланс. Політика розподілу прибутку передбачає реінвестувати 50% чистого прибутку. В агрегованій формі звітність компанії представлена в табл. 8.1-8.3.

Таблиця 8.1. Аналітичний баланс компанії ABC на початок звітного періоду, млн руб.

Аналітичний баланс компанії ABC на початок звітного періоду, млн руб.

Таблиця 8.2. Звіт про прибутки і збитки, млн руб.

Звіт про прибутки і збитки, млн руб.

Таблиця 8.3. Аналітичний баланс компанії ABC на кінець звітного періоду, млн руб.

Аналітичний баланс компанії ABC на кінець звітного періоду, млн руб.

Розрахунок чистого грошового потоку по операційній діяльності, вироблений непрямим методом, представлений в табл. 8.4.

Таблиця 8.4. Рух грошових коштів по операційній діяльності, млн руб.

Рух грошових коштів по операційній діяльності, млн руб.

Спрогнозуємо фінансові звіти компанії на певний період. Припустимо, особи, які контролюють бізнес, планують збільшити продажі на 20%, при цьому резервів підвищення завантаження діючих виробничих потужностей компанія не має. Стан зовнішнього економічного середовища оцінюється як стабільний, на ринку є незадоволений попит на продукцію, що випускається.

Спочатку треба сформувати перший варіант прогнозного звіту про прибутки і збитки, який будується на припущенні їх збільшення пропорційно продажу (табл. 8.5).

Таблиця 8.5. Прогноз звіту про прибутки та збитки, млн руб.

Прогноз звіту про прибутки та збитки, млн руб.

При оцінці планових процентних витрат компанії доцільно враховувати зміну ціни залучення кредитних коштів у плановому періоді шляхом введення індексу 1Т0 ціни позикових коштів:

де СС0, СС| - ціна позикових коштів відповідно у звітному і плановому періодах.

Потім первісне значення процентних витрат індексується на розрахункове значення індексу ціни позикових коштів:

де Interest-, Interest- - процентні витрати відповідно у звітному і плановому періодах;

Sale0, Sale¡ - продажу відповідно у звітному і плановому періодах.

У нашому випадку вважаємо, що компанія не планує формувати інші доходи і витрати, а ціна залучення позикового капіталу залишиться колишньою. Якщо ж у плановому періоді передбачається випереджаюче зростання управлінських або комерційних витрат, то це повинно бути відображено у варіанті первісного прогнозу звіту про прибутки і збитки.

Таким чином, нерозподілений прибуток на кінець прогнозного періоду у складі власного капіталу організації складе 16 + + 4,8 = 20,8, а його сукупна вартість за умови збереження політики реінвестування прибутку: 29 + 4,8 = 33,8 млн руб.

Середньорічні поточні непроцентні зобов'язання, представлені непростроченої кредиторської заборгованістю, можуть бути пропорційно збільшені на 20%, а на кінець прогнозного періоду розраховані за формулою

де КЗН0П, КЗК0П, - кредиторська заборгованість відповідно на початок і кінець звітного періоду;

КЗКПП - кредиторська заборгованість на кінець планового періоду (кінець звітного періоду в цьому випадку збігається з початком планового).

Довгострокові кредити, що фіксуються на кінець звітного (тобто початок прогнозного) періоду переходять на його кінець. Таким чином, сума фінансових зобов'язань, частина з яких може виявитися короткостроковими, складе 21 млн руб. Сума процентних зобов'язань з них може бути оцінена як добуток середньої ціни кредитних коштів (15% річних) на їх суму, тобто 3,15 млн руб.

Обсяг і структура додатково залучених позикових коштів встановлюються після оцінки вартості активів як різниця між розрахунковою валютою балансу на кінець прогнозного періоду і прогнозованими джерелами фінансування(7,4 + 20,8 +21 = 49,2).

Вартість оборотних операційних активів оцінюється аналогічним короткострокової заборгованості чином:

де ДСН0П, ДСкоп, ДСКПП - грошові кошти відповідно на початок і кінець звітного періоду, на кінець планового;

де КДЗноп, КДЗкоп, КДЗКПП - короткострокова дебіторська заборгованість відповідно на початок і кінець звітного періоду, на кінець планового;

де ЗиЗН0П, ЗиЗкоп, ЗиЗкпп - запаси і витрати незавершеного виробництва відповідно на початок і кінець звітного періоду, на кінець планового.

Найбільш складно прогнозувати вартість позаоборотних активів (у частині основних засобів і нематеріальних активів), які на балансі відображаються за залишковою вартістю, а повинні прогнозуватися за відновною оцінці:

де ВНА"нвп, ВНА*0П, ВНА*ПП - необоротні активи за первісною (відновлювальною) вартістю відповідно на початок і кінець звітного періоду, на кінець планового.

Таким чином, для виконання виробничої програми необхідно додатково сформувати необоротні активи на суму АВНА:

для чого організації необхідно залучити додаткові джерела фінансування.

Залишкова вартість активів, що відображаються на балансі, при нормі їх амортизації 10% складе:

Таким чином, загальна вартість необоротних активів на балансі складе: 40,9 + 12 = 52,9 млн руб.

Загальна вартість ТАКПП активів (валюти балансу) на кінець прогнозного періоду складається із сум балансових оцінок оборотних і позаоборотних активів:

Сукупний дефіцит фінансування складе:

Він може бути усунутий шляхом додаткової емісії власного капіталу і (або) залучення додаткових кредитів. Останнє пов'язане зі збільшенням суми процентних зобов'язань і, отже, скороченням розміру чистого прибутку, що призводить до виникнення "пробки". Її вирішення потребує ще кількох ітерацій з поступовим скороченням величини "дефіциту". Використання електронних таблиць дозволяє нівелювати рутинність розрахунків.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ТА ПРИЙОМ ГРОМАДЯН У СИСТЕМІ ПРОКУРАТУРИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Офіційні прийоми
Прийоми покращення пам'яті
Оформлення прийому на роботу
Прийом "відсотка від продажів"
Прийоми формування атракції
Тактичні прийоми слідчого експерименту
Процес прийому персоналу на роботу
Техніко-криміналістичні прийоми і методи
Порядок пред'явлення і прийому заяв і скарг у суді
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси